Kinh Đại Thừa 12 Tương Khế Với 108 Danh Hiệu Vô Cấu Của Thiên Nữ Đại Cát Tường

Đường Bất Không dịch,

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

*

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với chư đại Bồ-tát ở tại Thế giới An Lạc.

Tên các ngài là: Quán Tự Tại Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ-tát, Địa Tạng Bồ-tát, Phổ Quang Bồ-tát, Hư Không Tạng Bồ-tát, Kim Cang Thủ Bồ-tát, Trừ Nhất Thiết Bố Úy Bồ-tát, Trì Nhất Thiết Thanh Tịnh Cát Tường Bồ-tát, Trì Nhất Thiết Phước Tướng Bồ-tát, Trì Nhật Nguyệt Tam Thế Bồ-tát, Diệu Cát Tường Bồ-tát, và chư đại Bồ-tát khác như thế làm thượng thủ.

Lúc bấy giờ Quán Tự Tại Đại Bồ-tát đi đến chỗ của Thế Tôn, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Ngài, và lui xuống ngồi qua một bên.

Khi ấy Thiên nữ Đại Cát Tường cũng đến chỗ của Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Ngài, đi nhiễu vô lượng trăm ngàn vòng, cùng đảnh lễ tất cả chư Bồ-tát của Thế giới An Lạc, và lui xuống ngồi qua một bên.

Lúc Thế Tôn thấy Thiên nữ Đại Cát Tường có vô lượng trăm ngàn phước trang nghiêm, với một ức Như Lai vây quanh, và được hết thảy Đế Thích, Phạm Vương, cùng Hộ Thế Tứ Vương đều xưng dương tán thán, khi ấy Ngài dùng tiếng Phạm âm lớn mà bảo Quán Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

“Này Quán Tự Tại Bồ-tát! Nếu có quốc vương, hoàng tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, Phạm Chí, vua chúa, thương gia, hay nông dân nào thọ trì và tán thán 12 tương khế với 108 danh hiệu vô cấu của Thiên nữ Đại Cát Tường, thời tất cả nhân dân ở trong nước đó sẽ tiêu trừ tất cả mọi sự sợ hãi và những khổ não bức bách. Hết thảy oán tặc, cùng nỗi sợ hãi từ người và phi nhân cũng không thể gây hại. Họ sẽ được tài bảo giàu sang và cốc mễ chín rộ. Thiên nữ Đại Cát Tường sẽ luôn cư trú ở trong nước của hàng vua chúa kia.”

Bấy giờ chư đại Bồ-tát kia đồng nói lời như vầy:

“Lành thay, lành thay! Những lời nói đó của Thế Tôn rất vi diệu. Nếu có ai thọ trì danh hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường, thời họ sẽ được phước lợi như thế.”

Khi ấy Vô úy Quán Tự Tại Đại Bồ-tát liền bạch với Đức Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Thiên nữ Đại Cát Tường đã gieo trồng căn lành ở nơi nào?”

Đức Phật bảo:

“Thiên nữ Đại Cát Tường đã gieo trồng căn lành ở nơi của chư Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri nhiều như cát sông Hằng.

Này Vô úy Quán Tự Tại Bồ-tát! Vào thuở quá khứ có một thế giới tên là Bảo Sanh. Trong cõi nước ấy có một Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Hoa Công Đức Hải – Lưu Ly Kim Sơn – Kim Quang Minh Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Thiên nữ Đại Cát Tường đã gieo trồng căn lành ở nơi của Đức Phật kia và cũng như ở nơi của các Đức Như Lai khác.

Do xưng niệm các danh hiệu của chư Như Lai như thế, nên căn lành của Thiên nữ Đại Cát Tường thành tựu, và được các Đức Như Lai kia luôn theo hộ niệm. Nhờ đó, Thiên nữ Đại Cát Tường có thể giải thoát tất cả tội chướng; diệt trừ tất cả phiền não; khiến tất cả thân được vô cấu; triệu tập cùng tăng ích tất cả tài bảo và cốc mễ; có thể tiêu trừ bần cùng; có thể nhiếp triệu tất cả trời, rồng, dạ-xoa, la-sát, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, và đại mãng xà; có thể đình chỉ tất cả khổ não bức bách và sự tranh tụng chiến đấu; và có thể thành tựu Sáu Độ.

Các danh hiệu của chư Như Lai gồm có:

♪ Nam mô Cát Tường Mật Như Lai

♪ Nam mô Hằng Hà Nhất Thiết Tân Khẩu Cát Khánh Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Chiên Đàn Hoa Uy Tinh Quang Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Phổ Biến Chiếu Diệu Thắng Đấu Chiến Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Công Đức Hải Chiếu Diệu Pháp Đàn Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Pháp Thần Thông Tràng Tiến Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Diệu Tịch Tĩnh Hương Chiếu Diệu Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Chúng Sanh Ý Nhạo Tịch Tĩnh Thân Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Nguyện Hải Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Diệu Biến Xưng Tán Danh Hiệu Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Bất Thối Luân Bảo Xứ Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Nhật Luân Chiếu Diệu Dũng Khởi Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Vô Số Tinh Tấn Diệu Trụ Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Vô Lượng Thiện Trụ Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Âm Thanh Chi Phần Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Trí Tuệ Đăng Vô Số Quang Tràng Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Kiên Cố Cấm Giới Giáp Trụ Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Tịnh Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Đại Tự Tại Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Nhật Nguyệt Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Thậm Thâm Pháp Quang Vương Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Hư Không Đăng Hiện Hỷ Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Nhật Quang Tràng Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Hương Đăng Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Hải Tạng Sanh Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Biến Hóa Vân Diệu Thanh Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Nhất Thiết Chiếu Diệu Nghiêm Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Thụ Vương Tăng Trưởng Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Bảo Diễm Sơn Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Trí Diễm Hải Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Đại Nguyện Tiến Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Đại Vân Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Niệm Tràng Vương Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Đế Tràng Phan Vương Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Câu Triệu Nhất Thiết Tài Cốc Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Câu Triệu Tịch Tĩnh Cát Tường Như Lai

♪ Nam mô Câu Triệu Cát Khánh Cát Tường Như Lai

Nếu có ai cung kính và thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Như Lai kia, thời thiện nam tử và thiện nữ nhân đó sẽ được phát sanh rất nhiều phước tụ.

Tất cả Như Lai kia đều thọ ký cho Thiên nữ Đại Cát Tường rằng:

“Vào đời vị lai, ông sẽ ở Thế giới Cát Tường Bảo Trang Nghiêm mà thành Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Cát Tường Maṇi Bảo Sanh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Ở thế giới kia có muôn loại báu cõi trời dùng để trang nghiêm. Duy chỉ có Đức Như Lai đó sẽ phóng ánh sáng ở thế giới kia. Chư Bồ-tát ở trong thế giới của cõi Phật ấy sẽ tự nhiên có quang minh và được thọ mạng vô lượng. Ở trên hư không của cõi nước kia sẽ có âm thanh của Phật Pháp Tăng vang ra. Hết thảy chư Bồ-tát sanh ở trong thế giới của cõi Phật ấy đều hóa sanh ở trên đài hoa sen.

Những gì là 12 tương khế với 108 danh hiệu vô cấu được tán thán?

Này Vô úy Quán Tự Tại! Ông nay hãy lắng nghe.

Đó là:

[1] Quán Đảnh của Tất Cả Như Lai

[2] Mẹ của Tất Cả Như Lai

[3] Mẹ của Tất Cả Trời

[4] Cát Tường của Tất Cả Như Lai

[5] Cát Tường của Tất Cả Bồ-tát

[6] Cát Tường của Tất Cả Hiền Thánh, Thanh Văn, và Duyên Giác

[7] Cát Tường của Phạm Thiên, Kiên Cố Thiên, và Đại Tự Tại Thiên

[8] Cát Tường của Tất Cả Vị Trời Thượng Thủ

[9] Cát Tường ở Tất Cả Nơi Đến

[10] Cát Tường của Tất Cả Trời, Rồng, Dạ-xoa, La-sát, Tầm Hương Thần, Phi Thiên, Kim Sí Điểu, Nghi Thần, và Đại Mãng Xà

[11] Cát Tường của Tất Cả Trì Minh, Kim Cang Thủ, và Trì Kim Cang

[12] Cát Tường của Hộ Thế Tứ Vương và Ngũ Bộ Tịnh Cư Thiên

[13] Cát Tường của Bát Diệu và Nhị Thập Bát Tú

[14] Oṃ Sāvitrī

[15] Dưỡng Mẫu

[16] Tứ Minh Cát Tường

[17] Cát Tường Quỷ Mẫu

[18] Thắng

[19] Tối Thắng

[20] Sông Hằng

[21] Tất Cả Cửa Bến

[22] Tất Cả Cát Khánh

[23] Vô Cấu Cát Tường

[24] Trừ Tất Cả Tội

[25] Vô Dật

[26] Nguyệt Cát Tường

[27] Nhật Cát Tường

[28] Tất Cả Diệu Cát Tường

[29] Cưỡi Sư Tử

[30] Trăm Ngàn Ức Bimbara Liên Hoa Trang Nghiêm

[31] Liên Hoa

[32] Đại Liên Hoa

[33] Liên Hoa Tòa

[34] Liên Hoa Tạng

[35] Trì Liên Hoa

[36] Cụ Túc Liên Hoa

[37] Vô Lượng Bảo Quang Minh

[38] Thí Tài

[39] Bạch

[40] Đại Bạch Liên Hoa

[41] Bạch Tý

[42] Trì Giữ Tất Cả Cát Khánh

[43] Trang Nghiêm Tất Cả Phước Thân

[44] Bậc Điều Nhu

[45] Bách Thiên Tý

[46] Bách Thiên Nhãn

[47] Bách Thiên Đầu

[48] Trì Chủng Chủng Gian Thác Maṇi Quan

[49] Diệu Sắc

[50] Chủng Chủng Sắc

[51] Danh Xưng

[52] Cực Danh Xưng

[53] Tịch Tĩnh

[54] Đa Vân

[55] Thanh Tịnh Phát

[56] Nguyệt Quang

[57] Nhật Quang

[58] Tác Đoan Nghiêm

[59] Cát Tường Khi Tất Cả Hữu Tình Trông Thấy

[60] Thánh Giả

[61] Y Hoa

[62] Hoa Tự Tại

[63] Cát Tường của Tất Cả Vua Núi Diệu Cao

[64] Cát Tường của Tất Cả Sông Ngòi

[65] Cát Tường của Tất Cả Nước Biển

[66] Cát Tường của Tất Cả Cửa Bến

[67] Cát Tường của Tất Cả Dược Thảo, Cỏ Cây, Tài Bảo, và Cốc Mễ

[68] Ban Thí Vàng

[69] Ban Thí Ẩm Thực

[70] Sắc Thân Thanh Tịnh

[71] Bậc Diệu Sắc

[72] Bậc Tất Cả Như Lai Tự Tại

[73] Cát Tường Khi Tất Cả Thiên Chúng Trông Thấy

[74] Cát Tường của Diêm Vương, Thủy Thiên, Kubera, và Vāsava Thượng Thủ

[75] Bậc Ban Thí

[76] Thực Giả

[77] Uy Quang

[78] Cụ Túc Uy Quang

[79] Phong Nhiêu

[80] Vinh Thịnh

[81] Tăng Trưởng

[82] Cao Thiên

[83] Pháp Cát Tường

[84] Y Xuân

[85] Hoàng Liên Tạng

[86] Bậc Từ Bi

[87] Y Trượng Phu Thân

[88] Tất Cả Thanh Tịnh Cát Khánh Thủ

[89] Bậc Trừ Tất Cả Những Việc Không Cát Tường

[90] Câu Triệu Tất Cả Phước Cát Tường

[91] Cát Tường của Tất Cả Địa Vương

[92] Cát Tường của Tất Cả Trì Minh

[93] Cát Tường của Tất Cả Quỷ, Dạ-xoa, La-sát, Ngạ Quỷ, Quỷ Hút Tinh Khí, Quỷ Úng Hình, và Đại Mãng Xà

[94] Cát Tường của Tất Cả Thiên Cung Chư Thiên

[95] Cát Tường của Tất Cả Niệm Tụng Hộ Ma

[96] Diệu Cực Hỷ

[97] Phước Đức Du Hí

[98] Cát Tường của Tất Cả Tiên Nhân Thanh Tịnh

[99] Tất Cả Cát Tường

[100] Cát Tường của Tất Cả Cung Điện Tôn Thắng

[101] Cát Tường của Tất Cả Nghi Thần

[102] Cát Tường của Tất Cả Nhật Thắng

[103] Vô Tội Xứ Lưu Giả

[104] Ý Lạc

[105] Thích Duyệt Giả

[106] Kubera

[107] Ái Giả

[108] Pháp Vương Cát Tường

Chân ngôn của 108 danh hiệu ở trên là:

|| án, vi lộ ca da đa ra da, mộ giả da, tát phạ, nậu khế tỳ dược, tát phạ, bổ ni da, tam bà ra, na ma, mục xí, câu rô, sa phạ ha | án, ngưng nga, tát phạ, để lật tha, mục xí, sa phạ ha | án, sa vĩ đát rị, sa phạ ha | tát phạ, mãng nga lạp, đà rị ni, sa phạ ha | già đốt phệ na, tát phạ, nặc khiết sa đát ra, ra ha, nga noa địa, mẫu lật đê đái duệ, sa phạ ha | một ra hám ma da, sa phạ ha | vĩ sắt nỗ vi, sa phạ ha | rô nại ra da, sa phạ ha | vĩ thấp phạ, mục khư da, sa phạ ha | án, ngật lý nễ, ngật lý nễ, tát phạ ca rị da, tăng sa đạt nễ, tất nễ, tất nễ, nễ, nễ, nễ, nễ, a lạc khất sái nhị mế, na xá da, a phạ ha nê vi, thất rị vi thất ra mạt noa da, sa phạ ha | tô, mạt lật noa, đà na, đà nễ da, yết rị sắt ni, sa phạ ha | tát phạ, bố ni da, yết rị sắt ni, sa phạ ha | thất rị nê phạ đa, yết rị sắt ni, sa phạ ha | tát phạ, bá ba, xa mạt ni, sa phạ ha | tát phạ, lạc khất sắt di, bát ra xa mạt ni, sa phạ ha | tát phạ, đát nễ đa, tỳ sắc yết tha duệ, sa phạ ha | tát phạ, nê mạt đa, tỳ sắc yết tha duệ, sa phạ ha | a dục, ma ra, mạt rị noa, ca ra duệ, sa phạ ha | tát phạ, nê mạt đa, bát ra, mục khư, thất rị duệ, sa phạ ha | tát phạ, ba vĩ đát ra, mãng nga ra, ha tát đa duệ, sa phạ ha | tăng hạ, phạ hê nễ duệ, sa phạ ha | ba na ma, tam bộ đa duệ, sa phạ ha | tát phạ, cát rị đa, ca khu lật na, vĩ na thi ni duệ, sa phạ ha ||

|| oṃ vilokaya tāraya mocaya mama sarvaduḥkhebhyaḥ sarvapuṇyasambhārānāmukhīkuru svāhā| oṃ gaṅgādisarvatīrthānyāmuikhīkuru svāhā| oṃ sāvitryai svāhā| sarvamaṅgaladhāriṇyai svāhā| caturvedanakṣatragrahagaṇādimūrtyai svāhā| brahmaṇe svāhā| viṣṇave svāhā| rudrāya svāhā| viśvamukhāya svāhā| oṃ ni[gri]grini sarvakāryasādhani sini sini āvāhayāmi devi śrīvaiśravaṇāya svāhā| suvarṇadhanadhānyākarṣaṇyai svāhā| sarvapuṇyākarṣaṇyai svāhā| śrīdevatākarṣaṇyai svāhā| sarvapāpanāśanyai svāhā| sarvālakṣmīpraśamanyai svāhā| sarvatathāgatābhiṣiktāyai svāhā| sarvadevatā[bhi]mukhaśriye svāhā| āyurbalavarṇakarāyai svāhā| sarvapavitramaṅgalahastāyai svāhā| siṃhavāhinyai svāhā| padmasaṃbhūtāyai svāhā| sarvakṛtyakākhordavināśanyai svāhā ||

Này Vô úy Quán Tự Tại Bồ-tát! Chân ngôn Đại Cát Tường này và với 108 danh hiệu đó có thể diệt trừ tất cả phiền não; có thể thể tồi phá tất cả tội chướng; có thể câu triệu tất cả phước lợi; có thể diệt trừ tất cả những việc không may; và có thể câu triệu tất cả phước đức.

Nếu có ai thọ trì đọc tụng, và cũng như niệm các danh hiệu của chư Như Lai kia, thì họ nên thức dậy vào buổi sáng sớm để thắp hương và dâng hoa cúng dường cho tất cả chư Phật. Lại cũng thắp hương chiên đàn để cúng dường cho Thiên nữ Đại Cát Tường, rồi sau đó hãy đọc Kinh này. Nếu được như thế, người ấy không bao lâu sẽ được mọi sự cát tường, mọi sự an lạc vui vẻ, tất cả chư thiên ủng hộ, và hết thảy sự nghiệp tất được thành tựu.”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Quán Tự Tại Đại Bồ-tát cùng Thiên nữ Đại Cát Tường, và tất cả đại chúng khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Nghi Quỹ Bồ Tát Địa Tạng - Kinh Tạng
 • Xưng Tán Công Đức Bồ Tát Thánh Quán Tự Tại - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Xuất Sanh Hết Thảy Pháp Nhãn Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thắng Phan Anh Lạc - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Hàn Lâm Thánh Nạn Nã - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Cúng Dường Dược Sư Thất Phật Kinh Như Ý Vương - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Xưng Tán Phật Mẫu Bạch Cứu Độ - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 106 – Kinh Bất Động Lợi Ích (Anenjasappàya sutta) - Kinh Tạng