Xưng Tán Phật Mẫu Bạch Cứu Độ

Thanh A Vượng Trát Thập dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

* Nạp Ma Chí Tôn Thánh Cứu Độ Phật Mẫu

– Án( Omï ) Cứu Độ Du Hồi Đáp Liệt Mẫu (Samïskara Tàre – Độ thoát luân hồi Mẫu )

Dùng Đô Đáp Liệt (Tuttàre) thoát tám nạn.

Tất cả bệnh tội, Đô Liệt (Tùre) cứu

Trước Cứu Độ Mẫu kính tán lễ

– Chính giữa hoa sen màu Trắng tịnh

Trên đó an bày tòa Nguyệt Luân.

Tòa hiện Kim Cương Du Già Mẫu ( Vajra yoginì)

Trước Thí Nguyện Mẫu, chí kính lễ.

– Mặt như tướng ánh sáng Trăng Thu

Thân Phật Mẫu tựa Hạo phách luân.

Mọi thứ trang nghiêm đầy đủ cả

Trước Đấng cầm hoa (Ulpala – Hoa sen xanh da trời) xin kính lễ

– Đầy đủ Thể tướng mười sáu tuổi.

Tất cả Chính Giác đều là con

Đảm đương ban bố tùy ước muốn

Kính lễ trước Cứu Độ Phật Mẫu.

– Luân Trắng tinh tỏa hào quang trắng

Trên tám cây căm hiện tám chữ.

Tất cả đồng với tướng xoay chuyển

Hướng trước Cụ Luân, chí kính lễ.

– Tất cả sát độ (cõi, nước) đều thanh tịnh

Trong đó rải đầy nhiều hoa báu

Đản sinh Mẹ của Phật ba đời

Trước Mẫu Tôn ấy, chí kính lễ.

– Thánh Mẫu, Độ Mẫu, Cứu Độ Mẫu

Tăng ích Thọ Mẫu, Như Ý Luân.

Trước phật Mẫu Tôn xin cầu đảo

Làm tiêu thọ duyên Ma của con.

– Bệnh tật, tất cả nạn khổ đau.

Cầu xin bảo hộ giúp cho con.

Các Thành Tựu Thắng với Thông Thường

Ban bố cho con không dư sót

– Trước Thánh Mẫu Tôn, thành kính lễ

Xin thường ghi nhớ như con đỏ

Trước Tôn con cũng chí khẩn cầu

Cầu xin thường cầm Từ Bi Câu (móc câu Từ Bi)

– Thắng Thân Phật Mẫu như ánh trăng.

Yểu điệu nhu thiện thể đoan nghiêm.

Diệu tướng điểm tô nhiều vật báu

Dùng lụa là tốt tạo quần xiêm

– Trên tòa báu vành trăng hoa sen.

Hai chân ngồi Kim Cương Kiết Già

Một mặt, hai tay, dung mạo vui

Sinh làm mẹ của Phật ba đời.

– Trước Phật Mẫu Tôn thường quì lạy

Nay đối trước Tôn dùng diệu tán

Xin giúp chúng con lúc tu đạo

Từ nay cho đến được Bồ Đề

Tiêu trừ mọi nghịch duyên trong đó.

Nguyện được đầy đủ nơi Thuận duyên.

“Án – đáp liệp, đô đáp liệp, đô liệp, mạ mạ, a du lị bổ nột diệp, ni nạp, bổ chân, cổ lỗ diệp, sá ha”.

* Bạch Độ Mẫu Chú:

OMÏ – TÀRE TUTTÀRE TURE – ÀYUHÏ PUNÏYE JNÕÀNA PUSÏTÏIMÏ KURU – SVÀHÀ.