Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Tâm Chánh

Danh mục: Thích Nữ Tâm Chánh

kinh luat luan 20

Kinh Phật Thuyết Thân Nhật

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
phap bao 10

Kinh Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
kinh luat luan 18

Kinh Bồ Tát Sanh Địa

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
kinh luat luan 33

Kinh Tư Ha Muội

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
kinh luat luan 8

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn

Hán dịch: Tống Pháp Thiên. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh
phap bao 3

Kinh Phật Nói Về Sự Tu Hành Của Bồ Tát

Hán dịch: Tây Tấn Bạch Pháp Tổ. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh
kinh luat luan 12

Phật Thuyết Công Đức Của Tu Lại

Hán dịch: Tào Ngụy Bạch Diên. Việt dịch của Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh

Xem Nhiều