1
2

Kinh Mười Điều Tốt Lành

Việt dịch: Huyền Thanh

***

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong núi Kỳ Xà Quật tại La Duyệt Kỳ cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi người, Bồ Tát gồm năm ngàn người đến dự.

Bấy giờ vô ương số trăm ngàn người trước sau vây quanh Đức Thế Tôn để nghe nói Kinh. Thời trong Đại Hội có một vị Đại Sĩ tên là Ly Cấu Cái nương theo uy thần của Đức Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, xoa tay chắp lại rồi bạch Phật rằng: “Nay chư Phật Thế Tôn Như Lai Chí Chân, Đẳng Chính Giác nào có thể hiện hữu? Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện cầu Phật Đạo, nghe danh hiệu của vị ấy, thọ trì độc tụng sẽ mau được bất thoái chuyển nơi đạo Vô Thượng Chính Chân?”

Đức Phật bảo Ly Cấu Cái Đại Sĩ: “Lành thay! Lành thay! Tộc Tính Tử đã có thể đưa ra câu hỏi ấy nhằm lợi ích cho nhiều người.

1_ Này Tộc Tính Tử! Ở phương Đông, cách cõi này một hằng hà sa số thế giới của chư Phật, có Thế Giới tên là Phương Trang Nghiêm, cõi ấy có Đức Phật tên là Đại Quang Diệu Như Lai Chí Chân, Đẳng Chính Giác. Ngày nay hiện tại đang nói Pháp

2_ Lại nữa Tộc Tính Tử! Ở phương Đông, cách đây hai hằng hà sa số thế giới của chư Phật, có Thế Giới tên là Đế Thắng Chư Thắng, cõi ấy có Đức Phật tên là Tuệ Đăng Minh Như Lai

3_ Có Thế Giới tên là Kim Cương, cõi ấy có Đức Phật tên là Đại Hùng Như Lai

4_ Có Thế Giới tên là Tịnh Tôn Trụ, cõi ấy có Đức Phật tên là Vô Cấu Trần Như Lai

5_ Có Thế Giới tên là Kim Quang Minh, cõi ấy có Đức Phật tên là Thượng Tượng Tràng Thập Cái Vương Như Lai

6_ Có Thế Giới tên là Đại Uy Thần, cõi ấy có Đức Phật tên là Uy Thần Tự Tại Vương Như Lai

7_ Có Thế Giới tên là Hương Huân, cõi ấy có Đức Phật tên là Cực Thọ Thượng Ảnh Vương Như Lai

8_ Có Thế Giới tên là Bảo Nghiêm, cõi ấy có Đức Phật tên là Nội Bảo Như Lai

9_ Có Thế Giới tên là Hải Đăng Minh, cõi ấy có Đức Phật tên là Đại Hải Như Lai

10_ Có Thế Giới tên là Thập Lực Đăng Minh, cõi ấy có Đức Phật tên là Thập Lực Hiện Như Lai

Ly Cấu Cái nên biết. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện cầu Phật Đạo, cầm bảy báu tràn đầy trong hằng hà sa cõi dùng bố thí Như Lai Chính Giác. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện nghe tên của Đức Phật này, thọ trì phúng tụng, ôm giữ trong tâm, ở trong Đại Chúng vì người rộng nói thì Công Đức này vượt hơn Công Đức trước”.

Vì muốn giải nghĩa lần nữa, nên nói Kệ là: “_Như hằng hà sa Thế Giới chư Phật Chứa đầy bảy báu Cầm đem bố thí Nếu có được nghe Danh hiệu chư Phật Tin thích chẳng quên Công Đức hơn trước

_Nếu nghe tên chư Phật Phúng tụng đừng quên mất Người ấy chẳng nên nghi Nói Ta chẳng thành Phật Sáu Thông không cùng tận Đến ở vô số kiếp Thân ấy sẽ màu vàng Dùng tướng tốt trang nghiêm Nếu trì danh hiệu Phật Vượt hơn mười ức kiếp Mau được thành Chính Giác”.

Đức Phật nói Kinh xong thời Ly Cấu Cái Đại Sĩ, các hàng Bồ Tát, Trời, Rồng, Quỷ Thần với người Thế Gian thảy đều vui vẻ, đỉnh lễ, thọ nhận lời dạy của Đức Phật.

  Xem thêm:

 • Kinh Tám Danh Hiệu Của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Bộ Danh Hiệu của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 11 – Phá Trai - Kinh Tạng
 • Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng
 • Phật Thuyết Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật - Kinh Tạng
 • Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc - Kinh Tạng