Kinh Chú Lục Tự Đại Đà La Ni

Thất dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Bà (Bhagavan) ngự trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm 500 người đến dự.

Bấy giờ, Trưởng Lão A Nan (Ānanda) bị Chú Thuật của cô gái Chiên Đà La thu nhiếp. Lúc ấy, Trưởng Lão A Nan bạch Phật rằng:” Thế Tôn ! Nay con muốn được mạnh mẽ để thâu bỏ Pháp ấy. Hỡi Đức Bạc Già Bà ! Nay con muốn được mạnh mẽ để thâu bỏ Tu Già Đà này”

Bấy giờ, Đức Bạc Già Bà bảo Trưởng Lão A Nan rằng:” Ông hãy lại đây. Này A Nan ! Ông đừng sợ hãi. A Nan ! Ông nên thọ trì Lục Tự Đại Đà La Ni Chú. Vì khiến cho 4 Chúng được lợi ích, an ổn, an vui, Cát Tường Hạnh nên nói Chú là:

Tư Địa, thê đàm, an trà lệ, bát trà lệ, cát la trì, kê do lệ, tát đế bà đế, già lương bà đế, để xà bà đế, tần đầu ma đế

SIDDHI SIDDHAM ANDĀRE PANDĀRE KARETE KEYRE TATI PATI TEJEPATI YA’SAPATI VIDDHOMATE

Này A Nan ! Chú này hay khiến cho kẻ ăn ban đêm (Túc thực) mà chẳng tiêu, cuối cùng được tiêu hóa. Hay trừ bệnh tật về nhóm Thổ hạ, bệnh phong, bệnh nóng sốt, bệnh lạnh, bệnh tạp. Hay diệt tất cả các Chú Thuật Tà. Hay diệt các loài Khởi Thi Quỷ (Vetāla) Hay diệt tất cả hình tượng Yểm Cổ.

A Nan ! Nếu có người biết tính danh của Thần Chú này thì người ấy chẳng sợ hãi về nạn Vua Chúa, nạn oán địch, nạn giặc cướp, nạn lửa thiêu, nạn nước cuốn.

Nếu ở thành ấp tụ lạc cùng với nơi hoang vắng đều không có sợ hãi cũng chẳng bị người khác rình rập tìm lỗi và không lỗi để bắt bẻ.

Nếu ăn phải thuốc độc thì chất độc chẳng thể hại mà chuyển thành lợi ích.

A Nan ! Lục Tự Đà La Ni Chú này do bảy Tam Miểu Phật Đà (Chính Đẳng Giác) đã nói cũng là điều mà Phạm Vương Sa Bà , Thích Đề Hoàn Nhân, 4 Đại Thiên Vương đã nói cũng tùy vui phá các Chú Thuật, tiêu phục Khởi Thi. Tất cả hình tượng Yểm Cổ, thảy đều phá hoại đoạn diệt.

Trưởng Lão A Nan nghe lời Phật dạy, vui vẻ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Thất Bảo - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 139 – Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Aranavibhanga sutta) - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Nhứt Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Kinh Lộc Mẫu - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Tự Tại Thuyết Đà La Ni Phổ Hiền - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 9 – Trưởng Lão Ni Kệ - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Huyền Sư Đài Đà Sở Thuyết Thần Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 2 - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Xuất Sanh Hết Thảy Pháp Nhãn Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đà Lân Ni Bát - Kinh Tạng