Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên

Thất dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bà Già Bà ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong nước Xá Vệ cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm 1250 người đến dự.

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Khưu:”Có vị Trời tên là Ma Lợi Chi Thiên (Marìcì Devi) thường đi trước mặt trời mặt trăng . Vị Ma Lợi Chi Thiên ấy , không người nào có thể nhìn thấy, không người nào có thể rút bỏ, chẳng bị người nào bịa chuyện dối trá, chẳng bị người nào trói buộc, chẳng bị người nào nợ nần tài vật, chẳng bị oan gia có dịp hãm hại”

Đức Phật bảo:” Này các Tỳ Khưu ! Nếu có người biết tên của vị trời Ma Lợi Chi ấy thì người đó cũng chẳng bị ai nhìn thấy, cũng chẳng thể rút bỏ, chẳng bị người bịa chuyện dối trá, chẳng bị người nợ nần tài vật, chẳng bị oan gia có dịp hãm hại”

Đức Phật bảo:” Các Tỳ Khưu ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện biết tên của vị trời Ma Lợi Chi ấy thì nên nói rằng:Con, đệ tử (Họ tên…) biết tên của Ma Lợi Chi cho nên không người nào có thể nhìn thấy con, không người nào có thể rút bỏ con, chẳng bị người nào bịa chuyện dối trá con, chẳng bị người nào có thể trói buộc con, chẳng bị người nào nợ nần tài vật của con, chẳng bị oan gia có dịp hãm hại con”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo:” Các Tỳ Khưu ! Vị trời Ma Lợi Chi ấy có Đà La Ni Chú hay thủ hộ cho người. Liền nói Chú là:

Đa điệt tha: At ca ma tư, mạt ma ma tư, chi bà la ma tư, chi bà la ma tư, ma ha chi bà la ma tư, an đà lợi đà na ma tư, sa ha

TADYATHÀ: ARKA MASI, MARKA MASI , JVALA MASI , JVALA MASI , MAHÀ JVALA MASI , ANTARDHÀNA MASI , SVÀHÀ

Trong đường đi, hộ con. Bị lạc lối đi, hộ con. Ban ngày hộ con, ban đêm hộ con. Trong nạn vua chúa , hộ con. Trong nạn giặc cướp, hộ con. Trong nạn nước cuốn, hộ con. Trong nạn lửa đốt, hộ con. Ở trong bệnh dịch, hộ con.

Nơi A cưu lệ, a cưu lệ, vô lợi chi đế, cát lị cát lị, an đế an đế,. Ở tất cả xứ, tất cả thời , hộ con, đệ tử (Họ tên…) Sa bà ha

Đức Phật bảo:” Này các Tỳ Khưu ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần với các nhân dân nghe Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni này, một lòng thọ trì thì người ấy chẳng bị các ác như trên gây hại”

Đức Phật bảo:” Các Tỳ Khưu ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện viết chép Kinh này, thọ trì đọc tụng, một lòng trai giới, tĩnh trị một thất. Dùng bùn thơm xoa tô mặt đất, 7 ngày 7 đêm tụng trì Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni này mãn 108 biến Thì các chốn đi qua, tất cả oán tặc thảy đều ngưng chém giết.

Khi đi nên viết chép Đà La Ni này. Hoặc giắt trong búi tóc, hoặc đeo trong áo, tùy thân mà đi thì tất cả các ác chẳng thể gia hại, thảy đều lui tan chẳng dám chống lại.

Nếu bị bệnh tật, nên thỉnh một vị Tỳ Khưu có Tĩnh giới với Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Như trước tĩnh trị một thất, dùng bùn thơm xoa tô mặt đất, đốt mọi loại danh hương, bày 7 bàn quả bánh, an bố 5 màu bày cơm 5 màu, thỉnh Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh này mãn 200 biến ắt tất cả Bệnh Quỷ (Quỷ gây bệnh) đều sinh tâm Từ, rời khỏi người bệnh, tức được trừ khỏi.

Nếu có tên bị câu thúc trong sổ sách của quang huyện ( Huyện Quan sở câu lục) . Cũng như trước Tĩnh Thất, như Pháp bày cúng số tòa, đốt đèn sáng liên tục 7 ngày 7 đêm, tụng Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Kinh này 500 biến. Được như nguyện xong, bày trai giải tòa ắt tất cả ách nạn không có gì không diệt trừ được”

Bấy giờ các Tỳ Khưu nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện - Kinh Tạng
 • Pháp Lược Tối Yếu Bí Mật Thứ Đệ Niệm Tụng Đô Biểu Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Tinh Như Ý Luân Bí Mật Yếu - Kinh Tạng
 • Kinh Đà Lân Ni Bát - Kinh Tạng
 • Kinh Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Xuất Sanh Hết Thảy Pháp Nhãn Như Lai - Kinh Tạng
 • Kim Cang Đỉnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khóa Pháp Và Tựa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Oai Nộ Ô Sô Sáp Ma - Kinh Tạng
 • Bí Quyết Bồ Tát Như Ý Luân Quán Môn Nghĩa Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Tì Nại Da Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Đại Ái - Kinh Tạng