1
2

Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn

(Phật Thuyết Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh)

Thất dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

QUYỂN THƯỢNG

Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Vương Như Lai của Thế Giới Giải Quân ở phương đông–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai của Thế Giới Tịnh Quang Trang Nghiêm ở phương đông–cách đây 108 vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Phổ Chiếu Thường Minh Đức Hải Vương Như Lai của Thế Giới Siêu Lập Nguyện ở phương đông–cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Quang Anh Như Lai của Thế Giới Hỷ Tín Tịnh ở phương đông

Nam-mô Sư Tử Hưởng Tác Như Lai của Thế Giới Giải Thoát Hoa ở phương đông

Nam-mô Thiên Vương Như Lai của Thế Giới Phổ Quang ở phương đông

Nam-mô Hư Không Đẳng Như Lai của Thế Giới Đa Lạc ở phương đông

Nam-mô Bảo Dương Uy Thần Siêu Vương Như Lai của Thế Giới Bảo Tích ở phương đông

Nam-mô Ly Văn Thủ Như Lai của Thế Giới Thường Danh Văn ở phương đông

Nam-mô Dụ Nhật Quang Vương Như Lai của Thế Giới Bảo Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Tịnh Giáo Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Phù ở phương đông

Nam-mô Nhất Ức Chư Phật Phổ Tập Như Lai của Thế Giới Tịch Mịch ở phương đông

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Đẳng Hạnh Như Lai của Thế Giới Bạt Chúng Trần Lao ở phương đông

Nam-mô Đại Mục Như Lai của Thế Giới A-tỳ-la-đề ở phương đông

Nam-mô Tu-di Đăng Vương Như Lai của Thế Giới Tu-di Phan ở phương đông

Nam-mô Phổ Hiền Như Lai của Thế Giới Bất Huyễn ở phương đông

Nam-mô Vô Niệm Như Lai của Thế Giới Tư Duy ở phương đông

Nam-mô Quá Bảo Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai của Thế Giới Cam Âm Thanh Xưng Thuyết ở phương đông

Nam-mô Quá Bảo Liên Hoa Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Hương ở phương đông

Nam-mô Bổn Thảo Thụ Thủ Như Lai của Thế Giới Vô Chư Độc Thích ở phương đông

Nam-mô Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai của Thế Giới Trừ Hồ Nghi ở phương đông

Nam-mô Phân Biệt Quá Xuất Tịnh Như Lai của Thế Giới Nội Khoái ở phương đông

Nam-mô Đẳng Biến Minh Như Lai của Thế Giới Ái Hỷ ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai của Thế Giới Ái Nhạo ở phương đông

Nam-mô Khoái Lạc Như Lai của Thế Giới Bất Khả Thắng Thuyết ở phương đông

Nam-mô Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Giải Thoát ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Mãn Hương Danh Văn ở phương đông

Nam-mô Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Mãn Nhất Thiết Trân Bảo ở phương đông

Nam-mô Vô Ưu Đức Thủ Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Nhạo Nhập ở phương đông

Nam-mô Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

Nam-mô Cám Lưu Ly Phát Dũng Mãnh Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Từ Ai Quang Minh ở phương đông

Nam-mô An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Mãn Sở Nguyện Tụ ở phương đông

Nam-mô Tối Tuyển Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Như Lai của Thế Giới Bất Thối Âm ở phương đông

Nam-mô Tinh Minh Đường Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Vô Lượng Đức Tịnh ở phương đông

Nam-mô Bảo Tích Như Lai của Thế Giới Đa Bảo ở phương đông

Nam-mô Ly Cấu Ý Như Lai của Thế Giới Vô Cấu ở phương đông

Nam-mô Nhập Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Hương Lâm ở phương đông

Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

Nam-mô Bất Động Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

Nam-mô Tiên Cang Như Lai của Thế Giới Thậm Lạc ở phương đông

Nam-mô Tư Di Hoa Như Lai của Thế Giới Hoại Điều ở phương đông

Nam-mô Cố Tiến Độ Tư Cát Nghĩa Như Lai của Thế Giới Mạc Năng Thắng ở phương đông

Nam-mô Phụng Chí Thành Như Lai của Thế Giới Văn Tích ở phương đông

Nam-mô Quán Minh Công Huân Như Lai của Thế Giới Cát An ở phương đông

Nam-mô Từ Anh Tịch Thủ Như Lai của Thế Giới Vô Khuể Hận ở phương đông

Nam-mô Chân Tánh Thượng Thủ Như Lai của Thế Giới Ngũ Trượng ở phương đông

Nam-mô Niệm Chúng Sanh Xưng Thượng Thủ Như Lai của Thế Giới Sí Thượng Thủ ở phương đông

Nam-mô Dũng Thủ Siêu Cao Tu-di Như Lai của Thế Giới Diệu Hách Nhiệt Thủ ở phương đông

Nam-mô Xưng Sỉ Thắng Thượng Thủ Như Lai của Thế Giới Ái Hỷ ở phương đông

Nam-mô Bảo Hải Như Lai của Thế Giới Thiên Thần ở phương đông

Nam-mô Bảo Anh Như Lai của Thế Giới Bảo Tập ở phương đông

Nam-mô Bảo Thành Như Lai của Thế Giới Bảo Tối ở phương đông

Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Bảo Tràng Phan Như Lai của Thế Giới Tràng Phan ở phương đông

Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Chúng Đức Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Đại Quang Minh Như Lai của Thế Giới Vô Lượng ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Vô Trần Cấu ở phương đông

Nam-mô Đại Danh Xưng Như Lai của Thế Giới Mạc Năng Thắng ở phương đông

Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Đức Đại Quang Ẩn Như Lai của Thế Giới Danh Quang ở phương đông

Nam-mô Hỏa Quang Minh Như Lai của Thế Giới Hoa Ni Quang ở phương đông

Nam-mô Chánh Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Chánh Trực ở phương đông

Nam-mô Vô Hạn Tịnh Như Lai của Thế Giới Quang Minh Tôn ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Âm Vương Như Lai của Thế Giới Âm Hưởng ở phương đông

Nam-mô Vô Hạn Danh Xưng Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai của Thế Giới Nhật ở phương đông

Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai của Thế Giới Lưu Ly Quang ở phương đông

Nam-mô Nhật Quang Như Lai của Thế Giới Đại Phong ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Bảo Như Lai của Thế Giới Chánh Giác ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Tối Tôn Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Quang ở phương đông

Nam-mô Thân Tôn Như Lai của Thế Giới Phổ Độ Chúng Nạn ở phương đông

Nam-mô Kim Quang Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

Nam-mô Phạm Tự Tại Như Lai của Thế Giới Vô Tế ở phương đông

Nam-mô Tử Kim Hương Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Kim Hải Như Lai của Thế Giới Hỏa Quang ở phương đông

Nam-mô Long Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Chánh Giác ở phương đông

Nam-mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Dụ Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Thụ Vương Như Lai của Thế Giới Tinh Vương ở phương đông

Nam-mô Dũng Mãnh Chấp Trì Khí Trượng Khí Xả Chiến Đấu Như Lai ở phương đông

Nam-mô Nội Phong Châu Quang Như Lai của Thế Giới Phong Nhiêu ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai của Thế Giới Hương Huân ở phương đông

Nam-mô Sư Tử Hưởng Như Lai của Thế Giới Long Châu Quán ở phương đông

Nam-mô Đại Tinh Tấn Dũng Lực Như Lai của Thế Giới Tu Hành ở phương đông

Nam-mô Quá Xuất Kiên Trụ Như Lai của Thế Giới Kiên Trụ ở phương đông

Nam-mô Cổ Âm Vương Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Nhật Nguyệt Anh Như Lai của Thế Giới Chúng Đức Cát ở phương đông

Nam-mô Siêu Xuất Chúng Hoa Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Địa ở phương đông

Nam-mô Thế Đăng Minh Như Lai của Thế Giới Thiện Trụ ở phương đông

Nam-mô Hưu Đa Dị Ninh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Bảo Luân Như Lai của Thế Giới Vi Nhiễu ở phương đông

Nam-mô Thường Diệt Độ Như Lai của Thế Giới Thiện Giác ở phương đông

Nam-mô Tịnh Giác Như Lai của Thế Giới Tu-di Hiếp ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Như Lai của Thế Giới Danh Xưng ở phương đông

Nam-mô Tu-di Bộ Như Lai của Thế Giới Diệu Nhu ở phương đông

Nam-mô Bảo Liên Hoa Như Lai của Thế Giới Phong Dưỡng ở phương đông

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Dũng Xuất ở phương đông

Nam-mô Thụ Vương Phong Trưởng Như Lai của Thế Giới Kim Quang ở phương đông

Nam-mô Chuyển Bất Thối Chuyển Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong

Doanh Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Vi Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh Như Lai của Thế Giới Tịnh Trụ ở phương đông

Nam-mô Thượng Chúng Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

Nam-mô Phật Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

Nam-mô Phật Hoa Xuất Vương Như Lai của Thế Giới Kim Cang Trụ ở phương đông

Nam-mô Bảo Tượng Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Dược ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Nghiêm Như Lai của Thế Giới Dược Sanh ở phương đông

Nam-mô Minh Đức Vương Như Lai của Thế Giới Thượng Hoa Quang ở phương đông

Nam-mô Đức Vương Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Trang Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Độ Công Đức Biên Như Lai của Thế Giới Vô Biên Đức Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Nhiên Đăng Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

Nam-mô Vô Úy Như Lai của Thế Giới Thượng Thiện ở phương đông

Nam-mô Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Trí Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương đông

Nam-mô Bảo Tích Như Lai của Thế Giới Bảo Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Nguyện Như Lai của Thế Giới Diệu Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Bảo Kiên Như Lai của Thế Giới Trú Lâm ở phương đông

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

Nam-mô Bảo Minh Như Lai của Thế Giới Hoa Đức ở phương đông

Nam-mô Bảo Tụ Như Lai của Thế Giới Nhất Tụ ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Đức Nghiêm Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương đông

Nam-mô Quán Thế Âm Như Lai của Thế Giới Chư Công Đức Xứ ở phương đông

Nam-mô Tu-di Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Minh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Bảo Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Vô Trần Cấu ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Thần Thông Tự Tại Như Lai của Thế Giới Vân Âm ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Hoa Như Lai của Thế Giới Phổ Hương ở phương đông

Nam-mô Bảo Tự Tại Như Lai của Thế Giới Hoa ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Xuất Đức Như Lai của Thế Giới Tạp Bảo Tướng ở phương đông

Nam-mô Câu-lăng Vương Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở phương đông

Nam-mô Nhật Đăng Như Lai của Thế Giới Lạc ở phương đông

Nam-mô Thượng Bảo Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Trí Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Ta-bà ở phương đông

Nam-mô An Lập Công Đức Vương Như Lai của Thế Giới Thuần Lạc ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Minh Như Lai của Thế Giới Tú Khai ở phương đông

Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Nguyệt Xuất ở phương đông

Nam-mô Vô Tướng Nghiêm Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Minh Đức Tụ Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương đông

Nam-mô Na-la-diên Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

Nam-mô Ly Cấu Tướng Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

Nam-mô Thiện Tư Nghiêm Như Lai của Thế Giới Vô Biên Đức ở phương đông

Nam-mô Thanh Liên Đức Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thường Chiếu Minh ở phương đông

Nam-mô Tạp Hoa Như Lai của Thế Giới Thường Trang Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Thượng Hương Đức Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương đông

Nam-mô Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Phổ Hương ở phương đông

Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Danh Hoa ở phương đông

Nam-mô Thuần Bảo Tạng Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Vô Động Lực Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

Nam-mô Ca-diếp Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

Nam-mô Thiện Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Danh Xưng Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương đông

Nam-mô Trí Đức Như Lai của Thế Giới Ly Trần Cấu ở phương đông

Nam-mô Tú Vương Như Lai của Thế Giới Tạp Hoa ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Tướng Như Lai của Thế Giới Cực Quảng ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai của Thế Giới Khủng Bố ở phương đông

Nam-mô Võng Minh Như Lai của Thế Giới Chúng Võng ở phương đông

Nam-mô Phạm Âm Như Lai của Thế Giới Vô Úy ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Tánh Đức Như Lai của Thế Giới Khả Quy ở phương đông

Nam-mô Trí Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

Nam-mô Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Thanh Liên Hoa Phú ở phương đông

Nam-mô Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương đông

Nam-mô Đức Thắng Như Lai của Thế Giới Vô Thắng ở phương đông

Nam-mô Phổ Minh Như Lai của Thế Giới Tùy Hỷ ở phương đông

Nam-mô Thắng Địch Như Lai của Thế Giới Phổ Hiền ở phương đông

Nam-mô Vương Tràng Tướng Như Lai của Thế Giới Thiện Tịnh ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Minh Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

Nam-mô Dược Vương Vô Ngại Như Lai của Thế Giới Bất Cuống ở phương đông

Nam-mô Bảo Du Hành Như Lai của Thế Giới Kim Tập ở phương đông

Nam-mô Bảo Hoa Như Lai của Thế Giới Mỹ Âm ở phương đông

Nam-mô Nhất Bảo Nghiêm Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Bảo Lực Như Lai của Thế Giới Bảo Tụ ở phương đông

Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai của Thế Giới Tướng Đức Tụ ở phương đông

Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai của Thế Giới Đại Danh Văn ở phương đông

Nam-mô Không Tánh Như Lai của Thế Giới Thượng Ý ở phương đông

Nam-mô Danh Văn Lực Vương Như Lai của Thế Giới Sa-đà-la-ni ở phương đông

Nam-mô Phóng Quang Như Lai của Thế Giới Nguyệt Quang ở phương đông

Nam-mô Ly Cấu Như Lai của Thế Giới Ca-sa Tướng ở phương đông

Nam-mô Tạp Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai của Thế Giới Hương Tụ ở phương đông

Nam-mô Đại Thanh Nhãn Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương đông

Nam-mô Bảo Tích Như Lai của Thế Giới Vô Biên Tụ ở phương đông

Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

Nam-mô Di-lâu Kiên Như Lai của Thế Giới Ly Tướng ở phương đông

Nam-mô Nhất Bảo Cái Như Lai của Thế Giới Hoa Cái ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Quật Như Lai của Thế Giới Danh Thiện ở phương đông

Nam-mô Diệu Kiên Như Lai của Thế Giới Thiện Ý ở phương đông

Nam-mô Võng Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Đức ở phương đông

Nam-mô Bảo Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Đức Lạc ở phương đông

Nam-mô Trí Hoa Bảo Minh Đức Như Lai của Thế Giới Tán Thán ở phương đông

Nam-mô Thiện Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Chúng Thiện ở phương đông

Nam-mô Diệt Chư Bố Úy Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Di-lâu Kiên Như Lai của Thế Giới Di-lâu Tướng ở phương đông

Nam-mô An Vương Như Lai của Thế Giới Độ Ưu Não ở phương đông

Nam-mô Pháp Tích Như Lai của Thế Giới Thiện Pháp ở phương đông

Nam-mô Tăng Thập Quang Như Lai của Thế Giới An Lập ở phương đông

Nam-mô Tăng Thiên Quang Như Lai của Thế Giới Thiên Minh ở phương đông

Nam-mô Trí Quang Như Lai của Thế Giới Đa-già-lâu Hương ở phương đông

Nam-mô Bảo Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Minh Nghiêm Đức ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Như Lai của Thế Giới Thiện Đức ở phương đông

Nam-mô Võng Quang Như Lai của Thế Giới Pháp ở phương đông

Nam-mô Bảo Ý Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tế Như Lai của Thế Giới Thượng Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương đông

Nam-mô Thanh Liên Đức Như Lai của Thế Giới Giác Xứ ở phương đông

Nam-mô Trí Trụ Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Xứ ở phương đông

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai của Thế Giới Trí Lực ở phương đông

Nam-mô Trí Lưu Bố Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Vô Biên ở phương đông

Nam-mô Bảo Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Thiện Đức Vương Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương đông

Nam-mô Lưu Bố Vương Như Lai của Thế Giới Tịch Diệt ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Lực Như Lai của Thế Giới Bất Hư Kiến ở phương đông

Nam-mô Hương Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Âm Như Lai của Thế Giới Phạm Âm Thanh ở phương đông

Nam-mô Danh Văn Lực Như Lai của Thế Giới Nguyệt Quang ở phương đông

Nam-mô Tu-di Đảnh Vương Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương đông

Nam-mô Bảo Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Bảo Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Pháp ở phương đông

Nam-mô Bảo Cao Vương Như Lai của Thế Giới Hoa Trụ ở phương đông

Nam-mô Hương Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Đà-la-ni ở phương đông

Nam-mô Phương Lưu Bố Nghiêm Như Lai của Thế Giới Kim Minh ở phương đông

Nam-mô Phổ Thủ Tăng Thượng Vân Âm Vương Như Lai của Thế Giới Cao Trí ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Thường Minh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tuệ Thành Như Lai của Thế Giới Đĩnh Quang ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Công Đức Trí Minh Như Lai của Thế Giới Nhiên Đăng ở phương đông

Nam-mô Phương Sanh Như Lai của Thế Giới Xích Liên Hoa Phú ở phương đông

Nam-mô Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Hoa Phú ở phương đông

Nam-mô Chúng Kiên Cố Như Lai của Thế Giới Thiên ở phương đông

Nam-mô Trí Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Minh ở phương đông

Nam-mô Trí Chúng Như Lai của Thế Giới Nhạo Đức ở phương đông

Nam-mô Ly Cấu Như Lai của Thế Giới Chúng Lạc ở phương đông

Nam-mô Y Vương Như Lai của Thế Giới Vô Lậu ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Trí Tán Như Lai của Thế Giới Phổ Tán ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Hương Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Kiên ở phương đông

Nam-mô Cụ Phật Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Cụ Uy Đức ở phương đông

Nam-mô Bà-la Vương An Lập Như Lai của Thế Giới Chúng Bảo ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Phương Chủ ở phương đông

Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai của Thế Giới An Trụ ở phương đông

Nam-mô Thí Danh Văn Như Lai của Thế Giới Vô Bố Úy ở phương đông

Nam-mô Danh Thân Như Lai của Thế Giới Chư Công Đức Trụ ở phương đông

Nam-mô Kiên Cố Như Lai của Thế Giới Phước Trụ ở phương đông

Nam-mô Ly Ưu Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương đông

Nam-mô Hoa Sanh Đức Vương Như Lai của Thế Giới Danh Văn ở phương đông

Nam-mô Diễn Hoa Tướng Như Lai của Thế Giới Hoa Bố ở phương đông

Nam-mô Bảo Chiếu Như Lai của Thế Giới Bảo Minh ở phương đông

Nam-mô Hỏa Nhiên Như Lai của Thế Giới Thường Huân Hương ở phương đông

Nam-mô Tam Giới Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Thiện Cát ở phương đông

Nam-mô Minh Luân Như Lai của Thế Giới Vô Úy ở phương đông

Nam-mô Không Tánh Tự Tại Như Lai của Thế Giới Thường Huyền ở phương đông

Nam-mô Tận Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới An Vương ở phương đông

Nam-mô Cổ Âm Vương Như Lai của Thế Giới Phổ Ly ở phương đông

Nam-mô Phổ Tự Tại Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Sơn Vương Như Lai của Thế Giới Đà-la-ni ở phương đông

Nam-mô An Lập Vương Như Lai của Thế Giới Diệu Đẳng ở phương đông

Nam-mô Phật Tự Tại Nghiêm Như Lai của Thế Giới Diệu Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Tích Chư Công Đức Như Lai của Thế Giới Ỷ Tức ở phương đông

Nam-mô Phật Bảo Đức Thành Tựu Như Lai của Thế Giới Ái ở phương đông

Nam-mô Trí Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Liệt Túc ở phương đông

Nam-mô Trí Sanh Đức Tụ Như Lai của Thế Giới Liệt Tú Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Hoa Sanh Vương Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Thượng Pháp Tự Tại Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai của Thế Giới Bạch Liên Hoa Phú ở phương đông

Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Quảng ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Minh Như Lai của Thế Giới Thượng Diệu ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Tụ Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Đức Như Lai của Thế Giới Ngọc Lan Chúng ở phương đông

Nam-mô Bảo Tụ Như Lai của Thế Giới Bảo Tạng ở phương đông

Nam-mô Thượng Minh Tuệ Như Lai của Thế Giới Minh Tuệ ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Thiện Trụ ở phương đông

Nam-mô Minh Tướng Như Lai của Thế Giới Chúng Đa ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Đức Tích Như Lai của Thế Giới Ái Hương ở phương đông

Nam-mô Chúng Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Ái Tích ở phương đông

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Khả Ái ở phương đông

Nam-mô Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Trì Cự Như Lai của Thế Giới Kim Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Bảo Sanh Như Lai của Thế Giới Bảo Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Cực Cao Vương Như Lai của Thế Giới Ly Úy ở phương đông

Nam-mô Tú Vương Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Di-lâu Như Lai của Thế Giới Chúng Tạp ở phương đông

Nam-mô Hư Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Diệu Hỷ ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Khả Nghênh ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Âm Hương ở phương đông

Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thượng Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Tạp Bảo Hoa Nghiêm Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương đông

Nam-mô Ly Cấu Nghiêm Như Lai của Thế Giới Bảo Hoa ở phương đông

Nam-mô Kim Hoa Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở phương đông

Nam-mô Bảo Quật Như Lai của Thế Giới Kim Quang ở phương đông

Nam-mô Tạp Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Chúng Kiên Cố ở phương đông

Nam-mô Hoa Cái Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Nghiêm Như Lai của Thế Giới Chúng Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Phạm Âm Như Lai của Thế Giới Phạm Đức ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Trú Xứ ở phương đông

Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai của Thế Giới Diệu Thiền ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Công Đức Thành Tựu Như Lai của Thế Giới Đức Trụ ở phương đông

Nam-mô Bảo Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Bảo Trụ ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Hỷ ở phương đông

Nam-mô Bảo Thượng Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Minh ở phương đông

Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai của Thế Giới Giác ở phương đông

Nam-mô Đăng Cao Đức Như Lai của Thế Giới Nguyệt Đăng ở phương đông

Nam-mô Trí Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Tinh Tú Đức ở phương đông

Nam-mô Cự Đăng Như Lai của Thế Giới Cự ở phương đông

Nam-mô Vô Thượng Quang Như Lai của Thế Giới Trí Tích ở phương đông

Nam-mô Đức Vương Minh Như Lai của Thế Giới Xuất Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

Nam-mô Phật Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Tích Đức ở phương đông

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Sa-la ở phương đông

Nam-mô Sư Tử Như Lai của Thế Giới Thiện Trụ ở phương đông

Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai của Thế Giới Khuyến Trợ ở phương đông

Nam-mô Tỳ-bà-thi Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Y Vương Như Lai của Thế Giới Nhiếp Xứ ở phương đông

Nam-mô Thượng Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Đức ở phương đông

Nam-mô Thượng Hương Đức Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

Nam-mô Hương Tướng Như Lai của Thế Giới Hương Đức ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Quật Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Tăng Thập Quang Phật Hoa Xuất Như Lai của Thế Giới Kim Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Uy Hoa Sanh Cao Vương Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

Nam-mô Bảo Võng Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương đông

Nam-mô An Lập Vương Như Lai của Thế Giới Nguyệt Đăng ở phương đông

Nam-mô Thượng Hương Vương Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương đông

Nam-mô Thí Nhất Thiết Lạc Như Lai của Thế Giới Lầu Các ở phương đông

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Duyên Như Lai của Thế Giới Ly Quật ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Ly Tướng ở phương đông

Nam-mô Hoại Chư Kinh Úy Như Lai của Thế Giới Khả Kính ở phương đông

Nam-mô Bảo Minh Như Lai của Thế Giới Kim Minh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Không Nghiêm Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Lạc ở phương đông

Nam-mô Cái Nghiêm Như Lai của Thế Giới Nhất Hoa Cái ở phương đông

Nam-mô Không Tướng Như Lai của Thế Giới Vô Cấu ở phương đông

Nam-mô Uy Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Quảng Đại ở phương đông

Nam-mô Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Tích ở phương đông

Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai của Thế Giới Diệu Hoa ở phương đông

Nam-mô Tối Cao Đức Di-lâu Như Lai của Thế Giới Vô Biên ở phương đông

Nam-mô Vô Thắng Tướng Như Lai của Thế Giới Thiện Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Văn Vương Như Lai của Thế Giới Đa-già-lưu Hương ở phương đông

Nam-mô Thượng Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thượng Diệu ở phương đông

Nam-mô Bảo Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Danh Hỷ ở phương đông

Nam-mô Danh Văn Di-lâu Như Lai của Thế Giới Minh ở phương đông

Nam-mô Mỹ Đức Như Lai của Thế Giới Nhuyễn Mỹ ở phương đông

Nam-mô Phạm Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Hương ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Đế Tướng ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Đức Tích Như Lai của Thế Giới Thiện Xứ ở phương đông

Nam-mô Uy Đức Vương Như Lai của Thế Giới Bất Tư Nghị Đức ở phương đông

Nam-mô Thiện Tư Nguyện Uy Như Lai của Thế Giới Tập Tướng ở phương đông

Nam-mô Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Tinh Tú Vương ở phương đông

Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Trí Hương ở phương đông

Nam-mô Sa-ha Vương Như Lai của Thế Giới Đức Xứ ở phương đông

Nam-mô Điều Ngự Như Lai của Thế Giới Thiện Ái ở phương đông

Nam-mô Tối Cao Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Xuất ở phương đông

Nam-mô Thị Chúng Sanh Thâm Tâm Như Lai của Thế Giới Vô Biên Đức Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Đức Bảo Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

Nam-mô Diệt Chư Thọ Tự Tại Như Lai của Thế Giới Ỷ Tức ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Quang Như Lai của Thế Giới Danh Lạc ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Quang Phật Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Thành ở phương đông

Nam-mô Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng Như Lai của Thế Giới Phổ Đức Thành Tựu ở phương đông

Nam-mô Nhạo Vô Tướng Như Lai của Thế Giới Chúng Tướng ở phương đông

Nam-mô Diệu Hóa Âm Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

Nam-mô Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Vô Tướng Hải ở phương đông

Nam-mô Bảo Đức Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

Nam-mô Hải Di-lâu Như Lai của Thế Giới Bảo Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Cấu Ý Như Lai của Thế Giới Quảng Đại ở phương đông

Nam-mô Trí Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Danh Hoa ở phương đông

Nam-mô Cực Cao Đức Tụ Như Lai của Thế Giới Hư Không Tịnh ở phương đông

Nam-mô Tịch Diệt Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

Nam-mô Ly Dục Tự Tại Như Lai của Thế Giới Diệu Lạc ở phương đông

Nam-mô Bất Tư Nghị Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Đức Tích ở phương đông

Nam-mô Hỷ Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Đại An ở phương đông

Nam-mô Lưu Hương Như Lai của Thế Giới Tán Xích Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Hương Quang Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Quang ở phương đông

Nam-mô Vân Cổ Vương Như Lai của Thế Giới Chúng Quy ở phương đông

Nam-mô Công Đức Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Công Đức Tích ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Hạnh Tự Tại Như Lai của Thế Giới Thuần Lạc ở phương đông

Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai của Thế Giới Diệu Âm ở phương đông

Nam-mô Thượng Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Hương Tướng ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Trợ Hương ở phương đông

Nam-mô Phổ Quán Như Lai của Thế Giới Điều Ngự ở phương đông

Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Minh Đăng Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương đông

Nam-mô Chấn Uy Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Minh ở phương đông

Nam-mô Thiện Chúng Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

Nam-mô Kim Cang Sanh Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở phương đông

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Âm Thanh ở phương đông

Nam-mô Đức Minh Vương Như Lai của Thế Giới A-lâu-na ở phương đông

Nam-mô Diệu Minh Như Lai của Thế Giới A-lâu-na Tích ở phương đông

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Nhu Nhuyễn ở phương đông

Nam-mô Tu-di Vương Như Lai của Thế Giới Thiện Lập ở phương đông

Nam-mô Hư Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Bảo Uy Đức Như Lai của Thế Giới Uy Đức Sanh ở phương đông

Nam-mô Thượng Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Tướng ở phương đông

Nam-mô Phạm Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Phạm Đức ở phương đông

Nam-mô Bảo Hoa Như Lai của Thế Giới Hoa Đức ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Đức ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn ở phương đông

Nam-mô Như Tu-di Như Lai của Thế Giới Danh Hoa ở phương đông

Nam-mô Thượng Nghiêm Như Lai của Thế Giới Kim Hoa ở phương đông

Nam-mô Bảo Cái Như Lai của Thế Giới Bảo Minh ở phương đông

Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Hương Di-lâu ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai của Thế Giới Công Đức Xứ ở phương đông

Nam-mô Tạp Hoa Như Lai của Thế Giới Hữu Đức ở phương đông

Nam-mô An Vương Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Hoa Tối Cao Đức Như Lai của Thế Giới Tối Cao ở phương đông

Nam-mô Thường Bi Như Lai của Thế Giới Động ở phương đông

Nam-mô Dược Vương Như Lai của Thế Giới Thường Động ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Phổ Hư Không ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Lưu Ly Minh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Kim Minh ở phương đông

Nam-mô Ngôn Âm Tự Tại Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Hư Không Tự Tại Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Cái ở phương đông

Nam-mô Tú Vương Như Lai của Thế Giới Cái Hàng Liệt ở phương đông

Nam-mô Thượng Hương Như Lai của Thế Giới Bảo Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Hư Không Đức Như Lai của Thế Giới Chân Kim ở phương đông

Nam-mô Cực Cao Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Tác Phương Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương đông

Nam-mô Cực Cao Di-lâu Như Lai của Thế Giới Tinh Tú ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

Nam-mô Sa-già-la Như Lai của Thế Giới Hương Lưu ở phương đông

Nam-mô Trì Cự Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

Nam-mô Hỏa Tướng Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương đông

Nam-mô Thiện Tịnh Đức Quang Như Lai của Thế Giới Thiện Hỷ ở phương đông

Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Hỷ Sanh ở phương đông

Nam-mô Lưu Bố Lực Vương Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

Nam-mô Công Đức Vương Minh Như Lai của Thế Giới Đại Đức ở phương đông

Nam-mô Hiện Trí Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

Nam-mô Hoa Cao Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Bất Thối ở phương đông

Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai của Thế Giới Thiện Phân Biệt ở phương đông

Nam-mô Xích Liên Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương đông

Nam-mô Hoại Nhất Thiết Nghi Như Lai của Thế Giới Nghi Cái ở phương đông

Nam-mô Thiện Chúng Như Lai của Thế Giới Diệu ở phương đông

Nam-mô Câu-lưu-tôn Như Lai của Thế Giới Chúng Đức ở phương đông

Nam-mô Tướng Vương Như Lai của Thế Giới Diệu Thiện ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

Nam-mô Phóng Quang Như Lai của Thế Giới Thiện Tướng ở phương đông

Nam-mô Di-lặc Như Lai của Thế Giới Vân Âm ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Thượng Pháp Vương Tướng Như Lai của Thế Giới Danh Xưng ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Lực Như Lai của Thế Giới Đế-thích ở phương đông

Nam-mô Xưng Sơn Hải Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai của Thế Giới Hỷ ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Kiến Như Lai của Thế Giới Thường Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Danh Minh Đức Như Lai của Thế Giới Thường Ngôn ở phương đông

Nam-mô Vô Phân Biệt Nghiêm Như Lai của Thế Giới Bạch Tướng ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương đông

Nam-mô Diệu Nhãn Như Lai của Thế Giới Ca-sa Tướng ở phương đông

Nam-mô Thọ Vô Tận Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Bảo ở phương đông

Nam-mô Bất Biến Động Nguyệt Như Lai của Thế Giới Nhân-đà-la ở phương đông

***

  Xem thêm:

 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp Tu Dược Sư - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 2 - Kinh Tạng
 • Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 3 - Kinh Tạng