Phật Thuyết Kinh Phóng Bát

Phật Thuyết Phóng Bát Kinh

Khuyết dịch

Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên

***

Một thuở nọ, ở tinh xá Kỳ Hoàn thuộc nước Xá vệ, đức Phật cùng các Bồ tát, vô số Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, các Thiên Vương, Thích Phạm, A Tu Luân, quỉ thần, rồng, người và phi nhân đều có mặt trong đại hội.

Đức Phật giảng nói pháp cho Bồ tát: Trải qua vô số kiếp đối với sự đau khổ của địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ, với tất cả âu lo khổ não nên bố thí khắp cả mười phương. Tất cả vàng bạc, trân bảo, xe ngựa, nô tỳ, vợ con, đầu mắt xương thịt đều đem cho người khổ nghèo khắp mười phương mà không thương tiếc. Bấy giờ trên cõi trời Đao Lợi có 200 thiên tử đời trước hành đạo Bồ tát chưa được vững, nghe đức Phật cầu đạo khổ cực. Họ nghĩ rằng đạo rất khó đắc, nên liền chuyển qua cầu đạo La Hán Bích Chi Phật. Biết ý muốn thối lui của các thiên tử. Đức Phật liền biến hóa làm một người đẹp đẽ không ai bằng, bưng 100 vị thức ăn đến trước đức Phật, quì dài chắp tay làm lễ thưa:

– Bạch Thế Tôn ! Cúi xin Ngài hãy thương xót con mà nhận cơm này.

Đức Phật liền nhận. Trong chúng hội có Bồ tát tên Văn Thù Sư Lợi đang ngồi trước Phật thưa:

– Bạch Thế Tôn ! Xin nhớ ân đức xưa.

Các Bồ tát trong chúng hội đều nghe và lần lượt hỏi nhau: “ Văn Thù Sư Lợi đời trước có những ân đức gì với đức Phật mà ông ta muốn được cơm của Phật ?” Đức Phật thả bình bát xuống đất và bình bát lún sâu trong đất cho đến cõi của Phật Lại Tỳ La Da, cõi tên Ba Đà Sa. Bình bát treo lơ lửng giữa hư không. Thấy vậy các Bồ tát trong cõi đó quì dài chắp tay bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn ! Bình bát đang treo lơ lửng kia từ đâu đến mà sao không rớt xuống đất ?

Phật ấy dạy:

– Hãy đợi chốc lát, các ông sẽ thấy oai thần biến hóa của Bồ tát.

Bấy giờ Thích Ca Văn Phật bảo Đại Mục Kiền Liên:

– Hãy đi tìm bình bát.

Đại Mục Liên liền nhập vào tám ngàn tam muội quán khắp tám ngàn cõi Phật nhưng không thấy, liền trở về bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn ! Con tìm bình bát rất kỹ nhưng không biết ở đâu.

Phật dạy Xá Lợi Phất:

– Ông hãy đi tìm bình bát.

Xá Lợi Tử nhập cả vạn tam muội, đi xuống qua vạn cõi Phật tìm bình bát nhưng không có, liền trở về bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn ! Con đi xuống qua vạn cõi Phật tìm bát rất kỹ nhưng không thấy.

Đức Phật lại dạy Đại ca Diếp đi tìm bình bát. Đại Ca Diếp liền nhập vào một vạn hai ngàn tam muội, lại xuống qua một vạn hai ngàn cõi Phật tìm bát mà không được, trở về bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn ! Con tìm bình bát rất kỹ nhưng không thấy.

Xá Lợi Phất thưa Bồ tát Di Lặc:

– Thưa nhơn giả, ngài có tài cao nhiều công đức đã đầy đủ trí huệ lại đương lai thành Phật. Chỉ có ngài biết bình bát ở đâu.

Bồ tát Di Lặc nói với Xá Lợi Phất:

– Mặc dầu đương lai tôi thành Phật với công đức tròn đầy, công hạnh đầy đủ nhưng không bằng Bồ tát Văn Thù Sư Lợi. Số lượng Bồ tát nhiều như vạn vật có cây đầy khắp hằng hà sa cõi Phật trong mười phương cũng không thể biết những ý nghĩ trong một bước chân của đức Phật. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi biết tam muội sâu xa, chỉ có Văn Thù Sư Lợi mới biết chỗ bình bát của Phật.

Xá Lợi Phất đến chỗ Phật quì dài chắp tay bạch Phật:

– Xin ngài ra lệnh cho Bồ tát Văn Thù đi tìm bình bát.

Phật dạy Văn Thù Sư Lợi:

– Ông hãy đi tìm bình bát về đây.

Văn Thù suy nghĩ: “ Ngay tại chỗ ngồi Xá Lợi Phất sẽ mang bình bát đến”. Nghĩ vậy xong, Văn Thù nhập vào tam muội, ví như ánh sáng mặt trời xuất hiện thì không chỗ nào mà không chiếu tới. Bồ tát nhập vào tam muội thì tất cả mười phương không chỗ nào mà không đến. Từ trong áo ca sa Văn Thù thò tay xuống khám xét qua mười cõi Phật. Từng mỗi đốt ngón tay phát ngàn vạn vừng ánh sáng, mỗi đầu ánh sáng đều có một hoa sen. Trên mỗi hoa sen có một Bồ tát đều ngồi giống như Văn Thù. Dưới cõi ấy có Phật Liên Hoa Thượng Bồ tát tất cả đều dùng âm thanh của Thích Ca Văn Phật mà cảm tạ chư Phật, lại dùng âm thanh của Văn Thù mà lễ lạy chư Phật. Giống như tay Văn Thù đã đến cõi Phật Lại Tỳ La Da. Các Bồ tát trong cõi ấy đều bạch Phật:

– Tay ấy là của ai mà không thấy biên giới.

Phật Lại Tỳ La Da nói với các Bồ tát:

– Vô biên vô số cõi Phật có cõi tên Sa Ha Lâu Đà, Phật hiệu Thích Ca Văn, có Bồ tát ngồi phía trước tên Văn Thù có ánh sáng rất kỳ diệu, trí huệ khó ai sánh nổi, đã làm đủ mọi sự biến hóa như vậy.

Các Bồ tát bạch Phật:

– Chúng con đều muốn được diện kiến Thích Ca Văn Phật và Văn Thù.

Đức Phật Lại Tỳ La Da từ trên trán phóng ngàn ức ánh sáng chiếu vô số cõi Phật ở phương giữa. Vừa đến cõi Thích Ca, các Bồ tát hỏi Phật:

– Nay có khói sáng của lửa dữ phát ra. Trong chốc lát lửa phát ra đó là lửa địa ngục phải không ?

Phật dạy:

– Chớ nói như vậy, đó chẳng phải là lửa địa ngục. Lửa ấy ở trong cõi Sa Ha Lâu Đà của Thích Ca.

Các Bồ tát hỏi Phật:

– Vì sao gọi là Sa Ha Lâu Đà và sao có lửa dữ như vậy ?

Phật dạy các Bồ tát:

– Cõi Sa Ha Lâu Đà có ba độc xấu ác lẫn lộn: dâm dục, sân hận, ngu si.

Các Bồ tát bạch Phật:

– Các Bồ tát trong cõi Sa Ha Lâu Đà nhẫn nhục không sân giận, làm những việc đáng làm.

Phật dạy các Bồ tát:

– Người trong cõi Thích Ca dù có mắng chửi khinh khi đánh đập Bồ tát, nhưng Bồ tát nhẫn nhục không bao giờ sân giận mà lại thương xót mọi loài trong mười phương và mong muốn họ được độ thoát. Tất cả đều nhờ oai thần của Bồ tát gia hộ. Vì ân nhẫn nhục của Bồ tát cho nên gọi là Sa Ha Lâu Đà.

Các Bồ tát bạch Phật:

– Nghe Ngài dạy, chúng con rất vui mừng, sẽ không sanh vào chỗ con người tệ ác trong cõi Thích ca.

Phật Lại Tỳ La Da dạy các Bồ tát:

– Đừng nói như vậy, đừng nói như vậy ! Các ông không thể nào biết ý của các Bồ tát trong cõi Sa Ha Lâu Đà được đâu.

Phật dạy:

– Ta sẽ nói cho các ông biết: Có đức Phật ở phương Đông hiệu Đầu Ý. Cõi ấy tên Ha Ba Ly Ma Để Đà Nhạ. Bồ tát trong cõi Phật Đầu Ý hành lục độ đều rốt ráo nhưng không bằng Bồ tát cõi Sa Ha Lâu Đà hành lục độ trong một ngày một đêm. Vị ấy luôn nghĩ đến sự đau khổ của chúng sanh trong mười phương và mong cho họ được độ thoát. Vì sao ? Người trong cõi Sa Ha Lâu Đà tu hành khổ cực. Ví như khi có một cõi Phật bị lửa thiêu đốt. Có người mặc áo mới từ phương Đông đi đến vào trong lửa. Rồi từ trong lửa ra phía Tây. Khi người ấy ra khỏi lửa không bị cháy, điều đó có khó không ?

Các Bồ tát thưa:

– Bạch đức Thiên Trung Thiên ! Rất khó.

Phật dạy:

– Bồ tát trong cõi Sa Ha Lâu Đà tu hành trong một ngày một đêm bị khinh khi mắng chửi, nhưng Bồ tát nhẫn nhục không sân giận giống như người đi trong lửa kia vậy, thân không bị nạn thiêu đốt nhưng vẫn không bằng Bồ tát ấy trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần.

Hai vạn Bồ tát bạch trước Phật:

– Chúng con muốn lên cõi Sa Ha Lâu Đà để cúng dường Thích Ca Văn Phật và các Bồ tát Văn Thù…

Đức Phật Lại Tỳ La Da nói với các Bồ tát:

– Muốn đến cõi Sa Ha Lâu Đà thì trước hết các ông hãy điều phục tâm ý của các ông. Ví như đất được hương hoa vật tốt mà không vui, bị phân thối, đờm giải, máu mũ đầy dẫy cũng không sân.

Phật dạy:

– Vì cớ gì mà ta nói như vậy. Vì trong cõi Thích Ca Văn Phật có Bồ tát, đời trước cúng dường rất nhiều cho chư Phật để cầu đạo rộng lớn. Vì sao lại sanh vào chỗ người xấu ác trong cõi Sa Ha Lâu Đà.

Phật dạy các Bồ tát:

– Có hai nhân duyên. Đời nay sanh vào cõi Sa Ha Lâu Đà vì đời trước đã cùng Thích Ca Văn Phật tu hành cầu Phật cho nên đời đời ở bên nhau. Và lại có Bồ tát, đời trước tạo ác rất nhiều cho nên sanh vào đời ác xấu ấy.

Các Bồ tát bạch Phật:

– Nay các Bồ tát sanh vào cõi Sa Ha Lâu Đà nhờ nhân duyên gì mà trừ bỏ được ác đời trước ?

Phật dạy:

– Nếu thiện nam thiện nữ sanh vào cõi Sa Ha Lâu Đà tìm cầu đạo Bồ tát, sanh vào nhà nghèo khổ. Nhờ nhân duyên mà trừ bỏ đi sự xấu ác đời trước. Người nhiều bệnh nên trừ bỏ sự xấu ác đời trước. Gặp cha mẹ anh em vợ con đau ốm qua đời đau buồn thảm thiết, nhờ đó mà trừ bỏ tội ác đời trước. Lại gặp quan huyện mà sợ sệt bỏ cha mẹ nhà cửa tài sản mà chạy trốn lưu vong sầu khổ, nhờ đó mà trừ tội ác đời trước. Một ngày nọ mất cả tài sản sự nghiệp đến nỗi cùng cực tai ách, nhờ đó mà trừ bỏ tội ác đời trước. Hoặc sanh trong đất nước hung ác, vốn bị nước khác đánh tan tành, bỏ chạy sầu khổ không chỗ dung thân, nhờ đó mà hết tội ác đời trước. Hoặc sanh vào loài người xấu ác nghèo khổ, mặt mày xấu xí ung nhọt mắt mờ, tai điếc không sánh bằng người. Cha mẹ, anh em vợ con dòng họ đều căm ghét. Người ấy sầu khổ, nhờ đó mà trừ được tội ác đời trước. Hoặc nghe có đạo tốt thì vui mừng, muốn tìm minh sư dạy bảo, thầy có dạy bảo kinh đạo thì bừng sáng thọ nhận còn không gặp minh sư thì buồn rầu. Nhờ đó mà trừ hết tội ác ở đời trước. Hoặc nghe đồn phương xa có thầy cao minh, trí huệ thông đạt, muốn đến đó để học kinh. Mà thân thể thì bệnh hoạn gầy ố tay chân co quắp không thể cử động được, vàng bạc vật dùng thì thiếu thốn, không có bạn bè lại không thể đi, nghĩ đến đó lại sầu khổ nhờ vậy mà trừ hết tội ác đời trước. Hoặc có người đi cầu thầy giỏi, muốn theo học kinh, đại sư sáng suốt thông đạt, đều biết đạo giải thoát. Còn đệ tử thì ngu si, không có trí huệ, ý mù mờ, liền sầu khổ nhờ đó mà trừ bỏ tội lỗi đời trước. Nếu có thầy giỏi muốn dạy đệ tử thông suốt kinh đạo và những việc thế gian. Nhưng đệ tử ngu si không tiếp nhận, liền rời bỏ thầy mà đi. Sau đó trở về nhớ lại những lời răn dạy của Pháp sư nên rất vui mừng, lòng hối hận buồn lo, nhờ đó nên hết tội ác ở đời trước. Hoặc có người cầu Bồ tát đạo, nằm mộng thấy oan gia cầm đao, binh tìm đuổi rất sợ hãi. Vì trong mộng sợ khủng khiếp nên hết tội ác đời trước. Hoặc có thiện nam thiện nữ hành Bồ tát tại gia tội ác đời trước chưa hết, nên chết sẽ đọa trong địa ngục chịu khổ đau một kiếp. Được thầy giỏi dạy dỗ rồi sám hối trong một ngày một đêm thì hết bệnh đau đầu, sốt không rơi vào địa ngục nữa.

Đức Phật lại Tỳ La Da vừa nói xong thì Văn Thù Sư Lợi duỗi tay ra lấy bình bát. Cõi Phật Lại Tỳ La Da và vô số cõi Phật ở phương giữa, trên đến cõi Thích Ca Văn Phật đều chấn động lớn. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Xá Lợi Phất đến trước quì dài chắp tay thưa Phật:

– Vì lý do gì mà chấn động như vậy làm cho ai cũng đều kinh hãi ?

Phật dạy Xá Lợi Phất:

– Mặt đất chấn động như vậy là do Văn Thù Sư Lợi tìm bình bát đó.

Xá Lợi Phất hỏi Phật:

– Bình bát ấy ở đâu ?

Phật dạy:

– Bình bát ấy ở phía dưới, qua vô số cõi Phật có đức Phật hiệu Lại Tỳ La Da. Cõi ấy tên Ba Đà Sa. Hiện nay bình bát đang ở đó.

Xá Lợi Phất thưa Phật:

– Nay các Bồ tát, A la hán, trời, người, A tu la, quỉ thần, rồng muốn thấy cõi Phật Lại Tỳ La Da ở phương dưới và các cõi Phật ở phương giữa, muốn được tận mắt thấy Văn Thù Sư Lợi biến hóa để lấy bình bát.

Bấy giờ đức Phật từ dưới chân phóng ra trăm ức ánh sáng chiếu khắp vô số các cõi Phật ở mười phương. Như vậy làm cho tất cả các Bồ tát ở cõi đức Phật Lại Tỳ La Da, thấy rõ Văn Thù Sư Lợi biến hóa lấy bình bát.

Khi ấy, các Bồ tát, trời, người, A tu luân, quỉ thần, rồng đều rất hoan hỷ. Các A la hán rất ưu buồn tuôn nước mắt. Họ nói rằng: “ Bồ tát còn có thể biến hóa, làm những việc đáng làm như vậy huống gì ánh sáng oai thần của Phật khó mà làm được. Chúng ta thà vào trong địa ngục trăm kiếp, sau khi ra khỏi được nghe pháp Bồ tát mà phụng hành, thì lo gì mình không mãn nguyện”. Các Bồ tát trong cõi Phật Lại Tỳ La Da và vô số Bồ tát ở vô số các cõi Phật đều lên đến chỗ Thích Ca Văn Phật. Các Bồ tát suy nghĩ : “ Hãy đi đến cúng dường Thích Ca Văn Phật”. Trong đó có Bồ tát rải hoa che lấp một cõi Phật, có Bồ tát rải hương thơm, có Bồ tát rải áo trời, có Bồ tát rải vàng bạc trân báu; có Bồ tát trỗi các âm nhạc, các Bồ tát trong một cõi Phật như vậy đều đến trước Phật đầu mặt sát đất lễ lạy Phật rồi lại ngồi. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi lấy bình bát ra khỏi đại chúng. Các Bồ tát, A la hán, trời, người, A tu luân, quỉ thần, rồng đều hoan hỉ.

Xá Lợi Phất đứng dậy đến trước Phật quì dài chấp tay thưa:

– Văn Thù Sư Lợi có những ân đức gì với đức Phật mà sao hôm nay nói phải nhớ đến ân xưa ?

Phật dạy Xá Lợi Phất:

– Trải qua vô số kiếp về trước có đức Phật hiệu là La Đà Na Kỳ, có sáu vạn Tỳ kheo A la hán, 7 ức 2 ngàn vạn người. Trong số Bồ tát có một vị tên Nhạ Na La Da. Sáng thức dậy vào thành khất thực. Khi bát đầy trở về đi dọc theo vệ đường, có một nhũ mẫu ôm con ông trưởng giả tử tên Duy Ma La Ba Hương. Thấy vị sa môn ôm bát đi tới, đứa bé chạy đến chỗ sa môn. Sa môn lấy đường phèn, bánh đưa cho đứa bé. Đứa bé ăn rất ngon và đi theo vị sa môn. Nhũ mẫu theo giữ bé. Đứa bé ăn hết rồi thì bánh hiện ra như cũ. Bé định quay về. Nhưng sa môn lại lấy bánh đưa cho đứa bé. Ăn bánh rồi đứa bé liền theo sa môn. Ra khỏi thành đến chỗ Phật, bé thấy Phật đẹp đẽ thân có 32 tướng tốt và 80 vẽ đẹp, bé nhìn không thấy chán, thấy các Bồ Tát và tỳ kheo nó rất vui mừng. Sa môn liền dạy đứa bé đi rửa tay súc miệng và đưa bánh trong bát cho đứa bé bảo đến dâng cúng Phật: Nay ông được an ổn sau này được phước lớn. Đứa bé liền nhận bát bánh đem đến trước Phật, trực tiếp lấy bánh đặt vào trong bình bát của Phật, rồi qua dâng cúng cho các Bồ Tát và Tỳ kheo tăng. Tất cả đều được ăn no nê mà bát bánh vẫn còn như cũ. Cúng Phật, Bồ Tát và tỳ kheo tăng như vậy suốt 7 ngày, đứa bé rất hoan hỷ tự nói: “Nay ta dâng một bát bánh cúng Phật, Bồ Tát và tỳ kheo tăng 7 ngày đầy đủ, chắc chắn được phước, nhờ một công đức ấy mà được thành Phật”

Phật dạy các Bồ Tát và A la hán:

– Đây là ân đức thuở xưa. Bồ Tát Nhạ Na La Da nay chính là Văn Thù đây vậy. Đứa bé Duy Ma La Ba Hưu thuở ấy nay chính là ta. Nay ta được thành phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, với oai thần tôn quí đô thoát khắp mười phương. Tất cả chúng sanh đều nhờ ân của Văn Thù Sư Lợi, vị ấy vốn là thầy của ta. Vô số chư Phật quá khứ đều là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi. Người đương lai cũng nhờ oai thần ân sức của Văn Thù mà thành tựu. Ví như đứa trẻ thế gian có cha mẹ, Văn Thù là cha mẹ trong Phật đạo.

Khi phật nói kinh này, có 200 Bồ Tát trên cỏi trời Đao Lợi suy nghĩ: “Phật vốn nhờ Văn Thù giáo hóa để tạo công đức thành Phật. Vì sao ở trước Phật, Văn Thù không thành Phật”.

Phật dạy:

– Vì Văn Thù đi sâu vào thiện quyền giáo hoá chúng sanh cho nên chưa chứng đạo.

Phật dạy các Bồ Tát và 4 chúng Tỳ Kheo:

– Hai trăm Bồ Tát ở cõi trời trước đây muốn lui lại để giữ quả nhị thừa, do thấy Văn Thù biến hóa, ta phải báo ân nên nay đều phát tâm Vô thượng tu đạo Bồ Tát. Đời sau đều sẽ thành Phật.

Phật nói kinh này xong, các Bồ Tát, Tỳ kheo tăng, các trời người, A tu luân, quỉ thần, rồng đều rất vui mừng, đứng dậy lạy Phật.

  Xem thêm:

 • Kinh Phật Thuyết Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Thọ Đề Già - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Đồng Tử Quang Minh - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 32 – Linh Tinh - Kinh Tạng
 • Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 129 – Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Minh Định dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 31 – Tống Chung - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 09 – Thụ Thỉnh - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 11 – Phá Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Tôn Giả Hộ Quốc Hỏi Về Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng