Kinh Tư Ha Muội

Tư Ha Muội Kinh

Ngô Chi Khiêm dịch

Bản Việt dịch của Thích Nữ Tâm Chánh

***

Nghe như vầy:

Một thời, Phật cùng với đại chúng Tỳ kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị, trú tại vườn Trúc, nước Vương Xá.

Bấy giờ, có con của trưởng giả Bà la môn tên là Tư Ha Muội cùng với năm trăm đệ tử đều đi ra khỏi nước Vương Xá để đến vườn Trúc. Chưa đến nơi, trông thấy Phật đi kinh hành, hào quang chiếu sáng khắp nơi – người đời không thể có được – năm trăm đệ tử cùng nhau bàn luận: “Phật trang nghiêm không ai bằng, oai thần đến như vậy. Vì sao có được như vậy ở đời? Do làm những hạnh gì, tích chứa công đức gì mà được thân này?”, nên đến thưa hỏi.

Năm trăm đệ tử đều cung kính, run sợ, lông tóc dựng đứng, đến trước Phật làm lễ rồi lui qua một bên.

Tư Ha Muội ở trước, bạch Phật:

– Thân Phật trang nghiêm như vậy, chẳng phải ở đời có được. Vì sao được như vậy? Do làm hạnh gì, tích chứa công đức gì?

Phật hỏi Tư Ha Muội:

– Do thấy điều gì mà nói thân Phật trang nghiêm như vậy, chẳng phải ở đời có được?

Tư Ha Muội liền ở trước Phật nói kệ thưa:

– Dùng tưởng nhìn, không thể thấy

Đấng Trung-tôn khi kinh hành

Cất bước chân hoa sen hiện

Tướng trang nghiêm không thể lường.

Tuệ vô ngã hiện chánh pháp

Khắp mặt đất đều chấn động

Đất cao thấp đều bằng phẳng

Chỗ đất cao, làm cho thấp

Khi cất bước đi kinh hành

Đã kinh hành trên mặt đất

Thân đứng lại, đất chuyển phải

Đất xoay chuyển không thể biết.

Khi bước chân đạp xuống đất

Đi kinh hành liền không thấy

Dấu vết chân như bức vẽ

Tất cả tướng đều hiện rõ

Tướng bánh xe vô số sắc

Đều hiện rõ trên mặt đất

Những điều thấy, đời chẳng có

Vì thế biết rất tôn quý.

Không thể thấy ở trên đảnh

Ở bên trái hay bên phải

Ở phía trước hay phía sau

Tất cả chỗ đều không thấy.

Do nhân nào ý biết rõ

Do duyên nào trí hiểu biết?

Vì thế nên lấy làm lạ

Nguyện xin Ngài giải rõ cho.

Thân trí tuệ do đâu được?

Điều căn bổn làm sao đến?

Do thực hành những pháp nào?

Được thành tựu những quả gì?

Nguyện xin Ngài đoạn trừ nghi

Giải rõ cho chúng con hiểu

Làm sao được trí tuệ Phật

Để chúng con được phát tâm

Theo thứ lớp xin giải rõ

Các hạnh của chư Bồ-tát

Để tự mình thành tựu việc

Đắc thần túc đến mười phương.

Phật dạy:

– Lành thay! Lành thay! Tư ha Muội! Những điều ông hỏi thật là thâm sâu, thật là thâm sâu, nhiều mối suy nghĩ, nhiều điều sâu kín, thương xót trời người khắp mười phương, muốn độ thoát cho họ nên phát tâm Bồ-tát đại sĩ làm cho đều tinh tấn.

Phật bảo Tư Ha Muội:

– Ta sẽ giảng rõ cho ông. Ông hãy lắng nghe kỹ và lãnh thọ.

Tư Ha Muội liền thưa:

– Con xin lãnh thọ.

Phật dạy:

– Nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành sáu việc sau thì chưa phát tâm Bồ-đề, liền phát tâm. Thế nào là sáu?

1- Nương theo Phật.

2- Vào chánh đạo không thối lui.

3- Trong tâm tự hiểu rõ.

4- Được gặp thiện tri thức để nương theo.

5- Thường có đại nguyện.

6- Không khiếp nhược, không nhàm chán trí tuệ.

Đó là sáu việc.

Khi ấy, Phật nói kệ:

– Nếu có người nương Phật pháp

Vào chánh đạo không thối lui

Thường nương tựa thiện tri thức

Liền do đó được đại nguyện

Trong tâm ý hiểu biết rõ

Được như vậy không khiếp nhược

Đều đầy đủ các trí tuệ

Như vậy mới lãnh thọ pháp.

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Do phát tâm nên có bao nhiêu tâm hoan hỷ?

Phật dạy:

– Do phát tâm Bồ-tát nên có sáu tâm hoan hỷ.

Những gì là sáu?

1- Do được tâm hoan hỷ nên không xa lìa Phật.

2- Được thọ ký vào chánh đạo

3- Làm vị Y vương chữa trị sanh – già – bệnh – chết của người.

4- Ta làm vị dẫn đường đưa người ra khỏi sanh tử trong năm đường.

5- Ta làm vị thuyền trưởng cứu thoát người đang trôi nổi trong biển lớn.

6- Ta làm vị minh chủ phá tan mọi ngu si trong tăm tối.

Đó là sáu tâm hoan hỷ.

Bấy giờ, Phật nói kệ:

– Do hoan hỷ, không lìa Phật

Được thọ ký vào chánh đạo

Làm Y vương trị tất cả

Hạnh như vậy được vừa ý

Ở thế gian Ta dẫn đường

Cho người ra khỏi ách nạn

Các sanh tử và lão bệnh

Tất cả người đều tham đắm

Ta thấy người rất cực khổ

Xoay chuyển đọa trong năm đường

Ta sẽ làm vị thuyền trưởng

Cứu vớt người trôi trong biển

Trong tăm tối làm minh chủ

Với người mù, cho mắt sáng

Người dua nịnh và ngu si

Tất cả đều được trí tuệ.

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Do được tâm hoan hỷ nên có bao nhiêu công đức được an nghỉ?

Phật dạy:

– Do phát tâm Bồ-tát, có sáu việc thân ý được an nghỉ.

Những gì là sáu?

1- Do thoát khỏi khổ nhọc trong địa ngục, cầm thú, ngạ quỷ nên thân ý được an nghỉ.

2- Do được thoát khỏi tám điều tai nạn.

3- Do thoát khỏi các luận bàn nên không còn rơi vào chín mươi sáu loại tà kiến.

4- Được chư Phật, A-la-hán độ thoát.

5- Do được an trụ trong pháp khí đệ nhất, không còn lay chuyển.

6- Do an trụ trong lời Phật dạy, không bỏ mất Phật đạo.

Đó là sáu công đức được an nghỉ.

Bấy giờ, Phật nói kệ:

– Do ra khỏi các đường ác

Thân xa lìa tám nạn khổ

Các ngoại đạo không còn danh

Bọn như vậy đều xa lìa

Được chư Phật và La-hán

Tất cả những bậc danh tiếng

Hóa độ làm phát tôn ý

Tất cả pháp cao quý nhất

Được ở trong các pháp khí

Tất cả Phật cùng với pháp

Cũng không bỏ lời Phật dạy

Do đó nên được vừa ý

Thể hư không có thể tận

Bóng, tiếng vang có thể thấy

Không bằng người dũng mãnh này

Hành vô biên không thể tận.

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Người phát tâm Bồ-tát còn phải thực hành các pháp nào?

Phật dạy:

– Người phát tâm Bồ-tát nên thực hành sáu việc. Đó là:

1- Nên thực hành bố thí.

2- Nên giữ giới.

3- Nên nhẫn nhục.

4- Nên tinh tấn.

5- Nên nhất tâm.

6- Nên thực hành trí tuệ.

Đó là sáu việc nên thực hành.

Khi ấy, Phật liền nói kệ:

– Người thực hành đại bố thí

Hoặc hành hạnh hộ trì giới

Hành nhẫn nhục và tinh tấn

Tu thiền định và trí tuệ

Liền trước Phật được thọ ký

Được hùng mạnh giữa loài người

Công đức này cao quý nhất

Các Bồ-tát nên thực hành.

Người như vậy đối tất cả

Hạnh đặc biệt không ai bằng

Ở nơi nào cũng tôn quý

Được vô số người cúng dường.

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Bồ-tát muốn chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn nên làm những pháp gì?

Phật dạy:

– Bồ-tát có sáu việc thực hành để mau chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn.

Thế nào là sáu?

1- Không xét đến thân mình.

2- Không xét đến người.

3- Không xét đến thọ mạng.

4- Không xét đến hình tướng.

5- Không xét đến không thường còn.

6- Không xét đến thường còn.

Đó là sáu việc mà Bồ-tát thực hành sẽ mau chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn.

Bấy giờ, Phật nói kệ:

– Ngô, ngã, nhân cùng với thọ

Cũng không xét có hình tướng

Tâm không nghĩ có hay không

Bậc trí tuệ nên xa lìa

Miệng giảng nói pháp nhân duyên

Pháp nhân duyên vô sở hữu

Tất cả pháp không sanh khởi

Do đó nên đắc pháp nhẫn.

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Bồ-tát đại sĩ đã đắc Vô sanh pháp nhẫn cần thực hành bao nhiêu việc để đắc nhất thiết trí?

Phật dạy:

– Bồ-tát đại sĩ đã đắc Vô sanh pháp nhẫn có sáu việc để chứng đắc Nhất thiết trí.

Những gì là sáu?

1- Được thân lực.

2- Được khẩu lực.

3- Được ý lực.

4- Được thần túc lực.

5- Được đạo lực.

6- Được tuệ lực.

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Thế nào là thân lực?

Phật dạy:

– Thân lực là bền chắc như kim cương, không có tỳ vết, lửa không thể thiêu đốt, dao không thể chặt được, tất cả mọi người không thể làm lay động. Đó là thân lực.

– Thế nào là khẩu lực?

Phật dạy:

– Khẩu lực là có sáu loại âm thanh từ kim khẩu Như Lai thuyết ra, vang khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Đó là khẩu lực.

– Thế nào là ý lực?

Phật dạy:

– Ý lực là làm cho trăm ngàn ức ma đến cũng không thể lay động một sợi lông của Phật. Đó là ý lực.

– Thế nào là thần túc lực?

Phật dạy:

– Thần túc lực là dùng một ngón chân có thể làm chấn động ba ngàn đại thiên thế giới mà nhân dân trong đó không có kinh sợ. Đó là thần túc lực.

– Thế nào là đạo lực?

Phật dạy:

– Đạo lực là mười phương chư Phật thuyết pháp cho tất cả mọi người không có thiếu sót, tất cả đều được nghe. Đó là đạo lực.

– Thế nào là tuệ lực?

Phật dạy:

– Tuệ lực là có thể hiểu biết việc làm, ý nghĩ của tất cả mọi người, hiểu biết thời hội họp. Trong khoảng khảy móng tay, bằng trí tuệ có thể biết, có thể thấy, có thể hiểu, tất cả đều thấy biết rõ. Đó là tuệ lực.

Bồ-tát đại sĩ đã được Vô sanh pháp nhẫn, do sáu pháp này được Nhất thiết trí.

Bấy giờ, Phật liền nói kệ:

– Thân dũng mãnh không thể lường

Không có ai phá hoại được

Hoặc dùng lửa và dùng dao

Cũng không thể hại thân này

Tất cả người và đao binh

Hoặc dùng gậy và mắng chửi

Muốn hại thân không thể được

Cũng không làm động sợi lông

Âm thanh lớn vang Phạm thiên

Ở trong đó không sợ hãi

Thuyết kinh pháp khắp thế giới

Không có thể ngăn cản được

Ý cao thượng khó sánh bằng

Tánh Bồ-tát thật tự nhiên

Một ức ma muốn quấy loạn

Cũng không thể làm động tâm

Thần túc lực đều đầy đủ

Làm chấn động cả trời đất

Người thành tựu thần túc lực

Liền biết là bậc tôn quý

Nếu đã được đạo giác ngộ

Liền biết là bậc tối tôn

Phật và pháp đều đầy đủ

Liền theo đó chuyển pháp luân.

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Đã thành tựu Nhất thiết trí, Như Lai Vô sở trước Chánh đẳng giác an trụ bao nhiêu pháp?

Phật dạy:

– Thành tựu Nhất thiết trí, Thích Ca Như Lai an trụ sáu pháp. Thế nào là sáu?

1- Mười chủng lực của Phật.

2- Bốn vô sở úy

3- Mười tám pháp bất cộng.

4- Có lòng đại bi.

5- Không ai có thể thấy được đảnh Phật.

6- Có ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân.

Đó là sáu pháp trụ.

Khi ấy, Phật nói kệ:

– Phật lực là mười chủng lực

Bốn vô úy đều vượt qua

Vượt lên trên tất cả pháp

Làm đại tướng trong loài người

Được thành tựu tâm đại bi

Không ai thấy được đảnh Phật

Cho đến trời và loài rồng

Tất cả người không thể thấy

Bậc như vậy tướng dũng mãnh

Có đầy đủ ba hai tướng

Tất cả đều được thành tựu

Liền chứng đắc bậc vô thượng.

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Đã chứng đắc Nhất thiết trí, Như Lai Vô sở trước Chánh đẳng giác thực hành bao nhiêu pháp diệt độ?

Phật dạy:

– Đã chứng đắc Nhất thiết trí, Thích Ca Như Lai thực hành sáu pháp diệt độ.

Thế nào là sáu pháp diệt độ?

Lúc đó Thích Ca Như Lai để lại năm phần không diệt độ. Thế nào là năm?

1- Giới thân

2- Định thân

3- Trí tuệ thân

4- Giải thoát thân.

5- Giải thoát tri kiến thân.

Đó là để lại năm phần không diệt độ. Vì thương xót mọi người nên Phật diệt độ..

Bấy giờ, Thích Ca Như Lai dùng vô số việc tán thán, khen ngợi công đức của Tỳ-kheo Tăng, dạy người bố thí. Vì thương xót nhân loại nên Phật diệt độ.

Khi ấy, Thích Ca Như Lai tự làm tan hoại xá-lợi của thân nát như hạt cải. Vì thương xót nhân loại nên Phật diệt độ.

Khi ấy, Thích Ca Như Lai nói với các Bồ-tát:

– Ta vì mong cầu đạo Vô thượng Chánh giác, thương xót nhân loại nên diệt độ.

Khi ấy, Thích Ca Như Lai thuyết mười hai bộ kinh cho chúng sanh trong mười phương, làm cho họ đều hiểu rõ. Thế nào là mười hai?

1- Văn kinh

2- Thuyết kinh

3- Thính kinh

4- Phân biệt kinh

5- Hiện kinh

6- Thí dụ kinh

7- Sở thuyết kinh

8- Sanh kinh

9- Phương đẳng kinh

10- Vô tỉ pháp kinh

11- Chương cú kinh

12- Hàng kinh.

Đó là mười hai bộ kinh.

Vì thương xót nhân loại nên Phật diệt độ.

Khi ấy, Như Lai giảng thuyết bốn tự quy. Thế nào là bốn?

1- Chỉ lấy cốt yếu, không lấy thức.

2- Chỉ lấy pháp, không lấy thức.

3- Chỉ lấy tuệ, không lấy hình.

4- Chỉ lấy chánh, không lấy lời nói.

Đó là bốn tự quy, đã được Nhất thiết trí Thích Ca Như Lai thực hành sáu pháp diệt độ này.

Bấy giờ Phật nói kệ:

– Khi đức Phật sắp diệt độ

Vì tất cả hiện an ổn

Để năm phần cho mười phương

Thương xót người và phi nhân

Để xá-lợi cho thế gian

Vì tất cả làm tan thân

Như hạt cải rất nhỏ mịn

Người nào được đều tôn kính

Và do đó nên cúng dường

Người, phi nhân rất vui mừng

Ở trong cõi trời và người

Sanh nơi nào cũng không khổ

Khi diện kiến cúng dường Ta

Hoặc xá-lợi sau diệt độ

Với tâm ý rất thanh tịnh

Phật dặn dò Tỳ-kheo Tăng

Hai việc này không sai khác

Được quý trọng không ai bằng

Bố thí lớn trong thế gian

Hưởng phước đức trời và người

Lưu lại mười hai bộ kinh

Phật để chúng khắp mười phương

Các Bồ-tát đang tu tập

Làm vô số phát tâm thiện

Mười đạo địa ba tạng kinh

Ánh sáng lớn độ bờ kia

Thương tất cả người, phi nhân

Mà thị hiện ở đời sau

Liền thuyết giảng bốn tự quy

Những ai không thọ trì pháp

Thương người đời Phật thuyết kinh

Lúc bấy giờ Phật diệt độ.

Khi ấy, đồng tử Tư Ha Muội liền ở trước Phật nói kệ thưa:

– Con cũng sẽ vâng lời Phật

Thật vui thay tuệ vô thượng!

Người nào được nghe pháp này

Lại không phát tâm Bồ-tát

Làm cho năm trăm đệ tử

Đang trụ tại thế gian này

Con sẽ làm cho phát tâm

Khuyến khích hành hạnh Bồ-tát

Thí như là các hạt giống

Do thấm ướt được sanh mầm

Do thấm ướt mà phát triển

Mọc ra thân và đốt cây

Sau đó mọc cành và lá

Từ cành lá mà có hoa

Do có hoa nên có quả

Nhưng sau đó sanh trở lại

Tâm Bồ-tát cũng như vậy

Do sáu pháp liền phát sanh

Do tâm này có thể làm

Do thực hành pháp này sanh

Nghĩa chân thật của kinh này

Tất cả Phật đều giảng nói

Kế đó được cành và lá

Nhưng sau đó sanh trở lại

Như vậy cây được sanh trưởng

Cây Bồ-tát là trên hết

Nếu muốn được tựa cây này

Làm an ổn cho tất cả

Pháp như vậy là cây lớn

Vì thế nên xưng là Phật

Hay thương xót tất cả người

Nên thực hành hạnh Bồ-tát

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Sau khi Như Lai diệt độ, có bao nhiêu công đức mà chẳng phải chư Phật, A-la-hán, không ai có thể sánh bằng?

Phật dạy:

– Sau khi Thích Ca Như Lai diệt độ, có sáu công đức mà chẳng phải chư Phật, A-la-hán, không ai có thể sánh bằng.

Thế nào là sáu?

1- Sau khi Như Lai diệt độ, xá-lợi được cúng dường. Trời, rồng, quỷ, thần, thần Chất lượng, thần Chấp nhạc, thần Kim điểu, thần giống hình người, thần đi bằng ngực, người, phi nhân đều đến cúng dường xá-lợi, làm lễ bậc Vô thượng.

2- Sau khi Như Lai diệt độ, mọi người đều từ trong ba cõi được ra khỏi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới.

3- Sau khi Như Lai diệt độ, bốn chúng đệ tử được phước cúng dường Tỳ-kheo Tăng.

4- Sau khi Như Lai diệt độ, mười hai bộ kinh đều được ban bố khắp cõi Diêm-phù-đề.

5- Sau khi Như Lai diệt độ, ở chỗ biên địa và các nước lớn không hiểu kinh pháp, nghĩa lý; các pháp ngoại đạo ở trong đó sẽ hưng thịnh.

6- Sau khi Như Lai diệt độ, người nào nghe điều Phật làm, thần túc của Phật, sự biến hóa của Phật, trí tuệ Phật, sanh tâm mến mộ, cung kính thanh tịnh…, do đó được sanh cõi trời người, thọ hưởng phước lành.

Đó là sáu công đức mà chẳng phải chư Phật, A-la-hán, không ai có thể sánh bằng.

Khi ấy Phật nói kệ:

– Người nào cúng dường xá-lợi

Được sanh lên cõi trời, người

Nếu cúng dường Tỳ-kheo Tăng

Thường theo ủng hộ bốn chúng

Người an trụ thực hành pháp

Được vượt qua khỏi ba cõi

Người nào nghe pháp yếu này

Nương theo đó mà thực hành

Ở biên địa và các nước

Người nghe pháp vô thượng này

Người nào nghe công đức Phật

Liền phát sanh tâm Bồ-tát.

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Thế nào là đạo Vô thượng Chánh giác chân thật?

Phật dạy:

– Có sáu pháp chân thật.

Thế nào là sáu?

1- Nhãn lìa sắc là chân thật.

2- Nhĩ lìa sắc là chân thật.

3- Tỷ lìa sắc là chân thật.

4- Thiệt lìa sắc là chân thật.

5- Thân lìa sắc là chân thật.

6- Ý lìa sắc là chân thật.

Bấy giờ, Phật nói kệ:

– Chẳng phải nhĩ, thanh và nhãn

Ở trong đó hiểu vô sắc

Không dính mắc là chân thật

Người muốn học nên như vậy

Tỷ và nhĩ không liên quan

Thân, khẩu cùng với ý này

Chớ để tâm nghĩ việc đó

Không suy nghĩ là chân đế

Không tưởng nghĩ là chân thật

Nên xa lìa tham đắm sắc

Các sở hữu không liên quan

Đó gọi là chánh chân đế.

Khi ấy, Tư Ha Muội liền ở trước Phật nói kệ thưa:

– Thật lành thay pháp vô niệm

Người nào nghe không ưa muốn

Điều lo sợ không còn nữa

Không đắm trước các ái dục.

Bấy giờ, Phật liền nói kệ cho đồng tử Tư Ha Muội:

– Nếu không lễ lạy chư Phật

Cũng không tôn kính chánh pháp

Không thân cận với chúng Tăng

Không thích nghe lời dạy bảo

Nếu có người không tín tâm

Đối với giới cũng yếu kém

Do khiếp nhược không tinh tấn

Nên không thể hiểu pháp này

Rất nóng giận và hung dữ

Ý mê loạn không cảm hóa

Tánh kiêu mạn, không trí tuệ

Bọn người này không nên ưa

Nếu con ma và lính ma

Bọn tà kiến, kẻ ngoại đạo

Mãi ở trong lưới nghi ngờ

Nghe lời này không tin nhận.

Tư Ha Muội bạch Phật:

– Bọn người này chẳng phải là bậc pháp khí. Con sẽ làm pháp khí. Xin Phật thọ ký cho con.

Tư Ha Muội liền ở trước Phật nói kệ thưa:

– Thí như người phá hoại pháp

Đối chánh pháp không thể giữ

Nên đối với người ngu này

Con nguyện làm bậc pháp khí

Xin Phật thọ ký cho con

Nay tâm ý từ trong sanh

Nên thân cận thiện tri thức

Cầu Bồ-tát, đồng phạm hạnh

Người nghèo cùng làm cho giàu

Người không tin làm cho tin

Người xấu ác khuyên giữ giới

Ủng hộ cho khắp mọi người

Thường thuyết giảng nhẫn, tinh tấn

Chỉ bày cho họ sám hối

Ánh sáng chiếu độ tất cả

Loài côn trùng đều độ thoát

Dùng pháp không giáo hóa người

Làm tất cả thoát sanh tử

Thọ ký Bồ-tát phát tâm

Đối pháp này nên thực hành

Phần xá-lợi đều chia khắp

Cho chúng sanh được an ổn

Lưu kinh giới khắp mười phương

Cho tất cả thường tu tập.

Phật bảo đồng tử Tư Ha Muội:

– Chư Phật quá khứ đều đã thọ ký rồi, nay Ta cũng sẽ thọ ký. Hiện tại, vô số chư Phật cõi nước chuyển pháp luân, chư Phật này đều cũng thọ ký rồi.

Nghe Phật thọ ký, đồng tử Tư Ha Muội rất vui mừng, liền trụ giữa hư không, cách mặt đất một trăm bốn mươi trượng rồi hạ xuống, đầu mặt đảnh lễ chân Phật.

Khi ấy, năm trăm đệ tử thấy sự biến hóa như vậy, liền ở trước Phật nói kệ thưa:

– Xin thương xót dạy chúng con

Cúi xin Phật thọ ký con

Đời sau năm trược xấu ác

Chúng con sẽ thọ trì pháp

Nếu có người tranh, mắng chửi

Người hung ác dùng gậy đánh

Khi đời có hạng người này

Con dạy họ tự hối trách

Bọn chúng con lúc ở đời

Các khổ não đều sẽ nhẫn

Vì tất cả người, phi nhân

Trao chúng con lời thọ ký

Chúng con đều hiểu rõ thân

Đối mạng sống không tham tiếc

Chỉ thích ở nơi vắng vẻ

Đối cúng dường không luyến tiếc.

Bấy giờ, Phật liền nói kệ cho năm trăm đệ tử:

– Năm trăm vị đệ tử đây

Hôm nay đều đến hội này

Vào thời kỳ đời vị lai

Đều được phát tâm Bồ-tát

Còn sẽ chịu ít khổ não

Đối tuổi thọ bị ngắn ngủi

Vào lúc ấy ở nơi nào

Được cúng dường vô số vị

Ta lúc đầu phát Bồ-tát

Cũng đời đời nhẫn chịu khổ

Người nào học, nên như Ta

Sẽ được làm vua trong người

Pháp vốn không, không có ngã

Thương tất cả thuyết pháp này

Vào lúc Ta ở thời đó

Vì tất cả hiện hình tượng

Các Bồ-tát đều hoan hỷ

Khen ngợi Phật còn ở đời

Làm tất cả được an ổn

Phật thị hiện các hình tượng

Tất cả cõi khắp mười phương

Chư pháp vương ở hiện tại

Phật vì các chúng Bồ-tát

Đều phóng ra ánh sáng lớn

Đại sĩ lòng từ rộng khắp

Hiện đang ở trời thứ tư

Thường khuyên mến các Bồ-tát

Khuyên hiển bày pháp thâm sâu

Đời bấy giờ người thực hành

Phần nhiều người đều phát tâm

Như còn dư nghiệp đời trước

Hoặc ý loạn sẽ hết tội

Chí mong cầu không nhàm chán

Cũng không thể tự no đủ

Không ưa làm các việc khác

Thường cầu hạnh Phật Bồ-tát

Các đệ tử chớ ưu sầu

Tuy khổ nhọc nhưng không lâu

Lúc sau này khi qua đời

Liền sanh lên trời Đâu Suất

Nguyện được sanh cõi an ổn

Thọ vô lượng trụ pháp vương

Vua lương dược trong cõi nước

Nơi Phật Vô Nộ giáo hóa

Nguyện thường sanh đến cõi đó

Lúc sau này, khi qua đời

Liền ở đó đắc thần túc

Đều cúng dường các đức Phật

Hành sáu pháp được thành tựu

Bấy giờ được Phật thọ ký

Đều ra khỏi ba đường ác

Và xa lìa tám nạn xứ

Các lưới ngoại đạo tà kiến

Do tan hoại được giải thoát

Vô sở trước nhờ giác ngộ

Nên vượt qua các bọn kia.

Bấy giờ, năm trăm đệ tử nghe Phật thọ ký đều rất hoan hỷ, liền trụ giữa hư không, cách mặt đất hai mươi trượng rồi hạ xuống lễ Phật, thưa:

– Thầy Tư Ha Muội của chúng con vì sao được thọ ký?

Khi ấy, Phật mỉm cười, vô số màu sắc khác nhau từ kim khẩu Phật phóng ra. Ánh sáng chiếu khắp vô số cõi Phật, trở về xoay quanh Phật ba vòng rồi trở vào đỉnh đầu.

Bấy giờ, A-Nan rời khỏi chỗ ngồi, sửa y phục, gối phải sát đất, đầu mặt lễ chân Phật, chắp tay bạch Phật:

– Vì sao Phật mỉm cười? Ngài mỉm cười là có ý nghĩa.

Khi ấy, Phật nói kệ cho A-Nan:

– Tư Ha Muội là đứng đầu

Thầy bậc nhất trong đệ tử

Đều ở chung trong một kiếp

Được tôn kính trong loài người

Lúc đó vào kiếp Hiền Thiện

Đời xấu ác năm ô trược

Ở trong đó hết tội báo

Cho nên được thần túc thông

Sau khi đủ các thần túc

Liền bay khắp các cõi nước

Do cúng dường được thành Phật

Danh hiệu là Liên Hoa Thượng.

Khi ấy, năm trăm đệ tử liền ở trước Phật nói kệ khen ngợi:

– Phật đã nói cho chúng con

Được thọ ký sẽ làm Phật

Dạy tất cả tạo công đức

Vô số lượng không sanh niệm

Lúc đó con thông chánh pháp

Trụ nơi cõi Diêm Phù Đề

Kinh Bồ-tát giả đạo thọ

Giảng chánh pháp cho tất cả

Người nào được nghe kinh này

Liền phát sanh tâm Bồ-tát

Chúng con đều nguyện xin Phật

Đấng tôn hùng thọ ký cho

Phật là cha của tất cả

Thường thương xót người, phi nhân

Vì chúng con nên thương xót

Đấng đại hùng thuyết phân biệt

Lúc bấy giờ đối kinh này

Về sau sanh tâm cung kính

Liền phát sanh tâm Bồ-tát

Vì người nên hỏi nghĩa này

Đấng đại hùng thuyết đầy đủ

Tâm Bồ-tát có đức nào

Người sáng suốt nghe pháp này

Liền phát sanh tâm Bồ-tát.

Bấy giờ, Phật nói kệ cho năm trăm đệ tử:

– Người nào nghe liền tin tưởng

Bậc Bồ-đề Vô thượng tôn

Ta thọ ký cho tất cả

Đều sẽ được vua loài người

Ý mong muốn được dõng mãnh

Liền phát sanh tâm Bồ-tát

Và ý chí rất thanh tịnh

Liền được sanh quả thanh tịnh

Đối sắc dục vượt ba cõi

Liền phát sanh tâm Bồ-tát

Với tâm này làm công đức

Mau được ra khỏi ba cõi

Việc làm của tất cả người

Đều dính mắc trong ba cõi

Nếu tâm ý không dính mắc

Bậc Bồ-tát không ai hơn

Nếu Bồ-tát phát sanh tâm

Vì tất cả thuyết đạo thọ

Có công đức liền dạy bảo

Với kinh này hay thị hiện

Thuyết đầy đủ việc Bồ-tát

Lời giáo hóa phổ biến khắp

Các pháp khác vô số kể

Pháp vi diệu bất khả thuyết

Tuệ vô lượng đều đầy đủ

Do đó nên được làm Phật

Thương xót khắp tất cả người

Thường tu tập hạnh Bồ-tát.

Bấy giờ, A-Nan bạch Phật:

– Kinh này tên là gì? Nên phụng hành như thế nào?

Phật bảo A-nan:

– Kinh này tên là: “Bồ-tát đạo thọ kinh”, nên phải đọc tụng, thọ trì.

A-Nan bạch Phật:

– Vì sao tên là “Bồ-tát đạo thọ kinh”?

Phật bảo A-Nan:

– Thí như các loại cây vừa nẩy mầm, sau mới mọc lên thân cây, cành cây, lá, hoa, quả. Như vậy, này A-nan! Đối với kinh này, từ khi mới phát tâm Bồ-tát liền được vui vẻ. Do vui vẻ, thân ý được dừng nghỉ, đầy đủ sáu độ hoàn hảo, thực hành phương tiện thắng trí, liền chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn, đầy đủ tuệ Nhất thiết trí, chuyển pháp luân cho đến khi diệt độ, phân bố xá-lợi cho đời sau thờ cúng. Vì thế, này A-Nan! Kinh này tên là “Bồ-tát đạo thọ kinh”.

Phật nói xong, đồng tử Tư Ha Muội và năm trăm đệ tử, các Tỳ-kheo Tăng, trời, người, rồng, quỷ, thần chất lượng nghe kinh đều rất hoan hỷ, đầu mặt sát đất làm lễ Phật rồi lui ra.

  Xem thêm:

 • Kinh Pháp Hoa Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Ðăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Kinh Tạng
 • Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Kinh Tạng
 • Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội - Kinh Tạng
 • Pháp Thức Thực Hành Tam Muội Chuẩn Đề - Kinh Tạng
 • Kinh Tự Thệ Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Tam Muội Ngồi Thiền - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Ấn Tam Muội - Kinh Tạng
 • Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cương Tam Muội Bản Tính Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt - Kinh Tạng