1
2

Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

Việt dịch: Huyền Thanh

***

Thân, miệng, ý trong sạch

Trừ diệt các dơ uế

Một lòng cung kính lễ

Mười phương Phật ba đời

_Do sức nguyện Phổ Hiền

Đều nhìn thấy chư Phật

Mỗi mỗi chỗ Như Lai

Lễ các cõi như bụi

_Ở trong một bụi nhỏ

Thấy tất cả chư Phật

Chúng Bồ Tát vây quanh

Bụi Pháp Giới cũng thế

_Dùng mọi diệu âm thanh

Tuyên dương các Tối Thắng

Vô lượng biển Công Đức

Chẳng thể được cùng tận

_Dùng sức Phổ Hiền Hạnh

Mọi vật cúng vô thượng

Cúng dường ở mười phương

Tất cả Phật ba đời

_Dùng hương, hoa, vòng hoa

Mọi loại các kỹ nhạc

Tất cả diệu trang nghiêm

Cùng dường khắp chư Phật

_Con do Tham, giận, si

Tạo tất cả hạnh ác

Thân, miệng , ý chẳng lành

Hối lỗi đều trừ diệt

_Tất cả Phước chúng sinh

Các Thanh Văn, Duyên Giác

Bồ Tát với chư Phật

Công Đức đều tùy vui

_Tất cả Phật mười phương

Mới thành Đẳng Chính Giác

Con khiến đều khuyến thỉnh

Chuyển Pháp Luân vô thượng

_Bậc thị hiện Niết Bàn

Chắp tay cung kính thỉnh

Trụ tất cả trần kiếp

An vui các quần sinh

_Công Đức con gom được

Hồi hướng cho chúng sinh

Hạnh Bồ Tát cứu cánh

Đợi Vô Thượng Bồ Đề

_Đều cúng dường quá khứ

Mười phương Phật hiện tại

Nguyện Thế Tôn vị lại

Mau thành Đạo Bồ Đề

_Trang nghiêm khắp mười phương

Tất cả các cõi Phật

Như Lai ngồi Đạo Trường

Chúng bồ tát đông đầy

_Khiến chúng sinh mười phương

Trừ diệt các phiền não

Hiểu sâu nghĩa chân thật

Thường được trụ an vui

_Con tu Hạnh Bồ Tát

Thành tựu Túc Mệnh Trí

Trừ diệt tất cả chướng

Hết sạch, không dư sót

_Đều xa lìa sinh tử

Các Ma, nghiệp phiền não

Giống mặt trời trên không

Hoa sen chẳng dính nước

_Đi khắp, dạo mười phương

Giáo hóa các quần sinh

Trừ diệt khổ nẻo ác

Đầy đủ Hạnh Bồ Tát

_Tuy tùy thuận Thế Gian

Chẳng buông Bồ Tát Đạo

Tận tế kiếp vị lại

Tu đủ Hạnh Phổ Hiền

_Nếu có người đồng hạnh

Nguyện thường chung một nơi

Nghiệp lành thân miệng ý

Thảy đều khiến ngang bằng

_Nếu gặp Thiện Tri Thức

Mở bày Hạnh Phổ Hiền

Ở chỗ Bồ Tát này

Gần gũi thường chẳng lìa

_Thường thấy tất cả Phật

Chúng Bồ Tát vây quanh

Tận tế kiếp vị lai

Đều cung kính cúng dường

_Thủ hộ các Phật Pháp

Khen ngợi Hạnh Bồ Tát

Tận kiếp vị lai, tu

Đạo Phồ Hiền rốt ráo

_Tuy tại trong sinh tử

Đủ Công Đức không tận

Trí Tuệ, phương tiện khéo

Các Tam Muội giải thốt

_Trong mỗi một bụi nhỏ

Thấy cõi chẳng thể bàn

Ở trong mỗi một nước

Thấy Phật chẳng thể bàn

_Thấy mười phương như vậy

Tất cả biển Thế Giới

Mỗi một biển Thế Giới

Đều thấy các biển Phật

_Ở trong một ngôn âm

Đủ tất cả Diệu Âm

Trong mỗi một Diệu Âm

Đầy đủ âm tối thắng

_Sức Trí Tuệ thâm sâu

Vào Diệu Âm không tận

Chuyển Tam Thế Chư Phật

Thanh Tịnh Chính Pháp Luân

_Tất cả kiếp vị lai

Đều hay làm một niệm

Tất cả kiếp ba đời

Đều là bờ một niệm

_Trong một niệm đều thấy

Các Như Lai ba đời

Cũng biết phân biệt khắp

Giải Thốt với Cảnh Giới

_Ở trong một bụi nhỏ

Tuôn cõi tịnh ba đời

Tất cả bụi mười phương

Cõi trang nghiêm cũng thế

_Đều thấy Phật vị lai

Thành Đạo chuyển Pháp Luân

Phật sự rốt ráo xong

Thị hiện vào Niết Bàn

_Sức Thần du hành khắp

Sức Đại Thừa, phổ môn

Sức Từ che tất cả

Sức Hành đủ Công Đức

_Sức Công Đức trong sạch

Sức Trí Tuệ không ngại

Sức phương tiện Tam Muội

Đợi được sức Bồ Đề

_Sức nghiệp lành trong sạch

Sức trừ diệt phiền não

Hoại tan sức các Ma

Đủ sức Phổ Hiền Hạnh

_Nghiêm tịnh biển cõi Phật

Độ thốt biển chúng sinh

Phân biệt biển các nghiệp

Biển Trí Tuệ cùng tận

_Thanh tịnh biển các Hạnh

Đầy đủ biển các Nguyện

Đều thấy biển chư Phật

Con ở biển kiếp, hành

_Các Phật Hạnh ba đời

Với vô lượng Nguyện lớn

Con thảy đều đầy đủ

Hạnh Phổ Hiền, thành Phật

_Tên Phổ Hiền Bồ Tát

Con bậc nhất của Phật

Căn lành con hồi hướng

Nguyện đều ngang bằng Ngài

_Thân miệng ý trong sạch

Cõi trang nghiêm tự tại

Đợi thành Đẳng Chính Giác

Thảy đều đồng Phổ Hiền

_Như Văn Thù Sư Lợi

Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Mọi căn lành của con

Hồi hướng cũng như vậy

_Các Như Lai ba đời

Đã khen Đạo Hồi Hướng

Con hồi hướng căn lành

Thành đủ Hạnh Phổ Hiền

_Nguyện lúc con hết mạng

Trừ diệt các chướng ngại

Nhìn thấy A Di Đà

Vãng sinh nước An Lạc

_Sinh vào nước Phật ấy

Thành đủ các Nguyện lớn

A Di Đà Như Lai

Hiện trước mặt thọ ký

_Nghiêm tịnh Hạnh Phổ Hiền

Đầy đủ Nguyện Văn Thù

Tận tế kiếp vị lai

Hạnh Bồ Tát rốt ráo

  Xem thêm:

 • Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 34 – Tiểu Kinh Người Chăn Bò (Cùlagopàlaka sutta) - Kinh Tạng
 • Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Thí Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kệ Lễ Tán Sáu Thời - Kinh Tạng
 • Kinh A Di Đà (Văn Vần) - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Vô Ngôn - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 4 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tương Thập Lễ - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Phật nói Luận A Tỳ Đàm về Sự Thế Giới Thành Lập - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 18 - Kinh Tạng