1
2

KỆ LỄ TÁN SÁU THỜI

Vãng Sanh Lễ Tán Kệ

Đường Thiện Đạo tập ký

Bản Việt dịch (1) của Thích Hoằng Đạo

Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

***

Kệ Lễ Tán Sáu Thời

Việt dịch: Thích Hoằng Đạo

Khuyến tấn tất cả chúng sinh phát nguyện vãng sinh cõi Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

(Thiện Đạo) xin cung kính sưu tập những bài Vãng Sinh Lễ Tán Kệ, hoặc từ trong kinh Vô Lượng Thọ, hoặc do các ngài Long Thọ, Thiên Thân, cùng các vị sa môn Trung quốc trước tác, hợp lại thành một quyển, chia làm sáu thời. Chỉ mong lấy đây làm chỗ buộc tâm, trợ giúp cho việc vãng sinh của chính mình, đồng thời nguyện những người chưa thấy nghe được hiểu rõ, và hơn nữa, cũng nguyện làm ích lợi cho đời sau.

Thứ nhất, trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca cùng mười phương chư Phật tán thán danh hiệu của Đức A Di Đà, khuyến tấn chúng sinh xưng danh, lễ lạy, tưởng niệm, nhất định sẽ vãng sinh Cực Lạc. Phần này, tổng cộng có mười chín lạy, nên lạy vào buổi chiều.

Thứ hai, (Thiện Đạo) y vào kinh Vô Lượng Thọ, sưu tập những đoạn văn thiết yếu, làm thành kệ lễ tán, tổng cộng có hai mươi bốn lạy, nên lạy vào buổi tối.

Thứ ba, y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của ngài Long Thọ Bồ Tát, có mười sáu lạy, nên lạy vào lúc nửa đêm.

Thứ tư, y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của ngài Thiên Thân Bồ Tát, có hai mươi lạy, nên lạy vào lúc cuối đêm.

Thứ năm, y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của Pháp sư Ngạn Tông, có hai mươi mốt lạy, nên lạy vào buổi sáng.

Thứ sáu, Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của bần đạo (Thiện Đạo), y vào Quán Vô Lượng Thọ Kinh mà trước tác, có hai mươi lạy, nên lạy vào lúc giữa trưa.

Hỏi: Hiện nay muốn khuyến tấn mọi người vãng sinh, không biết các pháp an tâm, lập hạnh, tác nghiệp, có được nhất định vãng sinh hay không?

Trả lời: Y theo lời dạy của Quán Vô Lượng Thọ Kinh, muốn được chắc chắn vãng sinh Cực Lạc, cần phải đầy đủ ba tâm, mới được chắc chắn vãng sinh. Ba tâm đó là gì?

Một là chí thành tâm, nghĩa là thân nghiệp thì chuyên cần lễ bái Đức A Di Đà, khẩu nghiệp thì chuyên cần tán thán, xưng dương Đức A Di Đà, ý nghiệp thì chuyên cần tưởng nghĩ, quán sát Đức A Di Đà. Mỗi hành động, ý nghĩ, đều phải chân thực, nên gọi là chí thành tâm.

Hai là thâm tâm, tức là lòng tin chân thực. Tin nhận rằng mình là phàm phu tràn đầy phiền não, thiện căn mỏng ít, trôi lăn ba cõi, chưa ra khỏi nhà lửa. Hiện nay tin nhận thệ nguyện rộng lớn của Đức A Di Đà, không một mảy may nghi ngờ. Xưng niệm danh hiệu của ngài, tối thiểu là mười niệm, chắc chắn đều được vãng sinh.

Ba là hồi hướng phát nguyện tâm, nghĩa là tất cả mọi thiện căn tu tập được, đều hồi hướng cầu nguyện vãng sinh, nên gọi là hồi hướng phát nguyện tâm.

Đầy đủ ba tâm này, ắt sẽ được vãng sinh. Nếu thiếu một trong ba, ắt sẽ không được vãng sinh. Như trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh đã nói rõ ràng. Đây là điều cần phải biết.

Lại như Tịnh Độ Luận của ngài Thiên Thân có nói: “Nếu như có người phát nguyện vãng sinh, nên khuyên họ tu năm niệm môn. Năm môn nếu đầy đủ, ắt sẽ được vãng sinh.” Năm môn đó là gì?

Thứ nhất: Thân nghiệp lễ bái, nghĩa là nhất tâm chuyên chú, chí thành cung kính chắp tay, cúng dường hương hoa, lễ lạy Đức Phật A Di Đà. Chuyên tâm lễ bái Đức A Di Đà, cho đến trọn đời, mà không lễ bái các vị Phật, Bồ tát nào khác. Đây gọi là lễ bái môn.

Thứ hai: Khẩu nghiệp tán thán, nghĩa là chuyên nhất một lòng tán thán thân tướng quang minh của Đức A Di Đà, thân tướng quang minh của tất cả thánh chúng, cùng quang minh của tất cả bảo vật trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Đây gọi là tán thán môn.

Thứ ba: Ý nghiệp nhớ tưởng quán sát, nghĩa là chuyên chú một lòng nhớ tưởng quán sát thân tướng quang minh của Đức A Di Đà, của tất cả thánh chúng, cùng sự trang nghiêm thanh tịnh của cõi Cực Lạc, như Quán Vô Lượng Thọ Kinh đã nói rõ. Ngoại trừ lúc ngủ, mọi thời thường thường tưởng niệm, nhớ nghĩ, quán sát những sự việc này. Đây gọi là quán sát môn.

Thứ tư: Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, tất cả công đức do ba nghiệp, bốn uy nghi tạo tác, không kể trước sau, lớn nhỏ, đều phải dùng lòng chân thực phát nguyện, nguyện sinh Cực Lạc. Đây gọi là tác nguyện môn.

Thứ năm: Đối với tất cả thiện căn mà mình tự tu tập được, cũng như tất cả thiện căn mà tất cả phàm thánh tu tập được, đều sinh lòng tùy hỷ sâu xa. Như tất cả chư Phật Bồ tát đã tu tùy hỷ, con cũng tùy hỷ như vậy, đem thiện căn tùy hỷ này, cùng thiện căn đã tu tập được, nguyện cùng với chúng sinh hồi hướng vãng sinh Cực Lạc. Đây gọi là hồi hướng môn.

Sau khi vãng sinh Cực Lạc, được sáu thần thông, trở lại sinh tử, giáo hóa chúng sinh, lòng không nhàm mỏi, cùng tận đời vị lai, cho đến khi thành Phật. Đây cũng gọi là hồi hướng môn.

Năm môn đầy đủ, ắt sẽ được vãng sinh. Mỗi một môn, đều khế hợp với ba tâm vừa nói trên. Nên biết, khởi nghiệp tu hành năm môn vừa kể trên, không luận nhiều ít, đều gọi là hành nghiệp chân thực.

Hơn nữa, khuyến tấn hành giả tu tập “bốn pháp tu”, sách tấn các hạnh ba tâm, năm niệm, mau được vãng sinh. Bốn pháp tu ấy là gì?

Một là cung kính tu, nghĩa là cung kính lễ lạy Đức Phật A Di Đà, cùng tất cả thánh chúng cõi Cực Lạc. Đây gọi cung kính tu. Thệ nguyện trọn đời tu tập không gián đoạn. Đây gọi là trường thời tu.

Hai là vô dư tu, nghĩa là một lòng xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, một lòng nghĩ nhớ, một lòng quán tưởng, một lòng lễ lạy, tán thán Đức Phật A Di Đà, cùng tất cả thánh chúng cõi Cực Lạc, không tu những công hạnh khác. Đây gọi là vô dư tu. Thệ nguyện trọn đời tu tập không gián đoạn. Đây gọi là trường thời tu.

Ba là vô gián tu, nghĩa là cung kính, lễ lạy, xưng danh, tán thán, nhớ tưởng, quán sát, hồi hướng phát nguyện, niệm niệm tương tục, không để các hành nghiệp khác làm gián đoạn. Đây gọi là vô gián tu. Hơn nữa, không để cho các phiền não tham sân si làm gián đoạn sự tu tập. Mỗi khi phạm tội, liền lập tức sám hối, không để trì hoãn, giữ cho thường được thanh tịnh. Đây cũng gọi là vô gián tu. Thệ nguyện trọn đời tu tập không gián đoạn. Đây gọi là trường thời tu.

Lại nữa, các vị Bồ tát đã ra khỏi sinh tử, tất cả việc thiện tu tập được, đều hồi hướng Phật quả, đây tức là tự lợi. Giáo hóa chúng sinh, đến cùng tận đời vị lai, đây tức là lợi tha. Thế nhưng, chúng sinh đời nay, đều bị phiền não trói buộc, chưa thể thoát ly được sự khổ não của sự sinh tử trong ba đường ác, bọn họ nên tùy duyên tu tập, tất cả thiện căn đều phải mau chóng hồi hướng, cầu nguyện vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà. Sau khi sanh về cõi ấy, thì sẽ không còn sự sợ hãi. Lúc ấy sẽ tự nhiên y vào bốn pháp tu trên, lợi mình lợi người, viên mãn tất cả công đức.

Kinh Văn Thù Bát Nhã nói: “Khuyến cáo người tu Nhất hành tam muội, phải nên buộc tâm vào một chỗ, ở một mình nơi thanh tĩnh, xả bỏ ý tưởng tạp loạn, buộc tâm vào một vị Phật, không nên tu pháp quán tưởng tướng mạo, mà chỉ nên chuyên tâm xưng niệm danh hiệu của ngài, thì trong một niệm có thể thấy được Đức Phật A Di Đà, cùng tất cả chư Phật, v.v…”

Hỏi: Tại sao không khuyên tu pháp quán tưởng, mà lại khuyên tu pháp xưng niệm danh hiệu. Đây là có ý gì?

Trả lời: Đây là do chúng sinh nghiệp chướng sâu dầy, cảnh giới quán tưởng rất vi tế, mà tâm thì lại phù động, tán loạn. Nếu tu pháp quán tưởng e rất khó thành tựu. Đức Đại Thánh Thích Ca cảm thấy thương xót, cho nên chỉ khuyên chuyên tu xưng niệm danh hiệu. Đây là vì pháp xưng danh dễ tu, nếu như niệm niệm không gián đoạn, ắt sẽ được vãng sinh.

Hỏi: Nếu như chỉ chuyên tâm xưng niệm danh hiệu một vị Phật, tại sao lại thấy nhiều vị Phật hiện tiền. Đây phải chăng là tà chánh bất phân, hiện nhiều Phật hoặc hiện một Phật.

Trả lời: Mỗi vị Phật đều chứng nhập chân như, hình tướng quyết định không sai biệt, dù cho tuy niệm một Phật mà thấy nhiều Phật, cũng đâu có gì trái ngược với chân lý?

Hơn nữa, Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói: “Đức Phật khuyên chúng sinh lúc tọa thiền, quán tưởng, lạy Phật, niệm Phật, v.v…, tốt nhất là nên xoay về hướng tây, giống như cây nghiêng về hướng nào thì sẽ ngã về hướng đó. Trong trường hợp bất đắc dĩ, không thể xoay về hướng tây, thì nên quán tưởng mình đang xoay về hướng đó cũng được.

Hỏi: Tất cả chư Phật, đồng chứng ba thân, viên mãn từ bi, trí tuệ ắt không có sự khác biệt. Hành giả tùy sức mình lễ lạy, tưởng nghĩ, ấn định thời khóa xưng niệm danh hiệu một vị Phật, đều được vãng sinh. Tại sao lại chỉ tán thán Tây phương, khuyên chuyên tâm lễ lạy, tưởng niệm, v.v… Đây là có ý nghĩa gì?

Trả lời: Cảnh giới mà chư Phật chứng đắc, đều bình đẳng như nhau. Nếu như từ phương diện phát nguyện mà nói, đây không phải là không có nhân duyên. Như Đức Phật A Di Đà, vốn đã phát thệ nguyện sâu nặng, dùng danh hiệu, quang minh, nhiếp thọ giáo hoá mười phương chúng sinh, hơn nữa, những người có lòng tin, niệm Phật cầu vãng sinh, hoặc hành trì trọn đời, hoặc ít nhất là xưng niệm mười danh hiệu, do nguyện lực của Phật, đều được vãng sinh dễ dàng. Bởi thế, Đức Thích Ca, cũng như chư Phật đều khuyến tấn hành giả chuyên tu hạnh Tây phương. Đây là điều khác biệt. Vả lại, đây không có nghĩa là xưng niệm danh hiệu các Đức Phật khác thì không thể trừ chướng, diệt tội. Nên biết điều này.

Nếu như có thể hành trì như trên, niệm niệm tương tục, trọn hết một đời, thì chắc chắn mười người tu, mười người vãng sinh, trăm người tu, trăm người vãng sinh. Vì sao? Vì không có tạp duyên nào khác, nên đắc được chánh niệm, vì tương ưng với bổn nguyện của Phật, vì không đi ngược với giáo lý, và vì tùy thuận lời dạy của Phật.

Nếu như xả bỏ sự chuyên tâm mà tu tạp nghiệp, thì trăm người tu, chỉ có được một hai người vãng sinh, ngàn người tu chỉ có năm ba người vãng sinh. Vì sao? Vì tạp duyên loạn động làm mất chánh niệm, vì không tương ưng với bổn nguyện của Phật, vì đi ngược với giáo lý, vì làm trái với lời dạy của Phật, vì hệ niệm không tương tục, vì sự tưởng nghĩ đến Phật thường gián đoạn, vì sự hồi hướng không ân cần, chân thực, vì các phiền não tham, sân thường đến làm gián đoạn chánh niệm, vì không có tâm hổ thẹn sám hối, vì không tương tục nghĩ nhớ đến việc báo ơn Phật, vì sinh khởi tâm khinh mạn, tuy cũng tu tập, nhưng lại chạy theo danh lợi, vì hay phân biệt nhân ngã, không chịu thân cận những bậc đồng tu thiện tri thức, và vì thích gần gũi những tạp duyên, làm chướng ngại chánh hạnh vãng sinh của chính mình và người khác.

Gần đây, tôi tự mình nghe rằng người tăng kẻ tục ở khắp mọi nơi, kiến giải, công hạnh không đồng nhau, chuyên tu tạp tu cũng không giống nhau, thế nhưng, những người chuyên ý tu tập, thì mười người vãng sinh cả mười, còn những người tu tạp hạnh, tâm ý không chuyên nhất, thì trong ngàn người tu, không có đến một người vãng sinh!

Hai hạnh “được, mất” này, như phần trên vừa nói rõ, ngưỡng mong các vị tu hạnh vãng sinh, cần phải khéo léo suy ngẫm. Nếu như trong đời này, đã có thể phát nguyện vãng sinh Cực Lạc, thì trong tất cả mọi lúc, đi đứng nằm ngồi, đều nên tự khuyến tấn mình, ngày đêm không bỏ phế, trọn suốt một đời hành trì chánh hạnh. Trong cuộc đời này, dường như phải chịu chút khổ, thế

nhưng, giây phút trước vừa mệnh chung, giây phút sau ắt sẽ vãng sinh Cực Lạc, từ đó thọ mệnh vô cùng, vĩnh viễn hưởng thọ sự vui sướng, nhẫn đến khi thành Phật, không còn phải chịu sự khổ sinh tử, đây không phải là điều vui thú hay sao?

Phần thứ nhất:

Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca khuyến khích hành giả lễ bái, tán thán mười hai danh hiệu quang minh của Đức A Di Đà. Tổng cộng gồm mười chín lạy cầu nguyện vãng sinh. Nên lạy vào buổi chiều. Dùng đây làm pháp sám hối bậc trung và bậc hạ cũng được.

1/ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật cùng tất cả Tam bảo. Con nay xin đảnh lễ, nguyện vãng sinh Cực Lạc.

Đức Phật Thích Ca là bậc thầy của tất cả tăng tục hiện đời. Tam bảo là phước điền vô lượng. Nếu có thể lạy một lạy, tức là nhớ nghĩ đến việc báo đáp ơn Thầy, nhờ đây mà hoàn thành công hạnh, rồi dùng công hạnh này hồi hướng cầu sanh Cực Lạc.

2/ Nam mô mười phương, ba đời, tất cả Tam bảo, trong vi trần cõi nước, tận hư không, khắp pháp giới. Con nay xin đảnh lễ, nguyện vãng sinh Cực Lạc.

Mười phương hư không vô biên, Tam bảo vô tận. Nếu như lạy một lạy, tức là phước điền vô lượng, công đức vô cùng. Nếu có thể chí tâm lạy một lạy, thì đối với tất cả Phật, tất cả pháp, tất cả Bồ tát thánh tăng, tất cả xá lợi, đều được thiện căn giải thoát cho thân khẩu ý, tăng ích đạo nghiệp, dùng đây hồi hướng cầu nguyện vãng sinh.

3/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

Hỏi: Vì sao hiệu là A Di Đà? Trả lời: Kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ đều nói: Đức Phật A Di Đà, quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi, không bị chướng ngại, chỉ riêng nhiếp thủ chúng sinh tu pháp quán tưởng và niệm danh hiệu Phật, cho nên hiệu là A Di Đà. Đức Phật A Di Đà cùng tất cả nhân dân trong cõi Cực Lạc thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cho nên hiệu là A Di Đà. Lại nữa, Đức Thích Ca cùng mười phương chư Phật, tán thán quang minh của Đức A Di Đà, có mười hai tên gọi, đều khuyên chúng sinh, xưng danh lễ lạy, tương tục không gián đoạn, hiện đời sẽ được vô lượng công đức, sau khi mạng chung, quyết định sẽ được vãng sinh. Như kinh Vô Lượng Thọ nói: “Nếu chúng sinh nào, chạm quang minh này, ba cấu tiêu diệt, thân ý nhu nhuyễn, hoan hỷ vui mừng, sanh các tâm lành. Nếu trong tam đồ, hoặc nơi khổ sở, thấy quang minh này, không còn khổ não, đến khi mạng chung, đều được giải thoát. Phật Vô Lượng Thọ, quang minh rực rỡ, soi khắp mười phương, khắp các cõi Phật, đều cùng nghe thấy. Không phải chỉ mình ta khen ngợi quang minh ấy, mà tất cả chư Phật Bồ tát, Thanh văn Duyên giác, v.v…, thảy đều khen ngợi. Nếu chúng sinh nào, nghe được oai thần công đức của quang minh này, một lòng xưng tán, ngày đêm không ngừng, tùy theo ý nguyện của mình mà được vãng sinh. Thường được các vị Bồ tát, Thanh văn, ca ngợi công đức. Phật nói: Sự thù thắng

vi diệu, cùng uy thần của quang minh của Phật A Di Đà, dù ta nói liên tục ngày đêm, trải qua một đại kiếp, cũng không nói hết được.”

Kính thưa các hành giả, phải nên biết rằng, tướng hảo quang minh của Đức A Di Đà, Đức Thích Ca Như Lai dù nói một kiếp cũng không hết được. Như Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói: “Mỗi một quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thọ không bỏ chúng sanh niệm Phật.” Hiện nay, Quán Vô Lượng Thọ Kinh đã có những nhân duyên tăng thượng thù thắng để nhiếp thọ hộ trì hành giả, tại sao (hành giả) lại không chịu tương tục xưng danh, quán sát, lễ bái, tưởng niệm, cầu nguyện vãng sinh cõi nước Cực Lạc!

4/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Lượng Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

5/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Biên Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

6/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Ngại Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

7/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Đối Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

8/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Diệm Vương Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

9/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Thanh Tịnh Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

10/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Hoan Hỷ Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

11/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Trí Tuệ Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

12/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Bất Đoạn Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

13/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Nan Tư Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

14/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Xứng Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

15/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

16/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, thương xót che chở con, khiến hạt giống pháp tăng trưởng, đời này và đời sau, nguyện Phật thường nhiếp thọ. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

17/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

18/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ tát. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

Tất cả hành giả niệm Phật, lúc lâm chung, hai vị Bồ tát này đều cầm đài hoa đến tiếp dẫn. Đức Phật A Di Đà phóng đại quang minh chiếu thân hành giả, lại cùng vô số Hóa Phật, các vị Bồ tát, Thanh văn, v.v…, đồng thời đưa tay tiếp đón. Trong khoảnh khảy ngón tay, hành giả được vãng sinh Cực Lạc. Vì muốn báo ân, cho nên chí tâm đảnh lễ một lạy.

19/ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.

Các vị Bồ tát này, cùng theo Phật đến tiếp dẫn hành giả. Vì muốn báo ân, cho nên chí tâm đảnh lễ một lạy.

Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối.

Chí tâm sám hối.

Nam mô sám hối thập phương Phật. Nguyện diệt tất cả tội gốc rễ Nay đem phước thiện đã tu tập Làm nhân an lạc cho chúng sinh Xin nguyện tất cả lúc lâm chung Thắng duyên, thắng cảnh đều hiện tiền Nguyện thấy Đại Bi A Di Đà Quán Âm, Thế Chí, mười phương Phật Mong các ngài, uy thần nhiếp thọ Nương bổn nguyện Phật, sinh Cực Lạc.

Sám hối phát nguyện xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật.

Sau đó xướng bài kệ phát nguyện:

Các công đức lễ sám Xin nguyện lúc lâm chung Thấy Phật Vô Lượng Thọ Thân vô biên công đức Những ai có lòng tin

Sau khi được thấy Phật Nguyện được mắt “ly cấu” Vãng sinh cõi Cực Lạc Thành Vô thượng Bồ đề.

Sám hối phát nguyện rồi, tất cả cung kính:

Quy y Phật, đắc Bồ đề Đạo tâm thường không thoái chuyển Nguyện cùng tất cả chúng sinh Hồi hướng nguyện sinh An Lạc Quy y Pháp, được trí tuệ Chứng đắc môn Đại tổng trì Nguyện cùng tất cả chúng sinh Hồi hướng nguyện sinh An Lạc Quy y tăng, dứt tranh luận Cùng nhau sống chung hòa hợp Nguyện cùng tất cả chúng sinh Hồi hướng nguyện sinh An Lạc.

Xin cho ba nguyện của chúng sinh được thanh tịnh, phụng trì lời Phật dạy, kính lễ tất cả hiền thánh. Nguyện cùng tất cả chúng sinh, hồi hướng vãng sinh nước An Lạc.

Các vị hãy lắng nghe bài kệ vô thường buổi chiều:

Cả đời bận bịu lo sự việc Nào biết tuổi đời lướt qua nhanh Mạng sống như ngọn đèn trước gió Trôi lăn sáu nẻo, biết về đâu? Chưa được giải thoát khỏi biển khổ Sao lại dửng dưng không lo sợ Mọi người hãy nhân khi tráng kiện Cố gắng nỗ lực cầu thánh đạo.

Tụng bài kệ này xong, hãy nên phát nguyện thêm:

Nguyện đệ tử chúng con, lúc sắp mạng chung, tâm không điên đảo, ý không thác loạn, không mất chánh niệm, thân tâm không bị thống khổ, mà được an tường, như nhập thiền định. Chư thánh chúng hiện ra trước mặt, con nương bổn nguyện của Phật, được về cõi Cực Lạc, thượng phẩm vãng sinh. Sau khi vãng sinh, được sáu thần thông, đi khắp mười phương thế giới, nhiếp thọ, cứu độ chúng sinh khổ não. Chừng nào hư không giới tận, thệ nguyện của con mới tận. Phát nguyện xong rồi, xin chí tâm quy mạng A Di Đà Phật.

Bài kệ buổi tối:

Phiền não sâu không đáy Biển sinh tử vô biên Thuyền vượt khổ chưa có Sao vẫn còn ngủ yên Phải siêng năng tinh tiến Nhiếp tâm tu tọa thiền.

Bài kệ nửa đêm:

Các vị đừng ôm thây thúi ngủ Các thứ bất tịnh, tạm gọi người Như bị bệnh nặng, bị tên đâm Các khổ tụ tập, sao còn ngủ?

Bài kệ cuối đêm:

Thời gian trôi qua nhanh Thoắt đã đến canh năm Niệm niệm, vô thường đến Thường sống với thần chết Khuyên các vị tu đạo Siêng tu, chứng Niết bàn.

Bài kệ buổi sáng:

Muốn được vui tịch diệt Thường học pháp sa môn Y, thực, nuôi mạng sống Đẹp, xấu, tùy người cho

Các vị, buổi sáng mỗi người nên tụng “lục niệm”.

Bài kệ buổi trưa:

Người mà không tinh tiến Như cây không có gốc Hoa hái để dưới nắng Tươi tốt được bao lăm? Đời người cũng như vậy Vô thường đến bất ngờ Khuyên các người tu đạo Siêng tu mới là chân.

Phần thứ hai:

Sa môn Thiện Đạo, y vào kinh Vô Lượng Thọ, sưu tập những kinh văn thiết yếu, làm thành kệ lễ tán, tổng cộng có hai mươi bốn lạy, nên lạy vào buổi tối.

1/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật

Biển trí nguyện Di Đà Rộng sâu không bờ đáy Nghe tên, muốn vãng sinh Đều được sinh Cực Lạc Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

2/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật

Ở thế giới Ta bà Có sáu mươi bảy ức Bồ tát bất thoái chuyển Đều được sinh Cực Lạc Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

3/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Các vị tiểu Bồ tát Cùng người tu ít phước Số lượng không kể xiết Đều được sinh Cực Lạc Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

4/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Trong mười phương cõi Phật Chư Bồ tát, tỳ kheo Số lượng không đếm xiết Đều được sinh Cực Lạc Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

5/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Tất cả các Bồ tát Đem hoa trời vi diệu Báu, hương, y vô giá Cúng dường Phật Di Đà

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

6/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Cùng nhau tấu nhạc trời Cất tiếng ca hòa nhã Tán thán bậc Chí Tôn Cúng dường Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

7/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Tuệ nhật chiếu thế gian Tiêu trừ mây sinh tử Kính nhiễu Phật ba vòng Đảnh lễ Di Đà Tôn Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

8/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thấy Cực Lạc nghiêm tịnh Vi diệu, bất tư nghì Liền phát tâm Vô thượng Nguyện nước con cũng vậy Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

9/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Khi ấy Phật Di Đà Hân hoan nở nụ cười Miệng xuất vô lượng quang Chiếu khắp mười phương cõi Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

10/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Quang quay về nhiễu Phật Ba vòng, nhập vào đảnh Tất cả chúng trời, người Đều hân hoan, vui mừng

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

11/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Tiếng Phật rền như sấm Phạm âm giảng pháp mầu Mười phương Bồ tát đến Phật đều biết nguyện họ Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

12/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Sanh về cõi Cực Lạc Mau chóng được thần thông Đức Phật A Di Đà Thọ ký thành Chánh Giác Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

13/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Cung kính vui vẻ đi Du hóa mười phương cõi Phụng sự muôn ức Phật Rồi trở về Cực Lạc Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

14/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Người không có thiện căn Không nghe được tên Phật Kẻ kiêu mạn, biếng lười Khó mà tin pháp này Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

15/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phưong A Di Đà Phật.

Quá khứ gặp chư Phật Mới tin được pháp này Khiêm, kính, nghe, phụng hành Lòng vui mừng, hoan hỷ

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

16/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Ai nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà Vui mừng, thường nhớ nghĩ Đều được sinh cõi ấy Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

17/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Dù qua biển lửa lớn Để được nghe tên Phật Rồi vui mừng khen ngợi Đều được sanh Cực Lạc Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

18/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Vạn năm, Tam bảo diệt Kinh này trụ trăm năm Lúc đó, nghe một niệm Đều được sanh Cực Lạc Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

19/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Khó gặp đời có Phật Khó đầy đủ tín, tuệ Được gặp, nghe pháp mầu Điều này lại càng khó Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

20/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Tự tin, bảo người tin Đây là điều rất khó Đại bi, độ tất cả Chân thành báo Phật ân

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

21/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thương xót, che chở con Làm lớn hạt giống Pháp Đời này và đời sau Xin Phật thường nhiếp thọ Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

22/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát.

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

23/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ tát.

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh cõi An Lạc.

24/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng.

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối.

Phần thứ ba:

Y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của Long Thọ Bồ Tát, tổng cộng có mười sáu lạy, nên lạy vào buổi tối.

1/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Kính lạy Bậc trời người cung kính A Di Đà Phật Lưỡng Túc Tôn Ở cõi nước An Lạc vi diệu Vô lượng chúng đệ tử vây quanh Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

2/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thân vàng thanh tịnh như núi vua Dáng đi an định như voi chúa Đôi mắt thanh tịnh như sen xanh Con xin cúi lạy Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

3/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Tôn nhan thanh tịnh như trăng rằm Uy quang tỏa sáng ngàn nhật nguyệt Âm thanh tựa trống trời Xí la Con xin cúi lạy Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

4/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thân trụ trong mão Đức Quán Âm Đầy đủ diệu tướng bảo trang nghiêm Hàng phục ngoại đạo, ma kiêu mạn Con xin cúi lạy Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

5/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Không nhơ, khó sánh, đại thanh tịnh Đức hạnh sáng sạch như hư không Việc làm lợi ích, được tự tại Con xin cúi lạy Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

6/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Mười phương chư Bồ tát nổi danh Cùng các loài ma đều tán thán Vì chư chúng sinh, trụ nguyện lực Con xin cúi lạy Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc

7/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Ao báu đáy vàng sinh liên hoa Thiện căn sinh vi diệu đài tòa Ngài ngự trên tòa uy nghiêm quá Con xin cúi lạy Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

8/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Các Bồ tát từ khắp mười phương Hiện thần thông đến cõi An Lạc Cung kính chiêm ngưỡng tôn nhan Phật Con xin cúi lạy Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

9/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Mọi vật đều vô thường, vô ngã Như trăng dưới nước, điện, ảnh, sương Vì chúng nói pháp vô danh tự Con xin cúi lạy Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

10/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Cõi nước Cực Lạc không ác danh Không có người nữ, cùng ác đạo Mọi người chí tâm kính trọng Phật Con xin cúi lạy Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

11/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Cõi ấy có vô số phương tiện Không có nẻo ác, cùng bạn ác Vãng sinh, không thoái, sẽ thành Phật Con xin cúi lạy Phật Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

12/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Công đức của Phật A Di Đà Việc thiện vô biên như biển lớn Hành giả tu thiện căn thanh tịnh Hồi hướng pháp giới, sinh Cực Lạc Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

13/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thương xót che chở con Làm lớn hạt giống Pháp Đời này và đời sau Nguyện Phật thường nhiếp thọ Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

14/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát.

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

15/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ tát.

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước Cực Lạc.

16/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng.

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối.

Chí tâm sám hối.

Từ vô thỉ, thọ thân đến nay Thường dùng mười ác, hại chúng sinh Bất hiếu cha mẹ, báng Tam bảo Tạo tội ngũ nghịch, nghiệp không lành Vì những nhân duyên tội ác này Vọng tưởng điên đảo, thường trói buộc Nên thọ vô lượng khổ sinh tử Cúi xin sám hối, nguyện tiêu trừ.

Sám hối phát nguyện xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật.

Chí tâm khuyến thỉnh

Chư Phật đại từ Vô thượng tôn Thường dùng “không tuệ” chiếu ba cõi Chúng sinh đui mù, không hiểu biết Trầm luân biển khổ lớn sinh tử Thỉnh thường trụ thế chuyển pháp luân Cứu độ chúng sinh thoát cảnh khổ.

Khuyến thỉnh xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật.

Chí tâm tùy hỷ

Từ xưa nay, ôm lòng đố kỵ Ngã mạn, phóng dật, vì vô minh Thường đem lửa sân hận độc hại Thiêu đốt thiện căn từ, trí tuệ Hôm nay suy tư mới tỉnh ngộ Phát tâm tinh tiến đại tùy hỷ.

Tùy hỷ xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật.

Chí tâm hồi hướng

Trôi lăn trong ba cõi Si, ái, nhập bào thai Sinh ra, rồi già, chết Chìm đắm trong biển khổ Con nay tu phước này Hồi hướng sinh An Lạc.

Hồi hướng xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật.

Chí tâm phát nguyện

Nguyện xả bỏ bào thai Vãng sinh nước An Lạc Mau thấy Phật Di Đà Thân vô biên công đức Được phụng sự chư Phật Cùng chư vị hiền thánh Được sáu phép thần thông Cứu hộ chúng sinh khổ

Hư không pháp giới tận Nguyện con mới cùng tận.

Phát nguyện xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật. (Những phần còn lại, cũng giống như trên).

Phần thứ tư:

Y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của ngài Thiên Thân, tổng cộng có hai mươi lạy, nên lạy vào lúc cuối đêm. (Phần sám hối giống như trên).

1/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thế Tôn, con một lòng Quy mạng khắp mười phương Vô Ngại Quang Như Lai Cùng Phật giáo tương ưng Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

2/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Quán tướng thế giới kia Hơn hẳn đường ba cõi Cứu cánh tựa hư không Rộng lớn không bờ bến Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

3/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Chánh đạo đại từ bi Thiện căn xuất thế sinh Quang minh sạch đầy đủ Như gương vành nhật nguyệt Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

4/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Đủ tính chất trân bảo Gồm hết diệu trang nghiêm Quang vô cấu rực rỡ Sáng sạch rọi thế gian Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

5/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Hoa báu ngàn vạn loại Che khắp suối ao hồ Gió thoảng lay hoa lá Quang giao thoa động chuyển Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

6/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Cung điện cùng lầu gác Thấy mười phương không ngại Cây tạp đủ quang sắc Lan can báu giáp vòng Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

7/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Vô lượng bảo giao nhau Hư không giăng lưới ngọc Đủ loại linh vang hưởng Ngân nga âm diệu pháp Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

8/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Phạm âm ngộ sâu xa Vi diệu vọng mười phương Chánh giác A Di Đà Vua Pháp khéo trụ trì Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

9/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Như Lai tịnh hoa chúng Chánh giác hoa hóa sinh Yêu thích vị Phật pháp Thiền định làm món ăn Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

10/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Dứt lìa thân tâm não Thường thọ lạc không ngừng Cõi thiện căn Đại thừa Bình đẳng, không tên xấu Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

11/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Người nữ, người tàn tật Cùng Nhị thừa không sinh Chúng sinh bao ước nguyện Tất cả đều đầy đủ Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

12/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Vô lượng vua báu lớn Đài hoa sạch vi diệu Tướng tốt rạng một tầm Sắc tượng vượt quần sanh Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

13/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Chúng trời, người, bất động Biển trí thanh tịnh sinh Như núi chúa Tu Di Thắng diệu không ai sánh Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

14/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Chúng trượng phu trời, người Chiêm ngưỡng, kính vây quanh Mưa thiên nhạc, hoa, y Diệu hương, cúng dường Phật Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

15/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Nước An Lạc thanh tịnh Thường chuyển vô cấu luân Hoá Phật, Bồ tát nhật Như Tu Di trụ trì Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

16/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Dùng tâm không phân biệt Tán thán công đức Phật Có thể mau đầy đủ Biển báu công đức lớn Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

17/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thương xót che chở con Tăng trưởng hạt giống Pháp Đời này và đời sau Xin Phật thường nhiếp thọ Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

18/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát.

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

19/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ tát.

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

20/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới chư Bồ tát Thanh tịnh đại hải chúng.

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối.

Phần thứ năm:

Y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của pháp sư Ngạn Tông, tổng cộng có hai mươi mốt lạy, nên lạy vào buổi sáng.

1/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Nhân địa Pháp Tạng lâu Quả báo Cực Lạc sâu Trân báu làm mặt đất Bảo ngọc mọc thành rừng Hoa sắc màu hy hữu Sóng giảng pháp nhiệm màu Chừng nào được tiếp dẫn Thỏa mãn tâm mong cầu Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

2/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Đời trược khó ở lâu Nguyện vãng sinh càng sâu Dây vàng giăng lối bước Lưới ngọc phủ rừng châu Màu sắc toàn màu thật Âm thanh diễn pháp mầu Chớ nghĩ Tây phương viễn Chỉ cần mười niệm sâu Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

3/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Đã thành bậc Chánh giác, Chân hữu khắp không uy Ở Tây phương hiện nhỏ Chỉ là tạm tùy cơ Lá châu màu rạng rỡ Nước, cát chói hoàng huy Muốn được vô sinh quả Cực Lạc phải nương y Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

4/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Tướng bạch hào sáng chói Dấu tay báu rõ ràng Đất, nước đều là kiếng Hương, hoa nhiều như mây Siêng tu, vãng sinh dễ Tu ít, khó nghe danh Nếu như không nghi hoặc Trội hơn cả đám đông Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

5/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Lòng tràn đầy từ bi Quang minh trùm pháp giới Vô duyên độ chúng sinh “Hữu tướng định” không khó Hoa, tùy tâm biến đổi Cung điện, tùy thân hiện Cảnh xuất thế hy hữu Nhập thiền mới nhìn ra Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc

6/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Do công đức hồi hướng Sẽ được vãng Tây phương Tràng phan đầy bảo địa Gió mát thổi hương trời Sen báu đầy mặt nước Lưới báu phủ hư không Nếu nguyện sinh tha thiết Sẽ khoái lạc vô cùng Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

7/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Muốn chọn cõi vãng sinh Tây phương là đúng nhất Cây báu cùng lầu báu Lối đi lót y trời Cơm thơm tùy tâm hiện Lầu báu theo bên thân Có duyên đều vào được

Nhưng ít người vãng sinh Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

8/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thành Phật đã mười kiếp Lập cõi độ chúng sinh Đáy ao vàng chói sáng Lá bằng ngọc sáng ngời Chim từ châu báu hiện Người từ hoa hóa sinh Xin thỉnh chư thánh chúng Sớm đến rước vãng sinh Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

9/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Các cõi Phật mười phương Đều là nhà Pháp vương Nếu tìm cõi hữu duyên Sớm mong chớ tìm lầm Nước công đức như ý Hoa làm bằng bảy báu Nếu như thường quán tưởng Cõi Cực Lạc không xa Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

10/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Cực Lạc không biến đổi Xưa nay thường như vậy Đài sáng bằng ngàn báu Bát phong hòa tiếng nhạc Ao nhiều chim thuyết pháp Khắp trời rải thiên hoa Sinh rồi, không sợ thoái Tùy ý nở liên hoa Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

11/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Hoa tòa nhiều vô số Thánh chúng cũng khó lường Mỗi người hoa sen nở Sóng nói lời pháp hay Tĩnh lặng không tai ách Bất Thoái làm bạn lành Xin hỏi người sanh trước Đến đây được bao lâu Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

12/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Phóng quang cứu Tỳ Xá Trên không dẫn Vi Đề Chư thiên dâng bảo cái Người đều mặc bảo y Sáu thời nghe chim hót Hoa lún dưới bước chân Mọi việc đều chân chánh Chẳng lẽ lại còn mê Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

13/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Khuyên người tu ba phước Đều tiêu diệt ngũ thiêu Công phát tâm đã đến Buộc tâm tội liền tiêu Chim, hoa, ánh sáng báu Tiếng gió vang lời nhạc Nên mừng pháp dễ tu Đừng lo không được vãng Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

14/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Màu châu là màu nước Kim quang tức là đài Đúng thời hoa biến mất Tùy nguyện hoa lại khai Trên ao thường ẩn hiện Bay tự tại vãng lai Tâm trực sẽ vãng sinh

Phải nên tu hồi hướng Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

15/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Mây diệu hoa đẹp mắt Nước cam lộ rửa tâm Cùng vãng sinh, dễ biết Tuổi thọ bằng, khó phân Vui nhiều, không biếng nhác Lời pháp xa, nghe gần Sao còn tham ngũ trược Để cho lửa đốt thân Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

16/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật

Trên đài, trời người hiện Thấy Bồ tát trong quang Lưng trời, bốn bảo các Vây quanh bảy lan can Nghi nhiều, sinh biên địa Đức ít, khó thượng sinh Tin đủ , không lo nghĩ Tây phương, tâm đã an Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

17/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Sáu căn thường hợp đạo Sẽ không đọa tam đồ Một niệm biến mười phương Trở về, đắc pháp nhẫn Đất bằng, rộng vô biên Gió lay, làm mát mẻ Nhắn với người niệm Phật Hãy rời chốn khổ đau Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

18/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật

Thương xót gia hộ con Khiến mầm pháp tăng trưởng Đời này và đời sau Xin Phật thường nhiếp thọ Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

19/Nam mô chí tâm quy mạng lễ Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát.

Dước gót chân ngàn căm Trong quang, hiện năm đường Dùng lòng bi tiếp dẫn Người vãng sinh vô cùng Trong định vẫn thuyết pháp Tâm tĩnh đắc thần thông Nghe tên đều nguyện vãng Trong quang hiện hoa vàng Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

20/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ tát.

Bi, lực đều vô thượng Quang chiếu kẻ hữu duyên Cõi Phật đều dao động Tay cầm cánh hoa sen Chim không phải chim thật Thiên chẳng phải là thiên Nên biết, cầu diệu lạc Giới hương phải vẹn toàn Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

21/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng.

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối.

Phần thứ sáu:

Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của sa môn Thiện Đạo, y vào Quán Vô Lượng Thọ Kinh mà trước tác, có hai mươi lạy, nên lạy vào lúc giữa trưa (Phần sám hối giống như trên)

1/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Quán cõi A Di Đà Cực Lạc Toàn bằng báu vật, rộng, bằng phẳng Do bốn mươi tám nguyện trang nghiêm Vô cùng tinh diệu, vượt các cõi Số lượng hải chúng cõi Cực Lạc Dù đếm vĩnh viễn cũng không xong Xin khuyên hãy vãng sinh về đó Hằng sa tam muội tự nhiên thành Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

2/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Vô lượng vô biên vô số ức Tràng bảy báu, bảo địa trang nghiêm Bốn phương tám hướng toàn vật báu Nhìn thấy tự nhiên chứng vô sinh Cõi vô sinh, vĩnh viễn thường trụ Mỗi báu rạng rỡ vô số quang Hành giả nếu như thường quán tưởng Lâm chung nhất định vãng Tây phương Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

3/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Bảo địa trang nghiêm khôn kể xiết Giây vàng giăng lối, tự nhiên thành Tất cả đều do Di Đà nguyện Bồ tát, trời, người rải hoa báu Đất báu, màu báu, tia sáng báu Mỗi tia biến thành vô số đài Trong đài, thiên vạn ức lầu báu Quanh đài vô số ức bảo tràng Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

4/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Phía trên của mỗi một đài báu Vô số nhạc báu làm trang nghiêm

Tám luồng ánh sáng từ quang xuất Tùy căn cơ phát diệu âm thanh Quán tưởng âm thanh cũng hơi khó Đi đứng nằm ngồi thường nhiếp tâm Chỉ trừ lúc ngủ, thường nghĩ nhớ Tam muội vô vi tức Niết bàn Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

5/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Nước báu, rừng báu, cùng cây báu Hoa báu, lá báu, rễ nhánh báu Hoặc ngàn cây báu mọc thành rừng Hoặc trăm cây báu thành hàng lối Mỗi hàng xứng nhau, lá quyện nhau Màu sắc khác nhau, quang cũng vậy Mỗi cây ba chục vạn do tuần Nhánh, cành đều nói pháp vô sinh Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

6/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Bảy lớp lưới, bảy lớp cung điện Ánh sáng giao nhau, màu rực rỡ Chư thiên đồng tử hiện ở trong Anh lạc rạng ngời siêu nhật nguyệt Mỗi hàng, lá báu ngàn màu sắc Hoa nở sáng chói tựa kim luân Quả phóng ánh quang thành lọng báu Trần sa cõi Phật hiện vô biên Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

7/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Ao báu, bờ báu phủ cát vàng Sông báu, lá báu, hoa sen báu Mỗi hoa đều mười hai do tuần Lưới báu, màn báu, lan can báu Nước công đức chảy vòng cây báu Nghe tiếng sóng, chứng quả vô sinh Nay xin khuyên nhắc người hữu duyên Gắng sức tỉnh ngộ, về cố hương

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

8/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Trên những lối đi giăng dây vàng Có ngàn vạn ức lầu, nhạc báu Các thiên đồng tử rải hương hoa Bồ tát mười phương như mây tụ Vô lượng vô biên không kể xiết Kính lễ Đức Phật, rồi đứng bên Linh báu, cây báu phát tiếng mầu Ca ngợi công đức ba vị Thánh Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

9/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Di Đà bổn nguyện, hoa vương tòa Do tất cả châu báu hợp thành Trên đài bốn trụ giăng màn báu Di Đà an tọa, hiển chân thân Thân ngài quang minh chiếu pháp giới Người chạm quang minh, tâm không thoái Ngày đêm sáu thời chuyên tưởng niệm Lâm chung, an lạc như tam muội Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

10/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thân tâm Di Đà trùm pháp giới Ảnh hiện trong tâm của chúng sinh Cho nên khuyên bạn nên quán sát Nương tâm khởi tưởng, hiện chân dung Chân dung bảo tượng ngồi đài hoa Tâm khai thấy cõi ấy trang nghiêm Cây báu, Tam Tôn, hoa đầy khắp, Gió lay, tiếng nhạc vút ngang trời. Nguyện cùng các chúng sinh, Vãng sinh nước An Lạc.

11/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thân sắc Di Đà như kim sơn Tướng hảo quang minh chiếu mười phương

Riêng người niệm Phật được soi nhiếp Nên biết Bổn nguyện rất kiên cường Mười phương chư Phật đều minh chứng Chuyên xưng danh hiệu vãng Tây phương Đến đó hoa khai, nghe diệu pháp Nguyện hạnh thập địa tự nhiên thành Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc

12/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Quán Âm Bồ tát đại từ bi Đã đắc đạo, nhưng không thành Phật Quán sát chúng sinh trong thân mình Sáu thời quán sát, thường cứu độ Ứng hiện thân quang màu tử kim Tướng hảo, uy nghi vô cùng cực Thường đưa trăm ức cánh tay vàng Độ kẻ hữu duyên về Cực Lạc Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

13/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thế Chí Bồ tát khó tư nghì Uy quang phổ chiếu vô cùng cực Những kẻ hữu duyên được soi chiếu Tăng trưởng trí tuệ, vượt ba cõi Uy lực Ngài chấn động pháp giới Hóa Phật tụ tập đầy hư không Khuyên kẻ hữu duyên thường nhớ tưởng Không còn sinh tử, chứng lục thông Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

14/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Ngồi thẳng kiết già nhập tam muội Dùng tâm quán tưởng cảnh Tây phương Thấy được cõi Di Đà Cực Lạc Trên không bảy thứ báu trang nghiêm Thân Đức Di Đà lớn vô biên Khuyên các hành giả, tùy căn cơ Quán thân Đức Phật cao trượng tám Viên quang, hóa Phật, như Phật thật

Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

15/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thượng bối, thượng hành, bậc thượng căn Cầu sinh Tịnh độ, đoạn tham sân Hành nguyện khác nhau, chia ba phẩm Tu tập năm môn, giúp ba nhân Một ngày, bảy ngày, chuyên tinh tiến Lâm chung, ngồi đài, xuất lục trần Mừng thay, khó gặp, nay đã gặp Chứng được vô vi pháp tính thân Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

16/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Trung bối, trung hành, bậc trung căn Một ngày trai giới, ngồi sen vàng Hiếu dưỡng cha mẹ, dạy hồi hướng Làm nhân cho sự vãng Tây phương Phật cùng thánh chúng đến tiếp dẫn Về Cực Lạc thân cận Di Đà Sau bảy ngày, hoa sen sẽ nở Ba phẩm sen nở, chứng tiểu quả Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

17/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Hạ bối, hạ hành, bậc hạ căn Thập ác, ngũ nghịch, tội tham sân Trộm vật thường trụ, báng Chánh pháp Chưa từng hổ thẹn, tu sám hối Lúc chết, tướng ác hiện như mây Lửa dữ địa ngục hiện ở trước Bỗng gặp vãng sinh thiện tri thức Khuyên gấp niệm Phật A Di Đà Hóa Phật, Bồ tát đến tiếp dẫn Khi đó mới phát Bồ đề tâm Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

18/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Cõi nước Di Đà tùy cơ cảm Tây phương Cực Lạc khó tư nghì Thường nghe Bát nhã, hết vọng tưởng Hằng niệm Vô sinh, không còn lo Tất cả trang nghiêm đều nói pháp Không cần quan tâm cũng hiểu ngay Tùy ý xuống ao hoa thất giác Ngưng thần lĩnh hội bát bội chi Vô lượng Bồ tát làm đồng học Tính hải Như Lai đều là thầy Dùng nước tâm Di Đà tắm gội Quán Âm Thế Chí đắp pháp y Chốc lát châu du toàn pháp giới Được Phật thọ ký chứng vô sinh Cõi nước tiêu dao vô cùng ấy Đời này không vãng, đợi đời nào Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

19/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.

Thương xót che chở con Tăng trưởng hạt giống Pháp Đời này và đời sau Xin Phật thường nhiếp thọ Nguyện cùng các chúng sinh Vãng sinh nước An Lạc.

20/ Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Quán Âm, Thế Chí chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng.

Nguyện cùng các chúng sinh, Vãng sinh nước An Lạc.

Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối.

Hai phẩm Sám hối, Phát nguyện, giống như phần trước. Ai chỉ cần phần cốt yếu thì chọn phần đầu, nếu cần vắn tắt thì chọn phần giữa, còn nếu cần chi tiết rộng rãi thì chọn phần dưới. Phần chi tiết khuyến khích những hành giả có tâm chân thực nguyện vãng sinh. Khi sám hối, hoặc đối với bốn chúng, hoặc đối với mười phương Phật, hoặc đối với xá lợi Phật, tượng Phật, v.v…, hoặc đối với một người, hoặc tự chính mình. Lại phải hướng về mười phương Tam bảo cùng tận hư không giới, cùng tận chúng sinh giới, v.v… mà phát lồ sám hối. Sám hối có ba phần: thượng, trung, hạ.

Thượng phẩm sám hối, nghĩa là các lỗ chân lông đều rỉ máu, thống khổ hối hận, hai mắt cũng rỉ máu. Đây gọi là thượng phẩm sám hối.

Trung phẩm sám hối, nghĩa là toàn thân toát mồ hôi nóng, hai mắt rỉ máu. Đây gọi là trung phẩm sám hối.

Hạ phẩm sám hối, nghĩa là toàn thân nóng bức, hai mắt đẫm lệ. Đây gọi là hạ phẩm sám hối.

Ba phẩm sám hối này, tuy có sự sai khác, đều là do từ lâu đã trồng căn lành giải thoát, khiến cho đời này kính pháp trọng thầy, không tiếc thân mạng. Nhẫn đến phạm những tội nhỏ, đều hết lòng như pháp sám hối. Người nào sám hối như vậy, bất luận lâu mau, đều có thể mau chóng diệt trừ tất cả những tội nặng. Nếu không như vậy, dù cho vất vả tụng niệm suốt ngày, tất cả đều vô ích, giống như chưa sám hối. Nên biết, lúc sám hối, dù không thể có những biểu hiện bên ngoài như vừa nói ở phần trên, nhưng nếu có tâm chí thành chí thiết, thì những tội chướng cũng sẽ tiêu diệt một cách nhanh chóng.

Kính bạch mười phương chư Phật, mười phương tôn pháp, chư đại Bồ tát, tất cả thánh hiền, tất cả long thiên bát bộ, pháp giới chúng sinh, cùng tất cả đại chúng đang có mặt, chứng tri cho con là …. phát lồ sám hối, từ vô thỉ cho đến ngày nay, tất cả tội chướng:

1. Sát hại tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, số lượng không kể xiết.

2. Trộm cắp tài vật của tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, số lượng không kể xiết.

3. Sinh khởi tà tâm đối với tất cảTam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, không thể kể xiết.

4. Vọng ngữ lừa dối với tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, không thể kể xiết.

5. Nói lời vô nghĩa (ỷ ngữ) đối với tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, không thể kể xiết.

6. Nói lời hung ác đối với tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, không thể kể xiết.

7. Nói lời đâm thọc (lưỡng thiệt) đối với tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, không thể kể xiết.

8. Hoặc phá năm giới, tám giới, mười giới (sa di), hai trăm năm mươi giới (tỳ kheo), năm trăm giới (tỳ kheo ni), ba tụ giới Bồ tát, mười vô tận giới, nhẫn đến tất cả giới luật, uy nghi, v.v… Tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người làm mà vui, không thể kể xiết.

Những tội chướng mà con đã tạo tác như vậy, nhiều như số vi trần trong mười phương thế giới. Hư không vô biên, tội ác mà con đã tạo cũng vô biên. Phương tiện vô biên, tội ác mà con đã tạo cũng vô biên. Pháp tính vô biên, tội ác mà con đã tạo cũng vô biên. Pháp giới vô biên, tội ác mà con đã tạo cũng vô biên. Tam bảo vô biên, chúng con xâm tổn, cướp đoạt, sát hại cũng vô biên. Giới phẩm vô biên, chúng con hủy phạm giới luật cũng vô biên. Những tội chướng như vậy, trên cho đến các bậc Bồ tát, dưới cho đên các bậc Thanh văn Duyên giác, cũng không thể biết hết được, chỉ có chư Phật mới có thể biết được số lượng tội nghiệp mà

chúng con đã tạo là bao nhiêu. Nay con đối trước Tam bảo, cùng chúng sinh trong mười phương pháp giới, phát lồ sám hối, không dám che dấu. Xin nguyện mười phương Tam bảo cùng pháp giới chúng sinh, chứng nhận sự sám hối, ghi nhớ cho sự thanh tịnh của con. Kể từ ngày hôm nay, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, cải tà quy chánh, phát tâm Bồ đề, đối xử nhau từ bi, xem nhau như Phật, làm quyến thuộc Bồ đề, làm chân thật thiện tri thức, cùng vãng sinh về Tây phương Cực Lạc, nhẫn đến khi thành Phật. Những tội như vậy, vĩnh viễn đoạn trừ sự tương tục, không còn dám tái phạm. Sám hối rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật. (Hết phần Quảng sám)

Trước khi nhập quán hoặc ngủ nghỉ, nên phát nguyện như sau, hoặc đứng hoặc ngồi, một lòng chắp tay, hướng về phía tây, niệm mười câu A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng xong, nguyện:

“Đệ tử ….. hiện tại là phàm phu sinh tử, tội chướng sâu nặng, trôi lăn sinh tử khổ không thể tả, ngày nay gặp được thiện tri thức, được nghe danh hiệu bổn nguyện của đức A Di Đà Phật, một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sinh, nguyện Phật từ bi không quên lời thệ nguyện rộng lớn nhiếp thọ chúng sinh. Đệ tử chúng con chưa thấy thân Phật tướng hảo quang minh, nguyện Phật từ bi thị hiện cho chúng con được thấy thân tướng của ngài, các vị Bồ tát Quán Âm Thế Chí, cùng cảnh giới quang minh thanh tịnh trang nghiêm của cõi Cực Lạc.”

Nói xong, một lòng chánh niệm, sau đó tùy ý nhập quán hoặc ngủ nghỉ. Như vậy, hoặc trong lúc đang phát nguyện, hoặc trong lúc ngủ nghỉ, thấy được cảnh giới, ngoại trừ kẻ không chí thành. Điều này đã có nhiều người chứng nghiệm.

Hỏi: Nếu niệm một câu A Di Đà Phật, hiện đời sẽ được công đức lợi ích gì?

Đáp: Niệm một câu A Di Đà Phật có thể diệt trừ được tám mươi ức kiếp sanh tử trọng tội. Lễ Phật, niệm Phật cũng tương tự như vậy. Thập Vãng Sinh Kinh nói: “Nếu có chúng sinh niệm A Di Đà Phật nguyện sinh Cực Lạc, đức A Di Đà sẽ cho hai mươi lăm vị đại Bồ tát đến hộ trì hành giả. Người đó trong lúc đi đứng nằm ngồi, hoặc ngày hoặc đêm, tất cả mọi nơi, không cho ác quỷ ác thần não hại hành giả.” Lại như Quán Kinh nói: “Nếu xưng niệm, lễ lạy A Di Đà Phật, nguyện sinh Cực Lạc, Phật A Di Đà sẽ cho vô số hóa Bồ tát giống như Bồ tát Quán Âm Thế Chí đến hộ trì hành giả. Lại cùng với hai mươi lăm vị đại Bồ tát trước, vây quanh hành giả, trăm vòng ngàn vòng, trong tất cả mọi thời, bất kể hành giả đó đi đứng nằm ngồi, các ngài thường không rời người ấy.” Nay đã có được sự lợi ích thù thắng làm chỗ nương tựa, nguyện các hành giả đều nên chí tâm cầu nguyện vãng sinh. Lại như Vô Lượng Thọ Kinh nói: “Nếu ta thành Phật, mười phương thế giới chúng sinh xưng niệm danh hiệu của ta, nhẫn đến tối thiểu là mười niệm, nếu như không được vãng sinh, ta thề không thành Chánh giác.” Đức A Di Đà hiện nay đã thành Phật ở cõi Cực Lạc, như vậy phải nên biết rằng lời thệ nguyện trọng đại đó là chân thật, không phải hư dối. Chúng sinh xưng niệm, ắt được vãng sinh. Lại như Kinh A Di Đà nói: “Nếu có chúng sinh, nghe được danh hiệu đức A Di Đà, phải nên chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, nhẫn đến bảy ngày, một lòng hệ niệm không loạn. Khi người ấy mạng chung, đức A Di Đà và các thánh chúng hiện ra trước mặt, lúc đó, người ấy tâm không điên đảo, liền được vãng sinh về cõi Cực Lạc. Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, ta thấy được sự lợi ích, cho nên mới nói như vậy. Nếu ai nghe điều này, phải nên phát nguyện vãng sinh cõi Cực Lạc.” Phần dưới quyển kinh nói: “Phương đông, số chư Phật nhiều như cát sông Hằng, các phương nam, tây, bắc, cùng phương

trên phương dưới, số chư Phật cũng nhiều như cát sông Hằng, mỗi vị đều ở tại cõi nước của mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che trùm tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thực như sau: Này các chúng sinh, phải nên tin tưởng kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm.” Thế nào gọi là Hộ Niệm? Nếu có chúng sinh xưng niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, hoặc bảy ngày, hoặc một ngày, hoặc tối thiểu là mười niệm, hoặc một niệm, đều được vãng sinh. Các vị Phật đều chứng thành sự kiện này, nên gọi là Hộ Niệm Kinh. Kế đó, đoạn văn phần dưới nói: “Nếu xưng niệm danh hiệu Phật cầu vãng sinh, thường được hằng hà sa chư Phật ở sáu phương hộ niệm, cho nên được gọi là Hộ Niệm Kinh.”

Hiện nay có những điều thệ nguyện tăng thượng để nương tựa, các vị Phật tử tại sao lại không nỗ lực cầu nguyện vãng sinh!

  Xem thêm:

 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Đà La Ni Nhứt Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Sự Nhân Duyên Lợi Ích Của Danh Hiệu Phật Vô Lượng Thọ - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Tuệ Nhuận dịch - Kinh Tạng
 • Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ - Kinh Tạng
 • Kinh Tối Thắng Hỏi Về Việc Trừ Cấu Đoạn Kết Của Bồ Tát Thập Trụ - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 30 – Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Cùlasàropama sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện - Kinh Tạng
 • Kệ Tụng Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà - Kinh Tạng
 • Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 9 – Trưởng Lão Ni Kệ - Kinh Tạng