1
2
3

Kinh Tám Danh Hiệu Của Chư Phật

Tùy Xà Na Quật Đa dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Thích Hạnh Tuệ

Bản Việt dịch (3) của Huyền Thanh

***

Kinh Tám Danh Hiệu Của Chư Phật

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo và 10.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát.

Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và Ngài thuyết Pháp cho họ.

Khi ấy Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở giữa đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, rồi hướng về Đức Phật chắp tay và bạch rằng:

“Bạch Thế Tôn! Nay trong lòng con có điều nghi và muốn thưa hỏi. Kính mong Như Lai thương xót chúng sanh mà thuyết giảng cho con.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Này thiện nam tử! Trong lòng ông có điều nghi, ông hãy cứ hỏi. Ta sẽ phân biệt giảng giải cho ông.”

Khi biết được Phật hứa khả quyết trừ lưới nghi, ngài Xá-lợi-phất vui mừng hớn hở và liền bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Hiện tại trong mười phương thế giới, có chư Phật Thế Tôn nào với sức bổn nguyện mà thường thuyết Pháp cho chúng sanh chăng? Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn được trì tụng các danh hiệu của chư Phật Như Lai kia, hoặc đọc hay nghe, cùng với biên chép, thì nhân do công đức ấy, họ có được bất thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, không bị khuyết giảm đối với Đạo vô thượng, và cho đến mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng?”

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Điều ông hỏi thật là biện tài vi diệu.

Ông vì muốn vô lượng chúng sanh ở đời vị lai được sự lợi ích to lớn và do bởi lòng từ bi thương xót đối với hết thảy trời người nên mới có thể hỏi nghĩa lý thâm áo như vậy ở Như Lai. Cho nên, ông nay hãy lắng nghe, thọ trì, và khéo tư duy. Ta sẽ phân biệt giảng giải cho ông.”

Ngài Xá-lợi-phất thưa:

“Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Này thiện nam tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nan Hàng Phục. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hiện tại, Ngài đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Chướng Ngại. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nhân-đà-la Tướng Tràng Tinh Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hiện tại, Ngài cũng đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Ái Nhạo. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hiện tại, Ngài cũng đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Phổ Nhập. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Đấu Chiến Nan Hàng Phục Siêu Việt Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hiện tại, Ngài cũng đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa, Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hiện tại, Ngài cũng đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Độc Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Ngại Dược Thụ Công Đức Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hiện tại, Ngài cũng đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Trắc Tắc Hương Mãn. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bộ Bảo Liên Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hiện tại, Ngài cũng đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Diệu Âm Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa-la Thụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hiện tại, Ngài cũng đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Các thế giới của chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác kia đều thanh tịnh vô uế, không có năm trược, và cũng không có năm dục. Chúng sanh ở đó không có tâm xảo ngụy dối trá, không có dâm dục, và cũng chẳng có người nữ.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành, và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Giả sử thiện nam tử thiện nữ nhân đó sẽ đọa vào ba ác đạo, thì quyết không thể có việc ấy–duy trừ năm tội ngỗ nghịch, hoặc phỉ báng Chánh Pháp và thánh nhân.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành, và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Mãi cho đến lúc thành tựu Bồ-đề, ở mọi nơi sinh ra, người ấy sẽ luôn đầy đủ ngũ thông và đắc các đà-la-ni, sáu căn hoàn chỉnh và không bị khiếm khuyết, tâm thường hoan hỷ và lông trên thân xoay về bên phải.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành, và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Ở mọi nơi mà các chúng sanh này cư ngụ, tham quan ác tặc chẳng thể gây hại, lửa chẳng thể thiêu, nước chẳng thể dìm, và rồng dữ rắn độc chẳng thể độc hại. Giả sử trong lúc đi hay đứng mà sử tử, cọp sói, gấu beo, dạ-xoa, la-sát, cưu-bàn-đồ, chúng ác quỷ thần, hoặc người và phi nhân có thể làm họ kinh hoàng, thì quyết không thể có việc ấy–duy trừ tai ương của đời trước.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ, rồi nhất tâm chuyên niệm, thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, và lại phân biệt giảng giải cho người khác. Sau khi mạng chung mà họ còn thọ thân nữ nữa, thì quyết không thể có việc ấy.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đêm yên tĩnh mà có thể niệm các danh của chư Phật kia, thời mọi công việc làm ăn hiện tại ở thế gian của những chúng sanh này sẽ đều mau thành đạt, ngày ngày tăng trưởng, và không gặp chướng ngại.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn làm tỏ nghĩa trên nên nói kệ rằng:

“Nếu có chúng sanh nào

Thọ trì Phật danh này

Xả bỏ chốn ác đạo

Mau sanh nơi an lành

Thường ở trước chư Phật

Luôn nghe giảng diệu Pháp

Diện kiến Vô Thượng Tôn

Tùy tâm mà cúng dường

Phật danh do tụng trì

Siêu ức ngàn vạn kiếp

Tất cả mọi phiền não

Mau thành quả Bồ-đề

Nếu ai suốt bảy ngày

Trì tụng Phật danh này

Liền được mắt thanh tịnh

Có thể thấy chư Phật

Nếu ai nghe Phật danh

Có thể chuyên trì tụng

Mọi nơi họ sinh ra

Luôn được người kính mến

Tướng hảo thân đoan chánh

Thường sanh nhà phước đức

Tâm vui hành đại xả

Thông minh chẳng buông lung

Nếu có nữ nhân nào

Do nghe Phật danh này

Tự tụng giảng cho người

Phước đức chẳng thể lường

Sau khi họ mạng chung

Xả bỏ báo thân nữ

Được làm thân trượng phu

Đời đời luôn lợi căn

Phật danh do tụng trì

Trong nhiều ngàn ức kiếp

Hơi thở luôn thơm ngát

Tựa như hương chiên đàn

Chư Phật Thế Tôn kia

Danh hiệu là như vậy

Nếu ai siêng tụng trì

Nhất tâm chớ phóng dật

Phật danh do tụng trì

Cha mẹ và anh em

Cùng với hàng quyến thuộc

Vĩnh viễn lìa khổ não

Phật danh do tụng trì

Tất cả ma Ba-tuần

Hắc ám chúng quyến thuộc

Vĩnh viễn chẳng thể nhiễu

Ác độc chẳng thể xâm

Dao gậy với nước lửa

Quan ô bọn ác tặc

Hết thảy chẳng thể hại

Phật danh do tụng trì

Trong suốt ngàn ức kiếp

Luôn sanh hoa sen báu

Thần thông đủ uy tướng

Thường ở giữa hư không

Biến khắp chẳng nghĩ bàn

Quán sát ai thanh tịnh

Trong các Phật độ khác

Khi chứng vô thượng Đạo

Rộng vì chúng quần sanh

Chư thiên và nhân thế

Khéo làm chỗ nương y”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Trưởng lão Xá-lợi-phất, cùng trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, và tất cả đại chúng khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường Của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng - Kinh Tạng
 • Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Bộ Danh Hiệu của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan – Thích Nữ Tuệ Thành dịch - Kinh Tạng
 • Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng
 • Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Thiện Ác Nghiệp Báo (Chư Kinh Yếu Tập) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 11 – Phá Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Diên Thọ Diệu Môn - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Của Thiền Sư Thụy Châu Động Sơn Lương Giới - Kinh Tạng
 • Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát - Kinh Tạng