Phật Thuyết Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật

Tùy Xà Na Quật Đa dịch,

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

*

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo ở trên núi Linh Thứu gần đại thành Vương Xá. Ngoài ra còn có 12.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát, với Vô Năng Thắng Bồ-tát làm thượng thủ.

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Di-lặc Bồ-Tát rằng:

“Này Di-lặc! Từ đây về hướng đông, vượt qua mười bất khả thuyết chư Phật sát độ ức trăm ngàn vi trần số cõi Phật, có một thế giới tên là Giải Thoát Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Hư Không Công Đức, Thanh Tịnh Vi Trần, Đẳng Mục Đoan Chánh, Công Đức Tướng, Quang Minh Hoa, Hồng Liên, Lưu Ly Quang, Bảo Thể Hương, Tối Thượng Hương, Cúng Dường Ngật, Chủng Chủng Trang Nghiêm Đảnh Kế, Vô Lượng Vô Biên Nhật Nguyệt Quang Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Pháp Giới Xuất Sanh, Vô Chướng Ngại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Với tùy tâm sở dục, Ngài hiện đang hành Đạo tiêu diêu và thuyết Pháp ở nơi đó.

Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào phạm bốn trọng tội, thì do bởi trọng tội của người ấy, giả sử đất ở Diêm-phù biến làm vi trần và mỗi vi trần làm thành một kiếp. Dẫu người ấy có nhiều kiếp tội như thế, nhưng khi xưng danh hiệu của Đức Phật này một lần và lễ bái một lần, thì tội tất đều diệt trừ. Huống nữa là có ai ngày đêm thọ trì đọc tụng và nhớ niệm chẳng quên. Công đức của người đó là chẳng thể nghĩ bàn.

Ở trong thế giới kia có một vị Bồ-tát, tên là Nan Thất Vô Chướng Ngại Vương. Ngài đã được Như Lai thọ ký sẽ thành Phật, hiệu là Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Diễm, Bảo Liên Hoa, Cố Như Kim Cang Thân, Biến Nhất Thiết Xứ, Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật Sát, Tướng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Ở phương đông của thế giới kia lại có một Đức Phật, hiệu là Nhất Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương nam có một Đức Phật, hiệu là Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương tây có một Đức Phật, hiệu là Vô Cấu Nguyệt Tướng Vương Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương bắc có một Đức Phật, hiệu là Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng đông nam có một Đức Phật, hiệu là Tác Đăng Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng tây nam có một Đức Phật, hiệu là Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng tây bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Quán Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng đông bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương dưới có một Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương trên có một Đức Phật, hiệu là Kim Quang Uy Vương Tương Tự Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.”

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Di-lặc:

“Nếu có chánh tín thiện nam tử, hay chánh tín thiện nữ nhân nào chí tâm xưng danh hiệu của 12 Đức Phật này, thì suốt mười ngày hãy nên sám hối tất cả nghiệp tội. Hết thảy chúng sanh có bao nhiêu công đức hãy đều nên tùy hỷ. Hãy khuyến thỉnh tất cả chư Phật trụ lâu ở thế gian. Hãy đem các thiện căn của mình hồi hướng đến khắp chúng sanh trong Pháp Giới.

Ngay lúc đó, tất cả nghiệp tội của họ sẽ liền được diệt trừ, tất cả nghiệp chướng được thanh tịnh, liền được thành tựu đầy đủ trang nghiêm tất cả Phật độ và thành tựu cụ túc vô úy.

Họ lại được đầy đủ thân tướng trang nghiêm, đầy đủ chư Bồ-tát làm quyến thuộc vây quanh, được đầy đủ vô lượng đà-la-ni, đầy đủ vô lượng tam-muội, và đầy đủ Phật độ trang nghiêm như ý.

Họ cũng được đầy đủ vô lượng Thiện Tri Thức, mau được thành tựu những việc như đã nói ở trên và bất tăng bất giảm.

Ở trong chốn phiền não, họ tu hành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và có tướng mạo đoan chánh. Quả báo đáng mừng thay! Họ cũng được tài bảo dồi dào, luôn sanh vào dòng dõi tôn quý, thân tướng cụ túc, và cũng được quyến thuộc hiền hòa vây quanh.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Nếu có thiện nam tử

Hay thiện nữ nhân nào

Thọ trì Phật danh này

Trong đời đời kiếp kiếp

Được người khác kính mến

Quang minh uy lực lớn

Tôn quý trong hàng người

Về sau sẽ thành Phật”

Đức Phật lại bảo ngài Di-lặc:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì các danh hiệu của chư Phật đó thì cũng cần tụng đà-la-ni này:

đa điệt tha, a xí, ma xí, tam mạn đa mục xí, táo đế dục yết đế, ni lục đế, ni lục đế bát tì, tam ma dư kỳ, chất đa tỳ bạt đế, a xí, ma xí, ma đà nể, tỳ bạt đế, tam mạn đa cầu nể, tát để da ra di, dục cát đế, bát dục cát đế, hê rị di rị ma tư lệ, a nẩm mê, già mê, át chất trí, mạt chất trí, bộ chi, a ra hê, bà hưu si, già du già ra hê, hê ma bà đế, thù đế ma đế, đạt ma chân đế, chu đa bằng chỉ, a tỳ sai tì, a ra đà bà xoa di, sa kiền đà tỳ bạt đế, na ma tát bà, phật đà bồ đề tát đa tì tỳ da, tất điền đố mạn đái ba đà, phật đà đề sắt đế đa”

Khi tuyên thuyết thần chú đó xong, Thế Tôn lại nói kệ rằng:

“Ai thọ trì chú này

Sẽ gặp sáu mươi ức

Hiện tại mười phương Phật

Luôn hộ niệm người ấy

Ở mọi nơi sinh ra

Thường gặp Thiện Tri Thức

Tâm mong muốn điều gì

Tất cả đều cát tường

Do tụng thần chú này

Thường sanh trước chư Phật

Trên hoa sen vi diệu

Hóa sanh không thọ thai

Chánh niệm chánh hạnh ý

Trí tuệ thêm tăng trưởng

Nghe qua thảy tổng trì

Nghe rồi chẳng lãng quên

Người thọ trì chú này

Có được phước như vậy

Ai tụng Phật danh này

Ở nơi họ sinh ra

Xa rời chốn ác đạo

Mau sanh vào thiện đạo

Đắc định đà-la-ni

Tối diệu tối thắng xứ

Thọ trì chẳng lãng quên

Cho đến thành Bồ-đề

Đều do chư Phật danh

Cùng với đà-la-ni

Dẫu ai thí thất bảo

Đầy ngàn vạn ức sát

Thọ trì Phật danh này

Phước báo hơn kẻ kia

Tu hành Đạo Bồ-đề

Luôn biết việc đời trước

Lìa xa mọi hoạn nạn

Liền được nơi an ổn

Luôn sanh thời có Phật

Gặp Phật nghe Chánh Pháp

Có được tâm tín hạnh

Khi có tín tâm rồi

Sẽ luôn cúng dường Phật

Gặp Phật nghe Pháp rồi

Tâm sanh đại hoan hỷ

Khi thấy chư Phật rồi

Cầm phẩm vật vi diệu

Cúng dường dâng chư Phật

Ai thọ trì Phật danh

Suốt ngàn vạn ức kiếp

Xả lìa tội sanh tử

Phật Đạo mau viên thành

Nếu ai mà chí tâm

Bảy ngày niệm Phật danh

Sẽ được mắt thanh tịnh

Khéo thấy vô lượng Phật

Khéo trì Phật danh này

Liền được vô lượng phước

Ở nơi họ sanh ra

Trời người luôn cung kính

Nếu ai trì Phật danh

Suốt ngàn vạn ức kiếp

Không bị người nhục mạ

Trong tất cả thế giới

Tiếng thơm lưu bố khắp

Nếu ai trì Phật danh

Suốt ngàn vạn ức kiếp

Trời người luôn cúng dường

Không bị ai hủy báng

Mau được thành Phật Đạo

Nếu ai trì Phật danh

Chẳng sanh tâm khiếp nhược

Trí tuệ không xảo ngụy

Thường ở trước chư Phật

Nếu ai trì Phật danh

Ở nơi họ sanh ra

Trời rồng chúng dạ-xoa

Càn-thát- khẩn-na-la

Tu-la ca-lâu-la

Với ma-hầu-la-già

Người và loài phi nhân

Sẽ luôn cúng dường họ

Nếu ai trì Phật danh

Đời đời nơi sinh ra

Luôn sanh nhà phú quý

Đầy đủ tướng trượng phu

Không có tâm đố kỵ

Khỏe mạnh thích bố thí

Lỗ lông trên thân thể

Thường tỏa diệu hương thơm

Trong miệng giữa các răng

Lại tỏa mùi hương thơm

Chiên đàn đỏ cõi trời

Cùng các mùi hương khác

Suốt ngàn vạn ức kiếp

Hương thơm chẳng gián đoạn

Đời đời nơi sinh ra

Âm thanh như Phạm thiên

Cũng như ca-lăng-tần-

Các loài chim mạng mạng

Người trì Pháp Vương danh

Phước họ như vậy đó

Nếu ai trì Phật danh

Sanh trong hoa bảy báu

Hoa có ngàn ức lá

Đầy đủ tướng uy quang

Nếu ai trì Phật danh

Cha mẹ hàng quyến thuộc

Hiền hòa không tranh tụng

Vĩnh viễn chẳng cách xa

Nếu có người nữa nào

Thọ trì Kinh điển này

Xả bỏ lìa thân nữ

Chuyển sanh làm thân nam

Khi được thân nam tử

Sẽ thành quả Bồ-đề

Chuyển vô thượng Pháp luân

Tùy ý nhập Niết-bàn

Nếu ai trì Phật danh

Dao gậy chẳng thể hại

Nước lửa không dìm đốt

Ác quan chẳng thể giết

Nếu ai trì Phật danh

Chúng ma và Ba-tuần

Đi đứng nơi nằm ngồi

Không thể thừa cơ hại

Nếu ai trì Phật danh

Đời đời nơi sinh ra

Phi hành du hư không

Đến tận vô biên cõi

Diện kiến chư Như Lai

Khéo hỏi nghĩa thậm thâm

Vô lượng chư Phật kia

Liền biết tâm ý họ

Nên thuyết vi diệu Pháp

Thọ ký quả Bồ-đề

Được nghe thọ ký rồi

Tâm sanh đại hoan hỷ

Đối với chư Phật giáo

Quyết định không còn nghi

Chư Phật Thế Tôn kia

Tuyên giảng Pháp sâu xa

Người ấy nghe Pháp rồi

Thọ trì mãi chẳng quên

Về sau được thành tựu

Lục Độ và các Địa

Vô Úy và Ngũ Lực

Tướng tốt và vẻ đẹp

Phật độ và chúng sanh

Tùy ý mà sẽ được

Sanh trong cõi nước kia

Khéo mau thành Chánh Giác

Chuyển vô thượng Pháp luân

Tùy ý nhập Niết-bàn

Nếu có thiện nam tử

Cùng với thiện nữ nhân

Thọ trì Kinh điển này

Công đức như nói trên

Nếu ai trì Kinh này

Cẩn thận chớ buông lung

Phước nghiệp như ở trước

Nên suốt trong một kiếp

Hoặc là một kiếp giảm

Tinh cần luôn đọc tụng

Không sanh tâm biếng lười

Ta nay giáo sắc rằng

Ai niệm chư Phật đó

Thường trụ công đức tạng

Như mây giữa hư không

Luôn theo chỗ người ấy

Nếu ai nghe Phật danh

Một kiếp một kiếp giảm

Nghe rồi sanh tín tâm

Người ấy là tối thắng

Cũng là bậc đại trí

Tôn quý trong hàng người

Cũng là đại trượng phu

Đại danh vang thế gian

Cho nên Ta nay bảo

Di-lặc hãy lắng nghe

Ai có đại trí tuệ

Phương tiện khéo liễu giải

Tinh tấn chớ phóng dật

Luôn gần Thiện Tri Thức

Nghe được Kinh điển này

Sẽ thành Đạo Bồ-đề”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Di-lặc Bồ-tát Ma-ha-tát, cùng chư Bồ-tát, các vị đại Tỳ-kheo, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Sự Nhân Duyên Lợi Ích Của Danh Hiệu Phật Vô Lượng Thọ - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư – HT Thích Trí Quảng soạn - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường Của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thọ Trì Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sanh Ra Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Danh Hiệu Kim Cương Giáo Pháp Của Thai Tạng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa 12 Tương Khế Với 108 Danh Hiệu Vô Cấu Của Thiên Nữ Đại Cát Tường - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên – Thích Nữ Như Phúc dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Nữ Như Phúc dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Thích Nữ Như Phúc dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên – Thích Tâm Châu dịch - Kinh Tạng