1
2
3

Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật

Lương Tăng Già Bà La dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Đức Thuận

Bản Việt dịch (3) của Huyền Thanh

***

Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo, 80.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát, và chư thiên long quỷ thần.

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Từ Phật độ này về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Thiên Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Thuyết Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Niệm Ý. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Khả Ái Du Hí. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Chiến Đấu Thắng Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Thiện Thanh Tịnh Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tự Tại Tràng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Trần Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Công Đức Quang Minh Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Phương Ngại Du Hí. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Chướng Ngại Nghiệp Trụ Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Kim Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Diệu Hoa Dũng Mãnh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mỹ Thanh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Liên Hoa An Trụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Tám cõi Phật này thảy đều thanh tịnh, không có người nữ, và cũng không có năm trược.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trụ ở Đại Thừa mà nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, thọ trì chẳng quên, và thuyết giảng cho người khác. Giả sử họ còn đọa sanh tam đồ hoặc rơi vào tám nạn, thì quyết không thể có việc ấy.

Nếu có người nữ nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, rồi tự mình có thể thọ trì và thuyết giảng cho người khác. Giả sử họ còn thọ thân nữ thì quyết không thể có việc ấy.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trụ ở Đại Thừa mà nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì và thuyết giảng cho người khác, thì ở đời này và đời sau, họ sẽ thường có thần thông, đắc nhạo thuyết biện tài, thâm tu thiền định, đầy đủ đà-la-ni, và luôn gặp thánh nhân. Họ sẽ không bị trời rồng dạ-xoa, người và phi nhân, trộm cướp, nạn nước lửa, hoặc thuốc độc gây hại. Tất cả mọi sợ hãi thảy đều diệt trừ, giấc ngủ bình an, không gặp ác mộng, và luôn được chư thiên bảo hộ.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Nếu có thiện nam tử

Cùng với thiện nữ nhân

Nghe qua tám Phật hiệu

Thọ trì giảng cho người

Thân tâm luôn an ổn

Không có mọi sợ hãi

Chuyên niệm chớ lãng quên

Kiếp tội diệt vô lượng

Sau sinh trong trời người

Lìa xa chốn ác đạo

Sáu căn thường thanh tịnh

Đoan chánh có uy đức

Bát bộ chư thiện thần

Ngày đêm theo bảo hộ

Trời người luôn cung kính

Cúng dường sanh hoan hỷ

Dạ-xoa cùng phi nhân

Đạo tặc với dao gậy

Nước lửa hay thuốc độc

Kinh bố chẳng gây hại

Giấc ngủ luôn an ổn

Không gặp các ác mộng

Lợi căn có trí tuệ

Thường thích nghe Chánh Pháp

Nghe rồi sanh tín tâm

Ai đắc thâm diệu Pháp

Hơi thở không hôi thối

Tinh tấn giảng cho người

Chúng ma và ngoại đạo

Chẳng ai dám nhiễu loạn

Người nữ nghe Phật danh

Thọ trì giảng cho người

Khi hết báo thân đó

Đời sau chẳng còn thọ

Tụng trì giảng cho người

Danh hiệu tám Đức Phật

Đắc quả và công đức

Như đã nói ở trên

Bởi vậy bậc trí giả

Thọ trì luôn nhớ niệm

Nhất tâm lòng hoan hỷ

Đừng nên khởi buông lung”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Trưởng lão Xá-lợi-phất, các vị đại Tỳ-kheo, cùng với chư Bồ-tát Ma-ha-tát, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường Của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 11 – Phá Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Bộ Danh Hiệu của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Thiện Ác Nghiệp Báo (Chư Kinh Yếu Tập) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch - Kinh Tạng
 • Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Của Thiền Sư Thụy Châu Động Sơn Lương Giới - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Phật Thuyết Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật - Kinh Tạng