Kinh Báo Ân Phụng Bồn

Phật Thuyết Báo Ân Phụng Bồn Kinh

Thất dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Nghe như vầy. Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) tại nước Xá Vệ (Śrāvastya) Đại Mục Kiền Liên (Mahā-Māudgalyāyana) mới được sáu Thông (ṣaḍabhijñāḥ) muốn cứu độ cha mẹ, báo đáp ân dưỡng nuôi bú mớm, liền dùng mắt Đạo (tức Thiên Nhãn Thông) quán nhìn Thế Giới, thời thấy người mẹ đã chết, sinh trong nẻo Quỷ đói, chẳng thấy ăn uống chỉ còn da bọc xương. Mục Liên buồn thương, liền đem cái bát chứa đầy cơm đi đến nơi dâng cho mẹ. Người mẹ được bát cơm, liền dùng bàn tay trái che cơm, tay phải bốc cơm. Thức ăn chưa vào miệng thì hoá thành than lửa, bèn chẳng được ăn. Mục Liên vội vã quay về bạch với Đức Phật, trình bày đủ việc này.

Đức Phật bảo Mục Liên: “Rễ tội của mẹ ông đã kết sâu, chẳng phải sức của một người như ông lại làm được sao ?! Cần phải có sức Uy Thần của chúng Tăng mới được giải thoát. Nay Ta sẽ nói Pháp Cứu Tế khiến cho tất cả các nạn đều lìa lo khổ”.

Đức Phật bảo Mục Liên: “Vào ngày 15 tháng 7 nên vì cha mẹ bảy đời bị vướng trong ách nạn…đem đủ lương khô, cơm, năm loại trái cây, nước rưới vảy, cái chậu sành, dầu thơm, đĩnh (lá thiếc làm giả như bạc đốt cho người chết), nến, giường trải vật dụng nằm nghỉ… Đem hết mọi thứ ngon ngọt trong đời…cúng dường chúng Tăng.

Ngay ngày này, tất cả chúng Thánh hoặc Thiền Định tại sườn núi, hoặc được bốn Đạo Quả, hoặc đi kinh hành dưới gốc cây, hoặc được sáu Thông bay đi giáo hoá Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát, Đại Nhân quyền hiện Tỳ Khưu…ở ngay trong Đại Chúng đều đồng một lòng thọ nhận cơm Bát Hoà La (Pravāraṇā: đầy đủ, vui thích).

Đạo của chúng Thánh có đủ Giới thanh tịnh có Đức sâu rộng mênh mông. Người có cúng dường nhóm này thời cha mẹ hiện tại, cha mẹ bảy đời, năm loại Thân Thuộc…được ra khỏi ba đường ác. Ứng theo thời được giải thoát; tự nhiên có quần áo, thức ăn”

Đức Phật răn dạy cho chúng Tăng nên vì cha mẹ bảy đời của nhà Thí Chủ…hành Thiền , định Ý….sau đó mới ăn vật cúng này.

Mục Liên Tỳ Kheo với tất cả Chúng vui vẻ phụng hành

  Xem thêm:

 • Kinh Vu Lan Bồn - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tỳ Khưu Tránh Tiếng Xấu Về Người Nữ, Muốn Tự Sát - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Tu Hành Bốn Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Con Đường Chính Đúng - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán - Kinh Tạng
 • Kinh Tu Ðạt - Kinh Tạng
 • Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thánh Pháp Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Nhiễu Quanh Tháp Phật Vòng Theo Bên Phải - Kinh Tạng
 • Kinh Đức Phật Nói Về Hương Giới Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Vô Sở Úy - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Ân Cha Mẹ Khó Đền Đáp - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Duyên Khởi - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Phẩm Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Kinh Tạng