Nghi Quỹ Bồ Tát Địa Tạng

Đường Du Ba Ca La dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tại núi Khư La Đề Gia có vô lượng các Địa Tạng Bồ Tát, mười câu chi Tỳ Khưu Tỳ Khư Ni, tám Bộ Trời Rồng, các Quỷ Thần cùng với vô lượng trăm ngàn Đại Chúng vây quanh để nói Pháp.

Thời trong Đại Chúng có vị Đại Sĩ tên là Địa Tạng ( Ksïitigarbha ) trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng:” Con có Thần Chú, vì muốn đem lại lợi ích cho chúng sinh. Nguyện xin Đức Thế Tôn thương xót nghe hứa cho con nói Thần Chú”.

Đức Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng:” Các ông mau nói để lợi ích cho tất cả Hữu Tình”

Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát nhảy vọt lên hư không, ca ngợi quy mệnh Đức Thế Tôn rồi ở ngay trong hư không hiện vô lượng Thần Thông, dùng Thần Khẩu nói Chú là:

Án, diêm ma tha, diêm ma nễ, câu bật, câu bật, tam mạn đa, sa bà ha

輆 兇亙伏 兇亙市 乃冰乃冰 屹亙阢 渢扣

OMÏ _ YAMÏMAYA , YAMÏMANI , KURU KURU , SAMANTA _ SVÀHÀ

Tiếp nói Tâm Chú :

Án, viêm ma tha, kỳ, sa bà ha

輆 兇亙伏 珂 渢扣

OMÏ _ YAMÏMAYA _ I _ SVÀHÀ

Tiếp nói Tâm Trung Tâm Chú :

Án, yết tứ

輆 朱

OMÏ KSÏI

Vừa nói Chú này thì Bồ Tát thuộc hàng Thập Địa liền đánh mất Bản Tâm và bị mê hoặc, 8 Bộ Trời Rồng , Dạ Xoa, Quỷ Thần sợ hãi chạy trốn. Mặt trời, mặt trăng, tinhtú bị mất ánh sáng ẫn nấp trong hư không. Mưa hoa báu tuôn rơi phất phới… cho dù hết kiếp cũng chẳng thể nói hết về uy lực của Chú này.

_ Tiếp nói Pháp Vẽ Tượng:

Làm hình tượng Thanh Văn mặc áo cà sa ngay ngắn che phủ vai trái. Tay trái cầm hình Dận Hoa , tay phải tác Thí Vô Úy, ngồi trên tòa sen

Lại làm tượng Đại Sĩ ngự trên Tòa, đỉnh đầu đội mão, mặc áo cà sa, tay trái cầm cành hoa sen, tay phải như trước, ngồi yên trên Tòa sen Cửu Phẩm ( Cửu Phẩm là 9 lớp, 9 tầng. Cũng nói là Trung Đài Bát Diệp Viện )

_ Tiếp nói về Thân Chú Ấn : Hai tay tác Tam Bổ Tra, đem Giới Phương ( 2 ngón vô danh ) vào lòng bàn tay rồi đưa qua lại. Chú là:

Án, viêm ma trí lợi, sa bà ha

輆 兇亙伏 冑 渢扣

OMÏ YAMÏMA ‘SRÌ SVÀHÀ

Tiếp nói Phổ Cúng Dường Ấn : Hai tay tác Tam Bổ Tra , dựng thẳng Thiền Trí ( 2 ngón cái ) rồi đưa qua lại.

Án, bố nhạ ma ni, sa phộc hạ

輆 觢介 亙仗 渢扣

OMÏ PÙJA MANÏI SVÀHÀ

Tiếp nói Tổng Ấn : Hai tay tác Tam Bổ Tra, dựng thẳng Tiến Lực ( 2 ngón trỏ ) rồi đưa qua lại. Chú là :

Án, yết chỉ nễ gia, sa phộc hạ

輆 朱市伏 渢扣

OMÏ KSÏINIYA SVÀHÀ

Tiếp Thỉnh Tán Ấn : Hai tay tác Tam Bổ Tra, đưa Tiến Lực ( 2 ngón trỏ ) qua lại

Tiếp Phát Khiển :Tay Quán ( tay phải ) dùng Thiền ( ngón cái ) Tiến ( ngón trỏ ) bật nhau

_ Lại nói về Pháp Thành Tựu :

Nếu niệm muốn được Phước Đức lớn thì cầm cây A Ca mà Hộ Ma 7 vạn biến

Nếu muốn thành tựu Ngũ Cốc thì dùng hoa đạo thực ( Lúa gạo ) mà Hộ Ma

Nếu muốn Phước Đức của người khác thì lấy đất bếp lò của nhà ấy mà Hộ Ma

Nếu muốn được Đức cao, địa vị lớn thì dùng Hoa Tỳ Lị mà Hộ Ma

Nếu muốn đời đời kiếp kiếp giáng phục ốn địch thì dùng cây Khổ Luyện mà hộ ma

Nếu muốn cột trói Ác Linh, Tà Gia thì dùng vị có độc mà Hộ Ma

Nếu muốn trừ lành chứng bệnh điên cuồng thì dùng cỏ Liên Thực mà Hộ Ma 3 vạn biến

Nếu muốn diệt tội lỗi sinh điều lành , cầu cho người thân được vãng sinh về Cực Lạc thì dùng cỏ mà Hộ Ma 3 vạn biến

Nếu muốn cho Chú Trớ của người ác quay trở lại bản thân họ thì chặt cắt Khổ Thảo ném vào trong lửa Hộ Ma 3 vạn biến

Nếu muốn được quả vô lượng phồn vinh , bổng lộc thì dùng Bạch Hoa Điểu Thảo mà Hộ Ma 3 vạn biến

Nếu muốn được Tam Muội Biện Tài thì dùng Cốt Lâu Thảo mà Hộ Ma 3 vạn biến

Nếu muốn hóa độ tất cả chúng sinh xa lìa khổ não được an vui thì dùng hạt cải trắng mà Hộ Ma 3 vạn biến

Nếu muốn hóa độ vô lượng chúng sinh ở Thế Giới của Phật thì dùng Thi Ca Thảo mà Hộ Ma 3 vạn biến

Nếu muốn cho ruộng khô cằn lại sinh trưởng Ngũ Cốc thì gia trì vào Cổ Mạn Tinh rồi rải tán

Nếu lo buồn về vạn bệnh thì dùng Ngưu Tất mà Hộ Ma 3 vạn biến

Nếu lo buồn về mọi thứ bệnh thuộc 3 Ấm, 4 Nhiệt thì dùng Giáng Càn Các Môn Thảo mà Hộ Ma

Nếu vợ chồng chẳng hòa thuận thì dùng Tỳ La Thảo mà Hộ Ma 3 vạn biến ắt họ lại hòa hợp

Nếu bạn ác, bạn lành cùng chống trái nhau thì dùng Đằng Diệp Thảo mà Hộ Ma

Nếu vào ngày mồng 8, ngày mồng 10, ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt (15 ngày đầu của tháng) mà tu trì Pháp trên ắt được thành tựu

  Xem thêm:

 • Nghi Tắc Thí Bát Phương Thiên - Kinh Tạng
 • Đại Tì Lô Già Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bí Yếu Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn Du Già Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Thuyết Đà La Ni Chuẩn Đề - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 3 - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng