Phật Nói Kinh Huyền Sư Đài Đà Sở Thuyết Thần Chú

Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Nghe như vậy. Một thời Đức Phật dạo chơi ở giữa cây Anh Vũ trong nước La Duyệt Kỳ. Lúc đó có một vị Tỳ Khưu khác ở trong vườn Trúc rời khỏi nước La Duyệt Kỳ, đi đến khoảng giữa đường thì bị rắn độc cắn, lại bị Quỷ Thần bám dính, lại bị giặc cướp nhìn thấy cướp bóc.

Khi ấy, Đức Phật liền đi đến chỗ của vị Tỳ Khưu đó. Thời Huyễn Sư Đài Đà tùy theo nơi Đức Phật đã đến. Huyễn Sư Đài Đà liền bạch Phật rằng:”Con có Thuật rất Thần Diệu. Nay muốn nói Chú”

Đức Phật nói: “Ngưng ngay! Đài Đà! Ngưng ngay Chú của ông! Đừng khiến cho có sự gây thương nguy hại!”

Đài Đà bạch Phật rằng:”Sau này, ở đời sắp đến. Ngay nước này, Quốc Tướng công phạt giặc cướp, giặc cướp cùng nhau cướp bóc. Người ganh ghét nhau lại hùa nhau cướp bóc. Quỷ Thần liền cướp đoạt, mọi chất độc cùng nhau gây hại.

Nếu có Tỳ Khưu ở trong núi, ngồi dưới gốc cây, mặc áo Ngũ Nạp. Hoặc ngồi trên đất lộ thiên thời bốn nhóm Đệ Tử sẽ khiến cho không có gì có thể gây hại Ta được, đều khiến cho an ổn, không có sự đau nhức của bệnh như vậy.

Tăng thâm vị ni, uất già lê, thủ lợi, bạt đề san vu hề phi bạt đà

SAMSALITIMNI _ KUCALI ’SULI ’SULI _PATI-‘SANTI-PATANI_ ABHAYATYU _ ICITIJAYAHE PATILU’SITA _ SIMSVATIJAM _ SATIPATANI-MANDALA-HUNA _ BIJA-HUNA

Chú như vậy sẽ cắt đứt miệng nói, cắt đứt các mê, cắt đứt sự đau nhức của các bệnh… Các Duyệt Xoa (Yaksa) ấy đều làm Mê đó

Tu ma thố ma ha (1) diệu sa nan ma ha (2) duyệt xoa phạm ma diệu ma ha (3) duyệt xoa nhân ha la kỳ ma ha (4) duyệt xoa ha kỳ bàn ma ha (5)….Các Duyệt Xoa đó là các Tôn trong Quỷ Thần.

Chữ của Ta nhân thâu tóm các các lồi muốn gây bệnh, lồi muốn hại người… Ta đều khiến cho chẳng biết nơi người ở, ngăn che con mắt của ngươi khiến chẳng nhìn thấy tất cả người, đều khiến cho chẳng được dịp thuận tiện gây hại.

Ngay lúc đó, liền kêu gọi:

Hãy đi đến hỡi La Trì Quỷ Thần, Ma Ha La Trì Quỷ Thần

Hãy đi đến hỡi Đâu Lặc , Ma Ha Đâu Lặc, Nhân Trì Đâu La

Hãy đi đến hỡi Phạm Ma Ha Đâu La, Ma Ha Phạm Ma Đâu La

Hãy đi đến hỡi Duyệt Xoa Đâu La, Ha Đa Đắc Đâu Lặc, Thủ La Câu Sa Đâu Lặc, Ma Ha Thủ La Sa Đâu Lặc

Chữ của Ta nhân thâu tóm các Oan Gia mong cầu dịp thuận tiện. Ta đều cứu giúp che chở khiến cho hai bên chẳng thấy nhau. Vì sửa lại nơi đã cột buộc dây nhợ, nơi đã cột buộc gông cùm xiềng xích, nơi đã cột buộc ý rối loạn… đều quy mệnh Phật thời tất cả đều được giải thốt.

Lúc quy mệnh Phật thời Nam mô Phật sẽ được đại cát.

  Xem thêm:

 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 10 – Mười Pháp - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Túc Diệu - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 35 - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Lục Tự Đại Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 139 – Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Aranavibhanga sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Oai Nộ Ô Sô Sáp Ma - Kinh Tạng
 • Kinh Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Tu Tập Mười Nghiệp Lành - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thạnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Trì Cú Thần Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Đà Lân Ni Bát - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 9 – Trưởng Lão Ni Kệ - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Vô Sở Úy - Kinh Tạng
 • Kinh Trung A-Hàm 9 – Phẩm Nhân - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng