Kinh Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử

Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử Kinh

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch

Bản Việt dịch của Thích Nữ Tâm Chánh

***

Nghe như vầy:

Một thời, Phật cùng với một ngàn vị Tỳ kheo và hai vạn Bồ-tát trú nơi núi Linh Thứu, thành Vương Xá.

Chư vị Tỳ-kheo đều đã chứng thần thông vô ngại, đắc quả A-la-hán, đoạn tận kiết sử, dứt đường sanh tử, đoạn tận vô minh, chỉ còn lại trí tuệ sáng suốt.

Chư vị Bồ-tát đắc thần thông vô lượng, quản lý ba cõi, tổng nhiếp các pháp, trí tuệ quyền xảo không ngăn ngại, chứng đạt thần lực oai đức Phật, trụ vô sở trụ.

Bấy giờ, Thế tôn ở nơi thành Vương Xá, giảng thuyết đạo nghĩa, khai hóa chúng sanh. Thiên thần, địa thần, hải linh quỷ thần, đế vương, thần dân, chúng sanh ba cõi đều đến lễ lạy, cúng dường đức Phật.

Khi ở đời không có Phật, ngoại đạo hưng thịnh, cũng như trong đêm tối đèn đuốc mới sáng. Khi thiên hạ có Phật, ngoại đạo tiêu tan, ví như mặt trời mọc, đèn đuốc không còn sáng.

Trong nước có bọn ngoại đạo tà kiến, lục sư: Bất Lan Ca Diếp…., Phật dùng đạo chánh chơn dạy bảo thiên hạ. Khi ấy, lục sư ngoại đạo bị dứt bỏ, không được tin theo nên ôm lòng ganh ghét, tìm cách hủy báng Phật để mình được cung kính trở lại.

Bấy giờ, lục sư triệu tập môn đồ, hội họp lại một chỗ, cùng nhau bàn luận:

– Chúng ta đạo đức cao xa, danh tiếng vang bốn biển, được quần chúng tôn trọng, quốc chủ phụng sự, nhân dân nam nữ đều tin theo, kính ngưỡng, được mười sáu nước lớn suốt đời cúng dường. Đức độ chúng ta như gió, dân như cỏ, đều cúi đầu lễ lạy dưới chân chúng ta. Nay Phật ra đời, hiện oai thần biến hóa nên chúng ta bị mọi người bỏ rơi, không tin theo nữa, làm cho chúng ta ăn uống không ngon, nằm ngồi không yên, ra vào đi tới thường buồn rầu, rối ruột, trong tâm uất hận muốn phát cuồng. Chúng ta nên tìm kế gì để hủy nhục Phật, đuổi ra khỏi nước để mọi người không thấy, khi ấy họ mới trở lại cúng dường chúng ta. Trong thành La-Duyệt có trưởng giả quyền thế, làm tướng quốc đại thần tên là Thân Nhật, tin theo chúng ta một lòng không đổi, thường hủy báng đạo Phật, cho là hư dối. Chỉ có người này có đủ quyền lực giúp đỡ chúng ta hủy báng, trừ bỏ Phật.

Lúc đó, lục sư liền rời khỏi chỗ ngồi, dẫn năm trăm đệ tử đến nhà Thân Nhật, trong thành Vương Xá.

Thấy các lục sư đến, Thân Nhật xuống điện chánh đón tiếp, làm lễ, dâng cúng giường ghế tốt đẹp, thức ăn uống đầy đủ, chắp tay ngồi ở trước.

Các sư nói:

– Chúng tôi cùng với đại chúng đến nhà trưởng giả muốn bàn luận một việc, xin trưởng giả nghe cho.

Thân Nhật thưa:

– Xin quý sư dạy bảo, chúng con sẽ lắng nghe.

Lục sư nói:

– Chúng tôi là thầy trong nước này, công danh rạng rỡ, mọi người lễ lạy, quốc vương tôn kính, đại thần tin theo, được nói năng tung hoành trong mười sáu nước. Trưởng giả biết không? Phật xuất hiện ở đời, tự xưng là Thánh trí, huyễn thuật lừa dối, lời nói trái nghịch, muốn cùng với chúng tôi so bề tài trí, oai lực thần thông, làm mê hoặc quần chúng. Nhân dân trong nước ngu muội tin theo đạo ấy, thiên hạ nghi hoặc, bại hoại thiện tâm, cho chúng tôi là không có đạo đức nên không tin theo. Trưởng giả là người có thế lực, được đế vương khâm phục, dân chúng đều tin theo, oai lực vang động bốn biển. Thiên hạ chỉ trông mong vào thầy trò Thế tôn, trọn đời trọng nghĩa, đem công đức truyền cho đời sau. Nguyện xin vì chúng tôi mà hủy nhục, trừ bỏ đạo ấy đi, để họ trở lại cúng dường chúng tôi, như vậy không sướng ư?

Trưởng giả thưa:

– Tôi nhớ ngày trước tôi có người anh trai ngu muội, tin theo Phật nên hủy nhục các sư. Từ đó đến nay tôi rất giận anh tôi. Mỗi lần muốn toan tính làm việc gì đều không biết làm sao. Nay nghe lời các sư dạy hợp với ý tôi, nên tôi sẽ nỗ lực hết sức mình đối với các sư.

Các Phạm chí nói:

– Vừa rồi chúng tôi cùng nhau luận bàn, muốn trưởng giả đào cái hầm rộng năm trượng, sâu sáu thước, ngay bên trong cửa, trong đó để lửa than, đặt nửa miếng thiết nhỏ làm đòn tay, trên phủ lớp đất mỏng che lại, thiết cơm cúng dường, trong cơm có tẩm thuốc độc. Nếu hầm lửa không thiêu đốt thì thức ăn độc cũng đủ giết hại. Chúng ta nên đi đến thỉnh Phật. Phật thường nói đã đạt được ba trí, thần thông vô ngại, soi thấy tất cả; thấy rõ nguồn gốc tội phước, chỗ đến của lành dữ. Thật ra, Phật không có trí này mà chỉ làm mê hoặc quần chúng. Nếu thật có trí này thì sẽ không nhận lời thỉnh. Nếu không có trí này ắt sẽ nhận lời. Nay chúng ta sẽ dùng mưu kế này đối với Phật.

Nghe vậy, Thân Nhật rất vui mừng, khen ngợi:

– Kế này rất hay! Thật đúng là lời dạy của bậc đại sư. Mưu kế này rất thâm sâu, cao trí, thật là kỳ diệu. Dùng mưu này lo gì không thành công.

Theo lời dạy, trưởng giả làm hầm lửa, làm thức ăn trộn thuốc độc, thiết dọn sẵn chờ thỉnh Phật.

Bấy giờ, Bất Lan Ca Diếp và năm trăm đệ tử thấy Thân Nhật đồng ý với âm mưu của mình, rất vui mừng hớn hở, không kềm chế được, đều đứng dậy, đồng đưa tay khen ngợi Thân Nhật:

– Lành thay! Thật là đệ tử thứ nhất của bậc Thánh.

Thân Nhật lại thưa:

– Hôm nay lo sửa soạn việc này, ngày mai các sư sẽ thấy.

Trưởng giả làm lễ, các sư đều trở về.

Khi đó, Thân Nhật ra lệnh người nhà chuẩn bị xe cùng nhiều người đi đến chỗ Phật.

Đến nơi, trưởng giả xuống xe, bỏ lọng, tháo kiếm, tháo giày, chấp tay tiến tới, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, quỳ gối bạch Phật:

– Bạch Thế tôn! Khi đói khát, con mong được sự giáo hóa của Ngài và rất vui hưởng được ngọn gió mát của Ngài. Nhưng việc nhà quá bận rộn nên không thể thăm Ngài được. Nay con xin được đê đầu đảnh lễ Đạo sư.

Phật bảo trưởng giả:

– Hãy chí tâm hướng về Như Lai.

Thân Nhật thưa:

– Ngày mai con muốn thiết cơm cúng dường. Nguyện xin Thế tôn và các Thánh chúng vui lòng đến tệ xá của con.

Lúc đó, vì thương xót trưởng giả ngu mê, muốn cứu độ ông ta nên Thế tôn im lặng nhận lời mời.

Thân Nhật rất vui, tự nghĩ: “Quả đúng như diệu kế”, liền lễ Phật, giã từ rồi đi qua chỗ lục sư.

Các sư đón hỏi:

– Phật có nhận lời thỉnh không?

Thân Nhật thưa:

– Nhờ oai lực của các sư, Phật đã nhận lời mời, đúng như mưu kế của chúng ta.

Các sư và năm trăm đệ tử đều rất vui mừng không kềm chế được. Các Phạm chí đều vui mừng nói:

– Trưởng giả mau trở về làm hầm lửa, làm thức ăn trộn thuốc độc, thiết dọn sẵn chờ Phật đến.

Trưởng giả về nhà, âm thầm sai bảo mọi người đào hầm lửa ngay giữa cửa, thiết dọn thức ăn tẩm thuốc độc để sẵn.

Trưởng giả có người con tên là Nguyệt Quang, đến mười sáu tuổi trở nên đỉnh đạc, khôi ngô, tuấn tú, thông suốt các sách vở, nắm vững về các môn thiên văn, địa lý, danh tiếng cao xa vang khắp nơi, các trí giả đều kính ngưỡng, có lòng từ bi thương xót khổ não sanh tử ở đời, đem đức bủa khắp, tế độ quần sanh.

Nguyệt Quang khuyên can cha Thân Nhật:

– Phật là bậc Đại thánh, Tôn sư của ba cõi, đạo đức thanh tịnh, lời dạy chân chánh, chứng đắc ba trí, từ – bi – hỷ – xả, tâm còn hơn mẹ hiền. Chúng ta nên nương nhờ để được độ thoát, sao lại sanh tâm ác nghịch mà mong cầu phước cõi trời. Như vậy há không mê hoặc thay?! Ngày xưa, Thế tôn cầu đạo, ngồi nơi đạo tràng, dưới gốc cây nguyên kiết, thiên ma thứ sáu thấy Phật cao xa, diệt trừ ba độc, cấu uế, vô minh, còn lại trí tuệ sáng suốt, thần thông vô thượng, được chư thiên tôn kính, thượng đế hầu hạ, vạn thần theo hộ vệ… nên ganh ghét, phiền muộn, suy nghĩ: “Nếu Phật thành đạo ắt sẽ hơn ta”. Do đó ăn uống không ngon, không màng đến kỹ nhạc. Thiên ma bay ra điện chánh triệu tập quần thần bàn luận, tìm phương kế phá tan đạo Phật.

Quần thần thưa:

“Bồ-tát có thần thông, đạo lực vô thượng, oai lực chấn động ba cõi, đức độ điều phục mười phương. Chúng thần chẳng thể tìm mưu kế gì”.

Lúc đó, Ma vương nổi giận, ra oai làm chấn động cả trời đất, triệu tập binh chúng ma quỷ, mặc giáp, cờ xí rợp trời, ánh sáng che khuất bầu trời. Ma vương ra lệnh cho quân lính đều biến hóa thành hàng trăm ngàn loại hình khác lạ, đầu trùng thân quỷ rất đáng sợ, gánh núi, vác đá, miệng mắt phóng ra lửa, vây quanh Bồ-tát kêu gào, đạp đất, trâu rống chấn động đến cả chỗ hoang vắng. Núi lở, đất nứt, cây cối đổ gãy, nước biển sóng lớn vọt lên sáu nguồn nước chảy tràn mênh mông, sóng lên cao cuồn cuộn đến trời. Trăm họ khiếp sợ, tổ chim trên cây rớt xuống núi, rồng ẩn trong nước bay vọt lên, làm cho chim lớn mạnh kinh sợ bay tứ tung, sư tử sợ hãi chạy trốn, chim cánh vàng bay trốn, cá lớn Ma-kiệt trôi theo dòng nước ngửa ra. Chư thần sợ hãi, chạy trốn ẩn náu. Ma biến hóa ra các hình tướng hung ác, nhiều loại khí độc bay tứ tung khắp nơi, đồng thời tích tụ lại, hướng đến Thế tôn.

Với lực từ tâm, Phật đưa tay chỉ, các ác quỷ đều hàng phục, chấp tay, đầu mặt lễ Phật, xin quy y. Lúc đó, Như Lai liền đến điều phục, các thiên ma xin làm đệ tử. Tuy thắng, nhưng Phật không có ý vui.

Đem hầm lửa, thức ăn trộn thuốc độc làm sao hại được Phật!

Chất độc nhiều như núi Tu-di, ngọn lửa lớn, dao, kiếm, mâu… cũng không thể lay động một sợi lông của Phật. Nay dùng hầm lửa, thức ăn trộn thuốc độc để hại Phật cũng như muỗi mòng rớt xuống núi Thái Sơn, cũng như cánh con ruồi, lằn muốn che mặt trời, mặt trăng, chỉ tự mình bị hủy hoại mà thôi; chi bằng sớm sám hối tội lỗi mới mong thoát tội.

Trời, rồng, quỷ, thần, dân chúng thế gian, Phạm vương, Đế thích, ma vương… đều cúi đầu nghe theo lời dạy của Phật. Sắc thân Như Lai như kim cương, dứt trừ các điều ác, tích chứa vạn điều lành, tướng tốt, ánh sáng, thần thông vô lượng, đã dứt hẳn năm đường ác mê mờ, đạt được trí tuệ vô thượng chánh chân, vượt trên Thánh chúng, như mặt trăng giữa các vì sao, như mặt trời mới mọc, tỏa chiếu ánh sáng khắp nơi, giảng đạo rộng khắp, giáo hóa quần sanh mê muội, từ – bi – hỷ – xả, thương xót chúng sanh, cứu giúp khổ nạn, còn hơn mẹ hiền.

Phật có oai đức, thần lực như vậy, xin cha sửa đổi, sám hối, quy y Tam bảo.

Bấy giờ trưởng giả Thân Nhật bị nghiệp tội che mờ tâm – không tin hiểu lời Nguyệt Quang thưa – bảo con:

– Nếu đức độ Như Lai đúng như lời khen ngợi của con, Phật có thần thông chiếu thấy hết thì sẽ biết trước cha làm hầm lửa, nấu thức ăn trộn thuốc độc, sao lại nhận lời thỉnh mời của cha. Do đây nên biết, không cần nghĩ chi xa.

Nguyệt Quang lại thưa:

– Phật thật có ba Thánh trí, sáu thần thông, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả… tất cả đều thành đạt. Phật thường độ cho những người ngu muội, không muốn trái ý người.

Tâm Thân Nhật ngu mê, chấp trước, không xả bỏ.

Sáng ngày mai, trưởng giả sai người thỉnh Phật. Sứ giả vâng lời, đến chỗ Phật, quỳ gối bạch Phật:

– Trưởng giả Thân Nhật kính lời mời. Bây giờ đã đến lúc thọ trai, nguyện xin Thế tôn và đại chúng quá bước đến tệ xá của chúng con.

Khi ấy, Thế tôn nghĩ: “Nay nhận lời mời của Thân Nhật, phải không như bình thường. Nên phóng thần thông chấn động mười phương, làm cho họ hàng phục, ắt sẽ thành tựu đạo lớn, giáo hóa rộng khắp, vô lượng; đồng thời giáo hóa bọn lục sư và chín mươi sáu ngoại đạo”.

Bấy giờ, Thế tôn phóng ánh sáng lớn chiếu soi trên đến trời Ba mươi ba, dưới thấu đến mười tám địa ngục. Cảnh giới cõi Phật đều có ánh sáng lớn, thần thông. Bồ-tát, La-hán, Duyên-giác, Phạm vương, Đế Thích, Thiên vương, thần biển, thần đất và các ma quỷ, hàng ức vạn tướng bộ nghe Phật độ Thân Nhật đều đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi lui qua hai bên.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

– Các ông hãy mang bát đến nhà trưởng giả Thân Nhật.

Các Tỳ-kheo đều thưa:

– Dạ vâng.

Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.

Đất biến thành màu vàng. Trên đảnh Phật có bảy lớp mây thơm. Hoa sen hồng, vàng, xanh, cam, tía, trắng… tự nhiên mọc lên ở hai bên đường.

Phật đi bộ ra khỏi cổng, bảo Bồ-tát Không Vô Kiết Tường và sáu mươi vạn người đi trước, hoặc đi trên không, hoặc hiện ở trên đất. Phật đi ở giữa, còn bao nhiêu người khác đều đi theo sau Phật. Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp tất cả làm mờ ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Trời cúng dường bảo cái, rải hoa xuống như mưa. Trời, rồng bay khắp, chim không dám bay qua. Chúng sanh ba cõi không thấy đảnh Phật. Nhạc trời cùng lúc trỗi lên, trùng độc ẩn mất, chim lành liệng quanh hót vang.

Phật không đạp đất nhưng tướng bánh xe in trên đất, ánh sáng chiếu rực rỡ suốt bảy ngày. Các loại cây quý, cây thuốc, cây ăn trái đều nghiêng ngã xuống, ngưỡng lên như hình dáng người đang quỳ. Quỷ dược xoa cánh vàng, các ma quỷ đều dẫn theo đến trăm ngàn binh lính, tay cầm kỹ nhạc hoặc cầm hương hoa, bảy báu, anh lạc, lụa cõi trời, tràng phan, bảo cái từ mười phương đến hội họp. Thiên chúng đều hạ xuống, nhạc khí trỗi lên, người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm nói được, người què đi được, mọi oán ghét đều hòa vui, người mê ngộ được, người say tỉnh lại; trâm cài, vòng đeo của phụ nữ phát ra tiếng. Chim bay, thú chạy đều hóa thành hình người, cây khô trăm năm tự nhiên ra hoa, ngạ quỷ được no đủ, địa ngục được an vui. Đàn tỳ-bà, đàn tranh, ống sáo, trống đánh vang rền.

Phật dùng thần lực biến hóa hầm lửa thành ao tắm bảy báu màu cam tía, có nước tám mùi vị, dưới đáy có cát vàng, chung quanh có hoa sen, trong ao có cá, ba ba, con giải, cá sấu… đang vui đùa. Chim bay, thú chạy, âm thanh hòa hợp. Ven bờ ao có trồng nhiều hàng cây trúc mảnh, cây y phục, giữa những cây treo lụa mỏng, lụa đỏ, đủ cả năm màu. Cành lá bằng san hô, thủy tinh, lưu ly, vàng bạc, dây bằng vàng ròng giăng mắc giữa các hàng cây, treo các chuỗi anh lạc rủ xuống, mỗi khi có gió thổi va chạm nhau phát ra trăm loại âm thanh vi diệu, khen ngợi oai đức của Phật chưa từng có, đều nói pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, làm cho người buồn lại vui, người vui lại buồn. Trên cây bảy báu có các loài chim khổng tước, anh võ, chim cánh vàng, chim thần mỏ đỏ, chim phụng hoàng, chim kiết tường Câu-kỳ-na-la đến hàng trăm ngàn con, ánh sáng màu sắc rực rỡ tỏa chiếu trên các cây, hót vang trăm thứ tiếng làm cho mọi người đều đến nghe. Chim bay thú chạy ngừng lại để nghe. Tuy hình tướng khác nhau nhưng tâm đồng đều quy y Thế tôn.

Bấy giờ, thần biển, thần đất, chúng sanh ba cõi đều đến nhà trưởng giả, thấy hầm lửa biến thành ao tắm, trời đất chấn động, thần thông biến hóa, đạo đức thù thắng như vậy. Các vị đến xem Thân Nhật, thấy các vị ấy, Thân Nhật kinh sợ, lông tóc dựng đứng, hồn vía thất kinh, tự nghĩ: “Ôi, thật là mê hoặc! Ta đã làm việc ác nghịch, không có đạo đức”.

Trưởng giả quay lại nói với lục sư:

– Các ông là loại súc sanh, đẩy tôi vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Bây giờ biết làm sao đây?!

Lục sư sợ hãi, xấu hổ, không nói gì, sợ mang tai họa lớn nên đều chạy trốn.

Lúc ấy, Thân Nhật cùng với con là Nguyệt Quang và phu nhân, thể nữ, quyến thuộc nam nữ, ngoại đạo, bạn bè… đều ra cung đón Phật, trông thấy Thế tôn ánh sáng rực rỡ như núi báu, dung mạo trang nghiêm, sắc thân vàng tía, cao một trượng sáu, các căn tịch tịnh, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, là vua trong chư thiên, đạo đức sáng ngời. Thế tôn đầy đủ mười lực, là vua trong trời người. Phật dùng thần lực, oai đức chiếu thấu vào tâm mê mờ, làm cho Thân Nhật hiểu rõ, như mê được ngộ, dứt trừ bệnh cuồng si, giải thoát năm tình, buồn vui lẫn lộn. Trưởng giả liền biết tội, năm vóc sát đất làm lễ Phật, thưa:

– Bạch Thế tôn! Xin Ngài tha thứ cho con. Con ngu si, không biết chánh chơn, tin theo lời nói ác độc, sanh tâm độc ác muốn làm hại Thế tôn. May mắn nhờ lòng từ hóa độ của Thế tôn, xin tha tội cho con. Nguyện xin Ngài dũ lòng thương xót cứu giúp cho con thoát khỏi tội lớn. Xin thỉnh Thế tôn lên bảo tòa.

Khi ấy, Như Lai đi lên chánh điện, chúng hội đã an tọa. Thân Nhật xấu hổ, sợ sệt không yên, đến trước Phật bạch:

– Vì ngu si mê lầm, tin theo lời tà vạy, cho là chân thật, như người mê cuồng uống lộn thuốc, bệnh càng tăng thêm. Nay được gặp Phật, bệnh tà được dứt trừ. Con đã làm việc không có đạo đức, vì đã bỏ thuốc độc vào thức ăn nên không thể cúng dường. Xin Thế tôn đợi chốc lát để con nấu thức ăn mới.

Phật bảo trưởng giả:

– Hãy đem thức ăn ấy đến, không cần nấu lại. Tham lam, dâm dục, sân giận, ngu si, tà kiến là các thứ độc lớn ở đời. Ta không có những độc này, đã đoạn trừ các độc, độc không thể hại Ta.

Thân Nhật đem thức ăn đến, mùi hương diệt hết tám nạn, ngạ quỷ được an vui. Phật và đại chúng thọ trai xong, trưởng giả đi lấy nước rửa. Chúng hội đều im lặng.

Thân Nhật lui ra ngồi khóc, thưa:

– Bạch Thế tôn! Xin tha thứ cho con. Con vì mê hoặc đã dám mưu toan ác nghịch đến Như Lai. Tự xét biết tội nặng đáng vào địa ngục chịu khổ đêm dài, nước sôi lửa bỏng, đau đớn vô cùng, làm sao thoát khỏi được. Phật với lòng đại từ cứu giúp ba cõi, thương xót chúng sanh, vớt họ ra khỏi cảnh lửa nóng bỏng. Khi chưa được nghe lời Thế tôn dạy, con đã gây ra tội lỗi. Không có Thế tôn, không ai biết trước được.

Phật bảo Thân Nhật:

– Thuở xưa, khi Phật Định Quang thọ ký cho Ta, có nói: “Vào đời sau vô số a tăng kỳ kiếp, ở trong đời ngũ trược ác thế, ông sẽ làm Phật, hóa độ chúng sanh như Ta ngày nay. Lúc ấy sẽ có trưởng giả Thân Nhật làm hầm lửa, nấu thức ăn trộn thuốc độc mưu toan hại ông”. Khi ấy Ta đã đắc trí tuệ tam muội, biết trước tên họ của ông rồi, huống chi ngày hôm qua lại không biết sao?!

Thân Nhật vui vẻ thưa:

– Bạch Thế tôn! Ngài đã biết trước việc vô số kiếp. Con đã tỉnh ngộ, sẽ được thoát khỏi tội. Nay con hết lòng tự quy y Phật. Con đã làm việc sai trái, nguyện cho tội nặng của con được nhẹ bớt.

Phật vốn có thệ nguyện không bỏ chúng sanh ngu si, mê hoặc, liền bảo Thân Nhật:

– Lành thay trưởng giả! Ông đã tự giác sám hối, tội nặng ắt sẽ tiêu trừ. Ta sẽ thuyết giảng đạo nghĩa, làm cho ông hiểu rõ.

Trưởng giả thưa:

– Bạch Thế tôn! Con nguyện xin muốn nghe. Dù chết, đối với thiện đạo, con hết lòng không quên.

Khi ấy, Thế tôn phát ra âm thanh lớn gồm tám loại tiếng, diễn vạn ức âm thanh, thuyết giảng vô lượng pháp: tám giải thoát, bốn đế, ba môn giải thoát, sáu độ, thực hành đạo pháp thâm sâu vi diệu, hiểu biết ba cõi là không. Các pháp tội – phước do nhân duyên tạo. Xem bệnh, chọn thuốc, tùy theo căn cơ thích hợp mà thuyết pháp.

Thân Nhật tỉnh ngộ, bỗng nhiên hiểu rõ, giải trừ mọi nghi ngờ, vui vẻ nhập định vô tưởng tịch nhiên, liền ngay trên tòa ngồi đạt bất thối chuyển. Trưởng giả vui mừng, vọt lên hư không, cách mặt đất một trăm bốn mươi trượng; từ trên hư không hạ xuống, cúi đầu sát đất hôn và xoa chân Phật, quỳ gối trình thưa:

– Nay con được giác ngộ là nhờ Phật hóa độ cho con.

Trưởng giả vui mừng, tán thán Phật:

– Mười lực Phật thật oai hùng. Thần lực Như Lai chấn động mười phương, không ai sánh bằng, biết trước hầm lửa, cơm thuốc độc, làm cho tự tiêu trừ. Phật không lo buồn gì. Tất cả dao kiếm không thể làm tổn hại Ngài được. Mũi tên, dao cứng đều hóa thành hoa. Đức Phật dũng mãnh thay! Như Lai có thể làm cho chín mươi sáu tà đạo hàng phục. Tất cả dị khẩu đồng âm tán thán đạo Phật vững chắc như kim cương. Phật như núi vàng chiếu sáng tất cả, làm tan hoại mọi u ám, mê mờ, chỉ còn lại ánh sáng trí tuệ, vượt lên trên các vị Thánh, đức vượt quá hư không, biện tài vô ngại, mở bày chánh pháp khắp đại thiên thế giới, đều phục những chúng sanh cang cường làm cho thành thục. Oai lực chấn động ba cõi, độc tôn không có ai sách bằng, lìa các trần cấu, sạch như vàng cõi trời, mưa xuống pháp bảo làm tất cả được no đủ, bố thí thất thánh tài vô tận. Quán tâm chọn thuốc, trước hết phá tan quân ma. Tuỳ theo căn cơ thích hợp mà giảng pháp, làm cho tất cả đền được độ thoát. Chín mươi sáu tà đạo đều ẩn trốn.

Khi Thân Nhật tán thán Phật pháp, chúng đến đại hội đều thích nghe pháp, được phước báo, được độ thoát vô lượng không thể tính đếm được. Trời đất chấn động, nhạc khí vang lên, trời Phạm vương thứ bảy nghe giảng pháp. Đàn tỳ-bà, khánh, trống, ngàn loại kỹ nhạc tự nhiên trỗi lên. Thiên đế trời Đao Lợi rải hoa dâng lên Phật, khen ngợi oai đức của Phật chưa từng có.

Khi ấy, ai nấy đền vui mừng, cúi đầu làm lễ giã từ.

  Xem thêm:

 • Kinh Nguyệt Ðăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi - Kinh Tạng
 • Hợp Bộ Kinh Kim Quang Minh - Kinh Tạng
 • Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Những Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành - Kinh Tạng
 • Kinh Thái Tử Đức Quang - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Hải Long Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Bảo Tinh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tu Hành Bản Khởi - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhơn Đạo - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Kinh Tạng