Kinh Ưu Bà Di Vô Cấu

Vô Cấu Ưu Bà Di Vấn Kinh

Hậu Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch

Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

***

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại cung điện thanh vắng nơi giảng đường Trùng các trong thành Xá-bà-nề. Bấy giờ, ưu-bà-di Vô-cấu, ưu-bà-di Hiền và những vị ưu-bà-di khác, họ cùng đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, lui về ngồi một bên. Đức Phật hỏi những vị ưu-bà-di:

-Các cô không hành phóng dật, tâm không giải đãi phải không?

-Kính thưa Thế-Tôn! Chúng con không giải đãi, không hành phóng dật.

Đức Phật hỏi ưu-bà-di Vô-cấu:

Cô thường làm thế nào không giải đãi, và làm thế nào không hành phóng dật?

Ưu-bà-di Vô-cấu bạch Phật:

Kính thưa Thế-Tôn! Sáng sớm con thường quét tháp, quét xong con dọn dẹp bốn hướng, bốn góc tháp Phật cho sạch sẽ, rồi rãi hoa đốt hương.

Làm những việc cúng dường như vậy, sau đó con vào phòng nhập thiền, tu tứ phạm-hạnh, không lìa bỏ Tam-qui, thọ trì Ngũ-giới. Con luôn luôn như thế không giải đãi, không có hạnh phóng dật.

Ưu-bà-di Vô-cấu lại hỏi Phật:

Thưa Thế-Tôn! Con chưa biết quét tháp Phật có thiện căn được phước báo gì? Dọn dẹp lâu chùi bốn góc tháp có thiện căn được phước báo gì? Rải hoa, đốt hương cúng dường tháp Phật có thiện căn được phước báo gì? Nhập thiền tu tứ phạm-hạnh, thọ trì Tam-qui Ngũ-giới có thiện căn được phước báo gì? Nguyện xin Thế-Tôn vì con giải nói.

Phật bảo Ưu-bà-di Vô-cấu:

Quét tháp Phật được năm phước báo:

1. Tự tâm thanh tịnh người khác thấy cũng sinh tâm thanh tịnh,

2. Được người khác yêu mến,

3. Chư Thiên sinh tâm hoan hỷ,

4. Tích tập nghiệp đoan-chánh,

5. Khi mạng chung sinh vào trong trời thiện đạo.

Vô-cấu phải biết quét tháp Phật được phước báo như vậy. Vô-cấu! Nếu người nào tin Phật, làm hình tròn (hình tròn tượng trưng thuỷ đại), dọn dẹp đất tháp Phật, rải hoa đốt hương làm những việc cúng dường như vậy; Ta nói người đó khi thân hoại mạng chung sinh vào Phất-bà-đề giàu có tự tại, tuổi thọ nơi ấy hết sẽ sanh về Hoá-lạc-thiên. Vô-cấu nên biết, nếu người nào tin Phật, tu hình bán nguyệt-hình (hình nữa vầng trăng tương trưng phong-đại), quét dọn đất tháp Phật, rải hoa, đốt hương. Làm những việc cúng dường như vậy, Ta nói người ấy thân hoại mạng chung sinh vào Cù-đà-ni, giàu có an lạc tự tại. Thọ mạng nơi ấy hết sinh về trời Đâu-suất. Vô-cấu nên biết! Nếu người nào tin Phật, ở bên tháp Phật quét dọn lau chùi bốn hướng, đốt hương, rải hoa, cúng dường như vậy, ta nói người ấy khi thân hoại mạng chung sinh vào Uất-đan-việt sung sướng tự tại, thọ mạng chỗ ấy hết sinh về Diệm-ma-thiên.

Vô-cấu nên biết! nếu ai tin Phật, làm hình mặt người (hình vuông tượng trưng địa-đại), quét dọn tháp Phật, rải hoa, đốt hương. Làm những việc cúng dường như vậy, Ta nói người ấy khi thân hoại mạng chung sinh ở Diêm-phù-đề sung sướng giàu có tự tại. Khi thọ mạng nơi ấy hết về cõi trời 33. Vô-cấu nên biết! Nếu quét dọn đất tháp ấy, rải hoa, đốt hương thì có thiện căn được quả báo như thế. Vô-cấu nên biết, nếu người nào nhập thiền tu Tứ phạm-hạnh, qui y Phật, pháp, Tăng, thọ trì Ngũ-giới, Ta nói người ấy được vô lượng vô số thiện-căn, phước báo vô cùng vô tận, sau đắc Niết-bàn. Vô-cấu nên biết, nếu người nào qui y Thanh-văn, Duyên-giác tu tập giới-tụ, thì không thể nào chứng Niết-bàn vô tận như vậy. Vì sao? Vì thọ trì Ngũ-giới, thiền tứ phạm-hạnh chỉ được quả báo nhiều phước còn Niết-bàn thì không được.

Thế-Tôn nói như vậy nhưng ưu-bà-di Vô-cấu tâm còn nghi ngờ, im lặng không nói. Thế-Tôn biết tâm niệm của Vô-cấu từ miệng liền đưa tướng lưỡi rộng dài, che khắp mặt Ngài, cả hai tay, hai mắt, hai mũi và che cả hư không. Sau đó, đức Phật mới thâu tướng lưỡi lại vào miệng, rồi bảo ưu-bà-di Vô-cấu:

Có khi nào cô thấy người nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói thêu dệt, mà có sắc tướng lưỡi này không?

Ưu-bà-di Vô-cấu nghe Phật hỏi, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Phật bạch:

Kính thưa Thế-Tôn! Con chưa từng thấy người như thế. Người có lời nói thật còn chưa có tướng lưỡi ấy, huống chi người nói vọng ngữ. Duy chỉ có Như Lai Ứng-chánh-biến-tri từ xưa tới nay nói lời chân thật mới được tướng lưỡi như vậy.

Bấy giờ, ưu-bà-di Vô-cấu biết Phật nói chân thật không còn nghi ngờ tâm rất vui, làm kệ khen rằng:

Con trong nghìn ức kiếp

Chưa từng nhớ, nghĩ, thấy

Bảo Thắng-pháp như vậy

Không biết để cúng dường

Hôm nay, con thấy được

Đèn thế gian là đó

Đã thấy được như thế

Là nghe pháp đệ nhất.

Thế-Tôn dùng kệ nói:

Con nghe rồi thành thánh

Là Thắng-pháp

Pháp tịch tĩnh thanh tịnh

Vào cung thành Niết-bàn

Thế-Tôn nói kệ xong Ưu-bà-di Vô-cấu tâm vui mừng khôn xiết. Còn tất cả chúng hội: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, trời, người, A-tu-la, Càn-thát-bà… nghe Phật nói đồng làm kệ khen ngợi:

Trời, người đến Niết-bàn

Cũng là nhân kinh này

Hành giả hướng trời, người

Cũng đến cửa Niết-bàn

Công đức dịch kinh này

Phổ thí khắp chúng sanh

Nguyện mau tu nhân đạo

Đắc người, trời, Niết-bàn…

  Xem thêm:

 • Kinh Trung Bộ 62 – Ðại Kinh Giáo Giới La Hầu La (Mahà Ràhulovàda sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Ðảnh Sanh Vương Cố Sự - Kinh Tạng
 • Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 05 – Kinh Cứu La Đàn Đầu (Kutadanta Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 09 – Kinh Bố Sá Bà Lâu (Potthapàda Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 39 – Ðại Kinh Xóm Ngựa (Mahà-Assapura sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Diệu - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 – Một Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Tối Thắng Hỏi Về Việc Trừ Cấu Đoạn Kết Của Bồ Tát Thập Trụ - Kinh Tạng
 • Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Minh Định dịch - Kinh Tạng
 • Kinh 12 Danh Hiệu Của Đại Cát Tường Thiên Nữ - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Nói Về Công Đức Xuất Gia - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Sắc Vương - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bí Yếu Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Kinh Tân Đầu Lô Đột La Xà Vì Vua Ưu Đà Diên Thuyết Pháp - Kinh Tạng