Kinh Phật Thuyết Thân Nhật

Phật Thuyết Thân Nhật Kinh

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch

Bản Việt dịch của Thích Nữ Tâm Chánh

***

Nghe như vầy:

Một thời, Phật cùng với đại chúng Tỳ kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị, trú tại đỉnh núi Linh Thứu, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ trong thành Vương Xá có đại trưởng giả giàu có tên là Chiên La Nhật, của báu vô lượng, kính tin Phật pháp, cúng dường chúng Tăng, tinh tấn không ai bằng.

Trưởng giả có người em tên là Thân Nhật, không tin Phật pháp, tin theo các tà đạo, thấy anh phụng thờ chánh pháp thì ôm lòng giận ghét. Ông ta phụng sự ngoại đạo tên là Bất Lan Ca Diếp.

Một hôm Bất Lan ca Diếp và năm trăm ngoại đạo gọi Thân Nhật nói:

– Nay chỉ có anh của ông không chịu theo ta, không biết đạo chân chánh mà trở lại tin theo Phật.

Khi ấy, Chiên La Nhật biết việc các ngoại đạo bàn luận, bảo Thân Nhật:

– Ngày mai tôi muốn mời thầy của chú. Các ngài có chịu hạ cố đến nhà tôi không?

Thân Nhật đáp:

– Nên đến đó thỉnh trước.

Thân Nhật liền đi đến chỗ các thầy của mình, quỳ gối thưa:

– Nay anh con muốn hàng phục, thỉnh mời các đại nhân. Ngày mai xin các ngài vui lòng đến nhà anh con thọ thực.

Các sư nói:

– Tốt lắm!

Các sư liền nhận lời mời.

Lúc đó, Thân Nhật trở về báo lại cho người anh:

– Hôm nay các sư đã nhận lời. Ngày mai sẽ đến.

Khi ấy, Chiên La Nhật sai nhiều người giúp việc đào cái hầm lớn sâu năm thước, ngay giữa cửa, rồi đem bùn xanh đổ đầy hầm. Sau đó phủ lên một lớp đất bùn mỏng làm cho bằng phẳng. Lại chuẩn bị sẵn năm trăm cái giường lỏng một chân, dùng vải che lại. Lại lấy năm trăm bát đựng sữa bò chín, chuẩn bị sẵn sàng đợi các sư ngoại đạo đến.

Sáng hôm sau, Thân Nhật đến thỉnh các sư.

Các Ni-kiền-tử không có phép tắc, đi đứng lộn xộn, chen nhau vào ngồi trước, không nhường cho người trên. Họ vừa đến cửa, hấp tấp chạy tới, liền rơi xuống hầm bùn làm dơ y phục. Các sư đều sân giận, muốn bỏ về.

Lúc ấy, Chiên La Nhật sai người kéo giữ lại, dùng lời khuyên giải:

– Đây là hầm bùn cũ. Đạo nhân không biết mới rơi xuống đó. Không phải cố ý, xin chớ có sân giận. Xin mời các sư đến thọ thực thay y phục rồi vào dùng cơm.

Các sư đi vào trong, được người nhà dâng cho bát sữa, các sư cầm lấy rồi tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, các giường đều nghiêng sụp, năm trăm đạo nhân đều ngã xuống đất, bát sữa đổ đầy mặt và y phục các sư. Lúc đó, các đạo nhân càng tức giận, bảo Thân Nhật:

– Hôm nay ông cùng với anh ông âm mưu hại chúng tôi, hủy nhục chúng tôi. Việc này thật không nhỏ đâu!

Khi ấy, Thân Nhật cũng rất buồn. Đạo nhân tức giận đều bỏ đi.

Bấy giờ, Chiên La Nhật kéo giữ lại, dùng phương tiện thí dụ, nói:

– Khi các ông rớt xuống bùn, thân thể đen bẩn, thật là hôi dơ, giống như đạo của các ông. Bây giờ dính sữa trắng, màu này tinh khiết, ví như đạo Phật. Các ông cũng có thể bỏ đạo tà thuật của các ông mà đến với đạo pháp chúng tôi.

Các ngoại đạo không nghe theo, tức giận bỏ đi.

Sáng ngày mai, Thân Nhật đến gặp các thầy của mình, quỳ gối thưa:

– Anh con không ý thức, đã làm việc phi pháp. Con thật không biết, xin các sư thương xót, đừng quở trách con. Tuy vậy, hôm nay con sẽ báo oán việc ngày hôm qua cho các sư. Anh con chỉ làm hầm bùn và sữa để hủy nhục các sư. Nay con báo oán còn hơn thế nữa. Con sẽ thỉnh vị thầy mà anh con tin theo. Con sẽ đào hầm sâu năm trượng ở giữa cửa, để lửa vào trong đó rồi phủ lên lớp đất mỏng. Con sẽ thiết dọn thức ăn trộn thuốc độc. Khi Phật đến, nếu không rơi xuống hầm lửa thì cũng bị cơm thuốc độc giết hại. Ý các sư thế nào?

Khi ấy các sư đáp:

– Như Phật Thế tôn, Thánh trí dũng mãnh, thấy được các việc trong quá khứ, vị lai; những điều người khác bàn bạc, Phật đều biết trước. Tuy ông muốn làm vậy, e rằng không thể được.

– Trước hết, con sẽ thỉnh họ đến. Nếu họ nhận lời tức là không biết, còn nếu chắc là bậc Thánh minh thì không nhận lời thỉnh của con.

Các sư nói:

– Hay lắm!

Khi ấy, Thân Nhật ra khỏi thành Vương Xá, đến núi Linh Thứu, đến trước Phật chắp tay vái chào, bạch Phật:

– Con muốn thỉnh Phật và các đệ tử. Nguyện xin Ngài vui lòng đến nhà con dùng bữa cơm đạm bạc.

Phật bảo:

– Tốt lắm!

Lúc đó, Thân Nhật vui mừng ra về, trở lại bạch với các thầy mình:

– Phật đã nhận lời mời, như vậy là không biết. Chúng ta chỉ việc đào hầm, làm thức ăn trộn thuốc độc thôi.

Lúc ấy, các ngoại đạo đều rất vui mừng, bàn bạc với nhau rất vui vẻ.

Thân Nhật có con tên là Chiên La Pháp (Hán dịch là Nguyệt Quang đồng tử) đời trước đã có nhân duyên học kinh đạo Phật, có thần lực, ý chí dũng mãnh, hướng về đại thừa. Đồng tử thưa cha:

– Phật là bậc Đại thánh, chứng đắc thần thông, biết trước việc vô cùng, thấy rõ việc vô cực, đến ý nghĩ của loài côn trùng Phật đều biết trước. Cha chớ nên tin theo lời nói xấu ác, tà vạy mà mắc tội nặng.

Khi ấy, Chiên La Pháp lại thưa cha:

– Giả sử đến kiếp tận, lửa cháy khắp ba ngàn cõi nước, lại lấy các chất độc nhiều như núi Tu-di còn không thể làm động một sợi lông của Phật, huống chi hầm lửa nhỏ này mà muốn hại Phật. Việc cha làm ví như lửa đom đóm, dùng ánh sáng nhỏ mà muốn che mặt trời, mặt trăng. Ví như chim nhỏ muốn dùng thân mình làm lở núi Thiết-vi, trở lại bị tan nát thân chứ không thể làm gì được. Nay hành động của các ngoại đạo cũng như vậy. Cha không nên thỉnh Phật.

Người cha không tin, vẫn làm theo âm mưu trước.

Sáng ngày mai, trưởng giả sai người đến gặp Phật, thưa:

– Vật thực cúng dường đã làm xong, xin Ngài vui lòng đến nhà con.

Lúc đó, Như Lai khởi tâm hướng đến, phóng ánh sáng lớn chiếu soi tất cả.

Khi ấy, mười phương có mười vị Bồ-tát đều là A-duy-nhan (Nhất sanh bổ xứ). Mỗi vị Bồ-tát đều cùng với trăm ức vô số Bồ-tát bay đến đại hội. Các vị đều đem theo hoa quý, hương thơm chiên đàn và các loại kỹ nhạc cúng dường Thế tôn. Các vị đến thành Vương Xá muốn xem Như Lai cảm hóa Thân Nhật.

Bấy giờ, nhà Thân Nhật có ánh sáng sắc vàng, sáng như mặt trời.

Chiên La Pháp thưa:

– Hôm nay Phật hiện ánh sáng sắc vàng ở nhà ta. Phật vì nghĩ đến nhà ta nên có sự cảm ứng này. Ngài có thể đến, dừng mà không cần phải sai người đón trước.

Người cha vẫn không tin.

Khi ấy, đệ nhất phu nhân của Thân Nhật – tên là Nguyệt Vũ Chiên La Pháp – thấy việc biến hóa lạ thường này, rất vui mừng, phát tâm Vô thượng chánh chơn.

Bấy giờ, Chiên La Pháp thưa mẹ:

– Mẹ nên bảo năm trăm phu nhân trang sức để ra tiếp đón Như Lai. Vì sao? – Vì Thế tôn khó gặp. Hàng trăm ngàn kiếp mới có Phật ra đời.

Năm trăm phu nhân đều nghe theo, vui vẻ ra cung đón Phật.

Khi Phật vào thành, chân vừa bước đến ngạch cửa, ba ngàn cõi nước chấn động mạnh, những người bệnh tật đều hết bệnh, người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm nói được, người què đi được; người bị trúng độc, chất độc không thể làm hại; các nhạc khí không đánh tự kêu, vàng bạc bảy báu đều phát ra âm thanh, chim bay thú chạy, kêu hót rất hay.

Khi ấy, chư thần và các thiên chúng mười phương cùng các vị thần lớn không thể tính đếm được đều theo nhau đến nhà Thân Nhật.

Phật vừa bước lên hầm lửa, hầm lửa biến thành ao tắm. Trong đó mọc lên hoa sen lớn như bánh xe, hoa có ngàn cánh, cọng bằng bảy báu, màu sắc tươi đẹp. Phật đi trên hoa sen đó, các Bồ-tát đi trên hoa có năm trăm cánh, đệ tử đi trên hoa có năm trăm cánh.

Thân Nhật thấy hầm lửa biến hóa như vậy rất kinh sợ, cúi đầu làm lễ.

Phật vào trong nhà, các Bồ-tát, đệ tử đều an tọa. Thân Nhật sám hối, ở trước Phật thưa:

– Con rất ngu si, không biết gì nên làm việc phi pháp. Trong thức ăn hôm nay đều có trộn thuốc độc, xin Thế tôn chờ chốc lát để con làm thức ăn khác.

Phật dạy:

– Ông cứ đem thức ăn tẩm thuốc độc đến dọn cho Ta.

Thân Nhật vui vẻ làm theo lời Phật, phân chia thức ăn cho tất cả. Phật và đại chúng thọ nhận và chú nguyện. Thức ăn độc dược biến thành trăm vị, mùi thơm bay khắp mười phương. Những ai ngửi mùi thơm của thức ăn này đều tự nhiên no đủ, thân được an ổn, đều phát tâm vô thượng bình đẳng.

Đại chúng thọ thực xong, năm trăm phu nhân và Chiên La Pháp đảnh lễ Phật rồi đứng qua một bên. Trưởng giả Thân Nhật tự lấy ghế nhỏ ngồi ở trước Phật, thưa:

– Bạch Thế tôn! Ngài đã chứng đắc thần thông, đạt được ba trí. Những việc gì con nghĩ và làm, Phật đều biết hết, sao không dạy bảo chúng con, làm cho chúng con làm việc phi pháp, tạo ra tội ác này. Phật lẽ nào không biết chúng con bàn luận?!

Phật bảo Thân Nhật:

– Thuở xưa, vào thời quá khứ cách đây vô số kiếp, có Phật hiệu là Đề Hòa Kiệt Như Lai Đẳng Chánh Giác, trí tuệ vô lượng, hóa độ những người biếng nhác.

Một thời, Phật cùng với chúng Bồ-tát và vô số đại đệ tử đều đi vào thành.

Khi ấy, có trưởng giả tên là Tỉnh Đà Vệ, vừa ra khỏi thành, gặp con gái Phạm chí xinh đẹp, ít có ai sánh bằng, tay cầm hoa thơm đẹp.

Khi ấy, con trưởng giả liền lấy năm trăm đồng tiền bạc mua hoa của cô gái. Hoa có năm cành. Con trưởng giả đem tung lên cúng dường Phật. Phật thọ ký rồi nói:

– Cách sau vô số a tăng kỳ kiếp, con sẽ được làm Phật hiệu là Thích Ca Văn. Trong thời con làm Phật có trưởng giả tên là Thân Nhật cùng với các ngoại đạo hợp nhau làm việc ác nghịch, đào hầm lửa, làm thức ăn có thuốc độc mưu toan thử con. Tuy làm ác như vậy nhưng được con hóa độ.

Phật bảo Thân Nhật:

– Con trưởng giả khi ấy nay chính là Ta. Chính lúc được Như Lai thọ ký, Ta liền đạt trí tuệ thiền định, biết trước tên họ của ông, huống là hôm qua các ông mưu toan bàn bạc việc này, lẽ nào Ta không biết. Nên biết, chư Phật có trí tuệ quyền xảo, muốn đem nhân duyên để hóa độ.

Trưởng giả Thân Nhật nghe Phật dạy liền đắc pháp nhẫn, tán thán Thế tôn:

– Trí tuệ Như Lai vượt qua tất cả, biết rõ hôm nay con không mắc tội. Vì sao? – Vì vào đời quá khứ, Phật Đỉnh Quang đã nói trước tên con, nay sẽ được Phật hóa độ. Do đó con không bị mắc tội.

Bấy giờ, Phật thuyết pháp ở thành Vương Xá. Hàng ngàn trưởng giả, cư sĩ và năm trăm ngoại đạo đều phát tâm Vô thượng chánh chơn, năm trăm phu nhân chứng đắc địa vị bất thối chuyển.

Đồng tử Nguyệt Quang rời khỏi chỗ ngồi, tán thán Phật rồi thưa:

– Vào đời sau, nếu con được làm Phật, nguyện cho cõi nước của con, tất cả mọi người đều không có tâm ác mà hiền lành chất phác. Nếu có những người ác, cang cường vào đời năm trược xấu ác trong cõi nước của con, con nguyện sẽ hóa độ cho họ.

Phật bảo A-Nan:

– Ông có nghe đồng tử Nguyệt Quang nói không?

A-Nan thưa:

– Thưa, con có nghe.

Phật bảo A-Nan:

– Sau khi Ta nhập Niết-bàn một ngàn năm, chánh pháp sắp đoạn tuyệt, đồng tử Nguyệt Quang sẽ ra đời ở nước Tần, làm bậc Thánh quân, thọ trì kinh pháp của Ta, hoằng hóa làm cho đạo Ta hưng thịnh. Nước Tần và các nước gần bên: Thiện Thiện (phía Tây nhà Hán), Ô Trường Quy, Tư Sơ Lặc, Đại Uyên, Vu Điền và các dân tộc Rợ đều tin theo Phật, tôn kính pháp, thọ làm Tỳ-kheo rất nhiều. Tất cả người nam, người nữ nào nghe kinh Thân Nhật, nếu trước kia đã phạm tội ác, nay đều được hết tội. Nên biết Thế tôn ứng hiện hóa độ như vậy. Người có phạm tội ác nghịch còn được độ thoát, huống là người chí thành học Phật đạo.

Phật thuyết kinh xong, tất cả chúng hội đều hoan hỷ, làm lễ giã từ.

  Xem thêm:

 • Kinh Phật Thuyết Thọ Đề Già - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Hiền Nhân - Kinh Tạng
 • Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Kinh Tạng
 • Kinh Vu Lan – HT Thích Trí Quảng soạn - Kinh Tạng
 • Kinh Sinh - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh - Kinh Tạng
 • Kinh Thái Tử Mộ Phách – Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 04 – Kính Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Viên Thắng dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Cú – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 02 – Kính Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Tịnh Độ Cảnh Ngữ - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 9 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Đại Đường Tây Vực Ký - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4 - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé - Kinh Tạng