Pháp Nghi Quỹ Cúng Dường Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức

Nguyên Sa La Ba dịch,

Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

*

Nay con làm sạch chỗ đất này

Không có gạch ngói các uế tạp

Bằng phẳng thù thắng không gì hơn

Nguyện thành được như cõi Lưu ly

Đầy đủ trang nghiêm như Cực Lạc

Các báu xen lẫn thật tốt đẹp

Cây báu ao báu đều đầy đủ

Phát ra các Pháp âm vi diệu

Khiến người nghe được phát căn lành

Đầy đủ các báu thành tựu tốt

Có đủ vô lượng đại quang minh

Cầu Phật, Bồ Tát đều an trụ

Không qua, không lại thần thường trụ

Đầy đủ vô lượng các đại nguyện

Như hào quang sáng phát sanh ra

Vì cứu thế gian giáng đạo tràng

Rộng rãi trong sạch tòa báu đẹp

Xa lìa tất cả chướng ngại thân

Tánh thường an trú nơi bình đẳng

Xin thỉnh nạp thọ tòa an ổn

_Thanh tịnh pháp giới Thánh Bất Động

Từ bi thương xót các hữu tình

Đầy đủ diệu giác các hạnh lành

Ba đời Chư Phật xin giáng lâm

Vì lợi hữu tình bị các Khổ

Cúi xin đi đến cõi Ta Bà

Không bị Tam hữu làm nhơ uế

Xin nguyện an trụ tòa Liên hoa

_Đạo sư đã thọ tòa sen báu

Lại xin cầu thỉnh chư Bồ Tát

Ba nghiệp thanh tịnh xin nạp thọ

Cầu xin gia bị cho chúng con

Ở trong ánh sáng đại an lạc

Thương xót chúng con hạng phàm phu

Xin nổi mây từ khắp mười phương

Mưa lớn xối xả các loại báu

_Phương Đông thế giới tên Vô Thắng

Thiện Danh Xưng Phật vô lượng chúng

Xa lìa phiền não đủ các nguyện

Vì cứu thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông thế giới cõi Trang nghiêm

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm vô lượng chúng

Diệt trừ tán loạn được an tịnh

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông thế giới cõi Bảo Tích

Kim Sắc Bảo Quang vô lượng chúng

Sống lâu khi chết được thọ ký

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông thế giới cõi Vô Ưu

Vô Ưu Tối Thắng vô lượng chúng

Không có khổ não trừ nghiệp chướng

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông thế giới cõi Pháp Tràng

Pháp Hải Lôi Âm vô lượng chúng

Tiêu trừ Tà kiến các chướng nạn

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông Thiện trụ Bảo Hải cõi

Pháp Hải Thắng Huệ vô lượng chúng

Đầy đủ tịnh độ tam ma địa

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông thế giới Tịnh Lưu Ly

Dược Sư Nhật Nguyệt Biến Chiếu chúng

Đầy đủ các tướng vì hàng Ma

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Vô thượng Mâu Ni Phật Thích Ca

Đầy đủ công đức các oai lực

Không bỏ các nguyện thương chúng sanh

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

Đoạn trừ tất cả các Hoặc nghiệp

Ngữ nghiệp tự tại đốt đuốc Pháp

Đầy đủ công đức như trong kinh

_Cúi xin các Thánh giáng Đạo Tràng

Khiến kẻ quy y lìa các Khổ

Thành tựu vô thượng nguyện Mâu Ni

Tịnh trừ hết thảy mọi khổ não

Vì lợi chúng con giáng đạo tràng

Tiêu trừ dục lạc được tự tại

_Phạm Thiên Đế Thích chư Hộ Pháp

Ưu Bà Tắc cùng các Thánh chúng

Vì lợi hữu tình giáng đạo tràng

Bí mật tự tại tâm sanh tử

Điều phục thương yêu tướng thiện ác

_Bảy Phật đầy đủ các Diệu nguyện

Đủ đại thần lực giáng đạo tràng

Đủ đại oai thần đủ công đức

Làm Bộ Chủ xa lìa sợ sệt

_Cung Tì La cùng các Thánh chúng

Vì lợi hữu tình nguyện giáng lâm

Không rời bổn nguyện cứu chúng sanh

_Tám vị Như Lai đủ Từ bi

Con nay thành tín tạo Đàn pháp

Chí thành cung thỉnh giáng Đạo tràng

_Hết thảy Thiện Thệ Bạc Già Phạm

Rủ lòng từ bi thương xót cho

Chúng con đầy đủ phần công đức

Chí thành cung thỉnh ngồi tòa báu

_Thế Tôn oai đức sức thần thông

Mẫn niệm chúng con với hữu tình

Thế Tôn đại bi xin giáng lâm

Chí thành cung thỉnh ngồi tòa báu

_Cung kính dâng lên các cúng dường

Xin nguyện các Ngài đến Đạo tràng

Nạp thọ Ứ Già các món cúng

Cho con đủ đầy các đại nguyện

_Như Đức Như Lai lúc giáng lâm

Tất cả Chư Thiên đến tắm rửa

Con nay dùng chút nước trong lành

Cũng như Chư Thiên xin tắm rửa

Chơn trí tự tánh vốn thanh tịnh

Không có các Chấp cùng phiền não

Trừ các chúng sanh các món Chấp

Xin rửa chân tay chư Thánh chúng

Phiền não làm khô các hữu tình

Nay dùng Pháp thủy khiến đầy đủ

Rửa sạch chúng con các uế dơ

Bình nước dâng lên xin nạp thọ

Sư tử, ngựa, voi cùng các loại

Kim Cang Ma Ni Nhật nguyệt luân

Không sạch không dơ tòa Liên hoa

Ở nơi vô trụ xin an trụ

_Các Pháp tự tánh vốn thanh tịnh

Không có các tướng làm đắm nhiễm

Tùy thuận thế gian mà cung kính

Xin thỉnh an trú tòa Liên hoa

_Không vào Niết Bàn vì Đại bi

Không lìa phiền não không nhiễm trước

Tự tánh xưa nay vốn thanh tịnh

Xin thỉnh an trụ Liên hoa tòa

__Phiền não, độc hại các hữu tình

Pháp thủy Cam lồ hay diệt sạch

Đầy đủ vi diệu các thượng nguyện

Chúng con cúi đầu lễ Thế Tôn

Vì các não phiền luôn bức bách

Thương xót chúng sinh khởi lòng từ

Vì trừ phiền não phát nguyện rộng

_Con nay đảnh lễ bảy Thế Tôn

Đầy đủ tất cả mọi công đức

Tướng tốt trang nghiêm đẹp đẽ thân

Trời người cúng dường thân Kim sắc

Đảnh lễ Như Lai Thiên trung Thiên

Pháp giới thanh tịnh tánh trạm nhiêm

Khắp cả mười phương thân biến hóa

Ma Ni Bảo Vương các Như Lai

Con xin cúng dường xưng tán lễ

_Tam Bảo công đức không gì hơn

Lễ, tin đầy đủ phước không lượng

Tất cả Bồ Tát cứu thế gian

Tam Bảo Ứng Cúng con đảnh lễ

_Thế Tôn Đại Bi diệu trang nghiêm

Chánh Biến Tri Tôn, các Đạo sư

Như biển lớn kia ban Phước huệ

Con xin đảnh lễ các Như Lai

_Tự tánh vốn tịnh lìa các dục

Hay khiến xa lìa các ác thú

Chỉ một lý vi diệu thậm thâm

Con xin đảnh lễ Pháp Thanh tịnh

_Chứng Đạo rốt ráo được giải thoát

Giữ gìn luật nghi đáng tôn thờ

Tất cả Phước điền được phát sanh

Con xin đảnh lễ Chúng Trung Tôn

(Tất cả đầy đủ như trong kệ tán Thánh Tam Bảo)

Thân Phật đầy đủ các nghiêm sức

Đại trượng phu tướng thật trang nghiêm

Vì trừ cấu nhiễm đủ các nguyện

Nay xin tạo lập Mạn Đà La

Tất cả nhân duyên do tự tánh

Chỗ có tất cả nước Ứ Già

Xin đem hiến dâng Phật Thánh chúng

Mẫn niệm hữu tình xin nạp thọ

Tất cả nhân duyên tự tánh sanh

Tất cả các loại hoa trời đẹp

Nguyện xin cúng dường Phật Thánh chúng

Thương xót hữu tình xin nạp thọ

_Nhân duyên vốn bởi tự tánh sanh

Các thứ hương trời thơm bát ngát

Xin dâng Thiện Thệ cùng chúng hội

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Nhân duyên vốn bởi tự tánh sanh

Tất cả đèn trời xin dâng đốt

Cúng dường Thế Tôn chúng hải hội

Vì lợi hữu tình xin nhận lãnh

_Nhân duyên vốn bởi tự tánh sanh

Trong sạch nước trời đầy đủ cả

Dâng hiến Thế Tôn và Thánh chúng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả nhân duyên tự tánh sanh

Các món ăn uống ở cõi Trời

Thành kính cúng dường Phật Thánh chúng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tự tánh sanh ra bởi nhân duyên

Mọi thứ nhạc Trời xin trổi hết

Cúng dường Chư Phật chúng Đạo tràng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tự tánh sanh ra các nhân duyên

Áo trời tốt đẹp trăm ngàn thứ

Cúng dường Chư Phật và Thánh chúng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Nguyện dâng đầy đủ các cúng dường

Ở trong thế gian có các thứ

Đều xin dâng lên Phật Thánh chúng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả các thứ thuốc thang hay

Trừ diệt tất cả các bệnh tật

Phụng hiến Thế Tôn hải hội chúng

Vì lợi Hữu Tình xin nạp thọ

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Con xin dâng cúng Đại Bảo Luân (Bánh xe báu)

Đoạn trừ ba cõi các Luân hồi

Chuyển diệu Pháp luân độ hàm thức

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Con xin dâng cúng báu Ma Ni

Đoạn trừ nghèo cùng các khốn khổ

Khiến được đầy đủ thứ cần dùng

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Con xin dâng hiến mỹ nữ báu

Diệt trừ hắc ám các vô minh

Nguyện xin đầy đủ Bát Nhã trí

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Nay con dâng hiến Bảo Tạng Thần

Trí huệ hiểu sâu ba thừa giáo

Rốt ráo công đức thảy đủ đầy

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Nay con dâng hiến ngựa báu tốt

Ra ngoài ba cõi đủ thần thông

Tới tận vô cùng các cõi Phật

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Con xin dâng hiến voi báu đây

Nguyện đúng Đại thừa trừ ác kiến

Mau đến giải thoát đầy đủ huệ

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Nay con xin hiến bảo Tướng quân

Điều phục tất cả mọi phiền não

Hiển thông hết thảy các lý màu

_Con xưa vốn tạo các nghiệp ác

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý mà sinh ra

Tất cả con nay xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị thừa Hữu học và Vô học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Có các công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng

Đầu tiên thành tựu chứng Bồ Đề

Tất cả con đều xin khuyến thỉnh

Chuyển bánh xe báu độ hàm linh

_Chư Phật muốn hiện nhập Niết Bàn

Con đều ân cần xin khuyến thỉnh

Các Ngài ở mãi tận muôn đời

Để làm lợi ích loài chúng sanh

_Các Phước lễ bái cùng cúng dường

Thỉnh Phật ở đời chuyển xe Pháp

Tùy hỷ, sám hối các căn lành

Hồi hướng chúnh sanh và Phật đạo

_Như kinh đã nói các công đức

Vì lợi thí chủ và chúng sanh

Nguyện tám Như Lai các Thánh chúng

Nạp thọ khiến mau đầy đủ nguyện

_Tướng tốt đầy đủ như hoa nở

Trang nghiêm các thứ để nghiêm thân

Thấy nghe, nhớ niệm được bình an

Thiện Danh Xưng Phật con đảnh lễ

_Thân thể trang nghiêm tướng Đại nhơn

Đủ Đại Từ Bi tâm ít có

Viên âm cùng khắp cả mười phương

Cúng dường Thiện Danh Xưng Vương Phật

_Con xin dùng nước công đức sạch

Như nước sông Hằng không hết được

Cúng dường Thiện Danh Xưng Vương Phật

Xin nguyện Từ bi nạp thọ cho

_Ba Đầu Ma Mạn Đà La hoa

Ưu Bát La đủ hương thơm đẹp

Cúng dường Thiện Danh Xưng Như Lai

Xin nguyện Từ bi thường nạp thọ

_Hương thơm ý đẹp hương cây tốt

Hương ở cõi trời bát ngát thơm

Cúng dường Đức Phật Thiện Danh Xưng

Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

_Tốt đẹp quang minh đủ Cát tường

Đèn sáng hay trừ chư hắc ám

Cúng dường Đức Phật Thiện Danh Xưng

Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

_Uất Kim, Đàn Hương trộn lẫn nhau

Các thứ hương xoa cùng với nước

Cúng dường Thiện Danh Xưng Như Lai

Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

_Các thứ phẩm vật đẹp ý Người

Mỹ vị trân tu các món ăn

Dâng cúng Thiện Danh Xưng Vương Phật

Xin nguyện Từ bi thường nạp thọ

_Trên đời các thứ kỹ nhạc hay

Các thứ âm thanh vi diệu tốt

Cúng dường Thiện Danh Xưng Như Lai

Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

_Bao nhiêu tất cả loại thuốc thang

Hay trừ tất cả các bệnh khổ

Con xin dâng hiến Thiện Danh Xưng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả mọi thứ mọi cúng dường

Trong thế gian này không có thiếu

Nguyện hiến Thế Tôn hải hội chúng

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Tất cả mọi thứ mọi cúng dường

Trong thế gian này không có thiếu

Nguyện hiến Thế Tôn hải hội chúng

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Có các công đức đều tùy hỷ

_Mười phương nơi có Thế Gian Đăng

Đầu tiên thành tựu được Bồ Đề

Hết thảy con đều xin khuyến thỉnh

Cầu chuyển vô thượng Diệu Pháp luân

_Chư Phật khi muốn nhập Niết Bàn

Con thảy chí thành xin khuyến thỉnh

Xin trụ ở mãi tận muôn đời

Làm lợi tất cả loài chúng sanh

_Cúng dường, lễ, tán các phước báu

Thỉnh Phật ở đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối, các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Đạo sư thường làm chỗ dựa nương

Nhiêu ích tất cả các hữu tình

Ban cho tất cả đều an lạc

Nay xin an ẩn được cát tường

_Bảo Nguyệt Liên hoa các trang nghiêm

Biến khắp cả nơi tất cả Pháp

Thân cao lớn như là biển cả

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm đảnh lễ Ngài

_Thân trong sạch giống bảo Ma Ni

Như ánh trăng kia trừ các Khổ

Như hoa sen nọ chẳng nhiễm ô

Cúng dường thân trang nghiêm tối diệu

_Nay xin dâng hiến nước sạch trong

Không bẩn không dơ nước Ứ Già

Dâng hiến Đức Phật Quang Âm Vương

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả các loại tốt đẹp hoa

Sanh ra nơi nước xin dâng cúng

Trước Phật Như Lai Quang Âm Vương

Dâng cúng cúi xin Ngài nạp thọ

_Hay trừ tất cả mọi vô minh

Như mặt trời, trăng chiếu khắp chỗ

Đèn sáng cúng dường Quang Âm Phật

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Hay trừ phạm giới các tạp nhiễm

Có các hương hoa sạch sẽ thơm

Dâng hiến cúng dường Phật Quang Âm

Lợi ích hữu tình xin nạp thọ

_Mười phương khắp cả thế giới đây

Các thứ uống ăn ở cõi Trời

Dâng hiến Quang Âm Như Lai Phật

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tiếng của Ma Ni chuông báu vang

Các thứ kỹ nhạc thảy đều dâng

Cung kính cúng dường Quang Âm Phật

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả đầy đủ thứ thuốc thang

Hay trừ hết thảy các bệnh khổ

Phụng hiến Quang Âm Như Lai Vương

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Như vậy tất cả mọi cúng dường

Ở trong thế gian đầy đủ cả

Dâng hiến cúng dường Phật Quang Âm

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đầu do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Tất cả con đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học

Tất cả Như Lai cùng Bồ Tát

Có các công đức đều tùy hỷ

_Mười phương chỗ có Thế Gian Đăng

Đầu tiên thành tựu được Bồ Đề

Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh

Quay bánh xe Pháp không gì hơn

_Chư Phật khi muốn nhập Niết Bàn

Con thảy ân cần xin khuyến thỉnh

Cầu Ngài trụ mãi ở nơi đời

Lợi ích tất cả loài hàm linh

_Tất cả cúng dường, lễ tán phước

Thỉnh Phật trụ đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ sám hối các thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Thế Tôn cứu độ đại Từ bi

Thương xót tất cả mọi hữu tình

Như con trông chờ nơi cha mẹ

Nguyện được cát tường an ẩn luôn

_Thân như vàng Diêm Phù sáng chói

Rực rỡ còn hơn ngàn mặt trời

Cũng như vô cấu tràng quang minh

Kim Sắc Bảo Quang con kính lễ

_Trong sạch thân như Diêm Phù kim

Tướng tốt trang nghiêm không cấu nhiễm

Kim Sắc Bảo Quang thật thanh tịnh

Cúng dường Đạo sư diệu sắc thân

_Trong sạch không dơ ý vui vẻ

Các nước công đức ở cõi trời

Dâng hiến Kim Sắc Quang Như Lai

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Như vậy các thứ đèn, hương, hoa

Các món hương xoa, các món ăn

Các món kỹ nhạc, món cần dùng

Cúng dường Như Lai Kim Sắc Quang

_Tất cả đầy đủ các thuốc thang

Hay trừ tất cả các bệnh khổ

Cúng dường Kim Sắc Quang Như Lai

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Như vậy đầy đủ các cúng dường

Và ở thế gian tất cả thứ

Dâng cúng Kim Sắc Quang Như Lai

Vì lợi thí chủ … xin nạpthọ

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đầu do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Hết thảy nay con xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Có các công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng

Đầu tiên chứng đắc đạo Bồ Đề

Con nguyện thảy đều xin khuyến thỉnh

Quay bánh xe Pháp lợi quần sanh

_Chư Phật khi muốn vào Niết Bàn

Con thảy chí thành xin khuyến thỉnh

Trụ thế lâu dài muôn kiếp tuổi

Lợi ích tất cả các chúng sanh

_Các phước lễ tán và cúng dường

Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Sanh tử biển kia chìm đắm mãi

Vì chúng hữu tình làm dựa nương

Tạo ra Phật quốc cùng quyến thuộc

Khiến cho yên ổn được cát tường

_Cứu cánh Niết Bàn đắc an lạc

Hay trừ chúng sanh các khổ nhơn

Cứu hộ sáu đường Cát Tường Vương

Vô Ưu Tối Thắng con kính lễ

_Độ cho ba cõi đến bờ kia

Cứu cánh Niết Bàn vui an lạc

An trụ Pháp giới tối diệu thân

Cúng dường vượt ra được ba cõi

Thiện Thệ Vô Ưu cõi Tối Thắng

_Ba Đầu Ma hoa, Mạn Đà La

Ưu Bát La hoa hương tỏa ngát

Cùng các thứ hàng hoa xinh đẹp

Các thứ hương xông rất đẹp lòng

Như vậy đủ đầy biển mây hương

Các món ăn uống sạch thơm ngon

Cõi trời cõi người cao quý nhất

Trang nghiêm các thứ hoa sen vàng

Đèn sáng Ma Ni chiếu đạo tràng

Khắp đất xoa hương thơm sực nức

Hoa rải cúng dường khắp mọi nơi

Các báu treo quanh nơi Bảo điện

Hát ca xưng tán các âm thanh

Bảo châu anh lạc chiếu xung quanh

Đầy đủ trang nghiêm nhiều món báu

Tất cả biến đầy khắp hư không

Cúng dường Vô Ưu Cát Tường Phật

_Tán cái các báu làm nên lọng

Che khắp mọi nơi anh lạc võng

Trùm khắp mọi nơi thật đáng mừng

Cúng dường Vô Ưu Cát Tường Phật

_Chỗ có tất cả các diệu dược

Hay trừ tất cả bệnh khổ đau

Dâng hiến Vô Ưu Cát Tường Vương

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Như vậy đủ đầy các cúng cụ

Ở nơi thế gian các cúng dường

Dâng hiến Vô Ưu Cát Tường Vương

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Nay con thảy đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học

Tất cả Như Lai các Bồ Tát

Có các công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng

Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo

Hết thảy con đều xin khuyến thỉnh

Quay bánh xe Pháp không gì hơn

_Chư Phật nào muốn hiện Niết Bàn

Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh

Trụ ở đời lâu lợi hữu tình

Mãi mãi sống lâu muôn kiếp tuổi

_Các phước cúng dường lễ tán trên

Thỉnh Phật ở đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Hiện tiền chứng được Tịnh Pháp thân

Trong sạch không sai không điên đảo

Lời trong sạch khiến cho trong sạch

Xin nguyện Cát tường an ẩn luôn

Tiếng hải triều diệu âm sâu thẳm

Tiếng Pháp âm lý nghĩa sâu xa

Hay trừ đoạn phiền não khổ đau

Pháp Hải Lôi Âm con cúi đầu

_Tiếng Pháp âm khắp tam thiên

Sáu mươi loại tiếng độ bàng sanh

Lý nghĩa sâu xa như biển lớn

Cúng dường Thế tôn lời tối diệu

Lọng báu che trùm cả hư không

Bảo kế rộng như anh lạc vân

Nước thơm đẹp ý như biển lớn

Đựng bát Ứ Già nước Cam lồ

Hương thơm vi diệu tỏa khắp nơi

Đèn sáng chiếu soi hơn nhật nguyệt

Đầy đủ vô cùng hoa Ma Ni

Trăm ngàn mùi vị uống ăn ngon

Cùng với vô lượng các kỹ nhạc

Đầy khắp hư không để cúng dường

Như vậy trăm ngàn các đồ dùng

Cho đến cõi Trời Đẩu Suất đà

Có các thứ hoa Mạn Đà La

Cùng các trang nghiêm trời có đủ

Như vậy tất cả các cúng dường

Cùng tâm thanh tịnh con hóa hiện

Hết thảy dâng cúng Thế Tôn tiền

Đem lòng cung kính mà cúng dường

Lại có tất cả các thuốc thang

Hay trừ tất cả các bệnh khổ

Thảy cúng Pháp Hải Lôi Âm Phật

Vì lợi thí chủ xin mẫn nạp

_Như vậy đầy đủ các cúng dường

Và nơi thế gian các phẩm vật

Dâng hiến Pháp Hải Lôi Âm Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Tất cả con đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học

Tất cả Như Lai các Bồ Tát

Chỗ có công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng

Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo

Con đều chí thành xin khuyến thỉnh

Quay chuyển bánh xe Vô thượng Pháp

_Chư Phật muốn thị hiện Niết Bàn

Con đều chí thành xin khuyến thỉnh

Cầu Phật ở đời được lâu hơn

Lợi lạc tất cả loài quần sanh

_Chỗ có phước lễ tán cúng dường

Cầu Phật ở đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Khi các Thế Tôn nói Diệu Pháp

Thành tựu tất cả việc thành tựu

Nguyện xin Cát tường được an ổn

Huệ lớn sâu rộng khó so lường

Du hý thần thông trong Pháp giới

Cứu cánh thành tựu tất cả Pháp

Du Hý Thần Thông con kính lễ

Chứng được các thần thông du hý

Pháp thân che chở khắp hữu tình

Thắng huệ du hý độ bàng sanh

Cúng dường tự tánh thân vi diệu

Nhân duyên do tự tánh xuất sanh

Có nước Ứ Già ở cõi trời

Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu hoa

Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu hương

Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu đăng

Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu thủy

Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu thực

Dâng cúng Du Hý ThầnThông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu nhạc

Dâng cúng Du Hý ThầnThông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu dược

Vì trừ tất cả các bệnh khổ

Dâng hiến Du Hý ThầnThông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Như vậy các thứ cúng dường đủ

Và tại thế gian các cúng dường

Dâng hiến Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Tất cả con đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Chỗ có công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng

Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo

Con xin tất cả đều khuyến thỉnh

Quay bánh xe Pháp lợi hàm linh

_Chư Phật khi muốn nhập Niết Bàn

Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh

Xin Phật nơi đời trụ dài lâu

Vì lợi tất cả các chúng sanh

_Tất cả lễ, tán, cúng dường, phước

Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Tất cả Chư Phật lúc ra đời

Núi non đất rừng đều chấn động

Tất cả hữu tình đều hoan hỷ

Nguyện được cát tường khiến an ổn

Hay trừ bệnh khổ đại an vui

Thân như lưu ly rấtr đáng ưa

Gặp ánh quang minh đều giải thoát

Dược Vương Như Lai con quy y

_Như ánh mặt trời phá tối tăm

Như ánh mặt trăng tiêu các khổ

Diệt trừ chúng sanh ba thứ độc

Cúng dường Dược Sư Lưu Ly Quang

_Như thầy thuốc hay ở thế gian

Hay trừ phiền não các tật bệnh

Như Tịnh Lưu Ly bảo trí thân

Cúng dường hay trừ ba ác độc

_Tất cả vi diệu nước Ứ Già

Và tại thế gian nước công đức

Dâng hiến Dược Sư Quang Như Lai

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu hoa

Và ở thế gian các thứ hoa

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu hương

Và tại thế gian các món hương

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu đăng

Và tại thế gian các loại đèn

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên đồ hương

Và tại thế gian các hương xoa

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu thực

Và tại thế gian các món ăn

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu nhạc

Và tại thế gian các thứ nhạc

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

_Tất cả các thứ thuốc thang hay

Vì trừ chúng sanh các bệnh tật

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Như vậy tất cả các cúng dường

Ở tại thế gian đầy đủ cả

Dâng hiến Dược Sư Lưu Ly Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Tất cả con đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học

Tất cả Như Lai các Bồ Tát

Chỗ có công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng

Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo

Như vậy con đều xin khuyến thỉnh

Chuyển xoay Vô thượng diệu Pháp luân

_Chư Phật khi muốn nhập hiện Niết Bàn

Con xin chí thành mà khuyến thỉnh

Cầu Phật sống lâu tại nơi đời

Lợi lạc tất cả loài quần sanh

_Chỗ có lễ tán phước cúng dường

Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Khi có vị nào đắc Bồ đề

Đại địa sáu món đều chấn động

Khiến các bọn Ma phải não phiền

Xin khiến cát tường được an ổn

Giống Thích Đại bi xuống cõi đời

Hàng phục các Ma oán khắp nơi

Thân thể trang nghiêm vàng rực rỡ

Thích Ca vua Pháp con kính thờ

_Thiện Thệ có nhiều Bồ Tát chúng

Cứu giúp ba cõi Thiên Trung Thiên

Bất Động Thế Tôn Thích Ca Vương

Cúng dường trang nghiêm Mâu Ni Tôn

_Tất cả các thứ vi diệu thủy

Và tại thế gian nước sạch trong

Dâng hiến Thích Ca Mâu Ni Vương

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu hoa

Và tại Thế gian các thứ hoa

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các thứ Thiên diệu hương

Và tại Thế gian các thứ thơm

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các thứ Thiên diệu đăng

Và tại Thế gian các loại đèn

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các thứ Thiên đồ hương

Và tại Thế gian các hương thoa

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các thứ Thiên diệu thực

Và tại Thế gian các món ăn

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các thứ Thiên diệu nhạc

Và tại Thế gian các món nhạc

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các loại thuốc thang hay

Diệt trừ chúng sanh các bệnh tai

Dâng hiến Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Như vậy tất cả thứ cúng dường

Thế gian hiện có thảy cúng dường

Dâng hiến Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sanh ra

Tất cả con đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học

Tất cả Như Lai các Bồ Tát

Chỗ có công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng

Đầu tiên chứng được Bồ Đề đạo

Tất cả con đều xin khuyến thỉnh

Chuyển quay xe Pháp diệu vô cùng

_Chư Phật nếu muốn nhập Niết Bàn

Con thảy chí thành xin khuyến thỉnh

Nguyện Phật ở đời muôn ức kiếp

Lợi lạc tất cả loài chúng sanh

_Lễ tán cúng dường các phước lành

Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Đầu tiên lúc Phật thuyết Pháp thời

Chỉ có bốn Pháp Thánh Đế thôi

Hay khiến tin nghe ngày càng nhiều

Nguyện được cát tường được an ổn

_Như hư không kia vốn không tướng

Hay hiện ra các thứ công đức

Cứu các chúng sanh lên giải thoát

Tất cả Pháp Bảo con quy y

_Các loại Pháp Tánh có mười hai

Vốn không sanh diệt lìa bàn cãi

Nhớ nghĩ sanh ra các công đức

Con xin đảnh lễ Pháp lành kia

T_rừ ngu trí huệ Đại Nhật Vương

Diệt khổ luân hồi tối thượng tôn

Tịnh các gốc khổ Cam lồ Vương

Cúng dường tất cả các Diệu Pháp

Tất cả các món cúng dường …v…v… thảy đều đem hồi hướng chúng sanh và Phật đạo, lại dùng các kệ xưng tán Bát Nhã Phật Mẫu Cứu Độ Phật Mẫu, thọ trì Kinh Luật Luận …v…v… Tay cầm bình bát và tích trượng.

Phụng trì Đạo sư các Pháp diệu

Cúng dường Thanh Văn và Thánh chúng

Giống như Trí Kiếm rất bén nhọn

Tự chứng tất cả tánh duyên khởi

Hay hiện tất cả các thần biến

Cúng dường Duyên Giác và Thánh chúng

Tất cả các món cúng dường …v…v… thảy đều hồi hướng chúng sanh và Phật đạo.

Ba đời tất cả Chánh Đẳng Giác

Tất cả chơn trí tự tánh thân

Lời kỳ diệu có lý nhiệm màu

Mạn Thù Thất Lợi con kính lễ

Tâm tịnh xa lìa các cấu nhiễm

Trang nghiêm trong sạch các công đức

Trời người đảnh lễ nơi Bản toạ

Cúng dường Mạn Thù Đại Bồ Tát

Tất cả các món cúng dường …v…v… thảy đều hồi hướng chúng chúng snah và Phật đạo.

Cứu bạt tất cả chúng sanh khổ

Cứu thoát ba cõi các ràng buộc

Chỉ bày con đường giải thoát cho

Cứu Thoát Bồ Tát con kính lễ

Cứu Thoát Bồ Tát ma ha tát

Ngồi tòa hoa sen màu đỏ thắm

Tay phải nắm giữ Tạng Diệu Pháp

Cúng dường tay trái để eo lưng

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Giữ gìn ba đời Chánh Đẳng Giác

Thân miệng ý đều là bí mật

Hàng phục trừ Ma đại minh vương

Chấp Kim Cang Chùy con đảnh lễ

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Giữ gìn ba đời Chánh Đẳng Giác

Chỗ có tất cả các Pháp Tạng

Trì Bí Mật Vương các quyến thuộc

Cung kính cúng dường con đảnh lễ

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Đầy đủ Đại bi các thần thông

Nhớ niệm hay thoát các nạn khổ

Chiếu khắp thế gian như mặt nhật

Cung kính cúng dường Biến Chiếu Tôn

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Nguyệt Nhật Biến Chiếu Đại Bồ Tát

Thân ngồi tòa sen màu trắng đẹp

Hai tay cầm chuỗi ấn thuyết Pháp

Cung kính cúng dường con đảnh lễ

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

_Đế Thích Thiên Chủ cầm chày báu

Cùng các Thiên Thần, chúa các Ma

Đông phương Thiên Thần các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin kính lễ

_Lại cúi xin tiên vị Hỏa Thần

Đại Tiên Thần Vương chúa các Ma

Đông Nam Tiên chúng các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin đảnh lễ

_Xa lìa chơn đế Cụ Mỹ Thần

Dạ Xoa Thần Vương chúa các Ma

Tây Nam Dạ Xoa các quyếc thuộc

Cúng dường xưng tán xin đảnh lễ

_Tay cầm quyến sách Thủy Thiên Thần

Long chúng Thần Vương chúa các Ma

Tây phương Long Vương các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin đảnh lễ

_Tay cầm thọ mạng Phong Thiên Thần

Giữ gìn Thần vương chúa các Ma

Tây Bắc Phong Thần các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin kính lễ

_Tay cầm gậy báu La Xoa Thần

Nguyện hộ Pháp Tạng chúa các Ma

Bắc phương La Xoa các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin kính lễ

_Cụ chủ tể giả Dụ Dẫn Thần

Tỳ Nan Thần Vương chúa các Ma

Đông Bắc cụ chủ các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin kính lễ

_Thượng phương tất cả các Chư Thiên

Mặt trời, mặt trăng và các sao

Như vậy Chư Thiên và quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin kính lễ

_Hạ phương các Rồng và Địa Thần

Giữ gìn đại địa được an ổn

Hộ tam muội da các quyến thuộc

Cúng dương xưng tán xin kính lễ

_Phục các phiền não đủ công đức

Cứu hộ thế gian các Bồ Tát

Như các thứ báu thân giải thoát

Dâng lên tất cả mọi cúng dường

Chỗ có tất cả Ứ Già thủy

Cùng ở thế gian công đức thủy

Dâng hiến mười phương Hộ Pháp Thần

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

_Đoạn trừ Dục giới các nhiễm ô

Trụ mơi Sắc giới các Phạm Thiên

Chúa cõi Ta Bà Vua Đại Phạm

Cúng dường Đại Phạm các Thánh chúng

_Ba mặt sáu tay thắng Tu La

Châu biến khắp nơi bình đẳng tánh

Thần thông Thiên giới chẳng ai hơn

Cúng dường Đại lực Na La Diên

Gần gũi Di Lặc cứu Thế Tôn

Đẩu Xuất Đà thiên và Thiên tử

Thí chủ … xin thành kính cúng dường

_Đối địch Tu La chúa cõi trời

Ba mắt nhìn xem rõ ba đời

Gộ trì đạo Phật an bốnchúng

Cúng dường Thiên chủ Đế Thích Tôn

Ở nơi cao xa Diệu Pháp đường

Tùy thuận chúng sanh dùng phương tiện

Tất cả Chư Thiên các quyến thuộc

Ban cho đủ nguyện nhận cúng dường

Đủ lòng trong sạch đủ tín tâm

Dẹp tan các núi ngã mạn cao

Vâng lời Phật dạy luôn gìn giữ

Cúng dường Hộ Pháp tám bộ Tôn

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Đông phương Trì Quốc Đại Thiên Vương

Thân trắng sạch xinh giữ Tỳ Bà

Ở giữ cửa Đông làm Hộ Pháp

Đảnh lễ xưng tán dâng cúng dường

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… thảy đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Nam phương Tăng Trưởng Đại Thiên Vương

Kiếm báu cầm tay thân sắc xanh

Cửa Nam thệ nguyện là Hộ Pháp

Tán lễ xin dâng các cúng dường

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Tây phương Quảng Mục Đại Thiên Vương

Thân sắc hồng tươi cầm quyến sách

Cửa Tây thệ nguyện hộ Đạo tràng

Xưng tán lễ lạy nguyện cúng dường

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Bắc phương Đa Văn Đại Thiên Vương

Màu lục thân, tay giáo báu cầm

Cửa Bắc giữ gìn Đàn Pháp Phật

Cúng dường lễ tán nguyện Ngài thương

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Mười hai Đại tướng Dược Xoa Vương

Mỗi Vị có trong bảy ức người

Thệ nguyện hộ trì lời Phật dạy

Đức đầu tất cả Dạ Xoa Vương

_Ưu Bà Tắc đủ đại oai đức

Dạ Xoa Đại tướng Cung Tỳ La

Thân sắc vàng tươi cầm gậy báu

Đứng đầu bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện hộ trì lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Phạt Chiết La

Thân sắc trắng trong cầm kiếm báu

Đứng đầu bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện hộ trì lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Mê Xí La

Thân sắc vàng ngồi cầm gậy báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng An Để La

Thân màu lục sẫm cầm chùy báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Át Nễ La

Thân sắc đỏ tươi cầm giáo báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng San Để La

Thân màu khói đen cầm kiếm báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Nhơn Đạt La

Thân màu đỏ thẫm cầm côn báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Ba Di La

Thân màu đỏ hồng cầm chày báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Ma Hổ La

Thân màu trắng đẹp cầm búa báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Chơn Đạt La

Thân nọ sắc vàng cầm quyến sách

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Chiêu Đổ La

Thân sắc màu xanh cầm chùy báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Tỳ Yết La

Thân kia sắc đỏ cầm bánh xe

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

_Khi chưa chứng được Bồ Đề

Sinh vào ba cõi đủ đầy nghiệp duyên

Mạng thân bị các ngại phiền

Bồ Đề tâm nguyện ngày đêm giữ gìn

Sau đó thí thực, tắm rửa, lạy thù ân lại xưng tán.

Đạo Sư Thiện Danh Xưng Kiết Tường

Thân sắc vàng ngồi Vô úy Ấn

Tám lời nguyện lớn tòa Sư tử

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Đạo Sư Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Phật

Thân sắc vàng ngời Thí diệu Ấn

Bốn lời nguyện lớn tòa Sư tử

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Đạo Sư Kim Sắc Bảo Quang Phật

Thân sắc vàng ngời Thuyết pháp Ấn

Bốn lời nguyện lớn tòa Sư tử

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Đạo Sư Pháp Hải Lôi Âm Phật

Thân sắc trắng trong Thuyết pháp Ấn

Bốn lời nguyện lớn tòa Sư tử

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Thiện Thệ Pháp Hải Thắng Huệ Phật

Thân sắc màu xanh Thuyết pháp Ấn

Bốn lời nguyện lớn Sư tử tòa

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Thân màu xanh trong Thí diệu Ấn

Mười hai nguyện lớn Sư tử tòa

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni Tôn

Thân màu vàng kim Thuyết pháp Ấn

Phát lời nguyện lớn Sư tử tòa

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Đã từng vô số kiếp từ xưa

Thương xót chúng sinh khổ chẳng vừa

Phát thệ nguyện sâu thành cứu cánh

Cúng dường tám Đại Như Lai Tôn

_Quá khứ vô số kiếp từ lâu

Thương xót hàm linh phát nguyện màu

Nay đã đủ đầy lời thệ nguyện

Cúng đường tám Đại Như Lai Tôn

__Lời Thánh lớn rộng tợ hư không

Nghĩa lý vô cùng chẳng nghĩ bàn

Tánh của Viên âm trùm khắp cõi

Cúng dường Bát Nhã các Phật Mẫu

_Từ lâu huân tập, Tự Tánh Không

Nói Pháp Tánh Không nhiều loại thứ

Lại biến hiện ra thân đồng tử

Văn Thù Đại Trí xin kính lễ

_Cứu hộ sáu đường tám nạn khổ

Rời biển sanh tử tới bờ kia

Khiến nhập Niết Bàn vui giải thoát

Cứu Thoát Bồ Tát con kính lễ

_Kim Cang thân báu chẳng ai lay

Mật chú Minh Vương thật mạnh thay

Chế ngự các loài không trở ngại

Kim Cang Thủ con xin lễ lạy

_Đức Phật khi thành Chánh Đẳng Giác

Mười Địa Bồ Tát các Pháp Vương

Hiện các tướng thân lợi hữu tình

Cúng dường như trên vô lượng chúng

_Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang

Giữ gìn tối thắng Diệu Pháp Tạng

Lợi lạc chúng sinh như Nhật Nguyệt

Quang minh tối thắng con đảnh lễ

_Thọ trì các thứ Luật Luận Kinh

Bình bát Cà sa Tích trượng cầm

Theo học Thế Tôn nhiều Pháp báu

Cúng dường các vị chúng Thanh Văn

_Đông phương Bách Thí Đế Thích Thiên

Thân sắc vàng tay giữ bảo chày

Ngồi ở trên lưng con tượng trắng

Con xin xưng tán lễ lành thay

_Đông Nam Thần lửa, Đại Phạm Thiên

Sắc đỏ thân tay giữ Quân trì

Cỡi lưng dê đỏ, lửa phủ quanh

Xin được cúng dâng đảnh lễ Ngài

_Nam phương Âm Mẫu , Diễm Ma Vương

Thân sắc màu xanh Trượng báu cầm

Ngồi ở lưng trâu xanh dũng mãnh

Cúng dường cung kính hết tâm thành

_Tây Nam Ly Đế Dạ Xoa Vương

Kiếm báu cầm tay thân sắc đen

Ngồi cỡi trên lưng Khởi Thi Quỷ

Cúng dường các món xin kính lễ

_Tây phương Thần nước Bà Rô Noa

Sắc trắng tay cầm Quyến sách xà

Ngồi ở Na già tòa sạch đẹp

Cúng dường đảnh lễ xin thọ nạp

_Tây Bắc Phong Thần Bà Da Ti

Thân sắc khói đen cầm túi gió

Ngồi lưng lừa lục đủ oai nghi

Xin nhận cúng dường và kính lễ

_Bắc phương đã có Cu Tì La

Thân sắc vàng kim cầm gáy chuột

Cỡi trên ngựa báu sắc màu xanh

Con xin cung kính hết lòng thành

_Đông Bắc Cụ chủ vua các Ma

Thân trắng tay cầm cây giáo báu

Ngồi lưng trâu xanh dạo lại qua

Con nay thành kính cúng dường lễ

_Thượng phương tất cả các Chư Thiên

Nhật thiên, Nguyệt thiên, Tinh tú thiên

Các vị chư Thiên cùng quyến thuộc

Cúng dường kính lễ xin mẫn nạp

_Hạ phương Long Vương với Địa thần

Bưng đỡ Địa luân tay lớn mạnh

Hộ các tam muội quyến thuộc đông

Xin nhận cúng dường các món dâng

_Tuân theo lời Phật Ưu bà Tắc

Phương tiện tùy cơ biến hiện thân

Cung Tì La tướng các Dạ Xoa

Cùng các quyến thuộc xin kính lễ

Kiết tường oai đức Ưu Bà Tắc

Dữ dằn hung ác rất đáng sợ

Cung Tì La với Phạt Chiết La

Tỳ yết La xin thảy cúng dường

_Tất cả tán lễ cúng dường phước

Thỉnh Phật trụ thế chuyển Pháp luân

Tùy hỷ sám hối các thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

Bởi vì ngu si không trí huệ

Tu các việc lành chẳng tới nơi

Vì độ chúng con và các loại

Nguyện xin từ bi thương nạp thọ

Vì chưa đầy đủ lực thắng thù

Chỗ các sai lầm không tự biết

Như vậy tất cả các điều kia

Xin nguyện từ bi thương nạp thọ

Lợi ích cho con với chúng sanh

Tất cả mong cầu thành tựu hết

Xin thỉnh Thế Tôn về chỗ cũ

Phụng thỉnh xin Ngài hãy giáng lâm.

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Môn Thiền Pháp Yếu Dụng - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Cúng Dường Dược Sư Thất Phật Kinh Như Ý Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Trung Quán dịch - Kinh Tạng
 • Thanh Quy Của Ngài Bách Trượng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 3 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 - Kinh Tạng
 • Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 23 - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Viên Thắng dịch - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực - Kinh Tạng