Kinh Đà La Ni Diên Thọ Diệu Môn

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại Đạo Trường Đại Bồ Đề, điện Phổ

Quang Minh, chốn Đại Linh Tháp, trên toà Kim Cương ở đất Thành Chính Giác

thuộc nước Ma Già Đà cùng với chúng Đại Thanh Văn gồm một ngàn hai trăm năm

mươi người đến dự. Các vị ấy tên là: Tôn Giả Xá Lợi Tử, Tôn Giả Đại Mục Kiền

Liên, Tôn Giả Đại Ca Chiên Diên, Tôn Giả Đại Ca Diếp, Tôn Giả A Nan, Tôn Giả

La Hầu La, Tôn Giả Hộ Quốc, Tôn Giả Ly Bà Đa, Tôn Giả Châu Lợi Bàn Đà Già,

Tôn Giả Kiều Phạm Ba Đề, Tôn Giả Bạt La Đọa Xá, Tôn Giả Ca Lưu Đà Di, Tôn

Giả A Nê Lỗ Đà. Tôn Giả của nhóm như vậy đều là Đại A La Hán.

Lại có vô lượng vô biên chúng Đại Bồ Tát. Các vị ấy tên là: Kim Cương Tràng

Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát

Ma Ha Tát, Kim Cương Bộ Bồ Tát Ma Ha Tát, Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát

Ma Ha Tát của nhóm như vậy đều là chúng Đại Bồ Tát trong đời Hiền Kiếp.

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong Đại Chúng, từ chỗ ngồi

đứng dậy, đi đến trước mặt Đức Thế Tôn, chắp tay đỉnh lễ rồi bạch Phật

rằng:”Nguyện xin Đức Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác nên vì lợi ích an vui cho tất cả

chúng sinh mà tuyên nói Chính Pháp của Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni.

Chính Pháp của Đà La Ni này ban cho con với chúng sinh, làm ánh sáng chiếu

soi, lại làm cứu giúp khiến cho tất cả Ma ác rình tìm dịp thuận tiện với các nhóm ác

là:loài có tâm ác, loài có tâm giận dữ, loài có tâm cực ác, loài có tâm Nghiệp Tội, loài

có tâm khổ não, loài có tâm chẳng hiền…. cho đến Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà,

A Tu La, Ca Lâu La, Ma Hầu La Già, La Sát, Bộ Đa, Tỳ Xá Già, Tất Lệ Đa, Cưu Bàn

Trà, Người với Phi Nhân. Các loài có tâm ác của nhóm như vậy đều chẳng thể xâm

hại, Lại nữa đao binh, thuốc độc, tất cả tật bệnh cũng chẳng thể gây hại. Lại nữa đi,

đứng, ngồi, nằm. Hoặc nói hoặc lặng yên…ở tất cả nơi chốn, cứu hộ an ổn.

Nguyện vì chúng con, tuyên nói Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni. Tại sao thế ?

Vì Đà La Ni này có uy lực lớn. Nương theo uy lực này, con đối với Đức Như Lai

thường rất tôn trọng, thừa sự cúng dường với cứu giúp tất cả chúng sinh.

Thế Tôn ! Nay con vì các chúng sinh, làm lợi ích lớn cho nên khuyến thỉnh.

Thế Tôn ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện cầu Bồ Tát Thừa được Đà La Ni

này, chí tâm thọ trì thời người đó sẽ được Như Lai che giúp. Hoặc tại chiến trận đấu

tranh, tật bệnh, chết yểu… Nạn của nhóm như vậy chẳng thể xâm hại”

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nhận sự thỉnh cầu của Kim Cương Thủ Bồ Tát xong

thời khen rằng:”Lành thay ! Lành thay Kim Cương Thủ ! Rất tốt ! Rất tốt Kim Cương

Thủ ! Ông vì lợi ích cho tất cả chúng sinh mà chí thành khuyến thỉnh. Nay ông hãy

lắng nghe ! Ta sẽ vì ông nói Chính Pháp của Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni.

Này Kim Cương Thủ ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn thọ trì, đọc

tụng Chính Pháp của Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni thì trước tiên nên trì tụng Như

Lai Quán Đỉnh Đà La Ni”

Liền nói Quán Đỉnh Đà La Ni là:

“Lỗ cô, một cô (1) lỗ cát la mạt ni (2) mãn đà nễ (3) mạt lý tả mạt nễ (4) mạt

hổ, mạt hổ, lý ca, toa hạ (5)”

Khi Đức Thế Tôn tuyên nói Như Lai Quán Đỉnh Đà La Ni xong, liền bảo Kim

Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Như Lai Quán Đỉnh Đà La Ni này hay khiến

cho thân khí của chúng sinh trong sạch. Sau đó trì tụng Diên Thọ Diệu Môn Đà La

Ni sẽ được không có chướng nạn, thành tựu Công Đức”

Liền nói Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni là:

1_ Đát ninh-dã tha

2_ Phộc nhật-lý, phộc nhật-lý, phược nhật-lý

3_ Phộc nhật-la đạt lý

4_ Phộc nhật-la phộc đế

5_ Phộc nhật-la phộc đế

6_ Phộc nhật-la phộc đế

7_ Tác cật-la đạt lý

8_ Ba lý đề tỳ

9_ Nễ tỳ lý

10_ Mẫu lý, cát lý

11_ Hổ hổ lý

12_ Bàng nga lý

13_ Tỳ tỳ

14_ Lý lý thủy

15_ Lỗ lỗ

16_ Tạt lý, tạt lý

17_ Tổ lý

18_ Bán noa lý, toa hạ

19_ Đát ninh-dã tha: Mạn nê nễ

20_ Nga nga lý ni

21_ Mạn noa nễ

22_ Tô bát-la mạn noa nễ

23_ Duệ kế tức ma ma bá ba, ca lý ni-dạ, tất-đế sán na thiết nễ, bát-la na xá

nễ, toa hạ

24_ Ma ma, tát lý-phộc bá ba, bát-la na thiết nễ

25_ Át ca la một-lý đát-du, bát-la đế thi đạt nễ

26_ Tát lý-phộc thiết đốt-lỗ, nễ phộc la ni

27_ Tát lý-phộc nột bà bát-na, bát-la để thi đạt nễ

28_ Đát ninh-dã tha, duệ kế tức đốt bá ba, la lý noa

29_ Tất đế sán na thiết nễ

30_ Vĩ na thiết nễ

31_ Bát-la noa thiết nễ

32_ Mãn đà nễ

33_ Thân na nễ

34_ Thân na, thân na

35_ Vĩ lý, di lý

36_ Hát đát nễ

37_ Phộc lý, phộc lý

38_ Tỳ nỉ, tỳ nỉ

39_ Tỳ lý, tỳ lý

40_ Tần nỉ, tần nỉ

41_ A ba lý sa la ni

42_ Tả la, tả la ni

43_ Tả la ca noa duệ

44_ Một-la hạ-ma, phộc lý ni

45_ Ấn nại-la phộc đế

46_ Địch đề la dã ni

47_ Na mô ma hứ thuyết la, la dã nễ

48_ Lý thủy, bạn nhạ nễ

49_ Bạn nhạ nễ

50_ Ca la phộc nễ nễ

51_ Bộ đa, phộc nễ nễ

52_ Tát đa phộc nễ nễ

53_ Tát đa cát thế

54_ Tát ma phộc đế

55_ Tô ma bát-la tỳ, toa hạ

56_ Ma ma nỉ lý-già dụ sắt-ca đá dã

57_ Đát ninh-dã tha

58_ Ha la, ha la, hứ tế, toa hạ

59_ Ma ma, thiết đốt-lỗ, bát-la để thi đạt na đá dã

60_ Đát ninh-dã tha

61_ Nga để đa

62_ Bát để đa

63_ A duệ na

64_ A lý tảm tỳ na

65_ Cát-lý, cát-lý, na nễ

66_ Một đá noa nễ

67_ Ma lý-nga tỳ lỗ hát nễ

68_ Hổ sa phộc đế

69_ Bổ sa phộc đế

70_ Hứ lý, hứ lý

71_ Duệ tha, a ngật-nễ

72_ Duệ tha, a ba lan tức

73_ Duệ tha, a bà dã

74_ Duệ tha, hột-lý na dã

75_ Mạt mô ba lý nột sắt-trá

76_ Tát lý-phộc nột sắt-trá

77_ Bát-la để thi đạt na đá dã

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni đó xong, liền bảo Kim

Cương Thủ Bồ Tát rằng:”Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni này tức là chư Phật Chính

Đẳng Chính Giác đời quá khứ vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Thường nên thọ trì, vì

người tuyên nói.Chư Phật quá khứ đó trợ nhau tuỳ vui, phát lời thề thành thật. Ta cũng

như vậy, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh nên nói Chính Pháp của Đà La Ni này”

Khi Đức Thế Tôn nói lời đó xong, liền ở tam tinh (my gian) phóng ra một ánh

sáng của tướng Đại Nhân, chiếu khắp tất cả cõi Phật ở mười phương. Các cõi Phật ấy

đồng một ánh sáng, các Phật Thế Tôn ở nơi ánh sáng đã chiếu đến đều lìa quốc độ của

mình, phút chốc đều đi đến Thế Giới Sa Bà này, vân tập tại nơi Đức Như Lai đang nói

Pháp. Mười phương Phật đó đều cùng khen rằng:”Lành thay ! Lành thay ! Thế Tôn

Thích Ca Mâu Ni Phật vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, nên tuyên nói Chính Pháp

của Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni này cùng với chúng sinh làm nơi chiếu sáng,

khiến cho vui vẻ, khiến được ghi nhớ cũng hay trừ diệt tất cả Ma Oán. Đà La Ni này

như Đức Phật đã nói, Ta cũng thọ trì.

Lại nữa, nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện phát Tâm chí thành, thường hay thọ

trì Đà La Ni này. Vào lúc sáng sớm, y theo Pháp đọc tụng thời người đó được hai

mươi loại Công Đức. Nếu có người yêu thích Công Đức như vậy thì nên siêng năng

tinh tiến y theo Pháp đọc tụng, quyết định đắc được Công Đức như trên.

Thế nào gọi là hai mươi loại Công Đức ?

1_ Sẽ trì giữ chư Phật

2_ Thừa sự cúng dường chư Phật

3_ Hết thảy tất cả Nghiệp Tội thảy đều tiêu diệt

4_ Hiểu sâu Diệu Pháp

5_ Đắc được sống lâu

6_ Danh tiếng vang khắp

7_ Được đại phú quý

8_ Được thế lực lớn

9_ Thường được không có bệnh

10_ Đủ đại tinh tiến

11_ Chư Thiên nhìn thấy tôn trọng

12_ Chư Phật thương yêu

13_ Đắc được Hạnh lành

14_ Đắc được Thiện Lợi

15_ Sẽ làm ánh sáng (quang minh)

16_ Khiến được vui vẻ

17_ Khiến được ghi nhớ

18_ Thân đủ tướng tốt

19_ Được không có chỗ sợ hãi (vô sở uý)

20_ Đầy đủ tất cả căn lành.

Lại nữa Đức Phật bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng:”Đây tức là Tối Thượng Bí

Mật Pháp Đà La Ni Chương Cú của tất cả Như Lai Chính Đẳng Chính Giác. Vì Đà

La Ni này nên Ta tuyên nói, khéo trừ tất cả Ma Oán. Tất cả chư Phật đều cùng thọ trì”

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát phát Tâm chí thành, hướng về Đức Phật, chắp

tay bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con nương theo Thần Lực của Đức Phật, muốn vì

tất cả chúng sinh để làm cứu hộ, lợi ích nên cũng tuỳ vui tuyên nói chương cú của

Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni

Thế Tôn ! Nếu lại có người chí Tâm thọ trì, vào lúc sáng sớm, y theo Pháp đọc

tụng thời người đó thường được ủng hộ cho đến các Ma rình tìm cầu dịp thuận tiện

gây hại sẽ chẳng thể xâm phạm được, ở tất cả chốn thường được an vui”

Liền nói Đà La Ni là:

“Đát ninh-dã tha (1) thủy cật, thủy cật (2) lý tức, lý tức (3) tả tả tả tả (4) bật

bật bật bật (5) bà bà bà bà (6) lỗ lỗ lỗ lỗ (7) la la la la (8) nhĩ nhĩ nhĩ nhĩ (9) nhạ

nhạ nhạ nhạ (10) ngật-lý, ngật-lý, ngật-lý, ngật-lý (11) ngật-la, ngật-la, ngật-la,

ngật-la (12) hột-lý, hột-lý, hột-lý, hột-lý (13) ha ha ha ha (14) ma ma ma ma (15)

ha na, ha na (16) tát lý-phộc bát-la đa lý-thể cương (17) nại ha, nại ha (18) tát lýphộc

thiết đốt-lỗ, phược (19) bát tả, bát tả (20) tát lý-phộc hứ đái thất noa, toa hạ

(21)”

Bấy giờ Đức Thế Tôn khen Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành

thay ! Lành thay Kim Cương Thủ ! Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni tối thượng thành

tựu này sẽ vì lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh, nên Ta cũng thọ trì.

Nếu lại có người dùng Chính Pháp của Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni này, vào

lúc sáng sớm, y theo Pháp đọc tụng với tuỳ vui thời người đó thường được ủng hộ,

tăng trưởng thọ mệnh”.

Khi ấy trong Hội có vị Sa Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Vương hướng

về Đức Phật, chắp tay bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Con cũng nương theo Thần Lực của

Đức Phật, tuỳ vui tuyên nói Chính Pháp của Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni. Nếu lại

có người vào lúc sáng sớm, y theo Pháp đọc tụng thọ trì thời con sẽ đối với kẻ trai

lành, người nữ thiện này ở tất cả chốn thường sẽ ủng hộ, khiến được an ổn”

Liền nói Đà La Ni là:

“Đát ninh-dã tha (1) hứ lý, di lý, tức lý, toa hạ (2) một-la hạ-ma, bà lý, toa

hạ (3) một-la hạ-ma tỳ, toa hạ (4) tô bà nghĩ, toa hạ (5) bổ sắt-ba, tán tất-đa lý,

toa hạ (6)”

Thế Tôn ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì Đà La Ni này thì hết thảy

tất cả Ma ác với các hàng Quỷ Thần rình tìm dịp thuận tiện hãm hại, khiến cho chẳng

được dịp thuận tiện hãm hại, ở tất cả chốn thường sẽ ủng hộ.

Thế Tôn ! Nay con vì muốn lợi ích an vui cho các chúng sinh”

Lại nói Đà La Ni là:

“Đát ninh-dã tha (1) tức lý phộc la ni (2) nại ma lan ni (3) lý trí, trí nhĩ (4)

ngạo lý, hiến đà lý (5) tát lý ma, mô hạ na vãn đa lỗ ni (6 ) nhập-phộc la, ma lý nễ

(7) tác cật-la, phược kế (8) thiết phộc lý, toa hạ (9)”

Bấy giờ trong Hội có Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương, Tăng

Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương mỡi mỗi đều hướng về Đức Phật,

đỉnh lễ rồi bạch Phật rằng:

“Thế Tôn ! Chúng con, bốn vị Thiên Vương nương theo Thần Lực của Đức

Phật, cũng muốn lợi ích an vui cho các kẻ trai lành, người nữ thiện. Tuỳ vui tuyên nói

Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni. Đà La Ni này, nếu có người vào lúc sáng sớm, phát

Tâm chí thành, y theo Pháp đọc tụng thời bốn vị Thiên Vương chúng con thường sẽ

ủng hộ, khiến không có chướng ngại, khiến được an ổn”

Liền nói Đà La Ni là:

“Đát ninh-dã tha (1) bổ sắt-bế, tô bổ sắt-bế (2) độ ma ba lý hạ lý (3) a lý-dã

bát-la thiết tất-đế (4) phiến đế (5) mãng nga la-dã, nễ mục cật-đế, tốt-đổ đế, tốtđổ

đế, toa hạ (6)”

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền duỗi cánh tay phải Diệu Sắc xoa đỉnh đầu của Đại

Phạm Thiên Vương với bốn vị Thiên Vương Hộ Thế rồi nói rằng:”Lành thay ! Lành

thay ! Ông, Đại Phạm Thiên Vương với hàng Hộ Thế vì muốn lợi ích an vui cho tất cả

chúng sinh với vì hộ trì Phật Pháp đã khéo nói chương cú vi diệu của Đà La Ni như

vậy”

Lại nữa Đức Phật bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Nếu có kẻ trai

lành, người nữ thiện phát Tâm chí thành, thường vào lúc sáng sớm, y theo Pháp đọc

tụng Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni của nhóm như vậy thì người đó sẽ được tất cả

Như Lai gia trì ủng hộ, cho đến tất cả Thiên Vương, Long Vương, Dạ Xoa Vương, A

Tu La Vương, Ca Lâu La Vương, Càn Thát Bà Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu

La Già Vương, Trì Minh Thiên Vương…cho đến tất cả hàng Người, Phi Nhân thảy

đều yêu trọng. Ở tất cả chốn thường sẽ ủng hộ, đắc được an ổn”

Đức Phật nói Kinh này xong thời Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát với các

Thanh Văn cho đến Đại Phạm Hộ Thế, tất cả hàng Trời, Người, A Tu La, Càn Thát

Bà, Người, Phi Nhân… nghe điều Đức Phật nói, đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

  Xem thêm:

 • Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kệ Xưng Tán Bảy Vị Phật - Kinh Tạng
 • Bài Tán Dương Bằng Tiếng Phạn Về Tám Linh Tháp Lớn - Kinh Tạng
 • Kinh Vô Năng Thắng Phan Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Trì Thế - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Đà La Ni Nhứt Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Cát Tường Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bá Thiên Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Trì Bồ Tát Phổ Hiền Đà La Ni Diên Mạng Kim Cang Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Thiên Ấn Thần Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Xưng Tán Ba Thân Phật Bằng Phạn Ngữ - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng - Kinh Tạng