1
2

Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp

Phật Thuyết Bát Đại Linh Tháp Danh Hiệu Kinh

Tống Pháp Hiền dịch

Bản Việt dịch (1) của Thích Như Điển

Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

***

Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp

Việt dịch: Thích Như Điển

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các vị Tỳ Kheo rằng: Ta nay xưng dương danh hiệu của tám đại linh tháp, các ngươi hãy lắng nghe và vì các ngươi mà nói. Thế nào là tám ?

Đó chính là:

Thứ nhất là nơi thành Ca Tỳ La, nơi Đản Sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni (Long Di Nhĩ).

Thứ hai là nơi nước Ma Già Đà, bên cạnh sông Ni Liên, dưới gốc cây Bồ Đề là nơi thành Phật quả.

Thứ ba là nơi nước Ca Thi, thành Ba La Nại là nơi sơ chuyển Pháp luân.

Thứ tư là nơi nước Xá Vệ, vườn của Kỳ Đà, là nơi hiện đại thần thông.

Thứ năm là nơi thành Khúc Nữ, nơi từ cõi Trời Đao Lợi giáng xuống.

Thứ sáu là nơi thành Vương Xá, Phật phân biệt các Thanh Văn và vì đó hóa độ.

Thứ bảy là nơi thành Quảng Nghiêm là nơi Linh Tháp Tư Niệm Thọ Lượng.

Thứ Tám là nơi thành Câu Thi Na ở trong rừng Sa La giữa hai cây Sa La nhập Niết Bàn.

Như thế là tám Đại Linh Tháp. Lại nói kệ rằng:

Vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ

Long Di Nhĩ Viên Phật sanh ra

Ma Già Đà bên sông Ni Liên

Dưới gốc Bồ Đề thành chánh giác

Nước Ca Thi thành Ba La Nại

Chuyển đại Pháp luân mười hai việc

Thành Xá Vệ nơi vườn Kỳ Viên

Khắp cả ba cõi hiện thần thông

Nước Tang Ca Thi thành Khúc Nữ

Từ cung Trời Đao Lợi giáng xuống

Thành Vương Xá nơi Tăng phân biệt

Như Lai lành hóa hạnh từ bi

Nơi Linh Tháp tại thành Quảng Nghiêm

Nơi Như Lai Tư Niệm Thọ Lượng

Thành Câu Thi Na đất đại lực

Sa La Song Thọ nhập Niết Bàn

Đây chính là tám Đại Linh Tháp. Nếu có Bà La Môn hoặc người con trai lành, người con gái tốt nào phát đại tín tâm tu tạo tháp miếu và thừa sự cúng dường, thì người nầy được lợi ích lớn, được quả báo lớn, đều được xưng tán, tên nghe khắp nơi, rộng sâu to lớn. Cho nên các vị Tỳ Kheo lại cũng nên biết.

Lại nữa nầy các Tỳ Kheo! Nếu có tịnh tín thiện nam tử thiện nữ nhơn nào hay ở nơi tám đại tháp nầy hướng đến đó để chí thành cúng dường, thì người nầy khi mệnh chung liền sanh về cõi Trời.

Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo các vị Tỳ Kheo rằng: Các ngươi hãy lắng nghe ta nói đây: Nơi thành nước Du Chỉ khi còn ở đời đã nói kệ rằng:

Hai mươi chín tuổi ở Vương Cung

Sáu năm núi tuyết tu khổ hạnh

Năm năm hóa độ thành Vương Xá

Bốn năm ở tại rừng Tỳ Sa

Hai năm an cư Nhạ Lý Nham

Hai mươi ba năm ở Xá Vệ

Thành Quảng Nghiêm và Vườn Lộc Uyển

Ma Câu Lợi cùng Đao Lợi Thiên

Thi Du Na và Kiều Đàm Di

Tháp quý núi cao cùng hoang dã

Nơi chốn Vĩ Nỗ vua Phệ Lan

Vua Tịnh Phạn đều thành Ca Tỳ

Đây là những Thánh cảnh mỗi năm

Thích Ca Như Lai đều đi, ở

Như thế tám mươi năm ở đời

Sau đó yên lặng vào Niết Bàn.

  Xem thêm:

 • Kinh Bốn Vô Sở Úy - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 14 – Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Nhiễu Quanh Tháp Phật Vòng Theo Bên Phải - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 34 – Tiểu Kinh Người Chăn Bò (Cùlagopàlaka sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 18 – Kinh Xà Ni Sa (Janavasabha Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 06 – Kinh Ma Ha Li (Mahàli Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nê Hoàn - Kinh Tạng
 • Kinh Báo Ân Phụng Bồn - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Tu Hành Bốn Pháp - Kinh Tạng
 • Những Truyện Cảm Ứng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Đế Thích Sở Vấn - Kinh Tạng
 • Kinh Tỳ Khưu Tránh Tiếng Xấu Về Người Nữ, Muốn Tự Sát - Kinh Tạng
 • Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 08 – Hương Đăng - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 05 – Kinh Cứu La Đàn Đầu (Kutadanta Sutta) - Kinh Tạng
 • Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Con Đường Chính Đúng - Kinh Tạng