Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức

Phật Thuyết Bát Chủng [Trường, Trưởng] Dưỡng Công Đức Kinh

Tống Pháp Hộ Đẳng dịch

Bản Việt dịch của Thích Quảng An

***

Quy mạng tất cả các Đức Phật, cúi mong chư Phật, Bồ-tát thu nhiếp con,

Con nay nương tựa quả bồ-đề

Tối thượng thanh tịnh Phật, Pháp, Tăng

Con phát tâm bồ-đề rộng lớn

Thành tựu lợi ích mình và người.

Sám hối trừ hết nghiệp bất thiện

Tùy hỉ vô biên các phúc uẩn

Trước nên không ăn sau giờ ngọ

Sau tu tám loại pháp trưởng dưỡng.[1]

Phải biết tám pháp trưởng dưỡng ấy chính là tám giới.

Đệ tử nên ở trước vị A-xà-lê đọc bài kệ trên hai, ba lần. Đọc bài kệ ấy xong, tiếp theo phải xưng tên mình: Con tên…cúi mong A-xà-lê nhiếp thọ con. Ngay từ bây giờ, con phát lòng tin thanh tịnh, cho đến khi ngồi ở Bồ-đề đạo tràng thành bậc Đẳng Chánh Giác:

– Con nguyện quay về nương tựa Phật, là bậc tối thắng trong loài người.

– Con nguyện quay về nương tựa Pháp, là pháp tối thắng để lìa dục.

– Con nguyện quay về nương tựa Tăng, là đoàn thể tối thắng đã điều phục.

Tam Bảo là nơi con quay về nương tựa.

Con Ưu-bà-tắc… có lòng tin thanh tịnh cúi mong A-xà-lê nhớ nghĩ, hộ niệm con. Từ hôm nay, vào giờ này, con phát tâm thanh tịnh, cho đến qua nửa đêm và đến ngày mai khi mặt trời mới mọc, trong khoảng ấy, con vâng giữ tám giới: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang sức-ca hát- nhảy múa-đùa giỡn, không ngồi hay nằm giường cao, rộng lớn. Nay con xa lìa các việc như thế. Con nguyện không xả bỏ tám món công đức của việc giữ giới cấm thanh tịnh.

Lặp lại ba lần như vậy rồi lại đọc: “Con giữ giới hạnh để trang nghiêm tâm, khiến cho tâm vui thích. Sau đó sẽ tu tất cả thắng hạnh tương ưng, để cầu thành quả Phât, rốt ráo tròn đầy”.

Đọc tiếp bài kệ:

Con phát tâm tối thượng không hai

Làm bạn không mời với chúng sanh

Khéo tu thắng hạnh bồ-đề hạnh

Thành Phật lợi ích khắp thế gian.

Con xin nương theo nghiệp thiện ấy

Đời này sẽ mau thành Chánh Giác

Thuyết pháp lợi ích khắp thế gian

Giảng nói chúng sinh khổ ba cõi.

*

Chú thích:

[1] Trưởng dưỡng 長養 (S: Aupacayika): dưỡng dục làm cho tăng trưởng.

  Xem thêm:

 • Pháp Môn Lược Thuật Kim Cang Đỉnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng - Kinh Tạng
 • Kinh Lộc Mẫu - Kinh Tạng
 • Kinh Người Phụ Nữ Gặp Điều Bất Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực - Kinh Tạng
 • Quán Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Cúng Dường Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn - Kinh Tạng
 • Kinh Nữ Ma Đặng - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 96 – Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Nói Về Tám Thói Xấu Của Ngựa - Kinh Tạng
 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Da Kỳ - Kinh Tạng
 • Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 26 – Dối Trá - Kinh Tạng
 • Tâm Yếu Kim Cang Đỉnh Du Già Lược Thuật Ba Mươi Bảy Tôn Vị - Kinh Tạng
 • Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng