1
2
3
4
5
6
7
8

Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội

Tùy Xà Na Quật Đa dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

QUYỂN 1

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo ở trên núi Linh Thứu gần đại thành Vương Xá. Ngoài ra còn có 12.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát, với Vô Năng Thắng Bồ-tát làm thượng thủ.

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Di-lặc Bồ-Tát rằng:

“Này Di-lặc! Từ đây về hướng đông, vượt qua mười bất khả thuyết chư Phật sát độ ức trăm ngàn vi trần số cõi Phật, có một thế giới tên là Giải Thoát Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Hư Không Công Đức, Thanh Tịnh Vi Trần, Đẳng Mục Đoan Chánh, Công Đức Tướng, Quang Minh Hoa, Hồng Liên, Lưu Ly Quang, Bảo Thể Hương, Tối Thượng Hương, Cúng Dường Ngật, Chủng Chủng Trang Nghiêm Đảnh Kế, Vô Lượng Vô Biên Nhật Nguyệt Quang Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Pháp Giới Xuất Sanh, Vô Chướng Ngại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Với tùy tâm sở dục, Ngài hiện đang hành Đạo tiêu diêu và thuyết Pháp ở nơi đó.

Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào phạm bốn trọng tội, thì do bởi trọng tội của người ấy, giả sử đất ở Diêm-phù biến làm vi trần và mỗi vi trần làm thành một kiếp. Dẫu người ấy có nhiều kiếp tội như thế, nhưng khi xưng danh hiệu của Đức Phật này một lần và lễ bái một lần, thì tội tất đều diệt trừ. Huống nữa là có ai ngày đêm thọ trì đọc tụng và nhớ niệm chẳng quên. Công đức của người đó là chẳng thể nghĩ bàn.

Ở trong thế giới kia có một vị Bồ-tát, tên là Nan Thất Vô Chướng Ngại Vương. Ngài đã được Như Lai thọ ký sẽ thành Phật, hiệu là Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Diễm, Bảo Liên Hoa, Cố Như Kim Cang Thân, Biến Nhất Thiết Xứ, Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật Sát, Tướng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Ở phương đông của thế giới kia lại có một Đức Phật, hiệu là Nhất Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương nam có một Đức Phật, hiệu là Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương tây có một Đức Phật, hiệu là Vô Cấu Nguyệt Tướng Vương Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương bắc có một Đức Phật, hiệu là Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng đông nam có một Đức Phật, hiệu là Tác Đăng Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng tây nam có một Đức Phật, hiệu là Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng tây bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Quán Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng đông bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương dưới có một Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương trên có một Đức Phật, hiệu là Kim Quang Uy Vương Tương Tự Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.”

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Di-lặc:

“Nếu có chánh tín thiện nam tử, hay chánh tín thiện nữ nhân nào chí tâm xưng danh hiệu của 12 Đức Phật này, thì suốt mười ngày hãy nên sám hối tất cả nghiệp tội. Hết thảy chúng sanh có bao nhiêu công đức hãy đều nên tùy hỷ. Hãy khuyến thỉnh tất cả chư Phật trụ lâu ở thế gian. Hãy đem các thiện căn của mình hồi hướng đến khắp chúng sanh trong Pháp Giới.

Ngay lúc đó, tất cả nghiệp tội của họ sẽ liền được diệt trừ, tất cả nghiệp chướng được thanh tịnh, liền được thành tựu đầy đủ trang nghiêm tất cả Phật độ và thành tựu cụ túc vô úy.

Họ lại được đầy đủ thân tướng trang nghiêm, đầy đủ chư Bồ-tát làm quyến thuộc vây quanh, được đầy đủ vô lượng đà-la-ni, đầy đủ vô lượng tam-muội, và đầy đủ Phật độ trang nghiêm như ý.

Họ cũng được đầy đủ vô lượng Thiện Tri Thức, mau được thành tựu những việc như đã nói ở trên và bất tăng bất giảm.

Ở trong chốn phiền não, họ tu hành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và có tướng mạo đoan chánh. Quả báo đáng mừng thay! Họ cũng được tài bảo dồi dào, luôn sanh vào dòng dõi tôn quý, thân tướng cụ túc, và cũng được quyến thuộc hiền hòa vây quanh.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Nếu có thiện nam tử

Hay thiện nữ nhân nào

Thọ trì Phật danh này

Trong đời đời kiếp kiếp

Được người khác kính mến

Quang minh uy lực lớn

Tôn quý trong hàng người

Về sau sẽ thành Phật”

Nam-mô Bà-già-bà-đế Khả Úy Lôi Âm Diệu Uy Vô Cấu Quang Công Đức Bảo Cù-na Trang Nghiêm Đảnh Hiển Hách Khai Phu Thiện Sanh Sanh Công Đức Tỳ-lô-giá-na Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Vô Lượng Công Đức Bảo Quang Tạp Diệu Hiện Kim Quang Sư Tử Hống Vương Như Lai

Nam-mô Bạch Liên Hoa Kế Vô Ngại Ba Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Bồ-đề Đạo Tràng Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Cự Diễm Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Vương Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Viên Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Nhãn Thậm Thâm Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Thân Hình Quang Minh Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Cù-na Liên Hoa Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Võng Thanh Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Ý Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chư Loại Lợi Ích Nguyện Như Lai

Nam-mô Quang Diễm Nhãn Hình Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chủng Chủng Diễm Sí Minh Thịnh Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chư Nguyện Nguyệt Như Lai

Nam-mô Tướng Nghiêm Tràng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Phổ Diệu Nguyệt Như Lai

Nam-mô Vô Trước Ý Nguyệt Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Cúng Dường Nguyệt Như Lai

Nam-mô Vô Biên Nguyệt Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Như Lai

Nam-mô Đại Nguyệt Như Lai

Nam-mô Cù-na Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nguyệt Vương Như Lai

Nam-mô Tự Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nguyệt Như Lai

Nam-mô Lương Lãnh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai

Nam-mô Vô Nghi Ba-la-mật Nguyệt Như Lai

Nam-mô Hư Không Hạ Vô Cấu Trí Nguyệt Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Chiếu Diệu Tối Thắng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chư Lực Uy Vô Cấu Nguyệt Như Lai

Nam-mô Tinh Tấn Lực Nan Hàng Phục Nguyệt Như Lai

Nam-mô Hư Không Vô Cấu Nhãn Nguyệt Như Lai

Nam-mô Tướng Đăng Nan Hàng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chư Thân Trí Hình Nguyệt Như Lai

Nam-mô Cụ Túc Nguyện Hóa Nguyệt Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai

Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai

Nam-mô Biến Phương Như Lai

Nam-mô Phổ Đức Hoa Uy Như Lai

Nam-mô Địa Công Đức Thời Tiết Uy Như Lai

Nam-mô Hiền Công Đức Uy Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Công Đức Uy Như Lai

Nam-mô Công Đức Uy Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Huân Tu Sở Sanh Uy Như Lai

Nam-mô Sơn Đảnh Tối Thượng Uy Như Lai

Nam-mô Tam Thế Tướng Uy Hình Như Lai

Nam-mô Diệu Kim Hư Không Khiếu Uy Như Lai

Nam-mô Tự Tại Đức Uy Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Sơn Uy Như Lai

Nam-mô Bảo Sơn Đăng Đức Như Lai

Nam-mô Trí Nhật Uy Như Lai

Nam-mô Đại Uy Như Lai

Nam-mô Thế Gian Chủ Uy Như Lai

Nam-mô Nhật Uy Như Lai

Nam-mô Thắng Uy Như Lai

Nam-mô Thiện Uy Như Lai

Nam-mô Uy Vương Như Lai

Nam-mô Diễm Uy Như Lai

Nam-mô Tốc Tật Uy Như Lai

Nam-mô Bất Hàng Phục Uy Như Lai

Nam-mô Vi Tiếu Uy Như Lai

Nam-mô Địa Uy Như Lai

Nam-mô Uy Như Lai

Nam-mô Mạng Uy Như Lai

Nam-mô Bất Khả Xưng Uy Như Lai

Nam-mô Biệt Uy Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Uy Như Lai

Nam-mô Sắc Tịnh Tướng Uy Như Lai

Nam-mô Nhật Liên Hoa Tối Thượng Uy Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Tối Diệu Đức Uy Như Lai

Nam-mô Vô Thượng Đại Phước Vân Bất Khả Tận Uy Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Quang Pháp Hư Không Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Hư Không Biến Mãn Phong Đăng Như Lai

Nam-mô Hoa Diễm Hải Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Nhật Vân Đăng Như Lai

Nam-mô Diễm Hải Diện Đăng Như Lai

Nam-mô Nhẫn Viên Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Diện Đăng Như Lai

Nam-mô Bảo Đảnh Diễm Đăng Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Đăng Như Lai

Nam-mô Phổ Sơn Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Trí Đăng Như Lai

Nam-mô Sử Lưu Tràng Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Luân Chấn Thanh Như Lai

Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai

Nam-mô Nhật Đăng Như Lai

Nam-mô Hỏa Đăng Như Lai

Nam-mô Hư Không Đẳng Trí Như Lai

Nam-mô Bà-sa-ca-la Đăng Như Lai

Nam-mô Phổ Đăng Như Lai

Nam-mô Trí Đăng Như Lai

Nam-mô Đại Đăng Như Lai

Nam-mô Điện Đăng Như Lai

Nam-mô Tối Diệu Đăng Như Lai

Nam-mô Hỏa Đăng Như Lai

Nam-mô Diễm Khai Phu Như Lai

Nam-mô Di-lưu Đăng Như Lai

Nam-mô Công Đức Phong Như Lai

Nam-mô Thế Gian Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Hư Không Đăng Như Lai

Nam-mô Đăng Minh Như Lai

Nam-mô Thiện Đăng Như Lai

Nam-mô Hương Đăng Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Đăng Như Lai

Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Đăng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Trí Lực Hư Không Đăng Như Lai

Nam-mô Bảo Tu-di-lưu Đăng Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Vân Phu Như Lai

Nam-mô Vân Thanh Như Lai

Nam-mô Thị Hiện Vân Như Lai

Nam-mô Vân Mạt Như Lai

Nam-mô Vân Chấn Như Lai

Nam-mô Vân Vực Như Lai

Nam-mô Vân Trước Y Như Lai

Nam-mô Vân Lực Như Lai

Nam-mô Vân Tán Như Lai

Nam-mô Vân Tự Tại Như Lai

Nam-mô Vân Đắc Như Lai

Nam-mô Vân Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Vân Căn Như Lai

Nam-mô Vân Linh Hỷ Như Lai

Nam-mô Vân Niệm Như Lai

Nam-mô Vân Hoan Hỷ Như Lai

Nam-mô Vân Thừa Y Như Lai

Nam-mô Vân Cù-na Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Vân Như Lai

Nam-mô Phổ Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Quang Minh Vân Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Sơn Vân Như Lai

Nam-mô Pháp Viên Vân Như Lai

Nam-mô Đảnh Tạng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Quang Minh Viên Vân Như Lai

Nam-mô Kim Cang Kiên Hải Tràng Vân Như Lai

Nam-mô Pháp Hoa Tướng Tràng Vân Như Lai

Nam-mô Phổ Tinh Tấn Cự Vân Như Lai

Nam-mô Phổ Điện Vân Như Lai

Nam-mô Diễm Nguyệt Mi Gian Bạch Hào Tướng Vân Như Lai

Nam-mô Trí Đảnh Diễm Vân Như Lai

Nam-mô Diễm Nguyệt Hào Vân Như Lai

Nam-mô Pháp Đảnh Tràng Vân Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Chấn Vân Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Trí Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Sơn Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Nhật Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Pháp Bảo Liên Hoa Khai Phu Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Pháp Bảo Hoa Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Cù-na Du Hí Công Đức Như Lai

Nam-mô Phổ Minh Chấn Thanh Vân Như Lai

Nam-mô Kim Quang Vô Cấu Nhật Diễm Vân Như Lai

Nam-mô Trí Nhật Liên Hoa Vân Như Lai

Nam-mô Phước Vân Tạp Sắc Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Trừ Pháp Công Đức Hải Như Lai

Nam-mô Pháp Viên Công Đức Đảnh Quang Minh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Bảo Hoa Quang Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Pháp Hư Không Quang Như Lai

Nam-mô Tướng Nhật Luân Phổ Quang Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cù-na Hải Quang Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Cù-na Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Diễm Cù-na Quán Trí Quang Minh Như Lai

Nam-mô Tam-muội Ấn Vô Cấu Quán Trí Quang Như Lai

Nam-mô Thế Gian Đế Chủ Thân Quang Minh Hình Như Lai

Nam-mô Minh Viên Quang Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Sư Tử Quang Như Lai

Nam-mô Thân Quang Như Lai

Nam-mô Tam Thế Quang Minh Như Lai

Nam-mô Phấn Tấn Diễm Quang Minh Như Lai

Nam-mô Trí Diễm Vân Quang Minh Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Quang Minh Như Lai

Nam-mô Pháp Lực Quang Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai

Nam-mô Tự Thân Quang Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai

Nam-mô Hương Quang Như Lai

Nam-mô Đại Quang Như Lai

Nam-mô Kim Quang Như Lai

Nam-mô Hỏa Quang Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Hương Quang Như Lai

Nam-mô Thiện Quang Như Lai

Nam-mô Cù-na Quang Như Lai

Nam-mô Hỷ Quang Như Lai

Nam-mô Pháp Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Như Lai

Nam-mô Đế-thích Quang Như Lai

Nam-mô Ngọc Lan Vô Cấu Quang Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Quang Như Lai

Nam-mô Lao Cố Quang Như Lai

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai

Nam-mô Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Võng Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Như Lai

Nam-mô Trí Quang Như Lai

Nam-mô Tự Quang Như Lai

Nam-mô Như Như Quang Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Công Đức Cù-na Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Công Đức Nhãn Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Bảo Diễm Công Đức Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Thanh Danh Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Đại Bi Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Thập Phương Quảng Hóa Vân Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Tinh Tấn Tốc Tật Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Đăng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Nan Hàng Khổ Hạnh Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Cù-na Diễm Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Phước Đăng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Hạnh Pháp Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Hiền Tướng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Tự Tại Cù-na Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Khiếu Danh Xưng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Nhãn Biến Mãn Pháp Giới Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Tụ Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Diện Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Hoa Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Cù-na Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Kim Cang Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Hỏa Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Tịch Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Diệu Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Bất Khả Lượng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Uy Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Ưu-ba-đê-sa Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Dũng Kiện Như Lai

Nam-mô Tịch Tràng Như Lai

Nam-mô Đế-thích Tràng Như Lai

Nam-mô Đại Tràng Như Lai

Nam-mô Tướng Tràng Như Lai

Nam-mô Thủy Tràng Như Lai

Nam-mô Phóng Quang Tràng Như Lai

Nam-mô Chấn Thanh Hưởng Tràng Như Lai

Nam-mô Quảng Danh Trí Hải Tràng Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Vô Cấu Diễm Bảo Quang Như Lai

Nam-mô Minh Tràng Như Lai

Nam-mô Quán Trí Tràng Như Lai

Nam-mô Thiện Tịnh Nghiệp Tràng Như Lai

Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Tràng Như Lai

Nam-mô Vương Quang Minh Tràng Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Âm Tràng Như Lai

Nam-mô Kim Hoa Diễm Tràng Như Lai

Nam-mô Pháp Na-la-diên Tràng Như Lai

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Lực Tràng Như Lai

Nam-mô Pháp Liên Hoa Tỳ-lô-giá-na Phật Tràng Như Lai

Nam-mô Xa-ma-tha Tràng Như Lai

Nam-mô Bảo Tràng Như Lai

Nam-mô Đại Bảo Tràng Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Tràng Như Lai

Nam-mô Thế Gian Tràng Như Lai

Nam-mô Đế-thích Tràng Như Lai

Nam-mô Diễm Tràng Như Lai

Nam-mô Hoa Tràng Như Lai

Nam-mô Trí Tràng Như Lai

Nam-mô Bảo Công Đức Đăng Tràng Như Lai

Nam-mô Phổ Công Đức Tỳ-lô-giá-na Tràng Như Lai

Nam-mô Đại Tràng Như Lai

Nam-mô Thích-ca-la Tràng Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Tràng Như Lai

Nam-mô Tướng Tràng Như Lai

Nam-mô Pháp Tràng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Lợi Thanh Tịnh Cù-na Tràng Như Lai

Nam-mô Nhân Tối Thắng Tràng Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Lực Tràng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Minh Diễm Tự Tại Tràng Như Lai

Nam-mô Tác Quang Nguyệt Tràng Như Lai

Nam-mô Pháp Tự Tại Trí Tràng Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Lực Phổ Tràng Như Lai

Nam-mô Bảo Đăng Phổ Minh Tràng Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Tối Thắng Ý Tràng Như Lai

Nam-mô Bảo Tràng Như Lai

Nam-mô Thiện Hóa Pháp Giới Âm Tràng Như Lai

Nam-mô Quảng Ba Nhược Trí Công Đức Tràng Như Lai

Nam-mô Sí Tràng Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Pháp Tràng Như Lai

Nam-mô Quang Tràng Như Lai

Nam-mô Bất Khả Lượng Tràng Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Pháp Bảo Hoa Công Đức Thanh Như Lai

Nam-mô Phổ Minh Pháp Công Đức Thanh Như Lai

Nam-mô Phạm Thanh Như Lai

Nam-mô Sư Tử Thanh Như Lai

Nam-mô Bảo Thanh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thanh Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thanh Như Lai

Nam-mô Thật Thanh Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tam-muội Quang Thanh Như Lai

Nam-mô Phổ Môn Trí Tỳ-lô-giá-na Thanh Như Lai

Nam-mô Kim Ma-ni Sơn Thanh Như Lai

Nam-mô Pháp Cự Bảo Trướng Thanh Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Hống Thanh Như Lai

Nam-mô Sí Diễm Hải Thanh Như Lai

Nam-mô Thế Chủ Tối Thắng Quang Minh Thanh Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Âm Thanh Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Thanh Như Lai

Nam-mô Dĩ Tri Thanh Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Thanh Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Thanh Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Thanh Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Sử Lưu Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Tịch Quang Vương Như Lai

Nam-mô Từ Anh Lạc Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Hào Mao Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Niệm Chư Chúng Sanh Danh Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Hải Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Thiên Chủ Kế Ma-ni Châu Nhĩ Đang Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Thiện Ư Chúng Sanh Diệu Danh Công Đức Giả Như Lai

Nam-mô Thiên Công Đức Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Bảo Hoa Cù-na Đức Hải Lưu Ly Chân Kim Sơn Quang Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Nguyệt Hoa Uy Túc Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Phổ Chiếu Minh Thắng Đấu Chiến Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Hải Viên Hình Như Lai

Nam-mô Pháp Du Hí Sử Tràng Công Đức Như Lai

Nam-mô Hỏa Thiện Hương Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Chánh Tín Định Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Thiện Thuyết Danh Công Đức Như Lai

Nam-mô Bất Thối Chuyển Luân Bảo Trú Xứ Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhật Luân Hình Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô A-tăng-kỳ Hành Sơ Phát Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Sí Thịnh Kim Quang Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Âm Thanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Tuệ Đăng Minh Tràng Công Đức Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Khổ Hạnh Tu-di-lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Thâm Pháp Quang Vương Công Đức Như Lai

Nam-mô Lưu Chuyển Sanh Tử Thai Tạng Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Hóa Vân Thiện Âm Công Đức Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Hình Tượng Trang Nghiêm Công Đức Như Lai

Nam-mô Thụ Vương Tăng Trưởng Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Diễm Hải Công Đức Như Lai

Nam-mô Đại Nguyện Sử Lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Niệm Tràng Vương Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Tướng Tràng Vương Công Đức Như Lai

Nam-mô Tam-muội Tượng Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Đa-la Vương Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Phật Bảo Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Luân Nguyệt Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Hình Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Diệu Tạng Công Đức Như Lai

Nam-mô Lưu Ly Thai Tạng Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Hình Công Đức Như Lai

Nam-mô Phước Đức Hình Công Đức Như Lai

Nam-mô Hư Không Vân Công Đức Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Tướng Công Đức Như Lai

Nam-mô Quang Minh Tướng Vương Chiếu Tràng Công Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Uy Công Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Đăng Công Đức Như Lai

Nam-mô Không Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Ma-ni Vương Thai Tạng Công Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Thành Quang Công Đức Như Lai

Nam-mô Quang Tràng Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Vương Công Đức Như Lai

Nam-mô Ý Trí Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Tu-di-lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Hải Công Đức Như Lai

Nam-mô Ma-ni Tu-di-lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Thế Đăng Công Đức Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tu-di-lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Tụ Tập Công Đức Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thắng Công Đức Như Lai

Nam-mô Thượng Liên Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Dựng Công Đức Như Lai

Nam-mô Địa Uy Công Đức Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Quang Công Đức Như Lai

Nam-mô Di-lưu Tràng Công Đức Như Lai

Nam-mô Hải Công Đức Như Lai

Nam-mô Diễm Sí Công Đức Như Lai

Nam-mô Thủy Công Đức Như Lai

Nam-mô Bất Khả Hoạch Công Đức Như Lai

Nam-mô Hành Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Thí Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhẫn Đăng Công Đức Như Lai

Nam-mô Phong Tật Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Đảnh Công Đức Như Lai

Nam-mô Thanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Tịch Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Ưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Di-lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Vân Công Đức Như Lai

Nam-mô Uy Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Công Đức Như Lai

Nam-mô Chúng Công Đức Như Lai

Nam-mô Quân-đà Công Đức Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Bảo Công Đức Như Lai

Nam-mô Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Du Hí Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Xích Thanh Liên Công Đức Như Lai

Nam-mô Văn Thanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Phật Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Hương Quang Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Chân Công Đức Trí Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Viên Quang Uy Vương Công Đức Như Lai

Nam-mô Hương Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Tạng Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Chân Hữu Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Đức Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Hư Không Công Đức Như Lai

Nam-mô Tịnh Công Đức Như Lai

Nam-mô Thắng Công Đức Như Lai

Nam-mô Phật Liên Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Như Lai

Nam-mô Vân Công Đức Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Chúng Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Minh Liên Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Phóng Liên Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Úy Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Thật Công Đức Như Lai

Nam-mô Hiền Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Chí Thật Công Đức Như Lai

Nam-mô Đại Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Thanh Liên Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Thanh Liên Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Sơ Phát Tâm Bất Thối Chuyển Luân Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Tận Kim Cang Công Đức Như Lai

Nam-mô Vi Diệu Thanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Phổ Chiếu Minh Đại Hóa Võng Tỳ-lô-giá-na Công Đức Như Lai

Nam-mô Kim Sắc Diễm Pháp Hải Quang Lôi Âm Vương Như Lai

Nam-mô Trí Sơn Pháp Giới Phổ Uy Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Quang Lôi Vương Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Đức Danh Xưng Giải Thoát Quang Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Vân Thành Quang Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Hư Không Tối Thượng Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Luân Quang Chấn Thanh Vương Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Chấn Âm Vương Như Lai

Nam-mô Trí Uy Sơn Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Vân Chấn Thanh Vương Như Lai

Nam-mô Trí Cự Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Ngôn Thuyết Lãng Minh Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Diễm Sơn Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Sơn Vương Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai

Nam-mô Phiên Chuyển Phương Sở Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Trí Tướng Sư Tử Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Nhật Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Thành Hình Trí Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Nguyệt Biên Trí Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Hải Tối Thượng Ba Vương Như Lai

Nam-mô Chư Phương Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Quảng Danh Pháp Hải Ba Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Diễm Sí Uy Vương Như Lai

Nam-mô Quang Viên Sơn Đảnh Vương Như Lai

Nam-mô Vân Chấn Danh Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Minh Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Tỳ-lô-giá-na Công Đức Di-lưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Hư Không Tràng Tướng Vương Như Lai

Nam-mô Quảng Đại Trí Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Quang Minh Tán Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Anh Lạc Cái Chấn Minh Vương Như Lai

Nam-mô Công Đức Thai Tạng Tụ Hống Vương Như Lai

Nam-mô Điện Đăng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Thượng Thiện Hạnh Vương Như Lai

Nam-mô Công Đức Thiện Đăng Tạng Vương Như Lai

Nam-mô Chánh Pháp Hộ Bảo Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Cung Điện Chấn Minh Vương Như Lai

Nam-mô Chư Đăng Quang Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Bảo Diễm Công Đức Cù-na Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Diêm-phù-đàn Uy Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Luân Diễm Uy Vương Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Diệu Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Chư Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Chư Hoa Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Long Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Tịch Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Thiên Vân Âm Vương Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Hống Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Công Đức Uy Vương Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Uy Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Nguyệt Quang Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Quang Vương Như Lai

Nam-mô Nhật Uy Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Cù-na Thiết Vi Sơn Vương Như Lai

Nam-mô Chư Chúng Sanh Chiếu Minh Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Nhân-đà-la Vương Như Lai

Nam-mô Vân Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Phi Nhất Minh Quang Vương Như Lai

Nam-mô Hống Vương Như Lai

Nam-mô Nan Phục Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Di-lưu Vương Như Lai

Nam-mô Sư Tử Du Hí Vương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Vương Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Vô Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Hương Diễm Vân Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Cổ Âm Vương Như Lai

Nam-mô Thắng Vương Như Lai

Nam-mô Hương Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Tịnh Chiếu Vương Như Lai

Nam-mô Ba Đào Vương Như Lai

Nam-mô Phạm Âm Vương Như Lai

Nam-mô Thiên Vương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Vương Như Lai

Nam-mô Ma-ni Vương Như Lai

Nam-mô Cù-noa Vương Như Lai

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Như Lai

Nam-mô Tịch Vương Như Lai

Nam-mô Tiệp Tật Vương Như Lai

Nam-mô Dược Vương Như Lai

Nam-mô Vô Úy Vương Như Lai

Nam-mô Quang Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Y Vương Như Lai

Nam-mô Tỳ-lưu-nô Vương Như Lai

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai

Nam-mô Chiếu Vương Như Lai

Nam-mô Quang Vương Như Lai

Nam-mô Càn-thát-bà Vương Như Lai

Nam-mô Thụ Vương Như Lai

Nam-mô Cù-noa Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Hỷ Duyệt Vi Tiếu Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Vi Diệu Âm Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Đức Dựng Vương Như Lai

Nam-mô Tán Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Hương Diễm Quang Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sơn Đế-thích Vương Như Lai

Nam-mô Nguyện Anh Lạc Trang Nghiêm Vương Như Lai

Nam-mô Hải Trì Ý Du Hí Thần Thông Vương Như Lai

Nam-mô Vân Vương Như Lai

Nam-mô Nhiêu Ích Vương Như Lai

Nam-mô Kim Quang Uy Vương Như Lai

Nam-mô Phá Tán Chư Dạ-xoa Thần Phù-đa Thần Đẳng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Trang Nghiêm Vương Như Lai

Nam-mô Tự Tại Uy Thanh Vương Như Lai

Nam-mô Hoa Hỏa Du Hí Thần Thông Vương Như Lai

Nam-mô Khai Phu Hoa Sa-la Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Tịch Trí Nguyệt Hống Âm Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Địa Vương Như Lai

Nam-mô Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Sơ Phát Tâm Ý Chấn Thanh Vô Bố Úy Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Kinh Bố Ám Tam-muội Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Ni-câu-đà Vương Như Lai

Nam-mô Hoan Hỷ Dũng Dược Bảo Dựng Ma-ni Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Chúng Chủ Vương Như Lai

Nam-mô Hỷ Lạc Quang Vương Như Lai

Nam-mô Kim Cang Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Đảnh Vương Như Lai

Nam-mô Thanh Quang Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tu Quang Vương Như Lai

Nam-mô Đao Trượng Thượng Hương Quang Vương Như Lai

Nam-mô Thượng Thiệt Vương Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Cù-noa Quang Vương Như Lai

Nam-mô Hiền Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Nan Phục Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Quang Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Cổ Tự Tại Âm Vương Như Lai

Nam-mô Cường Kiện Quân Tương Chiến Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Tối Thượng Công Đức Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Chánh Trụ Ma-ni Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không Vô Gián Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Minh Công Đức Di-lưu Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Tràng Âm Vương Như Lai

Nam-mô Đế-thích Tràng Tướng Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Sơn Đế-thích Vương Như Lai

Nam-mô Phá Tán Vân Ế Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Chiêm Vọng Liên Hoa Du Hí Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Công Đức Quang Uy Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Dược Vương Như Lai

Nam-mô Tú Vương Như Lai

Nam-mô Sơn Nhân-đà-la Vương Như Lai

Nam-mô Sa-la Đế-thích Vương Như Lai

Nam-mô Đảnh Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Sơn Đảnh Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Khả Úy Liên Hoa Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Tinh Tấn Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Giới Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Dược Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Vương Như Lai

Nam-mô Hoa Phu Vương Như Lai

***

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Ca Diếp Tiên Nhơn Nói Phương Thuốc Cho Người Nữ - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni - Kinh Tạng
 • Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Du Già Niệm Châu - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé - Kinh Tạng
 • Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch - Kinh Tạng