Kinh Nữ Ma Đặng

Phật Thuyết Ma Đặng Nữ Kinh

Hậu Hán An Thế Cao dịch

Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

***

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại vườn Kỳ-thọ-cấp-cô-độc, nước Xá-vệ. Lúc bấy giờ, A-nan bưng bát đi khất thực, ăn xong A-nan đi theo bờ nước, thấy một người con gái đang gánh nước đi. A-nan liền theo cô gái xin nước. Cô gái cho nước rồi lại theo A-nan và biết được chỗ ở của A-nan. Cô ta nghĩ để thưa lại với mẹ. Người mẹ họ là Ma-đặng, thấy con gái trở về nằm dài, rũ rượi khóc lóc bèn hỏi: “Vì sao con khóc lóc thảm thiết như vậy?”

Cô con gái thưa: “Thưa mẹ! Mẹ muốn cưới gã cho con, thì con không thích một ai hết. Hôm nay, con ở bên bờ nước có một vị Sa-môn đến xin nước của con. Con hỏi tên gì? Ông ta nói tên là A-nan, nên con chỉ muốn cưới A-nan mà thôi! Mẹ không làm được việc này con không lấy chồng.” Rồi người mẹ đi tìm hiểu mới biết A-nan là vị Sa-môn thị giả của Phật, người mẹ quay về nói với con: “A-nan đã theo Phật học đạo chắc gì chịu làm chồng con”.

Cô gái khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống và nói: “Mẹ có mưu kế làm cho người ta mê hoặc sao không dùng đi!”

Một hôm, nghĩ ra kế bà ta thỉnh A-nan về nhà cúng dường cơm, cô con gái rất vui mừng. Người mẹ nói với A-nan: “Con gái tôi muốn làm vợ ngài”

A-nan nói: “Tôi giữ giới không bao giờ lấy vợ”.

– Con gái tôi không được ngài làm chồng nó sẽ tự sát.

– Đức Thế Tôn thầy của tôi không cho phép cùng người nữ giao thông.

Người mẹ thuật lại với cô con gái: “A-nan không chịu làm chồng con. Ông ta còn nói luật kinh không cho phép có vợ”.

Cô con gái nhìn mẹ khóc than nói: “Mẹ! Sao mẹ không dùng mưu?”

Người mẹ nói: “Mưu kế của thiên hạ không thể vượt qua đạo Phật và đạo A-la-hán.”

Cô con gái lại nói: “Nhưng mẹ hãy vì con đóng cửa lại, đừng để ông ta đi ra. Đến chiều ông ta phải làm chồng con thôi!”

Người mẹ dùng mưu kế đóng cửa để giữ chân A-nan lại. Đến chiều bà giúp con mình trải mền chiếu, sửa soạn chỗ nằm. Cô nàng quá vui mừng tự trang điểm, còn A-nan không chịu cứ đứng trước giường. Bà mẹ ở trong nhà đốt một đống lửa dưới đất trước mặt A-nan, kéo y A-nan. Bà dùng lời hăm dọa với A-nan: “Ông không chịu làm chồng nó, thì tôi sẽ ném ông vào lửa”.

A-nan tự suy nghĩ: “Thật xấu hổ, đường đường là một Sa-môn của Phật, nay lại bị nạn ở trong này không thể ra được.” Đức Phật biết tâm niệm của A-nan nên dùng thần thông giải thoát A-nan. A-nan trở về đến chỗ Đức Phật bạch rằng: “Thưa Thế Tôn! Ngày hôm nay, con đi khất thực bên bờ nước thấy một cô gái, con đến xin nước rồi trở về chỗ Thế Tôn. Sáng hôm sau, có một người nữ nhân danh là họ Ma-đặng thỉnh con đến nhà để cúng dường cơm. Rồi bà ta ra giữ con lại, muốn để con gái bà làm vợ con. Con nói: “Tôi giữ gìn giới luật của Phật không bao giờ lấy vợ.” Cô con gái biết con khước từ, ở trong nhà khóc than.

Lúc bấy giờ, Bà mẹ nói “Ông ta nhờ thần lực của Phật, nên mưu kế của mẹ không thể thắng được. Mẹ không giúp gì được cho con nữa!”

Cô con gái vẫn khóc than và nhớ A-nan. Sáng hôm sau, cô ta tự mình đi tìm A-nan. Tình cờ gặp A-nan đang đi khất thực, rồi nàng đi theo sau lưng A-nan, nhìn vào mặt và chân tiếp tục đi theo. A-nan quay về chỗ Phật còn nàng đứng giữ ngay cửa. A-nan không ra ngoài nữa, nàng khóc rồi bỏ đi.

A-nan đến trước Phật bạch rằng: “Thưa Thế Tôn! Hôm nay nữ Ma-đặng lại theo con”. Đức Phật bèn sai người đi tìm nữ Ma-đặng đến gặp ngài. Đức Phật hỏi:

– Con theo đuổi A-nan vì những gì?

Cô ta đáp:

– Con biết Tôn giả A-nan không vợ, con lại không chồng, nên con muốn làm vợ A-nan.

Phật bảo cô ta:

– Sa-môn A-nan không tóc con có tóc. Vậy con có thể cạo tóc của con không? Thì ta sẽ bảo A-nan làm chồng con.

Cô ta đáp:

– Dạ, con đồng ý cạo tóc.

Phật bảo:

– Về nhờ mẹ cạo tóc cho con rồi đến đây.

Cô quay về nói với mẹ:

– Mẹ không thể giúp cho con đến với A-nan. Nay đức Phật bảo mẹ xuống tóc cho con, thì ngài bảo Tôn giả A-nan làm chồng con.

Người mẹ bảo:

– Này con! Ta sinh ra con nhờ mái tóc che chở cho con, hà cớ gì lại muốn làm vợ ông Sa-môn. Trong nước thiếu gì đại hào phú gia, mẹ có thể gả con với những người ấy.

– Thưa mẹ! Dù sống hay chết con quyết làm vợ A-nan.

– Vì sao con làm nhục dòng họ của ta.

– Nếu mẹ thương con thì mẹ phải giúp cho con vui lòng.

Người mẹ rơi lệ đành lấy dao xuống tóc cho con.

Sau khi cạo tóc xong, cô ta trở lại chỗ Phật bạch rằng:

– Thưa Thế Tôn! Con đã xuống tóc.

Đức Phật bảo:

– Con thương A-nan vì những gì?

Cô ta đáp:

– Dạ thưa Thế Tôn! Con yêu đôi mắt của A-nan. Con yêu lỗ mũi của A-nan. Con yêu cái miệng của A-nan. Con yêu lỗ tai của A-nan, con yêu âm thanh của A-nan. Con yêu dáng đi của A-nan.

Đức Phật bảo:

– Trong đôi mắt chỉ có nước mắt. Trong lỗ mũi chỉ có nước mũi. Trong miệng chỉ có nước miếng. Trong lỗ tai chỉ có chỉ có cứt ráy. Trong thân có phân, nước tiểu hôi thối, chứa đồ bất tịnh. Dù hai con có sánh đôi thành vợ chồng, thì cũng cùng chung sự dơ bẩn. Trong sự dơ bẩn ấy lại có sanh; mà có sinh thì có tử. Một khi có sự tử biệt thì có nước mắt và khóc than. Như vậy thân này có ích gì!

Nữ Ma-đặng suy nghĩ: “Trong thân này hôi thối dơ bẩn”. Tự mình chánh niệm liền đắc quả A-la-hán.

Biết nằng đã chứng quả A-la-hán Phật bảo với nàng:

– Con hãy đứng dậy đến chỗ của A-nan đi!

Nàng thẹn thùng đê đầu đảnh lễ và quì gối trước đức Phật bạch rằng:

– Kính thưa Thế Tôn! Con thật ngu si đã theo đuổi Tôn giả A-nan như vậy. Nay tâm con đã ngộ như nhà tối có ánh sáng, như người nương thuyền nhờ thuyền đưa qua bờ, như người mù được giúp đỡ, như người già nhờ gậy bước đi. Nay Thế Tôn hướng dẫn con vào đạo, làm cho tâm con được khai ngộ.

Khi ấy, chư Tỳ-kheo đông đủ hỏi đức Phật:

-Kính thưa Thế Tôn! Mẹ của nữ Ma-đặng theo đạo làm mê hoặc lòng người, mà nhờ nhân duyên gì nàng đắc quả A-la-hán?

Đức Phật đáp:

– Này các Tỳ-kheo! Các ông cói muốn biết về người con gái này không?

Các Tỳ-kheo đáp:

– Bạch Thế Tôn! Chúng con muốn biết, xin Thế Tôn chỉ dạy.

Đức Phật bảo:

– Thuở quá khứ, nữ Ma-đặng trải qua năm trăm đời làm vợ A-nan. Trong năm trăm đời họ thường thương yêu kính trọng lẫn nhau, cùng ở trong giới luật của Ta, tu học được đắc đạo. Tuy là vợ chồng nhưng coi nhau như anh em. Như vậy Phật đạo làm sao mà không đắc được!

Đức Phật thuyết kinh xong chư Tỳ-kheo nghe đều hoan hỷ.

  Xem thêm:

 • Pháp Môn Lược Thuật Kim Cang Đỉnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng - Kinh Tạng
 • Kinh Người Phụ Nữ Gặp Điều Bất Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Phạm Ma Du - Kinh Tạng
 • Kinh Lộc Mẫu - Kinh Tạng
 • Kinh La Ma Già - Kinh Tạng
 • Quán Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Bảo Đàn (Đôn Hoàng) - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Da Kỳ - Kinh Tạng
 • Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Vô Ngôn - Kinh Tạng
 • Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đàn Đặc La Ma Du Thuật - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Tỳ Bà Thi - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 18 - Kinh Tạng
 • Kinh Quan Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ - Kinh Tạng