1
2

Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật

Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

***

Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với chư đại Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, chư đại Bồ-Tát, chư đại thiên, Đế-thích Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân. Khi ấy có vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh ở trước và sau của Đức Phật, họ cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán.

Lúc bấy giờ Thế Tôn vì các đại chúng mà tuyên thuyết diệu Pháp. Khi đó Tôn giả Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục, gối phải quỳ sát đất, chắp mười đầu ngón tay và bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Kính mong Ngài hãy diễn nói các danh hiệu của chư Phật hiện tại trong mười phương thế giới.

Vì sao thế? Bởi nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật hiện tại này, thời sẽ khiến họ sanh đại công đức, khiến họ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đắc quả vị bất thối chuyển, và cũng như sẽ khiến họ mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Khi ấy Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Lành thay, lành thay!

-Ông nay vì muốn làm lợi ích an lạc cho các đại chúng,

-vì muốn thương xót bảo hộ các chúng sanh,

-vì muốn khiến sở cầu của các chúng sanh được mãn nguyện,

-vì muốn khiến tất cả sanh tâm hoan hỷ,

-và cũng vì muốn tăng trưởng thiện căn cho chư Bồ-Tát ở đời vị lai.

Lành thay, lành thay! Ông nay sanh thiện giác quán nên mới có thể hỏi như vậy. Ai có thể hỏi như thế, thì phải biết, đó đều là do sức uy thần của Như Lai.

Này Xá-lợi-phất! Ông nay hãy lắng nghe! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật hiện tại này, thời sẽ khiến hết thảy chúng ma đều chẳng thể thừa cơ đắc lợi ở tại nơi họ ở; tất cả những kẻ ác cũng chẳng thể thừa cơ đắc lợi. Người thọ trì sẽ được vô lượng vô biên công đức thâm sâu, tùy nơi sanh đến, đầy đủ Bồ-Tát hạnh, đắc Túc Mạng Thông, dung nhan đoan chánh, và các tướng vẹn toàn. Họ sẽ luôn được thân cận để cúng dường chư Phật, và cho đến mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Vì sao thế, Xá-lợi-phất? Bởi nếu có ai nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, biên chép cúng dường, và triển chuyển dạy bảo cho người khác, thời công đức có được sẽ là vô lượng vô biên.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

“Nếu trì danh hiệu chư Phật này

Người ấy chẳng bị đao tổn thương

Độc không thể hại lửa chẳng thiêu

Cũng chẳng đọa vào trong tám nạn

Thấy được đại trí kim sắc quang

Ba hai tướng hảo chư Pháp Vương

Khi đã diện kiến chư Phật rồi

Cúng dường vô lượng chư Phật kia

Mắt họ chẳng mù không đỏ vàng

Thân chẳng gù cong không một mắt

Đắc thân đại lực Na-la-diên

Thọ trì Phật danh báo như vậy

Luôn được trời rồng cùng dạ-xoa

Với càn-thát-bà đến cúng dường

Oan giả kẻ ác chẳng thể hại

Thọ trì Phật danh báo như vậy

Ông nay lắng nghe Xá-lợi-phất

Như lời vi diệu của Ta nói

Nếu ai nghe được Phật danh này

Tức là gần kề Đạo Bồ-đề

Bởi thế ông nay chí tâm nghe

Mười phương thế giới đại Pháp Vương

Khéo bạt chúng sanh gai phiền não

Ví như cây thuốc trừ ách bệnh

Ngu si mù lòa hạng phàm phu

Thí mắt trí tuệ của Bồ-Tát

Lại như Hành Thí Thắng Bồ-Tát

Vô lượng ngàn ức Hằng sa giới

Trong đó đầy ắp vàng Diêm-phù

Ngày đêm sáu thời chưa thôi nghỉ

Thí ban đại bi đại Đạo sư

Lại dùng chiên đàn đầy trăm cõi

Phan lọng y phục như Hằng sa

Vô lượng ngàn vạn trong ức kiếp

Nhất tâm mà lấy dùng bố thí

Lại như ở trong một cõi Phật

Dựng xây đầy khắp các tháp Phật

Ở trong mười kiếp mà cúng dường

Chư Phật nhiều như cát sông Hằng

Lại tạo tháp cao như Tu-di

Tháp đó làm bằng toàn thất bảo

Biến mãn như vậy mười ngàn cõi

Số ấy có đến ba sáu ức

Lấy chiên đàn đỏ cùng trân châu

Tạo làm lọng che vật cúng dường

Với mỗi lọng che có thể trùm

Hàng trăm thế giới chư Phật quốc

Trân châu anh lạc dùng trang nghiêm

Số đó nhiều như cát sông

Hằng Trên không lại tạo lọng che vàng

Số đó cũng như Hằng Hà sa

Sắc màu vàng tím như pho tượng

Mỗi mỗi biến chiếu Tam Thiên Giới

Ở trong mỗi tháp bày cúng dường

Vô lượng vô biên vô số kiếp

Làm các công đức như ở trên

Chẳng bằng khéo phát Bồ-đề tâm

Phát Bồ-đề tâm như thế đấy

Giữ giới thanh tịnh không buông lung

Chẳng bằng ai trì Phật danh này

Trì Phật danh này như vậy đó

Lại khéo thương xót các chúng sanh

Ở tại mọi nơi rộng lưu bố

Dạy người thọ trì Phật danh hiệu

Ở trong tất cả các chúng sanh

Họ làm phước điền giống Như Lai”

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Nếu có ai nhất tâm thọ trì, đọc tụng, và nhớ niệm chẳng quên các danh hiệu của chư Phật này, thời tham dục, sân khuể, ngu si, và các điều sợ hãi của họ sẽ lập tức được diệt trừ. Còn những ai chưa sanh khởi tham dục, sân khuể, ngu si, và các điều sợ hãi thì sẽ khiến chúng chẳng phát sanh.”

Khi ấy Thế Tôn liền nói chư Phật danh hiệu:

“Nam-mô Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Bất Động Phật

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Đa-già-la Hương Phật

Nam-mô Thường Chiếu Diệu Phật

Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

Nam-mô Tối Thượng Phật

Nam-mô Liên Hoa Tràng Phật

Nam-mô Liên Hoa Sanh Phật

Nam-mô Bảo Tụ Phật

Nam-mô A-già-lâu Hương Phật

Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật

Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

Nam-mô Hải Phật

Nam-mô Cự Hải Phật

Nam-mô Tràng Đức Phật

Nam-mô Phạm Đức Phật

Nam-mô Đại Hương Phật

Nam-mô Đại Sanh Phật

Nam-mô Bảo Võng Phật

Nam-mô A-di-đà Phật

Nam-mô Đại Thí Đức Phật

Nam-mô Đại Kim Trụ Phật

Nam-mô Đại Niệm Phật

Nam-mô Ngôn Vô Tận Phật

Nam-mô Thường Tán Hoa Phật

Nam-mô Đại Ái Phật

Nam-mô Sư Tử Hương Thắng Phật

Nam-mô Dưỡng Đức Phật

Nam-mô Đế-thích Hỏa Diễm Phật

Nam-mô Thường Nhạo Đức Phật

Nam-mô Sư Tử Hoa Đức Phật

Nam-mô Tịch Diệt Tràng Phật

Nam-mô Giới Vương Phật

Nam-mô Phổ Đức Phật

Nam-mô Phổ Đức Tượng Phật

Nam-mô Vô Ưu Đức Phật

Nam-mô Thanh Liên Hương Phật

Nam-mô Đại Địa Phật

Nam-mô Đại Long Đức Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật

Nam-mô Quảng Niệm Phật

Nam-mô Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Xả Hoa Phật

Nam-mô Long Đức Phật

Nam-mô Hoa Tụ Phật

Nam-mô Hương Tượng Phật

Nam-mô Thường Quán Phật

Nam-mô Chánh Tác Phật

Nam-mô Thiện Trụ Phật

Nam-mô Ni-cù-lô-đà Vương Phật

Nam-mô Vô Thượng Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Đức Phật

Nam-mô Chiên Đàn Lâm Phật

Nam-mô Nhật Tạng Phật

Nam-mô Đức Tạng Phật

Nam-mô Tu-di Lực Phật

Nam-mô Ma-ni Tạng Phật

Nam-mô Kim Cang Vương Phật

Nam-mô Uy Đức Phật

Nam-mô Vô Hoại Phật

Nam-mô Thiện Kiến Phật

Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật

Nam-mô Đại Hải Phật

Nam-mô Phú Sa-la Thụ Phật

Nam-mô Bạt-tha Đức Phật

Nam-mô Phật Thiên Phật

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật

Nam-mô Tỳ-đầu Đức Phật

Nam-mô Vô Biên Đức Phật

Nam-mô Đức Trí Phật

Nam-mô Hậu Đức Phật

Nam-mô Hoa Tràng Phật

Nam-mô Tượng Đức Phật

Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật

Nam-mô Long Đức Phật

Nam-mô Đức Sanh Phật

Nam-mô Bảo Tụ Phật

Nam-mô Đức Bà-tha Tử Phật

Nam-mô Luận Nghĩa Phật

Nam-mô Phổ Kiến Phật

Nam-mô Bảo Đa-la Phật

Nam-mô Phổ Xả Phật

Nam-mô Đại Cúng Dường Đức Phật

Nam-mô Đại Võng Phật

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Nghi Vương Phật

Nam-mô Bảo Đức Phật

Nam-mô Phổ Cái Phật

Nam-mô Đại Cái Phật

Nam-mô Thắng Đức Phật

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật

Nam-mô Bảo Liên Hoa Phấn Tấn Phật

Nam-mô Hậu Đức Phật

Nam-mô Trí Tràng Phật

Nam-mô Bảo Nguyệt Đức Phật

Nam-mô Ni-cù-lô-đà Bà-tha Vương Phật

Nam-mô Thường Đức Phật

Nam-mô Phổ Liên Hoa Phật

Nam-mô Bình Đẳng Đức Phật

Nam-mô Long Hộ Cứu Tế Phật

Danh hiệu chư Phật này

Khéo cứu hộ thế gian

Đầu đêm tụng một biến

Nhớ niệm Phật rồi ngủ

Giữa đêm tụng một biến

Cuối đêm cũng như vậy

Ở ba thời như thế

Đầu đêm giữa và cuối

Mỗi thời tụng một biến

Tinh tấn chớ phóng dật

Do tụng Phật danh này

Luôn thấy được mộng lành

Ác quỷ với ác nhân

Chẳng thể trục được lợi

Cho nên Phật danh này

Hay cứu hộ thế gian

Tất cả thiên nhạc thần

Dạ-xoa cưu-bàn-đồ

La-sát chúng quỷ thần

Chẳng thể gây chướng ngại

Một trăm Phật danh này

Luôn hộ niệm người trì

Hết thảy các ma sự

Chẳng thể trục được lợi”

Lúc bấy giờ Thiên Chủ Đế-thích–vua của 33 cõi trời–chỉnh y phục, hai gối quỳ, chắp tay, và bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con sẽ luôn hộ vệ cho người thọ trì danh hiệu của chư Phật. Ngoài ra còn có Tứ Đại Thiên Vương cũng luôn bảo hộ người đó. Người thọ trì danh hiệu của chư Phật–duy trừ quyết định nghiệp thì chẳng thể cứu hộ–còn hết thảy trong hàng trời người thì không ai có thể gây tạo việc ác cho họ được.”

Lúc bấy giờ bậc Nhất Thiết Trí xuất ra đại âm thanh vi diệu, tám loại tiếng hòa nhã, chân thiện, và thánh thót, khiến ai nấy đều thích nghe. Sau đó, Ngài bảo khắp các đại chúng rằng: “Hãy mau thọ trì các danh hiệu của chư Phật này, rồi ở khắp nơi trong mười phương thế giới mà rộng lưu bố để làm đại Pháp thí và đoạn trừ nghi hoặc cho chúng sanh.”

Khi Đại Thánh Thích-ca-văn diễn nói Pháp này xong, có 300 vị Tỳ-kheo đắc lậu tận ý giải.

Lại có 40 vị Tỳ-kheo-ni được tận trừ tất cả lậu pháp và đắc Đạo A-la-hán.

Lại có 5.000 Ưu-bà-tắc trụ thắng hoan hỷ tâm và chứng quả Tu-đà-hoàn.

Lại có 1.100 Ưu-bà-di đều viễn ly trần cấu và đắc Pháp nhãn tịnh.

Lại có các đại thiên vương cùng vô lượng ngàn vạn thiên chúng đắc Pháp nhãn thanh tịnh ở trong Pháp của bậc Pháp Vương.

Ví như có bao nhiêu số cát của một sông Hằng, hãy đem chia làm ba phần. Số lượng của chư Bồ-Tát chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn thì bằng một phần của số đó.

Lúc bấy giờ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều chấn động sáu cách. Các núi non, cao phong, và đại địa thảy đều rung chuyển. Còn ở trong hư không mưa xuống các bông hoa vi diệu cõi trời. Tiếng vui vẻ của trời, rồng, và hàng phi nhân đều vang dội khắp nơi.

Khi ấy Thiên Chủ Đế-thích, Mục-kiền-liên, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-già, Ma-ha Kiếp-tân-na, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Ca-diếp, Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp, cho đến Na-đề Ca-diếp, Mãn Nguyện Tử, Thiện Cát Bất Kiến Không, A-nan, Bạt-đề, và Đạp-bà-ma-la Tử, các hàng đại chúng như vậy, cả thảy là 25.000 ngàn vị đều đồng thanh bạch Phật rằng:

“Bạch Thích-ca Sư Tử Pháp Vương! Con sẽ tận hết sức tinh tấn của mình-¬không một chút dư sót–và dùng mọi sức thần thông ở vô lượng thế giới để hóa làm vô lượng thân, rồi vượt qua vô lượng Phật sát mà luôn nói các danh hiệu của chư Phật này và cũng như tuyên giảng những điều Phật dạy.”

Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn vì muốn khiến đại chúng trông thấy nên thị hiện đại thần thông. Với sức thần thông của Phật, Ngài hiện vô lượng ức quốc độ. Khi ấy đại chúng đều thấy Thích-ca Sư Tử Pháp Vương biến khắp các cõi nước kia mà thuyết giảng Kinh này và cũng như lời dạy của chư Phật thuở quá khứ–tất cả đều chẳng sai biệt.

Phật bảo các đại chúng:

“Từ lâu xa ở trong vô lượng kiếp, Ta đã khéo tu thần thông. Ở nơi vô thượng Phật Pháp, đại chúng hãy quyết định chớ sanh nghi hoặc. Vì muốn chúng sanh được an ổn, cho nên Ta mới mau nói các danh hiệu của chư Phật này. Như thế sẽ khiến các chúng sanh vĩnh viễn xa rời khổ ách của sanh tử.”

Lúc bấy giờ Phật bảo Tuệ mạng Xá-lợi-phất:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào khi đã nghe các danh hiệu của chư Phật này, rồi với lòng tin sâu thanh tịnh, họ phát Bồ-đề tâm và yêu mến thọ trì. Ngày đêm tinh tấn, họ đọc tụng biên chép và rộng diễn nói cho người khác, thời sẽ được vô lượng vô biên quảng đại công đức, đắc quả vị bất thối chuyển, cho đến mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và hết thảy chúng ma đều chẳng thể nhiễu loạn.”

Khi Phật thuyết Kinh này xong, Tuệ mạng Xá-lợi-phất, Đế-thích, Phạm Vương, Tứ Đại Thiên Vương, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, và a-tu-la, tất cả đại chúng khi nghe Pháp này rồi, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ.

  Xem thêm:

 • Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Bộ Danh Hiệu của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (1) - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (2) - Kinh Tạng
 • Kinh Nữ Long Thí - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Kinh - Kinh Tạng
 • Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Hải Long Vương Dạy Pháp Ấn - Kinh Tạng
 • Hà Da Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn - Kinh Tạng
 • Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội - Kinh Tạng
 • Xưng Tán 108 Danh Hiệu Phật - Kinh Tạng
 • Truyện Pháp Sư Bà Tẩu Bàn Đậu - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Tu Tập Mười Nghiệp Lành - Kinh Tạng
 • Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Ngữ - Kinh Tạng