Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh

Đường Đạt Ma Tây Na dịch,

Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

*

Ta nghe như vầy: Một thời Đức Phật Tỳ lô giá na ở trên đảnh núi Kê túc, cách đất chín mươi do thiện na, cùng chín mươi hằng sa na dữu đa cu chi mười phương chư Phật cùng hội tại đây.

Bấy giờ Như Lai dùng bổn sở tu hành tích tập vạn hạnh phước trí gia trì trong bất khả số cu chi hằng hà sa kiếp nơi Hư không pháp giới trụ Đại Kim cang tam ma địa, sanh Đại Kim cang bảo phong Lầu các cao không bờ bến. Các Đại diệu bảo và các đại bảo vân xen lẫn nhau, các hoa xen kẻ rực rỡ trăm ngàn ánh sáng xen chiếu, bốn mặt treo vô lượng bảo tràng, vô lượng trăm ngàn các thứ hoa thù diệu đủ các màu sắc đẹp đẽ dùng để trang nghiêm.

Khi đó Như Lai nhập Diệu Kim cang Đại cam lồ Quân trả lợi Diễm man, Xí thạnh Đại Tam ma địa, khắp pháp giới hư không, không có ngằn mé thành một Cam lồ diễm man. Trong trăm ngàn cu chi thế giới vi trần các quốc độ của chư Phật đều thành phổ biến Diểm kế: mười phương chư Phật lại nhập vô lượng trăm ngàn tộc chuyển Đại Diệu Kim cang Đại lạc Cam lồ Quân trà lợi Diễm man, Xí thạnh Đại tam ma địa yên lặng mà trụ. Bấy giờ Đức Bạt Già phạm Vĩ lô tả nẵng (Đại Nhật), lại vào Cam lồ trăm ngàn Quang tụ Thần thông Du hí Diệu Đảnh Chuyển Luân Đại Kim cang Cam lồ Quân trà lợi Xí thạnh Đại tam ma địa, biến ba ngàn đại thiên hư không pháp giới thành Đại bát bức Kim cang Diễm luân (bánh xe Kim cang tám căm có lửa cháy). Khi đó, Thế Tôn không rời chỗ ngồi tại nơi trục bánh xe, lại nơi khoảng cách của các căm ra bánh xe Kim Cang lớn lửa cháy 8 màu xoay vòng theo bên phải chiếu khắp mười phương, trên, giữa, dưới và bốn phía phát ra Cam lồ Diễm man, mỗi mỗi đều xoay tròn như quyến sách luân kế tự tại mà xoay. Ngay khi đó Đại Nhật Biến Chiếu Như Lai nhập tam ma địa này, từ trong định mở hé hai mắt.

Khi đó mười phương vị trần thế giới các cõi Phật, chư Phật tại hư không, các vị đều dùng thần thông du hí, dùng tiếng diệu sư tử hống đồng khen Như Lai Đại Nhật biến chiếu, nói bốn câu diệu kệ rằng:

-Nẵng mồ bột đà tát đà độ phệ lô tả nẵng tát bà đàn nại xá nễ thỉ tát bà địa ma ha du nga thấp phạ ra lăng tì tất đế.

Nói kệ xong, mười phương chư Phật bảo rằng: “Thế Tôn hôm nay muốn nói pháp gì mà hiện tướng nầy. Ta ở nơi quá khứ trong các cõi Phật chưa từng thấy tam ma địa nầy”.

Bấy giờ Như Lai Đại Nhật Biến Chiếu dùng Kim cang thân ngữ ý, duỗi cánh tay sắc vàng, chắp hai tay lại, co hai ngón trỏ nhập vào trong lòng bàn tay, dùng hai ngón cái mà đè ( như hình Phật đảnh). Để ấn nơi trước tâm, từ ấn phát sanh vô lượng cu chi trăm ngàn các màu sắc, các màu sắc của Đại bảo quang, màu sắc của Bảo vân, màu sắc của các hoa lá, xoay vần trong không trung như Đại kim luân (bánh xe vàng lớn).

Lại từ ấn xuất hiện mười hằng hà sa cu chi cõi Phật, mỗi cõi đều phóng ánh quang chiếu khắp mười phương, mưa các Bảo luân và các Diệu bảo hoa, hiện trong Lọng lớn, câu, chày, luân, kiếm, bảo hoa.

Lại phát ra âm thanh rất vi diệu, vang khắp trăm ngàn cu chi các cõi Phật.

Lại từ nơi các bảo luân, diệu hoa, đại tán cái, câu, chuỳ, luân, kiếm, loa v.v.. mỗi mỗi thứ lại hiện ra trăm ngàn cu chi na dữu đa vi trần các cõi Phật, lại xuất ra vô lượng âm thanh vi diệu chấn động mười phương trăm ngàn ức thế giới.

Bấy giờ Thế Tôn Đại Nhật Biến chiếu Như Lai dùng ánh sáng thần thông oai mãnh diễm man trên không trung từ nơi đảnh xoay bên phải chín vòng như vòng quyến sách. Nhiếp hết thảy chư Phật trong hư không đều vào trong ánh quang nầy, khi ánh sáng xoay chuyển chín vòng không gián đoạn lại hiện ra chín hằng hà sa các Đức Phật. Mỗi vị đều ngồi nơi toà sen trắng, tự vi nhiễu phóng ra vô lượng ánh sáng báu.

Khi thân Đức Thế Tôn hiện ra tướng nhiếp tất cả Phật Đảnh Luân Vương, tay cầm Kim luân tám căm, ngồi bảy toà sư tử, thân phóng ra vô lượng trăm ngàn ánh sáng, ánh sáng lửa rực rỡ của tán cái trên đảnh (lọng), lại xuất hiện một cu chi Phật thân phóng ánh sáng lớn xoay vần tại trong tán cái. Như vậy, Thế Tôn dùng ấn và bát bức kim luân (bánh xe vàng tám căm) tám phương tám màu trong bánh xe hiện tám loại hoa toà. Có các cờ xí, có tám hằng hà sa cu chi Phật thân vi nhiễu. Mỗi mỗi đều phóng ra vô lượng các ánh sáng báu đủ màu rực rỡ, cách tán cái trên đảnh hiện một cu chi Phật phóng ánh sáng lớn mỗi mỗi tự xoay vần. Trước mặt Như Lai ở hướng Đông, ánh sáng trong bánh xe màu đỏ hiện Quang Tụ Phật Đảnh Luân Vương, tay cầm Như Lai Đảnh ấn phóng đống ánh sáng lớn, ngồi hoa sen đỏ. Bên góc phải Đức Như Lai trong bánh xe màu vàng hiện tất cả Phật đảnh luân vương tay cầm hoa sen màu vàng, phóng ánh sáng màu vàng ngồi hoa sen vàng. Bên phải Đức Như Lai trong hoa sen màu trắng, hiện ra Bạch tán cái Phật Đảnh Luân Vương tay cầm lọng trắng, phóng ánh sáng trắng, ngồi hoa sen trắng. Phía sau Đức Như Lai góc bên phải, trong bánh xe nhiều màu hiện Thắng Đảnh Luân Vương, tay cầm kiếm bén, phóng ánh sáng đủ màu, ngồi hoa sen đủ màu, phía sau Như Lai trong bánh xe màu đỏ hiện Trừ nhất thiết cái chướng Phật Đảnh Luân Vương, tay cầm hoa sen đỏ. Phía sau Như Lai góc bên trái, trong bánh xe màu xanh, hiện Thanh sắc Phật Đảnh Luân Vương, tay cầm chày Kim cang ba chia, phóng màu ánh sáng màu xanh, ngồi hoa sen xanh,. Phía sau bên trái Như Lai, trong bánh xe màu lục, hiện Nhất tự Tối Thắng đảnh Luân Vương, cầm bát bức kim luân, phóng ánh sáng màu lục, ngồi hoa sen màu lục. Trước mặt Như Lai góc trái, trong hoa sen màu tím, hiện vô biên âm thanh Phật đảnh Luân Vương, tay cầm bạch loa (ốc trắng), phóng ánh sáng màu tím, ngồi hoa sen tím. Như trên, tám phương Phật đảnh, mỗi vị đều phóng ánh sáng theo mỗi phương, đều có tám hằng hà sa cu chi Phật vây quanh, và ngồi toà sen màu theo bổn phương các vị đều có một cu chi cõi Phật, trên đảnh đều có lọng che.

Bấy giờ tất cả Phật Đảnh Luân Vương ngồi ở tám phương, các vị đều hiện tám Phật Đảnh Luân Vương tướng xong, thời Thế Tôn lai hiện bảy báu quyến thuộc, nữ báu, mã báu, chủ tàng thần báu, luân báu, tượng báu, như ý châu báu, binh báu v.v.. đoanh vây chung quanh, bốn mặt đại luân ( bánh xe lớn ). Lúc bấy giờ Thế Tôn lại nhập Câu triệu tam ma địa, Câu triệu khắp hết hư không pháp giới, vì muốn an lập tất cả các hữu tình mau được vô thượng Bồ đề, vì muốn ở trong sanh tử chứng được Phật thân, thời mười phương cu chi chư Phật nghe tiếng Nhất Thế Phật Đảnh Luân Vương câu triệu tức ở trong định hiện ra thần thông, mưa xuống các bảo hoa, bảo man, bảo hương, bảo đăng, bảo tắng, cho đến hư không pháp giới đại Kim cang bảo phong lầu các ở trong không trung tụ lại mà nói rằng: ” Thế Tôn sao không nói pháp mười chữ khiến tất cả hữu tình hiện đời mau chứng Phật thân.”

Bấy giờ Nhiếp nhất thiết Phật đảnh vương nghe lời nói nầy, muốn hiện đại thần thông phương tiện, muốn nói căn bản chỗ tu hành chứng đắc của chư Phật, các pháp tu hành của chư Phật quá khứ, các pháp tu hành của chư Phật hiện tại, các pháp tu của chư Phật vị lai, khiến cho Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn chỉ trong đời nầy không chuyển nhục thân hay việc Phật lớn lao, vì lợi ích các hữu tình được thành thân Phật. Tức nói Kim cang Xí thạnh Quang minh Phật Đảnh Luân Vương tự tại thập tự chơn ngôn rằng:

– Nẵng mồ vĩ lô tả nẵng dả, nẵng mồ bà nga phạ ôo sắc nị sa dã A. một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà. Đát rô hồng một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà. Tra rô hồng một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà. Đốt rô hồng một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà. Nạp rô hồng một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà Hốt rô hồng một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà. Thất rô hồng một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà. Tát rô hồng một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà. Bột rô hồng một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà. Hồng một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà một đà.

Nói chú nầy xong khắp ba ngàn đại thiên vi trần thế giới các cõi Phật sáu thứ chấn động, mưa các hoa báu, mây báu, thiên như ý báu, phất trắng, lọng, hương hoa đèn sáng âm thanh ca nhạc các món cúng dường Như Lai, lại mười phương cu chi chư Phật nghe nói xong đều đảnh lễ. Xưng tán Như Lai Nhiếp Nhất thiết Phật Đảnh Luân Vương mà nói kệ rằng:

Quang minh rực rỡ không ai hơn

Trí tự tại kiết tường thắng diệu

Ở trong sanh tử hay điều phục

Mau khiến hữu tình thành chánh giác.

Bấy giờ Thế Tôn Luân Vương lại nói Như ý mật ngôn đáp lại mười phương cu chi chư Phật.

Tay nay nói ra lời chân thật

Vì muốn hữu tình thành chánh giác

Mười phương chư Phật mau gia trì

Khiến các hữu tình chứng như ta.

Khi nói kệ xong, thời có mười phương thế giới các đại Bồ Tát như là: Bồ Tát Kim Cang Thủ, Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ tát Hư Không Tạng, Bồ tát Từ Thị, Bồ Tát Quán Tự tại, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Trừ cái Chướng, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Tự tại Hư không pháp giới bảo lầu các trước Thế Tôn Luân Vương, đầu mặt đảnh lễ chân Phật, đồng nói lên lời khen rằng:

– Nẵng mồ tát phạ cát nhương giả ma nổ sử ni tát phạ nhạ nga địa nộ sử ni dả xá tất ni nĩnh, bào bộ phạ nộ ca vãn đà duệ tát ma tát đá ni nễ dã địa bà tát khất ra ma lị ninh, nẵng mồ tất đô đế đát ra đa lị tát khất ra phạ lặc để nễ nẵng mồ tất đô đế.

Khi nói lời nầy xong, thời tám đại Bồ Tát mỗi mỗi tám đại Quang Minh Luân Vương để giúp Như Lai Luân Vương vậy. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Thủ hiện Hàng Tam Thế Kim cang Minh Vương phóng ánh sáng màu xanh, miệng lòi hai nanh, phát ra tiếng cười a tra tra, tay phải ném chày Kim cang năm chìa, nói tám chữ chơn ngôn rằng:

– Úm mi tô bà phạ nhật ra hồng phấn tra.

Bồ Tát Diệu Cát Tường hiện lục tý, lục đầu lục túc Kim cang Minh Vương phóng ánh sáng màu xanh đen, bậm môi, trợn tròn hai mắt, tay cầm kiếm bén nói ba chữ tâm chơn ngôn:

– Hồng ác hồng.

Bồ Tát Hư Không Tạng hiện Đại Tiếu Kim cang Minh Vương phóng ánh sáng màu tro đen, miệng cười lớn, nhe hai nanh, tay trái chống cây gậy màu xanh, tay phải cầm quyển sách, nói mười chữ tâm chơn ngôn rằng:

– Úm phạ nhựt ra tra ha sa dã hồng phấn tra.

Bấy giờ Bồ Tát Từ Thị Tôn hiện Đại Luân Kim cang Minh Vương quanh thân phóng ánh sáng màu vàng như đống lửa, tay phải cầm bánh xe Kim cang tám căm, tay trái nắm chày Kim cang một chia, nói sáu chữ tâm chơn ngôn rằng:

– Úm phạ nhựt ra tát khất ra hồng.

Bồ Tát Quán Tự Tại từ nơi đảnh hiện ra Mã Đầu Kim cang Minh Vương phóng ra ánh sáng màu đỏ, tay đỏ để ngang nơi đảnh cầm bông sen như muốn đánh, tay trái cầm ấn quản trì, nói tám chữ tâm chơn ngôn.

– Úm ha dã khất rị phạ hồng phấn tra.

Khi đó Bồ Tát Địa Tạng hiện Vô Năng Thắng Kim Cang Minh Vương, quanh thân phóng ánh sáng màu như lửa cháy, ta phải ném chày Kim cang, tay trái trịch ấn nơi miệng nói mười chữ tâm chơn ngôn

– Úm hộ rô hộ rô tán noã rị ma đẳng nghi sa phạ ha

Bồ Tát Trừ Nhất Thiết Cái chướng hiện Bất Động Tôn Kim cang Minh Vương khắp thân màu xanh, phóng ánh sáng màu lửa, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm dây, thòng búi tóc bên trái, nói mười bốn chữ tâm chơn ngôn:

– Úm a tả la ca noả tán noả sa đà dã hồng phần tra.

Bồ Tát Phổ Hiền hiện Bộ Trịch Kim cang Minh Vương tay phải cầm lọng, tay trái cầm chày Kim cang, thân màu da trời, phóng ánh sánh như lửa, nói mười chữ tâm chơn ngôn:

– Úm hật rị hồng cự rô hồng, bột rô hồng tát rô hồng, nhạ rô hồng ngược.

Khi đó tám vị Kim cang Minh Vương ở trước Như Lai thỉnh giáo sắc: “Con xin làm theo”.

Khi ấy Thế Tôn Luân Vương bảo các vị Phật Kim cang Minh Vương rằng :”Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn trì mười chữ tâm chơn ngôn, các ông ngày đêm phải gần gũi người đó, ban cho thành tựu, tất cả tội nghiệp ba đời đều tiêu trừ, hảy dùng khí trượng, thần lực của các ông phá tan các nghiệp khiến được thanh tịnh, nơi pháp quán hạnh tam ma địa trong đời nầy như ta không khác. Ta nay lại vì các ông nói một chữ tâm bí mật chơn ngôn, các ông nên lắng nghe.

– Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm A.

Khi nói một chữ tâm chơn ngôn nầy xong, Kim Cang Thủ cùng các Đại Minh Vương thảy đều đảnh lễ mà nói rằng: ” Chúng con hôm nay được nghe pháp nầy thảy đều dùng thân thể để báo ân Phật. Cúi xin Phật từ bi vì chúng con mà nói pháp môn Tam ma địa mau khiến các hữu tình chứng được thân Phật. Lúc bấy giờ hằng hà sa cu chi các Đức Phật đều nói lời rằng: “Hãy vì ta mà nói một chữ bí mật ấn và các Pháp Tất địa, làm sao khiến các hữu tình ở trong đời này mau được pháp Vô thượng Trí đạo? Làm sao được thượng, trung, hạ các pháp thành tựu bí mật? Làm sao được các pháp thần thông? Làm sao từ các pháp tam ma địa? Nguyện đức Thế Tôn từ bi vì các chúng sanh làm việc lợi ích rộng lớn.”

Khi ấy Thế Tôn Luân Vương bảo các Phật cùng Kim Cang Thủ các Phật Minh Vương rằng: ” Hãy lắng nghe, ta nay nói môn tu tam ma địa ngay trong đời nầy mau chứng vô thượng đạo quả, ở nơi sanh tử không vào Niết Bàn khiến được thân tự tại. Thiện nam tử, nay ta vì các ông nói căn bản bí mật ấn pháp! Hai tay chắp lai trống lòng, hai ngón trỏ nhập vào lòng bàn tay, dùng hai ngón cái đè lên. Đây là Tâm ấn Nhất tự pháp. Khi kết ấn, mười phương cu chi Phật mau đến nơi đó mà gia trì thân, khẩu, tâm, mau được thanh tịnh, dẫu không hiện nơi thân tâm ngay lúc đó cũng được chứng đại nhơn vị (Phật vị), cùng chư Phật đồng vị, làm thầy chư Phật đời vị lai, cũng là thấy của chư Phật trong thời hiện tại, cũng lại là thầy truyền pháp của chư Phật quá khứ. Nếu có Thiện nam tử tu hành pháp nầy, trước nơi tự tâm quán chữ A màu trắng thành mặt trăng lớn tròn đầy rộng khắp pháp giới, không có giới hạn trên dưới thành ra bánh xe Kim cang tám chia, ở trong mỗi mỗi chia (căm) phóng ra ánh lửa tám màu. Như trên, quán thân ta là Đại Ngã, nơi luân tề tung (trục) hiện Nhất thiết Phật Đảnh Luân Vương hình, tức kết thành tựu Nhất thiết Sự Nghiệp Phật đảnh chư Phật tâm Căn bản tam ma da ấn: hai tay chắp lại, mở hết mười ngón trên mỗi ngón an mười chữ chơn ngôn trên, mỗi chữ phóng ra vô lượng trăm ngàn các ánh sáng báu đủ màu sắc, từ từ chiếu khắp mười phương các cõi Phật. Ánh sáng rực rỡ ba đời không có thể sánh kịp, dùng ấn xoay qua bên phải như vòng quyến sách, mỗi vòng hiện một Phật, một bánh xe, làm chín lần tức hiện chín Phật chín bánh xe, 81 ức cu chi số chư Phật tướng mạo, hoa đài đều giống nhau. Như vậy đầu tiên lúc luân ấn (xoay ấn) không khiến cho ánh sáng nơi ấn bị mất, ấn nầy gọi là Nhiếp Nhứt Thiết Phật Đảnh Luân Vương căn bổn tam ma gia phát sanh vô biên chư Phất, yết ma ấn không cần phải kết hộ và cúng dường cũng mau được chư Phật Đại Tam ma địa khiến thành thân Phật, mười địa Bồ tát mắt nhìn không thấy, tai không nghe, cho đến đồng loại chư Phật cũng không thấy được tự thân huống là các Bồ Tát. Nếu như làm pháp nầy trải qua 108 lần, tức liền được thân Phật người có thượng căn được thành tựu. Nếu trãi qua một ngàn lần kẻ trung căn được quyết định thành tựu. Nếu trải qua một vạn tám ngàn lần kẻ hạ căn cũng nhất định được pháp thành tựu.”

Khi ấy Thế Tôn Luân Vương lại bảo mười phương chư Phật Kim Cang Thủ các Phật rằng: “Ta nay lại nói căn bản ấn pháp”.

Nơi gỗ đàn hương khắc bánh xe Kim cang tám căm, nơi trục vẽ chư “bột rô hồng”, bốn mặt phóng ánh sáng như lửa cháy, ở nơi trước khắc hoa sen tám cánh treo hoa có nguyệt Thiện biến hình (A xà lê). Làm ấn xong, tụng A tự tâm chơn ngôn hai mươi mốt biến, ở nơi thanh tịnh dùng quang minh sa, xạ hương mà bôi, dùng ấn ấn nơi tim, trán, yết hầu, đỉnh đầu, hai vai, rún, trên hai đầu gối, tụng nhất tự tâm “A” tự chơn ngôn, mỗi ấn mỗi tụng đủ một vạn biến tức được thần thông đi đến khắp mười phương hằng hà sa thế giới, diệu lạc quốc thể, hoa tạng cõi Phật, cùng các Long cung, cõi trời Vô tưởng, ở trong ba đời tuỳ ý tự tại, không có chướng ngại, các Bồ Tát, Thiên Long đều không thể thấy được. Đây là thần thông Tất Địa Pháp.

Lại muốn tu pháp tam ma địa, nơi tự tâm quán chữ “đổ rô hồng” thành Phật Đảnh Luân Vương hình lượng khắp hư không, không có giới hạn thanh tịnh lặng lẽ, chứng được Phật thân, không còn sanh tử, không chuyển nhục thân được quả vô lậu, nơi trong mười phương thế giới dạy dỗ các hàng nhị thừa và các loại hữu tình, tùy ý tự tại, nói các pháp tương ưng tuỳ duyên ứng hoá. Đây là pháp tu Nam ma địa Tất địa.

Lại nữa Kim Cang Thủ và các Thiện nam tử, khi sắp thành tựu, mười phương Chư Phật tức dung bánh xe tám căm để nơi đầu, không nên sợ hãi, vì muốn tiêu trừ ba nghiệp các chướng nặng nề, và các pháp chấp sở tri kiến, phân biệt các chướng, bánh xe nầy từ đảnh nhập vào tâm chạy xuống dưới chân khiến được Phật thân, cần phải nhất tâm làm pháp thành tựu, đừng cho tán thất”.

Khi đó hằng hà sa chư Phật nghe pháp xong, mỗi mỗi đều khen Thế Tôn Đại Nhật, dùng các món hoa hương tán rãi nơi Phật, dùng các kệ hay khen ngợi rồi trở về bổn quốc. Khi đó Bồ Tát Kim Cang Thủ nghe pháp xong, lại hỏi rằng: “Bạch Thế Tôn, pháp nầy nên cho người nào để được thành tựu”

Bấy giờ Thế Tôn Đại Nhật Như Lai bảo rằng: ” Pháp nầy nên trao cho những người có tâm chơn chất, không có phân biệt, người không có sở tri kiến tức được thân Phật nhất định thành tựu”. Thời Kim Cang Thủ, tám đại Bồ Tát ở nơi trước Phật mà làm pháp nầy, trong phút chốc tức được như Phật. Thời tám đại Bồ Tát tán rãi hương hoa tán thán Phật xong, muốn trở về bổn quốc. Phật lại bảo rằng :”Các ông dầu đã thành Phật thân, nhưng chưa báo ân Phật”. Thời tám đại Bồ Tát bạch Phật rằng:”Làm sao báo Phật ân?”. Phật dạy:”Đã được thành Phật rồi, cần phải rộng độ hữu tình, không được trụ Niết bàn tự thọ tịnh lạc”. Thời tám vị Bồ Tát nghe Phật nói như vậy, tức bỏ biến thân lại thành Bồ Tát, lễ chân nơi Phật.

Phật bảo Kim Cang Thủ rằng:” Các ông nên đem pháp nầy rộng độ hữu tình, mau được thành Phật.” Khi đó Kim Cang Thủ bạch rằng :”Bạch Thế Tôn, nếu như chúng con không đem pháp nầy độ khắp hữu tình khiến đều thành Phật, con thề không thành Chánh giác”.

Thời Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Kim Cang Thủ rằng:”Thiện nam tử, ta đã vì các ông mà nói Nhất tự tâm bí mật trong các bí mật, chữ A và các pháp môn. Nếu có Thiện nam tử thường trụ trong nhất môn này, ở trong sanh tử không sanh không diệt, không đổi nhục thân, chúng được pháp nầy. Ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai ba đời hết thảy chư Phật thường trụ nơi nhất Tự môn nầy, nếu không do pháp này mà được thành tựu là điều không thể có được”. Bồ Tát Kim Cang Thủ nghe Phật nói xong, thời Phật Đảnh Kim Luân và luân từ từ rộng khắp, tướng sắc đầy đủ vô tịch nhiên pháp giới. Kim Cang Thủ mắt nhìn không được, dùng kệ nói rằng:

Chư Phật tánh vô biên

Luân hình khắp pháp giới

Nay con gặp pháp nầy

Rộng độ các chúng sanh

Thế Tôn vì sao lại

Nhập đại tịch tam muội

Nguyện vì con hiện ra

Không lìa các bổn nguyện.

Khi Thế Tôn Luân Vương nghe Bồ Tát Kim Cang Thủ cùng các Bồ Tát thỉnh xong, lại hiện thân ở trong hư không pháp giới, phát lời bảo Kim Cang Thủ rằng:

Chư Phật tánh vô biên

Sắc tướng đủ tự tại

Thanh sắc đủ chơn thật

Kẻ mê có phân biệt

Hiện sắc nhưng không sắc

Xưa nay không tịnh nhiên

Các ông trì pháp nầy

Rộng độ các hữu tình.

Thời Kim Cang Thủ, tám đại Bồ Tát nghe Phật nói xong vui vẻ đảnh lễ, tin chịu vâng làm.

  Xem thêm:

 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 2 - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 3 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Kinh Quan Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương - Kinh Tạng
 • Tâm Yếu Kim Cang Đỉnh Du Già Lược Thuật Ba Mươi Bảy Tôn Vị - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Những Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành - Kinh Tạng
 • Pháp Hà Da Yết Lợi Bà Tượng - Kinh Tạng
 • Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Tụng Xưng Tán Bồ Tát Quán Thế Âm - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4 - Kinh Tạng