Kinh Trì Cú Thần Chú

Ngô Chi Khiêm dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong nước Xá Vệ cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm 1250 người , Bồ Tát gồm một vạn người đến dự

Bấy giờ, từ cõi Phật này, vượt qua một ức trăm ngàn cõi Phật, có Thế Giới tên là Vô Lượng Hoa, Đức Phật của cõi ấy có hiệu là Đặng Tôn Vương Như Lai Vô Sở Trước Chí Chân Đẳng Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Đức Phật ấy sai hai vị Bồ Tát, vị thứ nhất tên là Vô Lượng Quang Minh, vị thứ hai tên là Đại Quang Minh. Khi hai vị Bồ Tát đến nơi Đức Thích Ca Văn Phật ngự thời cúi lạy bàn chân của Đức Phật, lui về trụ một bên rồi đến trước mặt Đức Phật bạch rằng:”Kính bạch Đức Thế Tôn ! Từ cõi Phật này, vượt qua một ức trăm ngàn cõi Phật, có Thế Giới tên là Vô Lượng Hoa, Đức Phật của cõi ấy có hiệu là Đặng Tôn Vương Như Lai sai chúng con đến hỏi thăm Đức Thế Tôn có được như thường chăng ? Các Chúng có an ổn chăng ? Không có gì khác ư ?

Do muốn được Trời, Rồng, Quỷ đói, Nữ Quỷ, Cưu Hoàn hoặc Người, Phi Nhân, cọp, sói, thú độc… không gây nhiễu loạn người dân. Vì thương xót chúng sinh, nên Đức Phật ấy sai đem Chú Trì Cú này đến khiến cho họ được an vui, tốt lành, nổi tiếng, được sức uy thần.

Như vậy: Xà lê, ma ha xà lê, la ni, ưu khư, mục khư, sa ba đề, ma ha sa ba đề

凹改卡 砃共 涗扣砃共 砃娮仗 淐珋 觜珋 屹囧柼 涗扣屹囧柼

TADYATHAØ : ‘SARI MAHA-‘SARI _ ’SARANÏI _ UKHA MUKHA _ SAM-PATTI MAHA-SAM-PATTI

Đức Phật bảo A Nan :”Thọ nhận chú Trì Cú đó , gìn giữ , tụng nói. Đức Phật ra đời đã khó gặp thì chú Trì Cú cũng rất khó gặp. Kẻ trai lành, người nữ thiện thọ nhận chú Trì Cú đó , phúng tụng, đọc sẽ biết được Túc Mệnh trong bảy đời. Người thọ trì thời tất cả Phù Đà (Bhùta_Ác Sinh Quỷ), Quỷ Thần hoặc Người, Phi Nhân chẳng thể đến gần để gây nhiễu loạn. Rắn độc chẳng dám cắn. Thuốc độc tự nhiên bị trừ khử. Đao cũng chẳng thể gây thương tích. Vua cũng chẳng thể hại. Phạm Thiên cũng chẳng nổi sân. Chú Trì Cú đó là điều mà 77 ức Phật đã nói, người phạm vào Chú đó sẽ bị tội nặng”

Lại có 80 người của nhóm Bồ Tát Di Lặc bảo Hiền Giả A Nan rằng:”Tôi cũng sẽ nói chú Trì Cú , vì thương xót chúng sinh khiến cho họ an vui, tốt lành, nổi tiếng, được sức uy thần

Như vậy: A tri, hòa tri, tra khư la, la lý di, hỷ lợi, di lợi

凹改卡 唒廿 郇廿 盄珋娮 栯印亦 帆印 亦印 凸冰 冰亦刑

TADYATHAØ: ATÏI HATÏI TÏAKHARA LALIMI SILI MILI TIRU RUMIRE

Đức Phật bảo A Nan :”Thọ nhận chú Trì Cú đó , gìn giữ , tụng nói. Đức Phật ra đời đã khó gặp. Phúng tụng, đọc chú Trì Cú, sẽ biết được Túc Mệnh trong 14 đời. Người thọ trì thời tất cả Phù Đà (Bhùta_Ác Sinh Quỷ), Quỷ Thần hoặc Người, Phi Nhân chẳng thể đến gần để gây nhiễu loạn. Rắn độc chẳng dám cắn. Thuốc độc tự nhiên bị trừ khử. Đao cũng chẳng thể gây thương tích. Vua cũng chẳng thể hại. Phạm Thiên cũng chẳng nổi sân. Chú Trì Cú đó là điều mà 84 ức Phật đã nói, người chê bai Chú đó sẽ bị tội nặng.

Đức Phật bảo:”Này A Nan ! Ta cũng sẽ nói chú Trì Cú , vì thương xót chúng sinh khiến cho họ an vui, tốt lành, nổi tiếng, được sức uy thần

Như vậy: A tri, hòa tri, na tri, cưu na tri, đề lê sa la ba đề, a na ba đề, ba na đề ba na, ca hòa tri, ma ha ca hòa tri

凹改卡 唒廿 郇廿 乃傛廿 注州娮扔凸 唒傛扔凸 渨凸矛傛 烿喣市 涗扣烿喣市

TADYATHA: ATÏI HATÏI KUNATÏI _ TRISARA-PATI _ ANAPATI _ PRATIBHANA _ KAHANI MAHA-KAHANI

Đức Phật bảo A Nan :”Thọ nhận chú Trì Cú đó , gìn giữ , tụng nói. Đức Phật ra đời đã khó gặp thì chú Trì Cú cũng rất khó gặp. Kẻ trai lành, người nữ thiện thọ nhận chú Trì Cú đó , phúng tụng, đọc sẽ biết được Túc Mệnh trong vô số đời. Người thọ trì thời tất cả Phù Đà (Bhùta_Ác Sinh Quỷ), Quỷ Thần hoặc Người, Phi Nhân chẳng thể đến gần để gây nhiễu loạn. Rắn độc chẳng dám cắn. Thuốc độc tự nhiên bị trừ khử. Đao cũng chẳng thể gây thương tích. Vua cũng chẳng dám hại. Phạm Thiên cũng chẳng nổi sân. Chú Trì Cú đó là điều mà vô số ức Phật đã nói, người phạm vào Chú đó sẽ bị tội nặng”

Đức Phật bảo:”Này A Nan ! Chú Trì Cú đó, nên niệm trong lúc đi đường. Hoặc đến huyện quan, hoặc trong đường đi gặp giặc cướp, hoặc trúng Cổ Đạo, hoặc trúng độc, hoặc trúng đao nhọn, hoặc trong loài Người, Phi Nhân… thì cần phải niệm tụng. Chú Trì Cú đó còn khiến cho cây khô sinh lá, hoa, quả huống chi vì người mà kết sợi dây sẽ khiến cho trăm bệnh tiêu trừ, tự nhiên an ổn, tịch trừ hung hại”

Nam mô Phật khiến cho Chú đều được theo Nguyện

Đức Phật nói Kinh xong, thời tất cả đều rất vui vẻ.

  Xem thêm:

 • Kinh Đà Lân Ni Bát - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 37 – Tiểu Kinh Ðoạn Tận Ái (Cùlatanhàsankhaya sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 50 – Kinh Hàng Ma (Màratajjanìya sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 32 – Ðại Kinh Rừng Sừng Bò (Mahàgosinga sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 43 – Ðại Kinh Phương Quảng (Mahàvedalla sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Lục Tự Đại Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 139 – Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Aranavibhanga sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 19 – Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahà-Govinda Sutta) - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Huyền Sư Đài Đà Sở Thuyết Thần Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Giảng Giải Tinh Yếu Kinh A Di Đà - Kinh Tạng
 • Kinh Lộc Mẫu - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 32 – Kinh A Sá Nang Chi (Atànàtiya Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 9 – Trưởng Lão Ni Kệ - Kinh Tạng
 • Bài chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn - Kinh Tạng