Bài Tán Dương Bằng Tiếng Phạn Về Tám Linh Tháp Lớn

Bát Đại Linh Tháp Phạm Tán

Tây Thiên Giới Nhựt Vương Chế Tống Pháp Hiền dịch

Bản Việt dịch của Thích Như Điển

***

Nặc Đỉnh Mạo Đình Bát La Phược La Mạt Đỗ Băng.
Đạt Lí Ma Tác Ngật La Tả La Mạo.
Tải Đế Dương Tả Nỉ Dương Đế Lí Bộ Phược Na Ma Tư Đương.
Thất Lí Ma Hạ Bát La Đệ Hạ Lí Dương.
Tát Tha Nan Tế Nẳng Tư Ma Nghi Lí Nhĩ La Dương.
Nỉ Phược Nỉ Phược Phược Đa La.
Mãn Nỉ Yết Bát La Noa Ma Đa Thất La Sa Nhĩ Một Lí Đa Duệ.
Hằng La Một Đà Phệ Xá Lương Đạt Lí Ma Tác Ngật Lệ Thất Luân Ma Nghi Lí Hằng Trí.
Tỳ Sắt Ma Ca Du Điệt Đế Lệ.
Thất La Phược Tát Đa Mạo Đề Mộ Lê.
Câu Thi Na Nga La Phược Lệ.
Long Di Nhĩ Ca Tất La Khiết Duệ.
Kiều Đàm Dương Tát Thố La Cổ Sắt Trí Mạt Thổ La Phược La Bổ Lệ.
Nan Na Ngô Phan Tả La Sắt Trí Lệ.
Duệ Tả Ninh Xá Tốt Đỗ Tải Đa Nại Xá Phược La Phược Lí Na.
Tát Đản Na Mộ Tả Di Mộ Đạt Na.
Cát Thấp Di Lệ Tế Na Nỉ Thi Yết Sa Hằng Ngật Dã Mâu Nê Mạt Lí Phược Lệ Tinh Hạ Lê Phược.
La Nồng Nại Lệ Hạnh Độ Bao Nại Lệ.
Tam Ma Hằng Ngật Ma Bế Đề Mạt Yết Lê Cô Tát Lê Phược.
Nê Phan Lê Ca Ma Lỗ Bế Cát La Xá Phược Bổ Lệ Cán Khanh Mã La Sắt Ngỏa La La Sắt Ngỏa Lệ.
Duệ Tả Ninh Đà Đỗ Nga Lý Bà Nại Xá Phược La Phược Lí Na.
Tát Đản Na Mộ Tả Di Mộ Đạt Na.
Hạch La Tế Hệ Mạt Cô Trí Tư Ma Nghi Lí Nhĩ La Duệ.
Mãn Nại Lệ Di Lỗ Chí Lăng Nghê.
Phan Hằng Lê Vi Mặc Diễn Đế Đạt Na Bát Đệ Nhĩ La Duệ.
Tất Đà Hiến Đạt Lí Phược Lộ Kế.
Một La Ngưu Mãn Ni Vĩ Vĩ Sắt Nữ Bộ Mao Bát Luân Bát Đế Bà Phược Nê.
Tán Nại La Tố Lí Dã.
Nỉ Lộ Kế.
Duệ Tả Ninh Đà Đỗ Nga Lí Bà Nại Xá Phược La Phược Lí Na.
Tát Đản Na Mộ Tả Di Mộ Đạt Na.
Duệ Tả Sắt Tru Đà Đỗ Nga Lí Bà Nại Xá Phược Phược Phược Lí Na.
Công Bà Tăng Nhi Dã Thất Tả Tải Đa.
Ương Nga La Khiết Dã Tát Hằng Tha Ninh Tư Ma La Nặc Đa Nhĩ Bà.
Tốt Đỗ Ba La Hằng Na Bát Ca La Xá.
Phán Đa Lê Duệ Tả Bộ Dương Nghi Lí Thất Yết La Nga Đa.
Tát Lí Phược Đô Đà Đỗ Nga Lí Bà.
Một Đà Nam Dạ Nhĩ Nê Ma Bát La Đệ Nỉ Na Ma Thiết Ngật Lí.
Đa Nhĩ Mộ Đạt Na Na Ma Di.
A Sắt Ngật Ma Hạ Tải Đa Mãn Nại Na Tam Ma Bát Đa.

  Xem thêm:

 • Xưng Tán Ba Thân Phật Bằng Phạn Ngữ - Kinh Tạng
 • Kệ Xưng Tán Bảy Vị Phật - Kinh Tạng
 • Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Vô Năng Thắng Phan Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Bài Tán Dương Kiền Trùy Bằng Tiếng Phạn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Diên Thọ Diệu Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Bản Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 3) - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 2) - Kinh Tạng
 • Kinh Hiền Ngu - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Thọ Đề Già - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 1) - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Thiên Ấn Thần Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bá Thiên Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Tập Vãng Sanh - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tăng Thần Dị - Kinh Tạng