1
2

Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường Của Chư Phật

Thất dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

***

Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường Của Chư Phật

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo và 5.000 vị Bồ-tát.

Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và Ngài thuyết Pháp cho họ.

Khi ấy trong đại hội có một vị Đại sĩ tên là Ly Cấu Cái. Ngài nương uy thần của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay ở trước Phật và thưa rằng:

“Kính mong Thế Tôn hãy diễn nói về các danh hiệu của chư Phật Như lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.

Bởi nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đang cầu Phật Đạo mà nghe được các danh hiệu của chư Phật và thọ trì đọc tụng, thời họ sẽ mau đắc bất thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Phật bảo Đại sĩ Ly Cấu Cái:

“Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Điều ông hỏi sẽ có lợi ích rất lớn cho chúng sanh.

Này thiện nam tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Phương Trang Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Quang Diệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Lại nữa, thiện nam tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Đế Thắng Chư Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đăng Minh Như Lai.

Lại có thế giới tên là Kim Cang. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Hùng Như Lai.

Lại có thế giới tên là Tịnh Tôn Trụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Cấu Trần Như Lai.

Lại có thế giới tên là Kim Quang Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thượng Tượng Tràng Thập Cái Vương Như Lai.

Lại có thế giới tên là Đại Uy Thần. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Uy Thần Tự Tại Vương Như Lai.

Lại có thế giới tên là Hương Huân. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Cực Thọ Thượng Ảnh Vương Như Lai.

Lại có thế giới tên là Bảo Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nội Bảo Như Lai.

Lại có thế giới tên là Hải Đăng Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Hải Như Lai.

Lại có thế giới tên là Thập Lực Đăng Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thập Lực Hiện Như Lai.

Này Ly Cấu Cái! Phải biết rằng, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào vì cầu Phật Đạo mà lấy thất bảo nhiều cát sông Hằng để làm bố thí cho Như Lai Chánh Giác. Giả sử có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì đọc tụng, tâm luôn tưởng nhớ, và rộng thuyết giảng cho đại chúng, thì công đức ấy sẽ vượt hơn công đức ở trước.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: “Thế giới của chư Phật Nhiều như cát sông Hằng Trong ấy đầy thất bảo Lấy dùng để bố thí

Nhưng nếu ai nghe được Danh hiệu chư Phật này Tín mến nhớ chẳng quên Công đức hơn ở trước

Nếu nghe chư Phật danh Trì tụng chớ lãng quên Tâm họ chẳng còn nghi Quyết định sẽ thành Phật

Lục Thông vô cùng tận Cho đến vô số kiếp Thân họ có màu vàng Tướng hảo dùng trang nghiêm

Nếu trì Phật danh hiệu Siêu vượt mười ức kiếp Mau được thành Chánh Giác”

Khi Phật thuyết Kinh này xong, Đại sĩ Ly Cấu Cái, chư Bồ-tát, trời rồng quỷ thần và người thế gian thảy đều vui mừng. Họ đảnh thọ lời Phật dạy.

  Xem thêm:

 • Kinh Tám Danh Hiệu Của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Bộ Danh Hiệu của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 11 – Phá Trai - Kinh Tạng
 • Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng
 • Phật Thuyết Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật - Kinh Tạng
 • Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc - Kinh Tạng