Nghi Quỹ Bí Yếu Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh

Khuyết danh,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Nay Ta vì chúng sinh bạc phước của thời Mạt Thế nên nói thứ tự Nghi Tắc Cúng Dường Hộ Ma của Bắc Cực Thất Tinh.

Ở trong Tịnh Thất làm một Thủy Đàn hoặc tròn hoặc vuông đều đủ một khuỷu tay. Dùng 5 vị : Mao Hương, Cam Tùng, Hắc Bệ, Bạch Giao, Bạch Đàn hòa hợp làm bùn xoa tô. Bên trong Đàn Trường ấy để một cái lò. Thức ăn uống, quả trái chia ra 7 phần để thiêu đốt. Thức ăn là: cơm, thực phẩm, quả trái, bánh, Tô Mật… hoặc ngũ cốc và Nhũ Mộc. Tùy theo Nhân Mệnh Tinh Tướng ( Tướng vì sao giữ mạng người ) mà lựa chonï dùng.

Trước tiên nói lời bày tỏ ( Khải Từ ) là :” Chí Tâm phụng thỉnh Bắc Cực Thất Minh Na La, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân Tôn Tinh. Vì chủ nhà ( họ tên… ) càu Tức Tai , Giải Thoát, thọ mệnh lâu dài, được thấy trăm Thu.

Nay làm Mạn Trà La , nguyện xin rũ thương giáng lâm chốn này nạp thọ Hộ Ma, ủng hộ Thí Chủ ( họ tên… ) được tùy theo Tâm mà ngưng dứt tai nạn, giải thoát, tăng trưởng thọ mệnh” ( 3 lần)

_ Tiếp kết Aán là : Chắp tay giữa rỗng ( Hư Tâm Hợp Chưởng) đem 2 ngón cái vịn móng 2 ngón vô danh. Hai ngón giữa, 2 ngón út như cánh sen. Hơi mở co 2 ngón trỏ rồi đưa qua lại.

_ Tiếp tụng Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Chân Ngôn và Triệu Bắc Đẩu Thất Tinh Chân Ngôn.

. ) Đỉnh Luân Vương Chân Ngôn là :

Nẵng mộ tam mạn đa, na la na la, ba tả la, hồng

MAMO SAMANTA _ DARA DARA PACARA _ HÙMÏ

. ) Triệu Bắc Đẩu Chân Ngôn là :

Nẵng mạc tam mạn đa, na la nẵng, ê hế chỉ, phả y, hạ y, na y, ca y, ra y, mộ-ra đa la, già la hàm, sa-phộc ha

NAMAHÏ SAMANTA _ DÀRANA EHYEHI , PA I , HA I, DÀ I , KA I , RA I , MROTARA GHARAHAMÏ _ SVÀHÀ

Dùng tay lấy cây, lúa gạo, Tô Mật, dầu… ném vào trong lò để thiêu đốt. Mắt chuyên nhìn vì sao Bản Mệnh. Nếu nghiệng động biến màu, lòe sáng chớp nhoáng, hình dáng trắng vàng liền nên nguyện Như Lai , y theo Pháp trước, 7 ngày đêm mà làm. Aét nên như việc, nếu không Tinh Tạng mất đi chẳng nhìn thấy ( Quyết ghi là : Chẳng cầu ) .

Bắc Đẩu Thất Tinh là Tinh của mặt trời, mặt trăng với 5 vì sao . Xưa kia bao quát chiếu diệu đến 8 phương, bên trên tỏa sáng ( Diệu ) chốn Thiên Thần, bên dưới thẳng đến Nhân Gian để quản lý Thiện Aùc mà phân chia Họa Phước. Nơi triều Tông của Quần Tinh là nơi phủ ngưỡng ( cúi đầu kính mến ) của vạn linh.Nếu có người hay lễ bái cúng dường thì trường thọ phú quý. Người chẳng tôn kính thì vận mệnh chẳng được dài lâu.

Đây dùng Lộc Mệnh Thư ghi rằng:” Đời có Ty Mệnh Thần mỗi khi đến ngày Canh, Tân thì bên trên hướng về Thiên Đế bày tỏ tội ác của chúng sinh. Người có tội nặng ắt tuần tự nhìn nhận tính toán, Người tội nhẹ thì gỡ bỏ, ghi chép vào Toán Thư ( Sách ghi chép tính toán ) rồi báo cho Chủ Mệnh”.

Chính vì thế cho nên Đức Thế Tôn vì chúng sinh chết yểu, mệnh ngắn, phước mỏng ở thời Mạt Thế mà nói Nhất Tự Đỉnh Luân Vương, Triệu Bắc Đẩu Thất Tinh, Nghi Tắc cúng dường Hộ Ma để cúng dường, khiến cho Mệnh thuộc Tinh Số xóa bỏ Tử Tịch ( sách ghi ngày giờ chết ) quay lại giao cho Sinh Tịch ( sách ghi đời sống lâu dài )

Nếu các Quốc Vương ở trong cung của mình làm Mạn Trà La, như Pháp Hộ Ma, lễ bái, cúng dường thì Bắc Đẩu vui vẻ sẽ ủng hộ cho nên được trụ lâu ở Thắng Vị, luôn nhận an ổn. Hậu, Phi, Phu Nhân, Hậu Cung, Thái Nữ, Vương Tử, Quần Thần, Tam Công, Bách Quan… trên dưới hòa mục chẳng hành Phi Pháp. Nhân dân lớn mạnh, lúa gạo sung túc, quốc thổ an ninh. Bên trong bờ cõi: Oán địch, quần tặc tự nhiên lui tan . Cho nên dùng Pháp ấy rất là Bí Yếu.

  Xem thêm:

 • Đại Tì Lô Già Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn Du Già Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương - Kinh Tạng
 • Nghi Tắc Thí Bát Phương Thiên - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bồ Tát Địa Tạng - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Đà La Ni Nhứt Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Pháp Hà Da Yết Lợi Bà Tượng - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi - Kinh Tạng
 • Đại Đường Tây Vực Ký - Kinh Tạng