Kinh Bốn Vô Sở Úy

Phật Thuyết Tứ Vô Sở Uý Kinh

Tống Thi Hộ dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) tại nước Xá-Vệ (Śrāvastya).

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các vị Bật Sô (Bhikṣu:Tỳ khưu): “Các ông hãy nghe cho kỹ ! Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác (Tathāgatāya-arthate-samyaksaṃbuddhāya) thành tựu bốn điều không có chỗ sợ hãi (vô sở úy: còn có ý nghĩa là chẳng do Duyên khác, tự mình giác ngộ Pháp). Ở trong Đại Chúng chuyển bánh xe Pháp to lớn (Mahā-dharma-cakra: Đại Pháp Luân) như Sư Tử rống (Siṃha-nāda) tự tại, không có sợ hãi”

Thời các vị Bật Sô nghe lời nói này xong, cúi năm vóc sát đất, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật, rồi chắp tay bạch rằng: “Thế nào là bốn Vô Sở Úy của Như Lai ?”

Đức Phật bảo: “Này Bật Sô ! Vào thời xa xưa, Ta ở ngay trong Đại Chúng mà nói lời này: “Như Lai (Tathāgata) thành tựu Chính Đẳng Chính Giác (Samyaksaṃbuddha) ”. Lúc nói như vậy thời Sa Môn (Śramaṇa), Bà La Môn (Brāhmaṇa), Ma (Māra), Phạm (Brahma), Thiên Nhân (Deva-manuṣya) đều phát ra lời nói rằng: “Điều mà vị này đã nói, chẳng phải là y theo Giáo Pháp, chưa từng thấy nghe, có việc như vậy”. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong chúng ấy, không có kinh hãi, không có khiếp sợ, Tâm được an vui, trụ không có chỗ sợ hãi (Vô Sở Úy)

_ Lại nữa, báo rằng: “Thân của Ta trong sạch, các Lậu (Āsrava:tên gọi riêng của phiền não) đã dứt hết”. Lúc nói như vậy thời Sa Môn (Śramaṇa), Bà La Môn (Brāhmaṇa), Ma (Māra), Phạm (Brahma), Thiên Nhân (Deva-manuṣya) đều phát ra lời nói rằng: “Điều mà vị này đã nói, chẳng phải là y theo Giáo Pháp, chưa từng thấy nghe, có việc như vậy”. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong chúng ấy, không có kinh hãi, không có khiếp sợ, Tâm được an vui, trụ không có chỗ sợ hãi (Vô Sở Úy)

_ Tiếp lại báo rằng: “Tất cả Chướng (Āvaraṇa) tạp nhiễm hay ngăn trở Đạo Quả. Nếu Chướng này diệt thì Thánh Đạo tự hiện”. Lúc nói như vậy thời Sa Môn (Śramaṇa), Bà La Môn (Brāhmaṇa), Ma (Māra), Phạm (Brahma), Thiên Nhân (Deva-manuṣya) đều phát ra lời nói rằng: “Điều mà vị này đã nói, chẳng phải là y theo Giáo Pháp, chưa từng thấy nghe, có việc như vậy”. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong chúng ấy, không có kinh hãi, không có khiếp sợ, Tâm được an vui, trụ không có chỗ sợ hãi (Vô Sở Úy)

_ Tiếp lại báo rằng: “Tu nhóm Giới (Śīla), Định (Samādhi) hay ra khỏi sinh tử, dứt hết các khổ báo”. Lúc nói như vậy thời Sa Môn (Śramaṇa), Bà La Môn (Brāhmaṇa), Ma (Māra), Phạm (Brahma), Thiên Nhân (Deva-manuṣya) đều phát ra lời nói rằng: “Điều mà vị này đã nói, chẳng phải là y theo Giáo Pháp, chưa từng thấy nghe, có việc như vậy”. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong chúng ấy, không có kinh hãi, không có khiếp sợ, Tâm được an vui, trụ không có chỗ sợ hãi (Vô Sở Úy)

Đức Phật bảo :” Này Bật Sô ! Đây gọi là bốn điều không có chỗ sợ hãi (Vô Sở Úy) khi Như Lai chuyển bánh xe Pháp to lớn (Đại Pháp Luân).

Lại nữa Bật Sô ! Cũng ở trong tám Đại Chúng, thành tựu đầy đủ bốn điều không có chỗ sợ hãi (vô sở úy). Thế nào là tám ?

_ Xưa kia, ở một nơi chốn (xứ) có vô số trăm chúng Sa Môn (Śramaṇa), hoặc ở đấy, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ngồi…cùng nói với nhau rằng: “Xưa kia Đức Phật nói Pháp Tướng như vậy, sâu xa khó hiểu, chưa từng thấy nghe, là đúng, là sai, là hư, là thật”. Khi ấy Đức Như Lai nghe nhóm kia nói xong thì Tâm không có kinh hãi, không có khiếp sợ, thân không dựng đứng lông, tự tại, không có sợ hãi, như ngọn núi chẳng lay động.

_ Lại nữa vô số trăm chúng Bà La Môn, vô số trăm chúng Sát Đế Lợi (Kṣatriya), vô số trăm chúng Cư Sĩ (Gṛha-pati), vô số trăm chúng Tứ Thiên Vương (Caturmahārājakāyikās), vô số trăm chúng Đao Lợi Thiên (Trāyastriṃśa), vô số trăm chúng Ma Vương (Māra-rāja), vô số trăm chúng Phạm Thiên (Brahma-deva). Tám Chúng như vậy hoặc ở đấy, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ngồi…cùng nói với nhau rằng: “Xưa kia Đức Phật nói Pháp Tướng như vậy, sâu xa khó hiểu, chưa từng thấy nghe, là đúng, là sai, là hư, là thật”. Khi ấy Đức Như Lai nghe nhóm kia nói xong thì Tâm không có kinh hãi, không có khiếp sợ, thân không dựng đứng lông, tự tại, không có sợ hãi, như ngọn núi chẳng lay động.

Đức Phật nói: “Này Bật Sô ! Đây gọi là trong Đại Chúng của tám Bộ được không có chỗ sợ hãi (Vô Sở Úy)

Liền nói Tụng rằng:

“Như Lai tự tại chuyển Pháp Luân (Dharma-cakra: bánh xe Pháp)

Xưa hay thành tựu bốn Vô Úy

Trời (Deva), Người (Manuṣya), Ma (Māra), Phạm (Brahma) với Sa Môn (Śramaṇa)

Nghe chương cú thầy, ôm do dự

Thân Tâm chẳng động, được không sợ (vô úy)

Lợi lạc tất cả các Hữu Tình

Khiến pháp Tâm Bồ Đề vô thượng (Agra-bodhi-citta)

Cung kính tu hành đến bờ kia (bờ giải thoát)”

Bấy giờ các vị Đại Bật Sô (Mahā-bhikṣu) nghe điều Đức Phật đã nói, đều tin nhận phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Ba Lần Chuyển Bánh Xe Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đế Thích Sở Vấn - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Nhiễu Quanh Tháp Phật Vòng Theo Bên Phải - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Chuyển Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Tu Hành Bốn Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tu Ðạt - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 85 – Kinh Vương Tử Bồ Đề (Bodhirajàkumàra sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện - Kinh Tạng