Bài Tán Dương Kiền Trùy Bằng Tiếng Phạn

Kiền Trĩ Phạm Tán

Tống Pháp Hiền dịch

Bản Việt dịch của Thích Như Điển

***

Dạ Bố Lý Úc. Mão Địa Mô Khang. La Vĩ Nga Ma Nẳng Ba Tán Ma La Nga Nga Lăng Nga Nga Nga Lăng. Nga Nga Nga Lăng Nga Nga Nga Nga Lý Già Nẳng Già Già Nẳng Già Già Lý. Đà Đà Tán Nẳng Đà Ca Sát. Dạ Tất Hằng Lý Tỉ Lí Nhĩ Vĩ Giả Lổ Bối Lí Nổ Nổ Bát Đệ Nổ Nổ Tỉ Lí Nổ. Nổ Nổ Tỉ Lí Nổ. Nổ Tỉ Sô Bạn Nãi Phược Nổ Dạ Đa Túy La Nẳng La Nẳng Di Bát Đa Phược Thiết Chỉ Dã Tăng Hạ.

Dạ Kiền Na Lý Ba Nạp Bà Nẳng Nam Già Hạ Già Hạ Già Già Hạ Hạ Tư Hạ Đệ Bát La Hạ Di Lý Dã Tất Di Nẳng Noa Dần Ma La Diệc Nẳng Trí Đa Đa Trí Hằng Ngỏa Hằng Trí Trí Đệ Bát La La Bối. Cụ Hằng Cụ Độ Độ Hằng Cụ Khanh Hằng Cụ La Khanh Cụ Hạ La Khanh Đa Chỉ. Già La Diệc Tả Phược Nạp Tỉ. Nổ Hằng Hằng La Túy Tốt Đỗ Thao Ma Dã Túy Lỗ Đa Bà Già La Phiến Đa Duệ Mạo Mô Di Dần Nại La. Bộ Lỗ Sát Phán Bia Cam Nga Bạn Nga Sa Ma La Xá La Bà La Bà Hằng Ba. Sát Ma Đa La Sát Ba Đái Bát Náo. Trà Nam Khắc Nga Nẳng Nam La Khang Đa Bộ Nặc La Đa La Bà Khang La Bát Đản Nga Bà Một Lý Noa. Bà Tất Nhĩ Đỗ Ngật Đế. Già La Một Lý Nổ Vị Độ La Mô Na La Vị Phược Trở Tỉ Bộ Lãm. Đản Khanh Đỗ Nẳng Khanh Hằng Lại Bà Ma La Phược La Nặc Duệ Nổ Dã Tả Hằng Bà Vị. Nẳng Mô Tốt Đỗ.

Điểu Lý Vĩ Tán Tả La Diễn Đa Khư La Thi La Nhĩ Già Lý Giới. Bà Tha Na Diễn Đỗ Hằng Đa Lý Chúc Nhập Phược La Tỉ Cốt Lỗ. Đà Phược Tư Nhĩ Nhập Phược. La Đa Nại Xá Nhĩ Xá Sô Bà Diễn Đỗ Một La Thỉ Tư Lộ Hằng Khư Đa Tất Túc Yết La. Yết La Già Tả Bát Chủ La Phược La Vĩ Ni Sở. Ma La Vĩ La Vị Hằng Lý Thiết Tất Hằng Lý Noa Duệ Nẳng Bát La Sa Bà Ma Tỉ Nhĩ Đa Bát Đa Mão Thao Mộ Nhĩ Dần Nại La. Nhĩ Vĩ Tắc Phổ Lý Nặc Cảm Nặc Đa Cụ Ba Bát La. Già Trí Đa Vĩ Già Ngật Tắc Phổ. Ngật Nhĩ Bí Cù Sa Cù La Nga Lý Nặc Già Tác Ngật Cú. Ba Phược Thâm Đà Già Lãm. Tán Na Lý Bố. Na Ma Phược Tư Nhĩ Di Phổ La Na Tát Chỉ La Ni. Sở Nạp Bà Tất Đa Thế Sa Vĩ Dựng Mâu Bổ Sắt Bế. Số Di Nhĩ Dã. Mô Tải Tác Hạ. Trí Đệ Vĩ Già Trí Đản Duệ Nẳng Một Đà Tam Mạo Đệ Dã Đa.

Nhĩ Phệ La Ca Lân Noa Bố Lí Già Ma La Na La Nhĩ Tỉ Ba Sát Ma. Khang La Vĩ Lộ Lại Ba Phược Tất Nhĩ Nga Phệ. Lí Vĩ Na Nga Phệ. Bát La Tả Khang Đa La Khang Đái Bà Tất Di Đái Lí Bộ. Vĩ La Di Nhĩ Đản Lại. Lí Ma Lãm Nga Nẳn Nam Ba Lí Nga La Bà Di Lí Lộ Tư Đản Đái La Phiến Đái. Nẳng Ngật Lí Sắt Ngỏa Tát Lí Phược. Tha Dã Bà Đa Ma Hạ Một Lí Sử Phược Lãm Ma Đa Nổ Sam Nẳng Ma Di Nổ Nạp Bà Lãm. Đản Dã Tả Khanh Đản Di Phổ Ngật Vĩ Già Ngật Bà Trí Giới. Tăng Già Trí Giới. Lý Lộ La Nhĩ Hạ Phệ. Ma Lý Giới Du La Nga La. Hạ Tất Đái Lý Nga. Nhược Đổ La Nga Mục Khế. Tăng Hạ Sa Lý Nổ. Nga Phược Ngật Hằng Lại. Bát La Nhĩ Du Ma Đa Già Ma Nhĩ Phược Tất Hằng Lí Noa Phược Na Nga Ni Đổ Duệ Nẳng Tăng Bà La Tỉ Lỗ. Tam Một Đà Phán Đổ Dụ Sắt Mạn. Vĩ Dã Ba Nga Đa Lỗ Số Lộ Già Nẳng Độ Mô Nhĩ Dần Nại La.

A Sô Bà Dã Tả Một Đệ Lí Đà La Ni Nẳng Nga Nẳng Di Sa Nga Lãm Bộ Đà La Nạp Tỉ Nhứt Lý Nga Lý Nhược. Nạp Tỉ Lý Ma La Vĩ Lí Lí Vĩ Lí Phược Khiết Đa Mục Khế Lí Cù. La Lỗ Bối La Nam Đái Duệ Nẳn Thao Bổ Sắt Ba. Kế Đô Tất Hằng Lí. Noa Phược Na Nga Ni Đa Tát Lí Phược. Vĩ Đệ Đa La Nga. Sa Thất Lí Mạn Một Đà Vĩ La Già Lỗ Sa Bà Dã Hạ La Bát Đỗ Mạo Nhĩ Lí Vĩ Già La.

Ma La Nhĩ Kế Lí Ma Hộ Khế La Tất Ba La Thuật Đà Nổ Thiết Ngật Đế. Du La Nga Hạ Tất Đế. Lỗ Già Ba Đái La Nhĩ Kế Lí Na. Hạ Nẳng Bà Chủ La Phệ Lí Tỉ Sắt Ni Sở Lí Tỷ Ma Nẳng Tư. Nẳng Sô Đặc Úc Dã Tả Khanh Đản Nghê Lí Lí Phược Nẳng Tả Lăng Nga Trà Ba Lí Diễn Già Phược Đạm Đản Mạn Nhĩ. Miễn Na Nhĩ Diễn Hằng Lí Bà Phược Bà Dã Hạ Lãm Một Đà Vĩ Lãm Túy Vĩ Lãm.

Điểu Tải La Ngật Ngật Hạ Di Bát La. Già Ngật Ba Chỉ Hằng Ngật Mãn Đà Kiền Ngật La Diệu Dẫn Tán Ngật Ba Di Phổ. Ngật Ngật Giáng. Ca Di Phổ Ngật Nhược Trí La Nhược Trí Phồn Già La. Cụ Ngật La Sát Bà Nga Nam Già Lí Đỗ Nẳng Thiết Ngật Đa. Ba Chủ Ba Ngật Hạ Chủ Ba Tần. La Nẳng Dã Tả Mạo Mạo Mưu. Hằng Lí Bát Đa Nam Nga Lí Đà La Cụ Trí Ba Chủ Ba Ngật Hạ Ba Chủ Túy Sa Đa. Mạo Một Đà Lí La.

Cụ Kiền Diệc La Ma Lãm Diệt Bát La. Đệ Bà Dã Cụ Hạ Diệc Niết Lí Ba Noa Diệt La Noa Diệc. Diệc Mạn Ni Dâm. Ma Ni Sở Hạ Ni Sở Hạ Già Ni Sở. Cảm Tất Hằng Lãm. Nga La Tất Hằng Lãm. Nga La Sa Hằng Lãm. Tác Hạ Một Lãm Thiết Một Lãm. Tác Hạ Thiết Một Lãm Khư Mô Khư Mô Cụ Cụ Mạn Cụ Cụ Mạn. Cọng Cụ Mạm Cọng Đài Tỉ Lí Phược. Tứ Lí Nẳng Tỉ Đa Túy La La La Di Đa Bán Đa Phược Thiết Chỉ Dã Tăng Hạ.

Diễm Ma La Tả La Đà La Tam Ma Dã Sa Ma Lãm Bà Tam Lãm Bà Mục Ngật Đản. Nẳng Ngật Đản Nam Khắc Nga Nẳng. Nam Mục Khu Già Ma La Phược Nam Thất Lí. Vĩ Ba Sát Già Ba Xoa. Tam Ma Dã Tam Mão Địa La Sát Di. Thiết Thỉ Nẳng Di Phược Xá La Hằng Kiều Mô Nhĩ Tam Bát La Duệ Nhĩ. Hằng Tế Diện Đà Ma Nỗ Đệ Đặc Phược Nẳng Đệ Bà Nga Phược Đỗ. Đạt Lý Ma La Nặc Tả Hiến Ni.

Nhĩ Già Nam Nẳng Bát La Bát Đa Hằng Lý Bát Đệ Xoa Noa Ma Bế Vĩ Tả La Đệ Diễn Đa Cụ Diển Na Lãm Đa. Đản Nhĩ Sát Bát Đa. Nhĩ Dã Khanh Đa Cụ Lỗ Đa Túy Tả Lý Đế Sắt Trạch. Na Lãm Tát Lí Phược Ca Lãm. Y Hằng Đạm La HằngNẳng HằngLa Dạ Nghê Dã Di Phược Phược Hạ Đệ Mô Hộ Bát La. Ni Nam Dã Tả Thế Sa. Duệ Sam Mạn Na Dã Đa Nẳng Bát La Thể Đa Mục Khư La Nhĩ Nga Mạn. Noa La Đạt Lý Ma Hiến Ni. Mạn Lí Đa Noa Mạn Noa La Di Mạo Nổ Nga Diệc Vĩ Nhĩ Đệ Dã. Bà Đệ Hạ Đệ Lí Thể. Ca Nặc Nam Nhĩ Nẳng Xá Sa Nam Tả. Lãm La Ma Dã Đế Đã La Ni Mạn Noa Nẳng Tả. Hiến Ni Dạ Ma Tả Nặc Dã Nê Dâm. Ni Ma Phược Hằng Bát La Tán Noa.

Dạ Thiết Tả Hằng Úc Nẳng Niết Lí Tra Hằng Úc Nặc Di Nặc Di Ni Sở Ni Sở Mạn Lí Dần Nặc Ni Dần Nam Ni Nẳng Ni. Xích Mạn Nê Dâm Mân Noa Nê Dâm. Mạn Noa Bà Noa Ni Sở Ni Sở Bạn Nẳng Ni Bà Nẳng Ni Bạn Diệc. Lãm Nị Dần Lỗ Nê Dâm Lỗ Lỗ Nê Dâm Dã La La Phược Khư Khư Mạn Khư Khư Mạn Khư Khư Mạn Khư. Dạ Thất Tả Hằng Phệ Nhĩ Phược Lộ Kế Nại Xá Phược La Phược Khang Nặc Bế Noa Dã Đế Ma La Di Nhĩ Dã.

Bộ Kiếm Bố Hằng Kiếm Bia Nặc Đa Bát La Tả Khang Đa Phược Tô Phược Kiếm Ba Đế Di Lỗ La Nặc Điểu Hằng La Bà Đa Nhĩ Phược Tăng Già Nga La Hạ Nga Noa Kế La Noa Nẳng Nga La Nặc Tam Ma Sa Đa. Tô Lỗ Hằng Phược Hiến Ni Bát La Tán Diệc Vĩ Vĩ Đà Bà Dã Ca Lí Dần Đệ Lí Thể Ca Nam Mạo Đà Nam Phiến Đệ Tư Đỗ Bát La. Đệ La Noa Đệ Ma Tư La Phược Diễn Đệ Phược Tăng Kiến.

Đài Sa Vĩ Hạ La Thỉ Khư Lí Bát La Vĩ Lỗ Đệ Hiến Ni Di Già Sa Phược. Nhĩ Phược Cụ Lỗ Đế Đệ Ma Nổ Nghê Dã Cù Sa Ma Đế Phược Phược Hằng Sa La Đa Dạ Tô Phược Tư Lí Nga Đản Thất Tả. Bổ Hằng Lãm Sa Ma Hạ Phược. Dã Đệ Bộ Nặc Nẳng Ca La Hiến Ni.

Tăng Sa La Tác Yết La Ba Lí Ma Lí Na Nẳng Đa Hằng Ba La Tả. Một Đà Tả Tát Lí Phược Ngu Noa La Hằng Nẳng Vĩ Bộ Sử Hằng Tả. Nẳng Nan Ca Lỗ Đệ Tô Ba Nổ Nại La Tỉ Đỗ La Dã Cù Sa Hiến Ni Sa Ma Sa Đa Nổ Lí Đa Nhĩ Vĩ Na La Diễn Đệ. Đài Sa Tư Hiến Ni La Noa Đế Nẳng Nga Diệc. Tam Mạo Phược Nhĩ Nhĩ Phược Nẳng La Tô La Diệc Bà Nại La Thất Lí Ni Sở Đại Úc Tô Nga Hằng Tả Hiến Ni. Ma Bố Lí Đản Tỉ Sô Nga Nhĩ Sa Ma Nga Lí.

Nẳng Nghê Tam Mạn Lí Đa Ca La Sô Tỉ Đa Nặc La Đà La Ca La Phược Đà Dụ Di Nhĩ Chỉ La Ni Ca Tất Di La Đặc Úc Thiết Thương Ca Bà Dã Tả Kế Đa Nặc Nẳng Sa Đa Hằng Bát La. Đệ Ca La Tư Đỗ Cụ Lý Úc. Đệ Dã Nhĩ Dã Bế Dã Tả Đặc Phược Nhĩ Mô Ba Xá Di Đa Thỉ Sa Đệ Lí Thể Phược Khang Diệm Sa Hiến Ni Bát Da Dụ Sắt Mạn. Sa Ca La Mộ Nhĩ Phược Lý Giá Sa Tha Bế Đa Đạt Lý Na Một Lý Thái.

Đài Sa Tô La Tô La Ma Hộ La Nga Sa Hằng Ngật Lí HằngTả. Phiến Đệ Ba La Mộ Ba Nga Hằng Tả Hằng Tha Nga Đa Tả. Hiến Ni La Noa Đệ Dã Ma La Lại Nỗ Tỉ Đô La Dã Cù Sa Ngật Lí La Nhĩ Dã Đệ Lí Tha Tư Lí Na Dã Nhĩ Vĩ Na La Diễn Đệ. Bố La Dã Hằng Ba La Ma Nẳng Sa Bà Phược Đa Bộ Bà Phược Lăng Nga Ba Phược Lí Nga Bát La Nhĩ Ba Bán Noa Lăng Nga Đệ Na Dã Kiếm Cụ Lỗ Đa Ma Lộ Ca Thất Tả Lăng Nhĩ Vĩ Đản. Y Lê Ma Địa Dã Nhĩ Khang Nẳng Bộ Lăng Nga Vĩ Lỗ Đái Lí Nặc La Bán Nẳng Dạ Dã Khanh Lãm. Ma La Lí Thất Tả. La Noa Nặc Dụ Vĩ. Nhĩ Tư Đa Bổ Sắc Bán Nặc Khang Bán Đa Phược.

Môn Tả Nạp. Cụ Sa Ma Nhĩ Hằng Lí Lí Dã La Ni Đái La Dã Nạp Tỉ Tỉ Nhĩ Du. Tổ Tổ Dần Ca La Bố La Sa Lí Giới Tô La Nga Nhĩ Thiết Yết La Nhĩ Tỉ Sa Na Lí Giới. Sa Phược Lăng Nga. Nhĩ Dã Tả Bộ Úc Kế La Phược Đa Phược Đỗ Nan Đa Nỗ Dạ Hằng La Khanh Lâm Hằng Tả Phược Đam Ca Lỗ Noa Nhĩ Địa Lí Bà Nga Phược Đô Hiến Ni Bát La Tán Noa Nặc Nga Đa.

Nga Hằng Phược Sa Bát Đa Đài Na Nhĩ Mạn Đa Lỗ Na Lãm Nhĩ Sắt Ca La. Đa Ma Hằng La Sa Phược Diễn. Tăng Sa La Đệ La Đệ Dựng Ca Lỗ Đệ Dã Hạ di Đ65 Bố Lỗ Phược Tả Dụ Nẳng la Ba Vĩ Dã Tả Nẳng La Ba. Ba Vĩ Phược Bộ Tả Nan Bộ La. Nhĩ Sắc Noa Tỉ Phược Nhĩ Đản. Bộ Dạ Đà Tô Nga Hằng Tả Hằng Tả Nặc Duệ Noa HiếnNi Đa Ma Khiêm Ni Nhĩ.

Nhĩ Hằng Phược Ma La Phược Lăng Ma Hạ Bà Dã Ca Lãm Nguyệt Lí Hằng Phược Tả Nổ Sa Dạ Diệm. Tát Lí Phược Nghệ Dã Ba Na Ma Ba Dã Tô Lỗ Khanh Lãm Hằng Hằng Lại Địa La Hằng La Phược Tư. Hằn gTả Thỉ Sa Ngu Noa Ca La Tả Tô Địa Du Một Đà Tả Hưu Đà Hằng ma Nổ. Hiến Ni Khiếm Ni Đa Tán Noa Chỉ La Ni Sa Đa Dạ Đệ Bộ Đế Dã Niết Lí Diệc. Một La Cảm Ma Y Phược Bà Phược Tô La Ngu Lỗ Nga Lí Úc Nặc Hộ Tát Lí Phược Tha.

Tát Lí Phược Khư Lí Phược. Ma Đệ Lí Phược. Bộ Phược Bà Nga Úc Vĩ Sắt Noa Thất Tán.Noa Sắt Ni. Ngu Đa. Y Lê Diễn Ngu Noa Chỉ Lí Đa Nhĩ Số Vĩ Một Đà Dạ Đản Tư Lí. Dạ Mộ Ca Đản Hiến Ni Hằng Tả Mộ Nhĩ Lí Nặc. Nam Bà Dã Tỉ Na Bà Dạ Na Phán Diễn Nặc Nẳng Nẳng.

Dạ Tả Nặc Tư May Nhĩ Nhĩ Nẳng Nhĩ Nẳng Ma Đa Dã Bát La. Bố Du Tán Đệ Lí Thể Ca. Hạ Lí Sa. Vĩ Thĩ Diệu Phước Đệ Đa Vĩ Du Mạo Mổ. Đà Đạt Lí Đệ Dựng Lễ Tỉ Lí. Dụ Ma Bà Nhỉ Dã Ngu Nô Bát La Diễn Đệ Vĩ Đa Đệ Dựng. Nỗ Sa Mổ La. Nặc Tư Đệ Dạ Diệm. Sa Hiến Ni Ca Thục Ca La Chỉ Khang Kế. Sa Hạ La Bộ Dạ Nạp Sa Phược Bộ Đa Duệ. Diễn Nẳn gHằng Phược Vĩ Vĩ Đà Vĩ. Hưu Đệ Ma Đa Du Nga Lê Đệ Dựng. Đản Khắc Nga Đệ Dựng. Dã Sa Diệm Lợi Bát La Đa Lãm Bát La Diễn Đệ Vĩ Phược Xá Tát Lí Vị. Vĩ Ba Xoa Xoa Diệm Đặc Phược Sa Đa Vĩ Dã Sa Đa Sa Ma Tô Mộ Hạ Ba Ngật La Sa Đạt Lí Ma Hiến Ni Mộ Nhĩ. Tam Bộ Dã Nạp Bà Phược Bà Vĩ TamMột Đà Sa Đệ Nhĩ Du Sắt Ma. Ca Ma Dũ Sắt Ma Đản.

Tô Lỗ Hằng Phược Diễn Bát Đệ Đa Ma Tư Đa La Ma Lăng Một La. Cảm Ma Na Dã Sa Phược Lí Bộ Phược Kiếm Ba Đế Đà La Ni Đà La Lợi Đế La Bế Lợi Bát La Nga Đa Lợi Ma Đa Lăng. Đệ Lí Thể Nam Bà Dã Ca Lí Ni Ba La Tư Đa Bát La Lâm Bà Hưu Đà Hằng Ma Nam. Mạo Mổ Đà Nẳng Mộ Ba Phiến Đa Duệ Sa Ba Nỉ Xá Tán Đa Nhĩ Dã Đản Hiến Ni Kiến.

  Xem thêm:

 • Kệ Xưng Tán Bảy Vị Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 3) - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 2) - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 1) - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Thọ Đề Già - Kinh Tạng
 • Xưng Tán Ba Thân Phật Bằng Phạn Ngữ - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tăng Thần Dị - Kinh Tạng
 • Tập Vãng Sanh - Kinh Tạng
 • Kinh Hiền Nhân - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 12 – Phú Quí - Kinh Tạng
 • Kinh Trung A-Hàm 7 – Phẩm Trường Thọ Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Sắc Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Viên Thắng dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 19 – Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahà-Govinda Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 51 Đến Phẩm 60 - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 05 – Kinh Cứu La Đàn Đầu (Kutadanta Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 14 – Kinh Ðại Bổn (Mahà-Padàna Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Ðảnh Sanh Vương Cố Sự - Kinh Tạng
 • Kinh Sinh - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Như Huyền dịch - Kinh Tạng