Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tương Thập Lễ

Khuyết danh

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong núi Thanh Lương, ngồi ngay thẳng, chân chính xem xét tâm, thời tâm cũng chẳng thể đắc.

Chí Tâm quy mệnh kính lễ Chân Như, Pháp Thân Phật Không màu không hình tượng Không rễ (căn) , không chỗ trụ Chẳng sinh cũng chẳng diệt

Kính lễ vô số Quán Chẳng đến cũng chẳng đi Chẳng lấy cũng chẳng bỏ Xa lìa sáu Nhập nên Vượt qua khỏi ba cõi Ngang bằng như hư không Các Dục chẳng nhiễm dính Ở trong các uy nghi Đi lại với ngủ thức Thường ở Tam Muội nên Đi, đến đều bình đẳng

Đã trụ ở bình đẳng Chẳng hoại bình đẳng nên Vào các Vô Tướng Định Thấy các Pháp vắng lặng Lìa các vắng lặng nên Chư Phật, tướng hư không Hư Không cũng không tướng Lìa các Nhân Quả nên Hư không không bờ giữa (trung biên) Thân chư Phật cũng vậy Tâm đồng với hư không Phật thường ở Thế Gian Mà chẳng nhiễm Thế Pháp (pháp của thế gian) Do chẳng phân biệt Thế Gian nên Các Pháp giống như huyễn

Như huyễn chẳng thể đắc Lìa các Pháp huyễn nên Tất cả bình đẳng lệ Không lễ, không chẳng lệ Một lễ khắp Hàm Thức Đồng về Thể Thật Tướng

Khắp vì bốn Ân, ba Cõi với chúng sinh trong Pháp Giới đồng với Như Như,

quy mệnh sám hối Chí tâm sám hối Con ở ba Thời, tìm Tính tội Tâm trong, ngồi, giữa thật không có Do không Tâm nên các Pháp lặng (tịch) Ba Độc, bốn Điên Đảo đều Như Sám Hối xong, quy mệnh lễ Pháp Thân Như Lai

Chí tâm Khuyến Thỉnh Tất cả các Pháp vốn chẳng sinh Do không sinh nên nào có diệt Chẳng sinh chẳng diệt, Tính thường trụ Nguyện Chư Phật đừng vào Niết Bàn Khiến các chúng sinh soi Bản Tính Tự nhiên dạo chơi thành Niết Bàn (cái thành Niết Bàn) Hành Giả chỉ hay soi năm Uẩn Không Ta, không Người, rỗng hai bên Khuyến Thỉnh xong, quy mệnh lễ Pháp Thân Như Lai

Chí tâm Tùy Hỷ Pháp vốn chẳng tham cũng chẳng sợ Vật, Ta chẳng một cũng chẳng khác Đồng quán một Thật, chứng Vô Sinh Quán nhóm không Duyên, tùy hỷ hết Quán Không (trống rỗng) soi có (hữu) Tính Như Như Nguyện xin chúng sinh siêng soi tâm Tâm Thể do đâu, Tính thanh tịnh Vọng sắc (hình chất sằng bậy), hư không đồng Trí Chân Tùy Hỷ xong, quy mệnh lễ Pháp Thân Như Lai

Chí tâm Hồi Hướng Mê ở một nhà, tùy tưởng sáng (minh tưởng) Chấp tưởng sáng nên sinh Ngã Trần (sáu trần:sắc, thanh, hương, vị, xúc, Pháp) Hay soi Ngã Trần không Tự Tính Hồi hướng thành Vô Trụ Niết Bàn Năm Pháp bao hàm nơi Chính Trí

Tám Thức trong sạch, tịnh Tâm Vương

Quy về Ấm Thân (thân năm uẩn) thành Phật Đạo

Bốn Nghi một Hướng , Hành hiện tiền

Hồi Hướng xong, quy mệnh lễ Pháp Thân Như Lai

Chí tâm Phát Nguyện

Khiến các chúng sinh ngại sáu Giặc

Bi Trí chiếu soi, hành hiện tiền

Chẳng Đoạn, chẳng Thường lìa vô lượng

Chẳng Không, chẳng Có, Hồng Liễu Hành (hành hiểu rõ sự sợ hãi)

Bốn Trí, ba Thân duyên Thể ấy

Năm Mắt thường soi, giỡn ba Minh

Ba Chúng, ý sinh không chướng ngại

Dưới cội Bồ Đề độ quần manh (nhóm mới nẩy mầm thiện)

Phát Nguyện xong, quy mệnh lễ Pháp Thân Như Lai

Tất cả cung kính

Quy Y Phật Đức, Bồ Đề

Đạo Tâm luôn chẳng lùi

Nguyện cùng các chúng sinh

Đồng vào Thể Chân Như

Quy Pháp, Tát Bà Nhã (Sarva-Jnõa: Nhất Thiết Trí)

Được Môn Đại Tổng Trì

Nguyện cùng các chúng sinh

Đồng vào biển Chân Như

Quy Tăng, ngưng tranh luận

Đồng vào biển hòa hợp

Nguyện các hàng chúng sinh

Đều Phát Tâm Bồ Đề

Ba Nghiệp luôn trong sạch

Tồn thể Chúng đỉnh lễ Pháp Thân Phật

Các Chúng Đẳng nghe nói Dần Triêu Thanh Tịnh Kệ (Bài Kệ Thanh Tịnh vào giờ Dần)

Muốn cầu vui Tịch Diệt

Nên học Pháp Sa Môn

Áo, ăn (thức ăn) che Thân Mệnh

Tinh, thô tùy Chúng Đẳng

Ngày nay, các chúng đẳng, vào giờ Dần lúc sáng sớm, ngồi trên, giữa, dưới đều nhớ sáu Niệm

Các Chúng Đẳng nghe nói Ngọ Thời Vô Thường Kệ (Bài Kệ Vô Thường vào

giờ Ngọ) Nhân sinh chẳng tinh tiến Như cây không gốc rễ Hoa, lá đến ngày tàn Hay được Thời, mới tốt Hoa cũng chẳng tươi lâu Màu cũng chẳng thường tốt Mạng người như sát na Phút chốc khó thể báo Nay khuyên các Chúng Đẳng Siêng tu Đạo vô thượng

Các Chúng Đẳng nghe nói Hồng Hôn Vô Thường Kệ (Bài Kệ Vô Thường

vào lúc hồng hôn) Ngày nay đã trôi qua Mạng tùy giảm chút ít.

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thắng Phan Anh Lạc - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Tự Tại Tùy Tâm Chú - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Cát Tường Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Lạo Đà La Ni Thân - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng