Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch

Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh

***

MỤC LỤC

01. Phẩm Tự Thứ Nhất 02. Phẩm Phụng Bát Thứ Hai
03. Phẩm Tu Tập Đúng Thứ Ba 04. Phẩm Vãng Sanh Thứ Tư
05. Phẩm Tán Thán Ba La Mật Thứ Năm 06. Phẩm Tướng Lưỡi Thứ Sáu
07. Phẩm Tam Giả Thứ Bảy 08. Phẩm Khuyến Học Thứ Tám
09. Phẩm Tập Tán Thứ Chín 10. Phẩm Hành Tướng Thứ Mười
11. Phẩm Ảo Học Thứ Mười Một 12. Phẩm Cú Nghĩa Thứ Mười Hai
13. Phẩm Kim Cang Thứ Mười Ba 14. Phẩm Đoạn Chư Kiến Thứ Mười Bốn
15. Phẩm Phú Lâu Na Thứ Mười Lăm 16. Phẩm Thừa Đại Thừa Thứ Mười Sáu
17. Phẩm Trang Nghiêm Thứ Mười Bảy 18. Phẩm Vấn Thừa Thứ Mười Tám
19. Phẩm Quảng Thừa Thứ Mười Chín 20. Phẩm Phát Thú Thứ Hai Mươi
21. Phẩm Xuất Đáo Thứ Hai Mươi Mốt 22. Phẩm Xuất Thắng Thứ Hai Mươi Hai
23. Phẩm Đẳng Không Thứ Hai Mươi Ba 24. Phẩm Hội Tông Thứ Mươi Bốn
25. Phẩm Thập Vô Thứ Hai Mươi Lăm 26. Phẩm Vô Sanh Thứ Hai Mươi Sáu
27. Phẩm Thiên Vương Thứ Hai Mươi Bảy 28. Phẩm Ảo Nhơn Thính Pháp Thứ Hai Mươi Tám
29. Phẩm Tán Hoa Thứ Hai Mươi Chín 30. Phẩm Tam Thân Thứ Ba Mươi
31. Phẩm Diệt Tránh Thứ Ba Mươi Mốt 32. Phẩm Bửu Pháp Đại Minh Thứ Ba Mươi Hai
33. Phẩm Thuật Hành Thứ Ba Mươi Ba 34. Phẩm Khuyến Trì Thứ Ba Mươi Bốn
35. Phẩm Khiển Trù Ma Ngoại Thứ Ba Mươi Lăm 36. Phẩm Tôn Đạo Thứ Ba Mươi Sáu
37. Phẩm Xá Lợi Thứ Ba Mươi Bảy 38. Phẩm Pháp Thí Thứ Ba Mươi Tám
39. Phẩm Tùy Hỷ Thứ Ba Mươi Chín 40. Phẩm Chiếu Minh Thứ Bốn Mươi
41. Phẩm Tín Hỷ Thứ Bốn Mươi Mốt 42. Phẩm Thán Tịnh Thứ Bốn Mươi Hai
43. Phẩm Vô Tác Thứ Bốn Mươi Ba 44. Phẩm Khắp Ca Ngợi Trăm Ba La Mật Thứ Bốn Mươi Bốn
45. Phẩm Kinh Nhĩ Văn Trì Thứ Bốn Mươi Lăm 46. Phẩm Ma Sự Thứ Bốn Mươi Sáu
47. Phẩm Lưỡng Bất Hòa Hiệp Quá Thứ Bốn Mươi Bảy 48. Phẩm Phật Mẫu Thứ Bốn Mươi Tám
49. Phẩm Vấn Tướng Thứ Bốn Mươi Chín 50. Phẩm Thành Biện Thứ Năm Mươi
51. Phẩm Thí Dụ Thứ Năm Mươi Mốt 52. Phẩm Thiện Tri Thức Thứ Năm Mươi Hai
53. Phẩm Xu Hướng Nhứt Thiết Trí Thứ Năm Mươi Ba 54. Phẩm Đại Như Thứ Năm Mươi Bốn
55. Phẩm Bất Thối Chuyển Thứ Năm Mươi Lăm 56. Phẩm Kiên Cố Thứ Năm Mươi Sáu
57. Phẩm Thâm Áo Thứ Năm Mươi Bảy 58. Phẩm Mộng Hành Thứ Năm Mươi Tám
59. Phẩm Hằng Già Đề Bà Thứ Năm Mươi Chín 60. Phẩm Không Bất Chứng Thứ Sáu Mươi
61. Phẩm Mộng Trung Bất Chứng Thứ Sáu Mươi Mốt 62. Phẩm Ma Sầu Thứ Sáu Mươi Hai
63. Phẩm Đẳng Học Thứ Sáu Mươi Ba 64. Phẩm Tùy Hỷ Thứ Sáu Mươi Bốn
65. Phẩm Hư Không Thứ Sáu Mươi Lăm 66. Phẩm Chúc Lụy Thứ Sáu Mươi Sáu
67. Phẩm Bất Khả Tận Thứ Sáu Mươi Bảy 68. Phẩm Lục Độ Tương Nhiếp Thứ Sáu Mươi Tám
69. Phẩm Đại Phương Tiện Thứ Sáu Mươi Chín 70. Phẩm Tam Huệ Thứ Bảy Mươi
71. Phẩm Đạo Thọ Thứ Bảy Mươi Mốt 72. Phẩm Bồ Tát Hạnh Thứ Bảy Mươi Hai
73. Phẩm Chủng Thiện Căn Thứ Bảy Mươi Ba 74. Phẩm Biến Học Thứ Bảy Mươi Bốn
75. Phẩm Tam Thứ Đệ Hành Thứ Bảy Mươi Lăm 76. Phẩm Nhứt Niệm Thứ Bảy Sáu
77. Phẩm Lục Dụ Thứ Bảy Mươi Bảy 78. Phẩm Tứ Nhiếp Thứ Bảy Mươi Tám
79. Phẩm Thiện Đạt Thứ Bảy Mươi Chín 80. Phẩm Thật Tế Thứ Tám Mươi
81. Phẩm Cụ Túc Thứ Tám Mươi Mốt 82.Phẩm Tịnh Phật Quốc Thứ Tám Mươi Hai
83. Phẩm Quyết Định Tám Mươi Ba 84. Phẩm Tứ Đế Thứ Tám Mươi Bốn
85. Phẩm Thất Dụ Thứ Tám Mươi Lăm 86. Phẩm Bình Đẳng Thứ Tám Mươi Sáu
87. Phẩm Như Hóa Thứ Tám Mươi Bảy 88. Phẩm Tát Đà Ba Luân Thứ Tám Mươi Tám
89. Phẩm Đàm Vô Kiệt Thứ Tám Mươi Chín 90. Phẩm Chúc Lụy Thứ Chín Mươi

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Nhứt Thiết Như Lai Kim Cang Thọ Mạng - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (1) - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp Tu Dược Sư - Kinh Tạng