Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Tịnh Quang

Danh mục: Thích Nữ Tịnh Quang

kinh luat luan 39

Kinh Quán Thân

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Quang
kinh luat luan 41

Kinh Kiên Ý

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Quang
phap bao 4

Kinh Ân Cha Mẹ Khó Đền Đáp

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Tịnh Quang. Việt dịch 2: Nguyên Thuận. Việt dịch 3: Huyền Thanh. Việt dịch 4: Thích Nữ Tịnh Hiền
kinh luat luan 11

Kinh Phật Địa

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Quang
phap bao 1

Kinh Phật Ngữ

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Quang
phap bao 6

Kinh Trung Ấm

Hán dịch: Dao Tần Trúc Phật Niệm, Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Quang
kinh luat luan 3

Kinh Khổ Ấm

Khổ Ấm Kinh Thất dịch Bản Việt dịch (1) của Khuyết danh Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Quang *** Kinh Khổ Ấm Việt dịch: Khuyết danh Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
kinh luat luan 16

Kinh Về Người Chăn Bò

Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Đức Thắng Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Quang *** Kinh Về Người Chăn...
phap bao 9

Kinh Dụ Mặt Trăng

Phật Thuyết Nguyệt Dụ Kinh Tống Thi Hộ dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Đức Thắng Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Quang *** Kinh Dụ Mặt Trăng Việt dịch: Thích Đức Thắng Tôi...
phap bao 1

Kinh Nói Về Tám Thói Xấu Của Ngựa

Phật Thuyết Mã Hữu Bát Thái Thí Nhơn Kinh Hậu Hán Chi Diệu dịch Bản Việt dịch (1) của Trần Văn Nghĩa Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Quang *** Kinh Nói...
phap bao 5

Kinh Bất Tự Thủ Ý

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Bản Việt dịch (1) của Trần Văn Nghĩa. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Quang
kinh luat luan 26

Kinh Thí Dụ Ngũ Uẩn

 Ngũ Ấm Thí Dụ Kinh Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao dịch Bản Việt dịch (1) của Trần Văn Nghĩa Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Quang *** Kinh Thí Dụ Ngũ...

Xem Nhiều