Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Đà La Ni

Đường Bảo Tư Duy dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bạch với Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Con có Minh chú, Pháp, đại Đàn tên là LIÊN HOA PHONG KINH CƯƠNG GIA TRÌ BÍ MẬT VÔ NGẠI QUÁN THẾ ÂM LIÊN HOA NHƯ Ý MA NI CHUYỂN LUÂN TÂM ĐÀ LA NI. Là sự thành tựu tối thắng về Tâm của Quán Thế Âm.

Bạch Đức Thế Tôn! Vì hay ban cho tất cả chúng sinh thành tựu ước nguyện. Nay ở trước mặt Đức Thế Tôn con sẽ nói. Nguyện xin Đức Thế Tôn gia hộ cho con, vì tất cả CHÚ TIÊN mà tuôn cơn mưa báu như cây ĐẠI KIẾP , như viên ngọc Ma Ni Như Ý thường khiến cho ước nguyện của tất cả chúng sinh được mãn túc”.

Đức Phật bảo: “Ta đã gia trì cho ông. Nay hãy nói về Pháp khiến cho mãn túc tất cả ước nguyện là QUÁN THẾ ÂM TÂM BÍ MẬT DỮ NGUYỆN”.

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát đi đến chỗ Đức Phật ngự, cúi đầu đỉnh lễ dưới chân Đức Phật, nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng về bên phải rồi ở trước mặt Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười dùng Tâm Đại Bi nói Chú Vương này. Chú là:

1. Na mô hạt la đát-nẵng đát-la dạ dã

2. Na ma A lị-dã

3. Bà lỗ cát đế thuyết bà la dã

4. Bồ đề tát đỏa dã

5. Ma ha tát đỏa dã

6. Ma ha ca lỗ nị ca dã

7. Đát điệt tha

8. Ô-Án

9. Chước ca-la

10. Mạt ly-để

11. Chấn đa mạt ni

12. Ma ha bát đặc-mê

13. Lỗ lỗ

14. Để sắt-xá

15. Xuyến la

16. Hổ-hàm

17. Phán-tra

18. Sa ha

Đây gọi là Căn Bản Chú

NAMO RATNATRAYÀYA

NAMAHÏ ÀRYA AVALOKITE‘SVARÀYA – BODHISATVÀYA MAHÀ SATVÀYA – MAHÀ KÀRUNÏIKÀYA

TADYATHA: OMÏ CAKRA VARTTI CINTÀMANÏI MAHÀ PADME RU RU TISÏTÏA JVALA AKARSÏAYA HÙMÏ PHATÏ SVÀHÀ

Tiếp, nói Tâm Chú là:

1. Ô-Án

2. Bát đặc-ma

3. Chấn đá mạt ni

4. Xuyến la

5. Hổ-hàm

OMÏ PADMA CINTÀMANÏI JVALA HÙMÏ

Tiếp, nói Tùy Tâm Chú. Chú là:

1. Ô-Án

2. Phộc la đà

3. Bát đặc-mê

4. Hổ-hàm

OMÏ VARADA PADME HÙMÏ

Vừa nói Chú này xong thì Đại Địa bị chấn động theo 6 cách, tất cả Cung Trời cũng bị lay động, tất cả cung Rồng cũng đều bị xô đổ xuống. Tất cả cung điện của Dạ Ma, Càn Sát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đều bị xô đổ xuống. Tất cả Ác Ma, Tần Na Dạ Ca và lồi gây chướng ngại thảy đều sợ hãi. Tất cả Ma cung không có ánh sáng. Tất cả chúng sinh độc ác hẹp hòi, Rồng ác, Quỷ nữ ác, nữ Dạ Xoa ác, La Sát ác, các lồi cực ác đều che mặt té lăn xuống đất. Các lồi trùng ác độc đều chạy trống ẩn nấp trong các hang lỗ. Tất cả Địa Ngục kh6ng chỗ nào không bị phá nát, mọi chúng sinh ở Địa Ngục đều được giải thốt và được sinh lên trên Trời. Ở trước mặt Đức Thế Tôn, Trời tuôn mưa hương, hoa, quần áo, các vật dụng trang nghiêm để cúng dường. Ở trong Hư không vang rền tiếng nhạc hòa tấu của cõi Trời.

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng âm thanh Ca Lăng Tần Già mỹ diệu khen ngợi Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Lành thay! Ông vì lợi ích của tất cả chúng sinh mà nói công năng của Chú này”.

Quán Thế Âm Bồ Tát bạch với Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Như có kẻ trai lành, người nữ thiện, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni. Nếu muốn cầu các nguyện lợi ích ngay trong đời này thì liền được toại ý. Cần phải siêng tu Như Ý Chú này, chẳng cần tác Pháp, chẳng cầu Tú Nhật (ngày trực của các vì sao) chẳng cần giữ TẾ GIỚI, chẳng cần tắm gội, chẳng cần áo riêng biệt. Lúc thọ trì chẳng cần cực khổ mà chỉ đọc đều thành tựu ngay. Người tụng làm được các sự nghiệp, hay làm được trăm ngàn mọi loại sự nghiệp, không có Chú nào khác có thể cho được điều này. Thoạt đầu hay tiêu tội, bao nhiêu sự nghiệp đã làm được tích chứa từ xưa đến này đều khiến cho thành tựu. Nay con sẽ nói về cách chỉ đọc và tụng liền hay thành tựu việc vô thượng.

Duyên vào việc đọc liền khiến cho kẻ bị đọa nơi Địa Ngục A Tỳ đều được thanh tĩnh; tiêu diệt 5 tội Vô Gián không còn sót, trừ dứt mọi bệnh. Nếu có bị trúng bệnh chỉ đọc Chú này liền đều trừ khỏi. Tất cả chú thuật ác, yểm cổ đều chẳng thể hại được. Tất cả bệnh nhọt mủ chẳng dính vào thân. Tất cả Quỷ thần, Tần Na Dạ Ca, các thứ độc, đao, gậy, gió, mưa, tai ác, quân ma giặc cướp, quân nơi khác, nạn vua chúa, oan gia rình rập, độc cổ, mãnh thú đều chẳng có thể làm hại được. Rốt ráo chẳng bị chết đột ngột, chẳng có mộng ác. Đi vào nơi chiến trận đấu tranh thảy đều thắng lợi. Các việc của nhóm này đều duyên vào sự đọc mà thành. Vào buổi sáng sớm tụng mãn 100 biến thì ngay ngày ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân đứng trước mặt người đó khiến cho sự nguyện cầu được được thành tựu. Người ấy lại nhìn thấy tất cả Chư Phật Như Lai và thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ ở phương Tây, Thế giới Cực Lạc với Bồ Tát hội, cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát trong núi Bổ Đặc Lặc Già. Người đó lại được thân thể thanh tĩnh và được quý nhân cung dưỡng, mọi người yêu kính. Mọi tội chướng ngăn che trói buộc đều được thanh tĩnh. Nơi sinh ra được Túc Mệnh Trí, được hóa sinh trong hoa sen đều tự trang nghiêm bằng vật dụng vi diệu và đi thẳng đến Bồ Đề, vĩnh viễn xa lìa nẻo ác, rốt ráo thành Phật, tiêu diệt tội ác, thanh tĩnh nẻo lành. Tất cả đều duyên vào sự đọc tụng mà liền thành tựu.

Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát lại nói công năng bí mật tối thượng. Vì lợi ích và sót thương tất cả chúng sinh mà nhiếp lấy khiến giáng phục chận đứng người ác, làm tăng trường lòng Từ, niệm tụng liền thành, hay đem lại lợi ích lớn cho chúng sinh, Khiến cho kẻ có trí được sự an vui lớn, tăng trưởng thực phẩm dùng để đổi chác, giàu có, vật dụng cần thiết đều được dư thừa, sắc tướng, sức lực ngày càng khỏe đẹp.

Chẳng được vọng nói sự bí mật của Chú này. Nếu muốn thành tựu chân thật về Đại Ấn Như Ý Ma Ni Vô Thượng thì niệm tụng liền thành. Hoặc ăn rồi, hoặc chưa ăn, hoặc tịnh, hoặc bất tĩnh … mỗi mỗi thường tụng niệm đều không phạm lỗi lầm. Lúc niệm tụng nên ghi nhớ Quán Thế Âm Bồ Tát và luôn luôn tác ý nương nhờ. Muốn gần gũi kẻ sang, hoặc quý, hoặc nghèo hèn, hoặc nam, hoặc nữ, sa môn, ngoại đạo thì nên sau ban đêm hoặc lúc bình minh xưng danh tự của kẻ ấy mà Chú tâm cột niệm mà tụng chú này.

_ Vị Trưởng giả nam thì tụng 1.008 biến.

Vị Trưởng giả nữ thì tụng 1.007 biến.

_ Người nam sang quý bậc nhì thì tụng 800 biến.

Người nữ sang quý bậc nhì thì tụng 700 biến.

_ Người nữ sang quý bậc ba thì tụng 600 biến.

_ Nếu là Bà La Môn thì tụng 500 biến.

Sát Lợi thì tụng 400 biến.

Thủ Đà thì tụng 300 biến.

Tỳ Xá thì tụng 200 biến.

Tỳ Kheo thì tụng 108 biến.

Người nữ thì tụng 130 biến.

Kẻ Trượng phu thì tụng 150 biến.

Đồng nam thì tụng 60 biến.

Đồng nữ thì tụng 90 biến.

Pháp niệm tụng này không có ai không quy y. Nhiếp 100 do tuần như gió mau đến.

Tụng 800 biến thì Quán Thế Âm hiện Chân Thân trước mặt khiến cho nhìn thấy và ban cho tất cả sự nguyện cầu. Và tất cả chúng sinh đều thành tựu Minh chú.

Tụng 10.000 biến thì Thánh Giả Chấp Kim Cương hiện Chân Thân ở trước mặt khiến cho người tụng Chú nhìn thấy và được Ngài yêu thương như con ruột mà nuôi dưỡng bảo trì đồng thời khiến cho kẻ ấy được thành tựu tất cả Minh Chú, phàm bao nhiêu sự ước nguyện đều khiến cho viên mãn.

Tụng 30.000 biến thì được nhìn thất tất cả Chư Phật Như Lai.

Tụng mãn 7 ngày thì các CHÚ TIÊN VƯƠNG đều hiện Chân Thân ở trước mặt người tụng Chú và đều trao cho MINH CHÚ đã thành như che ẩn hình dáng thì tùy ý ủng hộ, tất cả sự an vui đều hiện trước mặt.

Mỗi ngày trong 7 ngày, vào lúc sau đêm tụng 3 ngàn biến thì Đế Thích Thiên Vương với các Thiên nữ đều giáng hạ quy y và ban cho ước nguyện về Minh Chú.

Các việc của nhóm này như vậy chỉ cần tụng liền thành. Xong phần “Pháp Niệm Tụng”.

Bấy giờ lại nói về sự thành tựu vô thượng của Phục Pháp của người nhìn thấy. Nếu người duyên dụng thì tất cả đều tùy thuận.

Ngưu Hồng, Bạch Đàn hương, Uất Kim hương, Long Não hương, Xạ hương, Nhục Đậu Khấu, Đinh hương, hoa sen hồng, hoa sen xanh, đất vàng đỏ. Các thứ trên đây lấy bằng nhau. Dùng Thạch Mật màu trắng mà hòa chung. Đây là Chuyển Luân Vương Hương. Tụng Chú 1.008 biến mà hòa hợp, rồi thiêu đốt. Dùng xông ướp áo, xoa lên trán, xoa lên mắt, xoa lên thân thể thì nơi đi đến như Uy quang của mặt trời tỏa rạng được mọi người yêu kính.

Nếu xoa tại tay thì đều thành tựu. Tất cả chúng sinh dù quý dù tiện, đều đem thân mình và tiền của mà quy phục.

Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát vì lợi ích của tất cả chúng sinh nên lại nói về sự thành tựu Tối thượng của Pháp Nhãn Dược. Nếu có người dùng thì liền thành tựu, quyết dịnh không nghi. Ma Na Chủy La, Hồng Hùng, Ca Câu Bà Bà Thọ, Tử Trấp, hoa sen hồng, hoa sen xanh, Hải Mạt (một tên gọi của Hải Phù Thạch), Ngưu Hồng, Uất Kim Căn (1 tên gọi của Hồng Nghệ), Tiểu Bách Căn, Hồ tiêu, Tất Bát, Can Khưng, … mấy món thuốc ấy đem giã đem quyết thành hạt cực nhỏ rồi hòa chung với Long Não hương, Xạ hương. Tụng Tâm Chú 1.008 biến. Dùng tay lấy thuốc xoa chạm vào bàn chân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền xoa trong mắt, xong có bao nhiêu bệnh về mắt cho đến con ngươi có nổi cục thịt che khắp thảy đều trừ khỏi được.

Xoa lần thứ 2 thì tất cả bệnh Tráng nhiệt, đau đầu, đau nửa đầu, bệnh về miệng đều được trừ khỏi.

Xoa lần thứ 3 thì tất cả bệnh do Quỷ Mị mạnh ác gây ra cùng với bệnh điên cuồng đều được trừ khỏi.

Xoa lần thứ 4 thì tiêu diệt được tất cả lồi Tân Na Dạ Ca ác độc.

Xoa lần thứ 5 thì thắng được tất cả sự đấu tranh, oan gia.

Xoa lần thứ 6 thì tất cả tội chướng, các thứ độc, tội Vô Gián đáng đọa vào Địa Ngục đều tiêu diệt được. Tất cả mộng ác, tưởng ác, tưởng chẳng tốt lành, trăm ngàn tập hội thảy đều tiêu diệt rốt ráo chẳng khiến khởi. Đều nhập vào NHÃN DƯỢC.

Xoa lần thứ 7 thì duyên nhìn thấy tất cả nam nữ, quý tiện, đạo tục, quyến thuộc nội ngoại thảy đều tùy phục.

Xoa 14 ngày thì được Đại Tự Tại.

Xoa 21 ngày thì thì tất cả người có địa vị đương thời đều tùy phục.

Xoa 28 ngày thì tất cả Dạ Xoa, Dạ Xoa nữ và tất cả quyến thuộc thảy đều tùy phục.

Xoa 35 ngày thì thì La Sát, La Sát nữ và quyến thuộc thảy đều tùy phục.

Xoa 42 ngày thì Huyễn Hành Thành hay hiện mọi thứ thân thể đều chọn làm Cấp sứ cho đến Bồ đề tùy toại thuận phục.

Xoa 49 ngày thì Ma Ha Ca La với các Quỷ Thần nữ, quyến thuộc thảy đều tùy phục.

Xoa 56 ngày thì thấy hàng Ẩn hình.

Xoa 63 ngày thì được thấy tất cả kho tàng bị che lấp.

Xoa 70 ngày thì vào được tất cả hang hốc, nhà cửa.

Xoa 77 ngày thì được vườn tược lớn có các loại thuốc tiên và được thành tựu Tiên dược ấy. Tất cả chư Thần của cây, cỏ, dược vật đều liền hiện hình.

Xoa 84 ngày thì vào được tất cả cửa hang của núi.

Xoa 91 ngày thì không có cái cửa nào không vào được và không có người nào không nhìn thấy được.

Xoa 98 ngày thì không có Cung điện nào của Chư Thiên Dục Giới mà không khai mở và người ấy đều nhìn thấy cả.

Xoa 105 ngày thì ban đêm nhìn thấy như ban ngày.

Xoa 112 ngày thì mau thấy hết thảy các việc ở dưới mặt đất.

Xoa 126 ngày thì đều nhìn thấy mọi Địa Ngục trong thế giới. Do sức nhìn này mà người thọ tội trong các Địa Ngục ấy đều được giải thốt.

Xoa 133 ngày thì Thánh Giả Chấp Kim Cương hiện đến làm chứng.

Xoa 140 ngày thì Quán Thế Âm Bồ Tát đi đến hiện ra trước mặt làm chứng và ban cho tất cả nguyện. Tâm có sự mong cầu nào đều khiến cho mãn túc.

Xoa 147 ngày liền bay được trên hư không mà không có sự chướng ngại và thấy tất cả các cõi Phật và thấy đủ thân Phật và nơi cư trú của tất cả Bồ Tát.

Khi bí mật xoa thuốc mãn 1 năm thì được 5 mắt thanh tĩnh cùng với chúng sinh như trước mật nói thảy đều được đủ. Đừng sinh nghi hoặc. Sự thành tựu như vậy chỉ đọc và tụng thảy đều được chuyển luân của tất cả Như Lai nên gọi như MA NI ấy.

Xong phần “QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT LIÊN HOA THANH TĨNH DANH NHÃN DƯỢC THÀNH TỰU”

Lại nữa, nói về Pháp “TỒI SINH GIÁNG PHỤC THÀNH TỰU NHIÊN HÒA” để tăng trưởng thọ mệnh, diệt tất cả tội nạn các điều ngăn che trói buộc. Tất cả oan gia không có gì không giáng phục được. Tất cả chướng ngại đều tự tiêu diệt. Tất cả chúng sinh tự nhiên quy phục.

Bạch Đàn hương, Đạo Cốc hoa, Bạch Giới Tử, Lạc, Mật, Tô cùng hòa lẫn với nhau, chú 1.008 biến rồi thiêu đốt.

Dùng gỗ thơm nhóm lửa, vừa làm điều này xong thì tất cả tội chướng VÔ GIÁN đều tự tiêu diệt, thọ mệnh 1.000 tuổi.

Thiêu đốt 7 ngày thì được thọ mệnh 2.000 tuổi, thân được thanh tĩnh, vĩnh viễn lìa sự ngăn che trói buộc.

Tác Pháp 14 ngày thì tất cả nam nữ không ai không tùy phục.

Tác Pháp 21 ngày thì các quyến thuộc của cõi Tam Thập Tam Thiên với nhóm Nhật Thiên đều đến tùy phục, và khiến cho tất cả ước nguyện đều được mãn túc. Nhóm Tứ Thiên Vương cũng đều đi đến làm việc HỘ DƯỠNG cho người tụng Chú. Thánh Giả Chấp Kim Cương ban cho nguyện thành tựu. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng ban cho điều nguyện, bao nhiêu sự mong cầu thảy đều khiến cho mãn túc. Tất cả sự vui nhìn không có gì không tự tại.

_ Về Pháp Cầu mưa. Dùng Tô hòa với hạt cải, thiêu đốt 3 đêm thì các Rồng sẽ giáng mưa. Nếu mưa quá nhiều liền dùng tro ấy ném rải trong không trung thì mưa liền ngưng. Lại đem tro này vòng quanh cái miệng rồi ném vào trong lữa mãn 108 biến thì tất gió ác, mưa đá thảy đều chẳng khỏi.

Nếu thường nniệm tụng thì tất cả các nơi không có chướng ngại sẽ được khí lực dũng mãnh tinh tiến. Sau khi bỏ thân được sinh về Quốc thổ Cực Lạc ở phương Tây. Đời đời sinh ra được TÚC MỆNH TRÍ.

Như vậy, bạch Đức Thế Tôn! Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, các người trì Chú. Đối với Pháp Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Quán Thế Âm Tâm Ấn Đọc Tụng Thành Tựu này cần nên thọ trì, đọc tụng, lắng nghe sẽ được đại phước đức tụ như thế, được đại thiện căn, tất cả nam nữ không có ai không tùy thuận. Người trì Chú thường cần phải hộ giữ cái miệng khi làm việc (chú ý giữ gìn khẩu nghiệp) cuối cùng chẳng thối chuyển, được đại cúng dường. Tất cả tài bảo không có gì không được, và đều mãn túc tất cả nguyện ước của chúng sinh.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Ông vì lợi ích cho tất cả chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề mà lưu truyền Pháp này. Đối với Tâm Chú vô thượng này chỉ cần đọc liền thành. Hãy làm như vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát! Ông cần phải hộ trì tất cả chúng sinh, mỗi mỗi nhìn thấy và khiến cho thành tựu số lượng đọc và khéo cho chúng sinh mãn túc ước nguyện”.

Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Con vì lợi ích hộ niệm cho tất cả chúng sinh. Nay con thọ trì và khiến cho thành tựu tất cả nguyện. Đọc tụng Minh Chú sẽ thành mãn các nguyện. Vì thế, bạch Đức Thế Tôn! Nay con chân thành nguyện xin Đức Thế Tôn từ bi gia hộ”.

  Xem thêm:

 • Kinh Thất Tinh Như Ý Luân Bí Mật Yếu - Kinh Tạng
 • Pháp Lược Tối Yếu Bí Mật Thứ Đệ Niệm Tụng Đô Biểu Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khóa Pháp Và Tựa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Như Ý Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Kim Cang Đỉnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Cát Tường Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Oai Nộ Ô Sô Sáp Ma - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 16 - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Bí Mật Bồ Tát Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng