Xưng Tán Ba Thân Phật Bằng Phạn Ngữ

Tam Thân Phạm Tán

Tống Pháp Hiền dịch

Bản Việt dịch của Thích Như Điển

***

Du Nãi Cát Na Lung Nể Ca. Sa Ba La Tư Đa Ma Hạ Tam Bát Na Đà La Bộ Đô. Nãi Phược Bà Vu Na Bà Phược. Khiết Di Phược Tam Ma La Tô Nạp Lí Vĩ. Bà Phược Sa Bà Phược. Nhĩ Lý Lê. Bang Nhĩ Lý Vĩ. Ca Lãm Thỉ Phược Mạt Tam Ma Tam Mãng. Dương Tất Nang Ninh Bát La. Bán Tả. Mãn Nhĩ Bát La. Đa Xuất Ma. Vị Nại Dương. Đản Ma Yết Ma Nhục Ba Mãng. Đạt Lí Ma Ca Dã Nhĩ Na Nam. Lộ Ca Đế Đa Mạt Tiến Đa. Tốc Ngật Lí. Đa Tam Ma Phát Bằng Ma Xuất Ma. Nỗ Du Vĩ Bộ Thục. Ba Lí Sát. Nỗ Mạt. Đề Vĩ Khanh Đản Lãm. Tát Đa. Bát Dã Đệ Ma Hạ Đề Đề Mạt Dương Tất Lệ. Đệ Hệ Đô. Một Đà Nam Tát Lý Phược. Lộ Ca. Bát La. Thất Lí. Đa Mạt Vĩ La Đô Na La Tát Đạt Lí Ma. Cụ Hiếp. Mãn Nhĩ Tam Bồ Nga Ca Dương. Đản Ma Yết Nhĩ Yết Ma Hạ Đạt Lý Ma. La Nhĩ Dương. Bát La. Đệ Sắt Ngật. Tát đỏa Nam Phan Ca Hệ Đô Thiệt Khanh Na Nang La Dĩ Phược. Bà Đệ Du Nhĩ Long Ma Na. Tam Mạo Đào Đạt Lí Ma. Tát Ngật Lệ. Thiệt Khanh Nại Tất Tả Bổ Na. La Nại Lí. Thiết Đế Phạt Bát La. Phiến dương. Nãi Ca La Bát La. Một Lý. Đương Đế Lí. Bà Phược Bạt Dã Yết Lãm. Vĩ Thuyết Ngư Bế Ngư Phan Phạt. Mãn nhĩ nhĩ Lý Phược. Noa Ca Dã. Nại Xá Nhĩ Ngã Nhục Ngã đương đương ma hạ Lý dương. Mâu Nê Na. Tát đỏa Lý đài. Ca Nguyệt Lý. Phan noa. Mạt Ba Lý Di Đa Ma Hạ. Anh Dã. Na Mãng Nữ Nại Dạ Nang. Ca Da Nang Tô Nga Đa Nang. Bát La. Đệ Vĩ Nga Đa Mạt Nỗ Phược Chiêm Bát. Tha Nang Đản La. Dạ Ba. Ngật Lý. Đỏa Bạc Ngật Đa. Bát La. Noa Mãng. Cố Xá La Mẫu Ba Khanh Đương Phạt Noa Ma Dạ Mạo Đề Vị Nặc. Đế Lí. Ca Dạ Tất Đế. Na Thử Một Đà. Nhược Ngã Nhĩ Na Mạt Chỉ Băng. Mạo Đề Ma Lý Nghệ. Ninh Du Nỏa. Đế Lý. Ca Da Tát Đản. Phược Tam Ma. Bát Đa.

  Xem thêm:

 • Kệ Xưng Tán Bảy Vị Phật - Kinh Tạng
 • Bài Tán Dương Bằng Tiếng Phạn Về Tám Linh Tháp Lớn - Kinh Tạng
 • Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 9 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni - Kinh Tạng
 • Kinh Vô Năng Thắng Phan Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Tô Tất Địa Yết La - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh - Kinh Tạng
 • Tập Vãng Sanh - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 11 Đến Phẩm 20 - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 2 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 3) - Kinh Tạng
 • Kinh Hiền Ngu - Kinh Tạng
 • Bài Tán Dương Kiền Trùy Bằng Tiếng Phạn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 21 Đến Phẩm 30 - Kinh Tạng
 • Kinh Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập - Kinh Tạng