Trang Chủ Danh mục Thích Như Điển

Danh mục: Thích Như Điển

Kinh Bổn Sự

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nhất Chân. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển

Luận Giảng Rộng Ý Nghĩa Năm Uẩn Theo Giáo Pháp Đại Thừa

An Huệ Bồ Tát tạo, Đường Địa Bà Ha La dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Hùng. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển

Đại Đường Tây Vực Ký

Đường Huyền Trang dịch, Biện Cơ soạn. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận về Tam Di Để Bộ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Giải Thoát Đạo

Ưu Ba Để Sa tạo, Lương Tăng Già Bà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Về Sự Hiểu Biết Rõ Ràng

Phát Hiệp Tư Ba tạo, Nguyên Sa La Ba dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Về Mười Hai Nhân Duyên

Tịnh Ý Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Tứ Đế

Bà Tẩu Bạt Ma tạo Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Hồng. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển

Luận Tụng Chỉ Quán Môn

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Tùy Tướng

Đức Huệ Pháp Sư tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Về Đại Thừa Duyên Sanh

Uất Lăng Ca tạo, Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Tập Đại Thừa Tướng

Giác Kiết Tường Trí Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Thích Ma Ha Diễn

Long Thụ Bồ Tát tạo, Dao Tần Phạt Đề Ma Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Tâm Bồ Đề Lìa Hình Tướng

Long Thọ Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển

Bài mới