1
2
3
4
5
6

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Nguyên

***

Tôi nghe như vầy :

Một thuở nọ đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, thuộc thành Vương xá, cùng với chúng đại Tỳ-kheo và chúng Bồ-tát.

Khi ấy, Thế Tôn nhập vào tam muội tên Quảng đại thậm thâm. Bấy giờ, trong chúng có đại Bồ-tát tên Quán Tự Tại, khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thâm sâu, chiếu thấy năm uẩn đều không, xa lìa các khổ ách.

Ngay khi ấy, nương nhờ oai lực của Phật, Xá Lợi Tử chấp tay cung kính thưa đại Bồ-tát Quán Tự Tại :

– Này thiện nam tử ! Nếu có ai muốn học Bát-nhã Ba-la-mật-đa thâm sâu này thì tu hành như thế nào ?

Nghe hỏi như vậy, đại Bồ-tát Quán Tự Tại nói với cụ thọ Xá Lợi Phất :

– Này Xá Lợi Tử ! Nếu thiện nam, thiện nữ nào khi hành hạnh Bát-nhã Ba-la-mật-đa thâm sâu thì nên quán tánh năm uẩn đều không.

Này Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy.

Này Xá Lợi Tử ! Tướng không của các pháp không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Cho nên trong không không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức ; không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có sự diệt tận của vô minh. Cho đến không có già chết, cũng không có sự diệt tận của già chết. Không có khổ – tập – diệt – đạo. Không có trí, cũng không có đắc. Vì không có chỗ đắc, Bồ-tát nương vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa nên tâm không chướng ngại. Vì không chướng ngại nên không sợ sệt, xa lìa mộng tưởng điên đảo, chứng cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật ba đời đều nương vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà chứng đắc Vô thượng Bồ-đề. Cho nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là thần chú rất sáng suốt, là thần chú vô thượng, là thần chú không gì bằng, có thể diệt trừ tất cả khổ, được chân thật không hư dối.

Nên khi nói chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa thì liền tụng chú :

“Yết-đế, yết-đế, ba la yết-đế, ba la tăng yết-đế, Bồ-đề ta bà ha” .

Như vậy, này Xá Lợi Phất ! Đối với việc hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa, các đại Bồ-tát nên học như vậy.

Khi nói như vậy xong, đức Thế Tôn liền ra khỏi Quảng đại thậm thâm tam ma địa và khen ngợi đại Bồ-tát Quán Tự Tại :

– Lành thay ! Lành thay ! Này thiện nam tử ! Đúng vậy, đúng vậy ! Đúng như điều ông đã nói. Hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa nên hành như vậy. Khi hành như vậy, tất cả đức Như Lai đều tùy hỷ.

Sau khi đức Thế Tôn nói như vậy, cụ thọ Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, đại Bồ-tát Quán Tự Tại cũng rất vui mừng. Khi ấy, trong chúng hội : trời, người, A-tu-la, Càn-thát-bà… nghe Phật đã dạy đều rất hoan hỷ, tin thọ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang - Kinh Tạng
 • Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Pháp Thành - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Ðại Thừa Phương Quảng Tổng Trì - Kinh Tạng
 • Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 131 – Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 121 – Kinh Tiểu Không (Cùlasunnata sutta) - Kinh Tạng
 • Kim Cang Đỉnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chơn Ngôn Thắng Tướng - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng