Kinh Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn

Thất dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn an trú dưới cây Bồ Đề cùng với nhóm đại đệ tử do Xá Lợi Phất, Mục Kiền Kiên làm bậc Thượng Thủ. Lại có vô lượng các vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát tên là: Kim Cương Tràng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Hiền Kiếp Đại Sĩ cũng là bậc Thượng Thủ.

Bấy giờ Kim Cương Mật Tích Bồ Tát nương theo uy thần của Đức Phật phát ra lời nói là :” Nguyện xin Đức Thế Tôn phân biệt diễn nói Thiện Môn Đà La Ni làm Đại Chiếu Minh cho Thế Gian. Trừ diệt ốn hại, bạn ác, tâm độc như Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà, Người với Phi Nhân , các Đại Quỷ Thần ham ăn tinh khí của người, Tả Đạo, Cổ Độc, ốn gia, kẻ gian trá xiểm nịnh rình mò, kẻ gây lầm lỗi… nơi không có cứu hộ như vậy . Đức Như Lai Đại Từ cần nên trừ diệt việc đáng sợ ấy để an chỉ chúng sinh ở đất thanh tịnh từ đi, đứng, nằm, ngồi cho đến trong mộng thường nên thủ hộ chẳng để cho lo âu , phiền não. Vì có lợi ấy nên nay con khuyến thỉnh Đức Đại Bi Điều Ngự hãy nói, cũng nên cứu hộ tâm của người Đại Thừa khiến cho kiên cố. Hành Công Đức , Trí Tuệ chẳng thối lui, đều trừ ốn hại, mệnh chẳng chết yểu”

Khi đó Kim Cương Mật Tích Bồ Tát khuyến thỉnh Đức Phật xong thì chiêm ngưỡng Tôn nhan với tâm trông nhớ.

Lúc ấy, Đức Thế Tôn Đại Bi Đạo Sư phát ra tiếng đại lôi âm vang khắp thế giới khen ngợi Kim Cương Mật Tích Bồ Tát:” Lành thay ! Lành thay Thiện Nam Tử ! Nay ông thật là người của Bồ Tát, hay muốn cho chúng sinh được an vui nên phát vấn như vậy. Nay Ta cũng vì tất cả chúng sinh sẽ nói Thiện Môn Đà La Ni này”

Bấy giờ Mật tích vui chưa từng có :” Nguyện xin xót thương ! Hãy khéo phân biệt”

Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Đại Sĩ rằng:” Lắng nghe ! Hãy lắng nghe ! Hãy khéo suy nghĩ ! Ta sẽ vì ông diễn bày nghĩa đó”

Mật Tích thưa:” Nguyện xin thọ giáo”

Liền nói Chú là:

“Đát điệt tha: Ẩu cứu mâu cứu, ma tỳ ni , ma đà ni, bàn la già, ngâm na hưu, hưu hưu lợi, bạt đa, sa ha”

Khi ấy Đức Thế Tôn nói Quán Đỉnh Đà La Ni này xong, lại diễn nói Đà La Ni Cú:

“ Đát điệt tha: Bạt xà, bạt xà, bạt xà đạt lê, bạt xà ba phiếm , bạt xà tỳ phiếm, bạt xà đại địa, già ca la bạt thời, già ca la đạt lê, đạt lê, đạt lê, bạt lê, mâu lê, già lệ, hưu hưu lợi, ba già, tần tỳ lê, lê lê ni, lưu lưu chí, già lê, chu lê, mâu lê, mạn trà lê”

Trì tên này khéo hay diệt trừ tất cả lỗi ác, cũng trừ tất cả 400 bệnh tật. Lại hay khiến cho nhân mệnh chẳng bị chết yểu.

“ Đát điệt tha: Ma trà ni, già già la ni, mâu trà ni, tăng ba la, mâu trà ni, na xa ni, na xa ni, na xa ni, bà đà ni, xí chân đâu, xí chân đâu , tỳ lê, ma lê, ha đà ni, bạt lê bà lê, bà địa tỳ, địa tỳ lê, lưu sa lê, xa la ninh la hòa ninh, la hòa na trà xà, bạt la ma giá lê na, y đà la bà phiếm địa, địa la xà ni, na mô ma hê xà bà la, lê sư bà ma hô ni, bà bà diêm ma hô ni, ca la bà địa, hô thí bà địa, tô ma bà phiếm , tô ma bà la tỳ sa ha.

Đa điệt tha: Ha la, ha la, hy la y đại ma bà giá ba già bà, sa ha.Ca điệt đa, a vãn na, a lê xà bà ni, ca già đại ni, a đa trà ha ni, mạt già tỳ, lô ha ni, hưu sa bà phiếm , hô sa bà phiếm , hy lợi, hy lợi, hy lợi, xà tha thời xà tha kỳ ni, xà tha ba xà giá, xà tha bà diễm, xà tha bà lam, xà tha hy lợi đam, sa ha”

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni này vì muốn khiến cho cho Người, Trời được nhiêu ích lớn, lìa hẵn nạn khổ, thường ở an vui. Trì giữ như vậy đã được chư Phật quá khứ tuyên nói giáo hóa. Chư Phật hiện tại, vị lai cũng đồng tuyên nói.

Đức Phật bảo Kim Cương Mật Tích Bồ Tát:” Thiện Nam Tử ! Đại Bi thương xót tất cả chúng sinh nên nay Ta nói”

Lúc đó Đức Thế Tôn nói Trì này thời ở trên Nhục Kế Vô Kiến Đỉnh Tướng hiện ra tướng Đại Nhân với hào quang hách dịch chiếu sáng, soi khắp vô lượng Thế Giới ở 10 phương. Thời các cõi Phật cũng lại tự nhiên phun ra ánh sáng có màu sắc tuyệt đẹp hiếm có, diệt tất cả hết thảy u minh.

Thời Người, Trời , loại khác ở 10 phương đều nhìn thấy tướng ấy , sinh tâm hiếm có đều tác niệm này:” Có Nhân Duyên gì mà hiện thấy ánh sáng của tướng đó tràn khắp Thế Giới ?”

Bấy giờ chư Phật bảo Chúng Hội rằng:” Này Thiện Nam Tử ! Hãy lắng nghe ! Có Thế Giới của Phật tên là Sa Bà , Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai vì lòng Đại Bi thương xót tất cả chúng sinh khiến cho an vui cho nên nói Thiện Môn Đà La Ni này”

Khi ấy, Chúng Hội nghe Đức Phật đó nói về sức Uy Đức của Đức Thích Ca , đều đồng thanh khen ngợi :” Thích Ca hiếm có ! Lành thay ! Hay ở Sa Bà sinh tâm Đại Bi vì an Trời, Người nên nói Trì đó. Trì này hiếm có ,đúng là Vô Tướng, là nơi tuyên nói của Trí Tuệ chân thật. Chúng con vui nguyện siêng năng tu hành. Được Trì này xong cũng sẽ như vậy, sinh Đại Bi giáo hóa chúng sinh”

Chư Phật khen rằng:” Lành thay ! Lành thay Thiện Nam Tử ! Muốn hành Thiện Môn Đà La Ni này . Thường vào buổi sáng sớm, xỉ mộc, tắm gội, xúc miệng, đốt hương, rải hoa, nhiếp tâm đọc tụng chẳng để Tâm bay nhảy ở các cảnh giới. Tại sao thế ? Trì này là Trì của chư Phật ba đời nói giáo hóa. Các ông cần phải ghi nhớ , tu hành như thuyết. Ngũ Tân, rượu thịt chẳng được đi qua miệng, Phạm Hạnh ở tâm , trừ bỏ duyên bám níu, ở nơi vắng lặng, sau đó đọc tụng … hay khiến cho Hành Giả được Đại Công Đức Trí Tuệ vô biên.

Muốn hành Thiện Môn Đà La Ni nên phát thệ nguyện cho đến lúc thành Phật đừng để lãng quên. Hằng vào buổi sáng sớm đọc một biến. Nếu cầu hiện nguyện ( nguyện hiện tại) 7 ngày 7 đêm siêng năng hành thì không có quả nào không đạt được, chỉ trừ kẻ có tội nặng ở đời quá khứ thì đời này chỉ có chút ít thời ắt chẳng thể khiến cho hết được , còn các nghiệp khác thì không có gì không trừ diệt được.Tu tất cả các Thiện ( điều lành) cho đến Niết Bàn thảy đều hay được đầy đủ 20 loại công đức.

Thế nào là 20 ? Aáy là: Trường mệnh tận thọ ( sống lâu) , Danh xưng (có tiếng tăm), Tư sinh ( đầy đủ vật chất tiêu dùng trong đời) , sắc đẹp, sức mạnh, không bệnh, dũng mãnh, tinh tiến, chư Phật hộ niệm, tâm ý điều nhu, chư Thiên hộ trợ, nguyện hành Thiện Hạnh, nghĩ nghĩa thâm sâu, tiến cần chẳng lười, dung mạo tươi sáng, vui vẻ, đầy đủ tướng tốt , biện tài, vô úy ( không có sợ hãi), tăng mãn căn lành. Chính vì thế cho nên Đức Thế Tôn nói Bí Mật Thâm Aùo Thiện Môn Đà La Ni này. Ông nên ghi nhớ, chí thành tu hành. Tại sao thế ? Như Trì này ở trong các Trì thật là cát tường”

Lúc ấy, Kim Cương Mật Tích Bồ Tát bạch Phật rằng:” Thế Tôn ! Nay con thương nhớ ủng hộ tất cả chúng sinh khiến cho được an vui, trừ các buồn thương phiền não, chẳng để cho các ác được dịp thuận tiện

Đát điệt tha : Ni xí, ni xí, chí, chí, chí, chí ,bà, bà, bà, bà, lưu, lưu, lưu, lưu, thời, thời, thời, thời, ca la, ca la, ca la, ca la, hy lợi, hy lợi, hy lợi, hy lợi, phả, phả, phả, phả, ma, ma, ma, ma, ha na, ha na, ha na, ha na, đại ha, đại ha, đại ha, đại ha, bà vãn, a già gia, hy đế lợi, sa ha

Khi đó Đức Thế Tôn khen Kim Cương Mật Tích rằng:’ Lành thay ! Lành thay! Đại Sĩ hay nói Đại Uy Thần Chú này ủng hộ tất cả đều được an ổn, nhiêu ích tinh khí, chẳng để cho các người ác, Phi Nhân, lồi cướp đoạt tinh khí được dịp thuận tiện”

_ Thời Đại Phạm Thiên Vương với các quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chắp tay cung kính bạch Phật rằng:” Thế Tôn ! Nay con cũng muốn tùy hỷ tá trợ người thọ trì đọc tụng Thiện Môn Đà La Ni tăng trưởng thọ mệnh, sắc đẹp, sức lực , trừ bỏ suy hoạn cho chúng sinh, khiến không có lồi rình mò nào cầu được dịp thuận tiện. Nguyện xin Đức Thế Tôn thương cảm, hộ trợ được như ước nguyện

Đa điệt tha: Hy lợi, di lợi, phiếm lợi, sa ha. Bạt lam , ma tỳ, bà la yết đế, phát ba tăng đa lê, sa ha

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn hành Trì này . Thường vào buổi sáng sớm, thanh tịnh tắm gội ,xúc miệng xong, chí tâm đọc tụng.

_ Khi ấy, Thích Đề Hồn Nhân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chắp tay bạch Phật rằng:” Thế Tôn ! Nay con cũng muốn ủng hộ tất cả chúng sinh, chẳng để cho các người ác, Phi Nhân cướp đoạt tinh khí được dịp thuận tiện.

Liền nói Đà La Ni Cú:

“ Đa điệt tha: Tỳ ni bà la ni, bà đại la ma lăng trì, điệt trí trí, cù lê càn đà lê, bà la ma la phiếm , ha na ma đam đa la ni, đại la ma lợi ni, giá ca la bà xí , đàm bà lê, đàm bà lê, sa ha”

Hành Chú Pháp này , thường vào lúc sáng sớm, thanh tịnh xong, chí tâm đọc tụng.

_ Thời bốn vị Thiên Vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chắp tay hướng Phật rồi nói rằng:” Chúng con cũng muốn ủng hộ tất cả chúng sinh. Chẳng để cho người ác, Phi Nhân, lồi rình mò làm ác được dịp thuận tiện

Đa điệt tha: Phất bi, phất bi , tu phất bi, đầu ma ba lê ha ly, a lợi dạ bà la phiếm , thiên phiếm niết mục phiếm , mạt già lê đa đẩu phiếm đẩu, sa ha

Chú này thường vào lúc sáng sớm, thanh tịnh xong , chí tâm đọc tụng.

Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật liền nhấc bàn tay phải khen ngợi Phạm, Thích, 4 vị Thiên Vương rằng:” Lành thay ! Lành thay ! Các ông hay khéo tuyên nói Đà La Ni Cú Sở Trì của chư Phật”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Mật Tích Bồ Tát:” Này Thiện Nam Tử ! Nếu có người được nghe Thiện Môn Đà La Ni mà tâm không có nghi ngờ . Hay vào buổi sáng sớm , thanh tịnh ba Nghiệp xong, chí tâm đọc tụng thì công đức đạt được, chẳng thể tính đếm”

  Xem thêm:

 • Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Diên Thọ Diệu Môn - Kinh Tạng
 • Kệ Xưng Tán Bảy Vị Phật - Kinh Tạng
 • Bài Tán Dương Bằng Tiếng Phạn Về Tám Linh Tháp Lớn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Vô Năng Thắng Phan Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bá Thiên Ấn - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Đà La Ni Nhứt Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Thiên Ấn Thần Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Trì Bồ Tát Phổ Hiền Đà La Ni Diên Mạng Kim Cang Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Cát Tường Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Bản Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Xưng Tán Ba Thân Phật Bằng Phạn Ngữ - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng