1
2

Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch

Bản Việt dịch (1) của Thích Thọ Phước

Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

***

Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

Việt dịch: Thích Thọ Phước

***

Thân, khẩu, ý thanh tịnh

Diệt trừ các nhơ uế

Nhất tâm cung kính lễ

Phật mười phương ba đời

Nhờ nguyện lực Phổ Hiền

Thấy được các Đức Phật

Đỉnh lễ chư Như Lai

Ở vô lượng cõi nước

Ở trong một hạt bụi

Thấy tất cả chư Phật

Chúng bồ-tát vây quanh

Pháp giới trần cũng thế

Dùng các âm thanh hay

Tuyên dương đấng Tối thắng

Biển công đức vô lượng

Không thể biết hết được

Nhờ sức hạnh Phổ Hiền

Đủ vật cúng thượng hạng

Cúng dường khắp mười phương

Tất cả Phật ba đời

Dùng vòng hoa, hương quý

Cùng các loại âm nhạc

Những đồ trang sức tốt

Cúng dường tất cả Phật

Tôi vì tham, sân, si

Gây tất cả hạnh ác

Thân, khẩu, ý bất thiện

Sám hối ắt diệt trừ

Tất cả phúc chúng sinh

Công đức của thanh văn

Duyên giác bồ-tát, Phật

Tôi đều nguyện tùy hỉ

Tất cả Phật mười phương

Vừa thành Đẳng chính giác

Tôi đều đến khuyến thỉnh

Chuyển pháp luân vô thượng

Phật hiện tướng niết-bàn

Tôi chắp tay kính thỉnh

Trụ thế nhiều số kiếp

Làm an vui chúng sinh.

Công đức tôi đạt được

Hồi hướng cho chúng sinh

Thành tựu hạnh Bồ-tát

Đạt Vô thượng bồ-đề

Cúng dường tất cả Phật

Ở quá khứ, hiện tại

Mong Đức Phật vị lai

Chóng thành tựu Phật đạo

Trang nghiêm khắp mười phương

Tất cả cõi nước Phật

Như Lai ngồi đạo tràng

Chúng bồ-tát đông nhiều

Khiến mười phương chúng sinh

Diệt trừ các phiền não

Hiểu sâu nghĩa chân thật

Thường trụ trong an vui.

Tôi tu hạnh bồ-tát

Thành tựu túc mệnh trí

Diệt trừ tất cả chướng

Hoàn toàn không còn gì

Thảy đều lìa sinh tử

Các nghiệp ma phiền não,

Như mặt trời trên không

Hoa sen không dính nước

Dạo đi khắp mười phương

Giáo hóa các chúng sinh

Diệt khổ trong đường ác

Đầy đủ hạnh bồ-tát

Dù thuận theo thế gian

Không bỏ đạo bồ-tát

Hết kiếp số vị lai

Tu trọn hạnh Phổ Hiền

Nếu có người đồng tu

Nguyện thường ở một chỗ

Nghiệp lành thân, miệng, ý

Đều khiến cho giống nhau

Nếu gặp thiện tri thức

Chỉ bày hạnh Phổ Hiền

Tôi nguyện luôn gần gũi

Không bao giờ xa lìa.

Thường thấy tất cả Phật

Chúng bồ-tát vây quanh

Hết kiếp số vị lai

Đều kính lễ, cúng dường

Bảo vệ các Phật pháp

Khen ngợi hạnh bồ-tát

Hết số kiếp vị lai

Thực hành đạo Phổ Hiền.

Dù ở trong sinh tử

Đủ vô lượng công đức

Trí tuệ phương tiện khéo

Các tam-muội giải thoát

Mỗi mỗi trong vi trần

Thấy vô lượng cõi nước

Trong mỗi mỗi cõi nước

Thấy vô lượng chư Phật.

Thấy mười phương như thế

Mỗi mỗi thế giới hải

Của mọi thế giới hải[1]

Đều thấy Phật trong đó

Ở trong một âm thanh

Đầy đủ tiếng vi diệu

Trong mỗi mỗi diệu âm

Đầy đủ tiếng tối thắng

Sức trí tuệ sâu xa

Vào vô tận diệu âm

Chuyển chính pháp thanh tịnh

Của ba đời chư Phật.

Tất cả kiếp vị lai

Đều làm thành một niệm,

Tất cả kiếp ba đời

Hiện trong khoảng một niệm

Ở trong một niệm ấy

Thấy ba đời Như Lai

Cũng phân biệt biết khắp

Giải thoát và cảnh giới

Ở trong một vi trần

Hiện cõi tịnh ba đời

Cõi hạt bụi mười phương

Trang nghiêm nước cũng thế

Đều thấy Phật vị lai

Thành đạo chuyển pháp luân

Phật sự hoàn mãn rồi

Thị hiện nhập niết-bàn.

Vận sức thần đi khắp

Sức Đại thừa phổ môn[2]

Sức từ trùm tất cả

Sức hạnh đủ công đức

Sức công đức thanh tịnh

Sức trí tuệ vô ngại

Sức tam-muội phương tiện

Sức đạt đến bồ-đề

Sức nghiệp lực thanh tịnh

Sức diệt trừ phiền não

Sức phá hoại các ma

Sức trọn hạnh Phổ Hiền.

Nghiêm tịnh biển Phật sát

Độ thoát biển chúng sinh

Phật biệt các biển nghiệp

Tận cùng biển trí tuệ

Thanh tịnh biển các hạnh

Đầy đủ biển các nguyện

Đều thấy cả biển Phật.

Đối với hạnh kiếp hải

Hạnh chư Phật ba đời

Và vô lượng đại nguyện

Tôi đều đã đầy đủ.

Hạnh Phổ Hiền thành Phật

Tên bồ-tát Phổ Hiền

Trưởng tử của chư Phật

Tôi hồi hướng căn lành

Nguyện đều bằng với kia

Thân, miệng, ý thanh tịnh

Tự tại trang nghiêm cõi

Đạt đến Đẳng Chính giác

Đều đồng với Phổ Hiền.

Như Văn-Thù-sư-lợi

Tôi tu hạnh Phổ Hiền

Căn lành đã đạt được

Hồi hướng cũng như thế

Ba đời chư Như Lai

Khen ngợi hồi hướng đạo.

Tôi hồi hướng căn lành

Viên mãn hạnh Phổ Hiền

Nguyện lúc tôi qua đời

Diệt trừ các chướng ngại

Tận mặt thấy Di-đà

Sinh về nước An Lạc

Sinh về nước kia rồi

Thành tựu các nguyện lớn

A-di-đà Như Lai

Hiện tiền thụ kí tôi

Nghiêm tịnh hạnh Phổ Hiền

Đầy đủ nguyện Văn-thù

Tận kiếp số vị lai

Rốt ráo hạnh bồ-tát.

***

Chú thích:

[1] Thế giới hải 世界海: Các thế giới do Phật nhiếp hóa.

[2] Phổ môn 普門: Pháp môn phổ cập tất cả.

  Xem thêm:

 • Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 34 – Tiểu Kinh Người Chăn Bò (Cùlagopàlaka sutta) - Kinh Tạng
 • Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Thí Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kệ Lễ Tán Sáu Thời - Kinh Tạng
 • Kinh A Di Đà (Văn Vần) - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Vô Ngôn - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 4 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tương Thập Lễ - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Phật nói Luận A Tỳ Đàm về Sự Thế Giới Thành Lập - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 18 - Kinh Tạng