1
2

Phật Thuyết Mã Hữu Bát Thái Thí Nhơn Kinh

Hậu Hán Chi Diệu dịch

Bản Việt dịch (1) của Trần Văn Nghĩa

Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Quang

***

Kinh Nói Về Tám Thói Xấu Của Ngựa

Việt dịch: Trần Văn Nghĩa

Tôi nghe như vậy. Có một thời, Đức Phật ở tại Nước Xá Vệ, trong tịnh xá Kì -Thọ Cấp- Cô- Độc viên, với rất nhiều các Tỳ Kheo.

Đức Phật bảo các Tỳ- Kheo rằng: Ngựa có tám thói xấu. Tám thói xấu đó là:

 1. Thói xấu thứ nhất là vừa cởi giây cương ra là định kéo cả xe chạy.
 2. Thói xấu thứ hai là kéo xe thì nhảy lên định cắn người.
 3. Thói xấu thứ ba là chồm hai chân trước lên khi kéo xe.
 4. Thói xấu thứ tư là đá đạp cái chuông xe.
 5. Thói xấu thứ năm là người phu ngựa vừa cầm vào cái vòng da đeo quanh cổ của ngựa, hay sờ mó vào xe là đã phóng chay.
 6. Thói xấu thứ sáu là chạy xiên chạy xẹo không theo một đường thẳng.
 7. Thói xấu thứ bẩy là ngưng gấp chạy nhanh, thấy đường có bùn lầy không chịu chạy.
 8. Thói xấu thứ tám là giỏ cỏ đeo ở trước miệng dù đói cũng không ăn, khi người chủ muốn đưa đi kéo xe, thì lại lo ăn cỏ và không ăn được.

Đức Phật nói rằng: Con người cũng có tám thói xấu. Tám thói xấu đó là:

 1. Thói xấu thứ nhất là nghe thấy nói đến kinh kệ là lo chạy nhanh không muốn nghe, như con ngựa vừa cởi giây cương là lo kéo xe chạy.
 2. Thói xấu thứ hai là nghe giảng kinh không hiểu ý nghĩa, không hiểu mục đích của kinh, nên lòng sân khuê nhảy xổ lên, nổi giận và không muốn nghe nữa, như lúc con ngựa kéo xe nhảy xổ lên định cắn người.
 3. Thói xấu thứ ba là khi nghe giảng kinh sinh nghịch ý không chịu tiếp thu, như ngựa chồm hai chân trước lên làm xe ngưng chạy.
 4. Thói xấu thứ tư là khi nghe giảng kinh là chê bai chửi rủa, như ngựa đá cái chuông xe.
 5. Thói xấu thứ năm là khi nghe giảng kinh liền đứng dậy bỏ đi như ngựa phóng chạy khi người phu ngựa vừa cầm vào cái vòng da đeo quanh cổ của ngựa, hay sờ mó vào xe.
 6. Thói xấu thứ sáu là khi nghe giảng kinh không chịu chú tâm, quay đi quay lại để nói chuyện, như ngựa kéo xe chạy xiên chạy xẹo không theo một đường thẳng.
 7. Thói xấu thứ bẩy là khi nghe giảng kinh là cố tình gây khó khăn bằng cách hỏi đến cùng, để cho người giảng không trả lời được, dùng những vọng ngữ làm bế tắc câu chuyện, như ngựa thấy đường có bùn lầy không chạy vậy.
 8. Thói xấu thứ tám là khi nghe giảng kinh không chịu nghe mà ngược lại nghĩ chuyện dâm ô, không muốn nghe, không thọ trì những lời kinh. Những người này khi chết vào ác đạo, thì lai muốn học đạo, nghe kinh, lúc đó đâu còn được học đạo nghe kinh nữa, như con ngưa khi giỏ cỏ đeo ở trước miệng dù đói cũng không thèm ăn, khi người chủ muốn đưa đi kéo xe thì lại lo ăn nhưng không được ăn nữa.

Đức Phật nói rằng: Đó là ta muốn nói về tám thói xấu của ngựa, người xấu cũng có tám thói xấu là như thế. Chư Tỳ kheo nghe giảng xong kinh hoan hỷ, đỉnh lễ Đức Phật và ra về

  Xem thêm:

 • Thiếu Thất Lục Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Vua Sư Tử Tố Đà Bà Không Ăn Thịt - Kinh Tạng
 • Quy Nguyên Trực Chỉ - Kinh Tạng
 • Giảng Giải Tinh Yếu Kinh A Di Đà - Kinh Tạng
 • Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Cú – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 28 – Rượi Thịt - Kinh Tạng
 • Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Vạn Pháp Quy Tâm Lục - Kinh Tạng
 • Thanh Quy Của Ngài Bách Trượng - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 14 – Khuyến Khích Tu Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tương Lai Biến Đổi - Kinh Tạng
 • Tịnh Độ Cảnh Ngữ - Kinh Tạng
 • Kinh Lộc Mẫu - Kinh Tạng
 • Kinh Lục Độ Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đỉnh - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 06 – Nhập Đạo - Kinh Tạng