Tụng Xưng Tán Bồ Tát Quán Thế Âm

Đường Huệ Trí dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm

Thần Thông vô ngại khó thể lường

Lay núi, lấp biển, rung cuyển đất

Thương xót chúng sinh đồng một Thể

Đã nhớ Danh Hiệu, phước chẳnh hư

Vì thế thường nên xưng niệm Ngài

Nay con chí thành niệm Đức ấy

Dùng Tâm cung kính xin xưng tán

Trí Tuệ Bồ Tát sâu như biển

Phương tiện quyền biến khó đo lường

Bao nhiêu chư Thiên, A Tu La

Ma Hầu La Già với mọi người

Đều dùng Kệ nhiệm mầu thanh tịnh

Trải qua một Kiếp khen không mệt

Nay Ta tuyên nói tụng xưng dương

Thuật chút ít phần công đức ấy

Thế Gian: hình sắc bậc tôn nghiêm

Chư Thiên khó sánh với Phạm Thiên

Huống chi sắc thân Thánh Tự Tại

Trăm ngàn vạn phần chẳng bằng một

Tôn Giả : Đầu nghiêm sức tuyệt đẹp

Mão dùng Mạn Đà với hoa vàng ( Kim Hoa )

Cầu vồng mỹ lệ dùng trang nghiêm

Lại như bán nguyệt ( Nửa vành trăng ) ánh Sơn Vương

Lại tựa trăm Báu thành Tu Di

Tôn Giả : thân tướng rất vi diệu

Giống như mưa nhẹ che núi Báu

Y Ni rộng đẹp phủ kín vai

Aùnh sáng rực rỡ soi vòng khắp

Cao lớn thẳng tắp như núi vàng

Cũng như trăng tròn ở Hư Không

Lại tựa màu hoa Tát Ba Ca

Thân đẹp hơn Trời Đại Tự Tại (Mahe’svara: Ma Hê Thủ La Thiên )

Đi dùng rồng trắng làm Anh Lạc

Tay phải cầm giữ hoa sen vàng

Cuống hoa bằng báu Tỳ Lưu Ly

Hiền Từ khai mở hương tinh khiết

Khiến các Bậc Trí sinh yêu thích

Tôn dùng tay cầm hoa Thắng Tịnh

Trang nghiêm thù diệu rất xinh tươi

Như mặt trăng soi đỉnh Tu Di

Thân Thánh ngự trên tòa hoa sen

Do cảm với phước đức của Tôn

Con dùng Tâm chí thành ân trọng

Quy mệnh kính lễ Đấng Tứ Nguyện ( ban cho lời nguyện cầu )

Chư Thiên cúng dường cùng tán thán

Nay con tịnh Tâm quy mệnh lễ

Tôn Giả : tóc xoắn màu đen tuyền

Tượng Mâu Ni đẹp ngự trong đó

Hào quang sáng rực tỏa quanh đầu

Như đốt San Hô lóe ánh điện

Lại như Thư Hồng chói Hắc Sơn

Mạo muội dùng Văn xưng tán Ngài

_Bốn mặt voi cuồng dương nanh bén

Như sắp hại người vướng ở trong

Người ấy chuyên Tâm niệm Bồ Tát

Xa lìa khổ não được vô úy ( không còn sợ hãi )

_ Rồng dữ thở rống phun khói độc

Nghiến răng giận dữ rất bạo ác

Sắp cắn hại người thật đáng sợ

Nhớ niệm Quán Âm liền giải thốt

_ Biển dâng sóng gió nổi âm thanh

Ma Kiệt, cá lớn đều chấn kích ( nhảy vọt lên gây sự đáng sợ )

Nếu thuyền bị bể , người chìm đắm

Nhớ niệm Quán Âm được an ổn

_ Núi cao, hang hiểm, vách cheo leo

Nước cuốn, đá lăn gây ách nạn

Nếu người bị té không ai cứu

Tâm niệm Quán Âm sẽ vượt qua ( Đăng Bỉ Ngạn )

_ Lửa mạnh cháy bùng thêm gió ác

đốt thiêu nhà cửa lẫn con người

Chí Tâm niệm Tạng Công Đức ấy

Ngay đó lửa tai chẳng thể hại

_ Nếu người bị nhốt trong lao ngục

Thân mang xiềng xích với gông cùm

Chí Tâm xưng niệm Quán Thế Âm

Chốc lát người ấy liền được thốt

_ Nếu người rơi trong hầm lửa lớn

Chuyên chú xưng tên Quán Thế Âm

Nóng bức được trừ liền mát mẻ

Giống như hoa sen nở trong hồ

_ Nếu người băng qua rừng rộng lớn

Chợt gặp sấm sét giữa mưa giông

Sét nẹt lửa thiêu gây nạn chết

Xưng niệm Quán Âm dứt nạn tai

_Nếu người gặp phải Sư Tử mạnh

Móng nanh sắc bén như đao kiếm

Trợn mắt gầm rống muốn ăn người

Xưng niệm Quán Âm liền khỏi hại

_ Giặc ác Đột Quyết đến đầy xe

Hung hiểm không hiền như La Sát

Lại dùng xiềng khóa trói cột người

Xưng Danh phát niệm đều giải thốt

_ Núi sâu, vũng lớn, nơi hiểm nạn

Giặc cướp rình người muốn chiếm đoạt

Xưng Danh niệm Lực, nguyện cứu hộ

Người đó đột nhiên không bị khổ

_ Chú Trớ, Tranh Tụng, gây tổn thương

Luôn dùng Tâm ác cầu phương tiện

Do thường niệm nhớ Quán Thế Âm

Rốt ráo người ấy không bị hại

_Đấu tranh dương cờ trống đánh nhau

Thương nhọn đâm ngang thật tàn nhẫn

Lúc này Tâm niệm và xưng Danh

Bồ Tát ở trong ban Vô Úy

_ Đại Lực Ác Quỷ bắt giữ người

Nhóm Cưu Bàn Trà hút tủy người

Nếu hay cột niệm, nhớ Quán Âm

Ủng hộ người ấy tiêu nạn Dịch

_ Bệnh Quỷ, bệnh nhiệt, bệnh trướng bụng

Bệnh Cam, Bệnh Hồng ( vàng da ) bệnh đau tim

Bệnh cùi, bệnh điên, bệnh hoảng loạn

Khí huyết ốm gầy mọi loại bệnh

Các nghiệp đen ác quấn thân mình

Xưng Danh cột niệm đều trừ khỏi

_ Có các Quỷ đói bụng như núi

Môi miệng khô khốc luôn đói khát

Bồ Tát nhìn thấy sinh Từ Bi

Thứ tự khiến cho được no đủ

_Quỷ đói hoặc bị lạnh rét bức

Thân thể thịt da đều phá hoại

Nhấc hai tay lên cực đau khổ

Phương tiện Thần Thông khiến dễ chịu

_Nếu Kim Xí Điểu dùng móng vuốt

Chộp bắt các lồi Rồng dưới nước

Rồng ấy chuyên Tâm niệm Bồ Tát

Liền xa lìa khổ được an vui

_ Nếu có muốn cầu Quả Báo tốt

Voi, ngựa, xe cộ với nô tỳ

Quần áo, uống ăn, các châu báu

Do thường niệm nhớ Quán Thế Âm

Ứng lời nguyện ấy tự nhiên đến

_Nếu có muốn được thuật Trường Sinh

Ngồi nằm giữa mây,dạo trên không

Do thường niệm nhớ Quán Thế Âm

Sẽ được Thần Chú và Tiên Dược ( Thuốc Tiên )

_ Ta thấy Tượng Quán Âm trên vách

Nhìn khắp sắc tướng , các công đức

Và thấy ThầnThông Đại Tự Tại

Nên khởi chí thành mà tán thán

Vô biên phương tiện lớn khéo léo

Nhìn ngắm thân Diệu Sắc thanh tịnh

Mau lìa các phiền não Có Không ( Hữu, Vô )

Lợi ích vô lượng như hư không

Dùng Tạng Tán Thán Công Đức này

Nguyện chứng Như Lai Nhất Thiết Trí

Đem Công Đức tán thán Quán Thế Âm Bồ Tát. Bên trên nương cầu Bậc Quốc Chủ Thánh Thần Hồng Đế. Dưới ngai khéo chuyển bánh xe vàng ( Kim Luân )

Sắc lực thọ mệnh không cùng tận, Trí Tuệ quả báo chẳng thể bàn, hằng ngự Diêm Phù ở lâu chấn đán, ủng hộ Tam Bảo lợi ích chúng sinh, tất cả Hàm Linh đều nhờ Thánh Phước.

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch - Kinh Tạng
 • Đại Đường Tây Vực Ký - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Lục Độ Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 3 - Kinh Tạng
 • Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 3 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 2 - Kinh Tạng
 • Kinh Hoa Chánh Pháp - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tăng Thần Dị - Kinh Tạng
 • Kinh Sinh - Kinh Tạng
 • Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Tạng