Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức

Phật Thuyết Bát Chủng [Trường, Trưởng] Dưỡng Công Đức Kinh

Tống Pháp Hộ Đẳng dịch

Bản Việt dịch của Thích Quảng An

***

Quy mạng tất cả các Đức Phật, cúi mong chư Phật, Bồ-tát thu nhiếp con,

Con nay nương tựa quả bồ-đề

Tối thượng thanh tịnh Phật, Pháp, Tăng

Con phát tâm bồ-đề rộng lớn

Thành tựu lợi ích mình và người.

Sám hối trừ hết nghiệp bất thiện

Tùy hỉ vô biên các phúc uẩn

Trước nên không ăn sau giờ ngọ

Sau tu tám loại pháp trưởng dưỡng.[1]

Phải biết tám pháp trưởng dưỡng ấy chính là tám giới.

Đệ tử nên ở trước vị A-xà-lê đọc bài kệ trên hai, ba lần. Đọc bài kệ ấy xong, tiếp theo phải xưng tên mình: Con tên…cúi mong A-xà-lê nhiếp thọ con. Ngay từ bây giờ, con phát lòng tin thanh tịnh, cho đến khi ngồi ở Bồ-đề đạo tràng thành bậc Đẳng Chánh Giác:

– Con nguyện quay về nương tựa Phật, là bậc tối thắng trong loài người.

– Con nguyện quay về nương tựa Pháp, là pháp tối thắng để lìa dục.

– Con nguyện quay về nương tựa Tăng, là đoàn thể tối thắng đã điều phục.

Tam Bảo là nơi con quay về nương tựa.

Con Ưu-bà-tắc… có lòng tin thanh tịnh cúi mong A-xà-lê nhớ nghĩ, hộ niệm con. Từ hôm nay, vào giờ này, con phát tâm thanh tịnh, cho đến qua nửa đêm và đến ngày mai khi mặt trời mới mọc, trong khoảng ấy, con vâng giữ tám giới: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang sức-ca hát- nhảy múa-đùa giỡn, không ngồi hay nằm giường cao, rộng lớn. Nay con xa lìa các việc như thế. Con nguyện không xả bỏ tám món công đức của việc giữ giới cấm thanh tịnh.

Lặp lại ba lần như vậy rồi lại đọc: “Con giữ giới hạnh để trang nghiêm tâm, khiến cho tâm vui thích. Sau đó sẽ tu tất cả thắng hạnh tương ưng, để cầu thành quả Phât, rốt ráo tròn đầy”.

Đọc tiếp bài kệ:

Con phát tâm tối thượng không hai

Làm bạn không mời với chúng sanh

Khéo tu thắng hạnh bồ-đề hạnh

Thành Phật lợi ích khắp thế gian.

Con xin nương theo nghiệp thiện ấy

Đời này sẽ mau thành Chánh Giác

Thuyết pháp lợi ích khắp thế gian

Giảng nói chúng sinh khổ ba cõi.

*

Chú thích:

[1] Trưởng dưỡng 長養 (S: Aupacayika): dưỡng dục làm cho tăng trưởng.