Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Kinh

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh

Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc

***

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Như Lai ở trên đỉnh núi Linh Thứu, thành Vương Xá cùng đại chúng Bí-sô. Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại trí, bậc tướng đệ nhất về giáo pháp trong hàng đệ tử Phật. Vì thương tưởng chúng sanh nên ngài rời tòa đứng dậy, sửa y bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, cung kính chắp tay bạch Phật:

– Bạch đức Thế Tôn! Con có ít điều muốn thưa hỏi, cúi xin Ngài cho phép.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Thầy cứ tùy ý hỏi, Ta sẽ trả lời.

Tôn giả Xá Lợi Phất dùng kệ thỉnh hỏi đức Thế Tôn:

– Phật đã thọ ký cho

Tương lai Phật hạ sanh

Hiệu Di Lặc Từ Thị

Như trình tự kinh thuyết

Cúi xin Phật Thế Tôn

Tóm tắt và phân tích

Oai đức thần thông kia

Nay con mong muốn nghe.

Phật bảo Xá Lợi Tử:

– Nên chí tâm lắng nghe

Tương lai Phật Từ Thị

Ta giảng rộng cho thầy

Thời ấy nước biển cả

Giảm dần bớt ba ngàn

Hai trăm du-thiện-na

Bồi đất thành đường đi

Cõi Ta-bà rộng thêm

Hơn vạn du-thiện-na

Chúng sanh ở cõi ấy

Đầy đủ và sung mãn

Cõi nước giàu, tốt đẹp

Không hình phạt, tai nạn

Các nam nữ cõi này

Sanh ra từ thiện nghiệp

Đất không có gai góc

Cỏ xanh mọc mềm mại

Như trải thảm nhung êm

Người đi rất vừa ý

Tự nhiên sanh gạo thơm

Đầy đủ chất thơm ngon

Các cây sanh y phục

Màu sắc đều tốt đẹp

Cây cao ba câu-xá

Hoa quả rất sum suê

Người trong cõi nước này

Tuổi thọ tám vạn năm

Không có các bệnh khổ

Thân tâm thường an lạc

Đủ các tướng đoan nghiêm

Sắc lực đều viên mãn

Chỉ còn ba nỗi lo:

Ăn, già, đại tiểu tiện

Con gái năm trăm tuổi

Mới làm lễ kết hôn

Nếu người đại tiểu tiện

Đất nứt ra, khép lại

Khi người sắp qua đời

Tự đến rừng Thi Lâm

Có thành Diệu Tràng Tướng

Kinh đô của Luân vương

Dài mười hai do-tuần

Rộng bằng bảy do-tuần

Người sống trong thành ấy

Đều đã trồng nhân tốt

Thành này đức cao vời

Ai ở cũng an vui

Lầu đài đều tốt đẹp

Do bảy báu tạo thành

Đại sảnh và các cửa

Trang hoàng bằng châu báu

Các ao báu quanh thành

Đầy những trân bảo quý

Hoa đẹp nở đầy vườn

Nhiều chim đẹp líu lo

Bảy hàng cây đa-la

Bao bọc chung quanh thành

Cũng trang hoàng bảy báu

Lưới báu và phong linh

Gió thoảng vào cây báu

Tạo âm thanh tuyệt vời

Giống như nhạc bát âm

Người nghe sanh hoan hỷ

Nơi nơi có ao hồ

Phủ đầy những hoa đẹp

Công viên hoa thơm ngát

Làm đẹp thành quách này

Hoàng đế cai trị nước

Danh hiệu là Hướng Khư

Kim luân vương cai trị

Giàu sang nhiều oai lực

Phước đức nghiệp của vua

Hùng mạnh kiêm bốn binh

Thành tựu bởi bảy báu

Vua có đủ ngàn con

Bốn biển đều an vui

Không có việc chiến chinh

Chánh pháp dạy quần sanh

Hình pháp đều bình đẳng

Vua có bốn kho tàng

Mỗi kho ở một hướng

Cả bốn kho đều có

Trăm vạn ức trân bảo

Kho tàng Băng-kiệt-la

Ở nước Yết-lăng-già

Kho tàng Bát-trục-ca

Ở nước Mật-hy-la

Kho Y-la-bát-la

Đặt tại nước Kiền-đà

Kho tàng tên Hướng-khư

Nước Ba-na-bặc-tư

Bốn kho tàng kín này

Thuộc về vua Hướng Khư

Do trăm phước sanh ra

Quả báo tu thành tựu

Đại thần bảo vệ nước

Bà-la-môn Thiện Tịnh

Thông đạt cả bốn minh

Là quốc sư học rộng

Và bác học luận triết

Khéo dạy người nghe nhận

Thông tuệ và rõ ràng

Tất cả đều tường tận

Vợ ông tên Tịnh Diệu

Là phu nhân đại thần

Tướng đoan trang xinh đẹp

Ai gặp cũng mến yêu

Đại trượng phu Từ Thị

Từ cõi trời Đâu Suất

Thác vào thai phu nhân

Làm nơi sanh cuối cùng

Phu nhân mang đại thánh

Đủ mười tháng cưu mang

Một hôm Từ tôn mẫu

Đi dạo vườn hoa đẹp

Ở trong vườn hoa đó

Không ngồi cũng không nằm

Khoan thai vin cành hoa

Đản sanh Ngài Từ Thị

Bấy giờ bậc tối thắng

Hông phải mẹ chui ra

Như mặt trời rực rỡ

Tỏa ánh sáng muôn phương

Không nhiễm mùi tục lụy

Như hoa sen khỏi nước

Ánh sáng chiếu ba cõi

Đều quy ngưỡng đại từ

Khi Bồ-tát giáng sanh

Chư thiên, Đế Thích vương

Đưa tay đỡ Bồ-tát

Mừng gặp Lưỡng túc tôn

Bồ-tát ngay lúc này

Tự nhiên đi bảy bước

Và khắp dưới chân Ngài

Hiện ra hoa sen báu

Ngài nhìn khắp mười phương

Bảo hết các thiên nhân

Này thân cuối của Ta

Chứng Niết-bàn vô sanh

Rồng tuôn nước trong mát

Tắm gội sạch thân Ngài

Trời rải hoa tuyệt đẹp

Bao phủ đấng Đại từ

Ai cũng tâm hy hữu

Bảo vệ nơi Bồ-tát

Bảo mẫu bế hài nhi

Ba mươi hai tướng tốt

Đầy đủ ánh hào quang

Đem trao cho từ mẫu

Xa giá để cung nghinh

Trang hoàng bằng châu báu

Mẹ con cũng vào thành

Chư thiên theo hầu hạ

Muôn ngàn âm nhạc hay

Dẫn đường trở về cung

Từ Thị vào thành quách

Hoa trời như mưa rơi

Ngày đản sanh Bồ-tát

Các thể nữ mang thai

Đều được thân an ổn

Sanh con trai trí tuệ

Phụ thân Từ Thiện Tịnh

Thấy con đẹp diệu kỳ

Đủ ba mươi hai tướng

Lòng rất đổi vui mừng

Cha xem số cho con

Biết con có hai tướng

Ở đời làm Chuyển luân

Xuất gia thành Chánh giác

Bồ-tát lúc trưởng thành

Từ mẫn các quần sanh

Khổ đau trong hiểm nạn

Mãi quanh quẩn luân hồi

Thân như vàng sáng chói

Tiếng giống đại Phạm Vương

Mắt cánh sen xanh biếc

Các chi đều tròn đầy

Cao tám mươi khuỷu tay

Vai hai mươi khuỷu tay

Mặt rộng, vai cân xứng

Xinh đẹp như trăng tròn

Bồ-tát thông tài nghệ

Khéo giáo hóa mọi người

Đến cần cầu xin học

Tám vạn bốn ngàn người

Vua Hướng Khư nghe tiếng

Xây dựng tràng bảy báu

Tràng cao bảy mươi thước

Rộng mười sáu thước hơn

Bảo tràng đã lập xong

Vua phát tâm đại xả

Bố thí Bà-la-môn

Mở hội thí không hạn

Khi ấy các Phạm chí

Số có một ngàn người

Được tràng báu đẹp này

Chỉ khoảnh khắc vỡ vụn

Bồ-tát thấy như vậy

Nghĩ cuộc đời cũng thế

Sanh tử khổ lao lung

Sao không cầu giải thoát?

Nếu mong đạo tịch diệt

Hãy bỏ tục xuất gia

Trong sanh già bệnh chết

Phải làm sao ra khỏi

Từ Thị phát nguyện xong

Tám vạn bốn ngàn người

Đều sanh tâm nhàm chán

Theo tu tập phạm hạnh

Ngày đêm đều phát tâm

Xuất gia bỏ thế tục

Đến nửa đêm hôm ấy

Chứng đắc địa Đẳng giác

Có một cây giác ngộ

Cũng gọi cây Long Hoa

Cao bốn du-thiện-na

Sum suê và râm mát

Nhánh tỏa đều bốn mặt

Bóng sáu câu-lô-xá

Từ Thị đại bi tôn

Thành Chánh giác dưới cây

Tối thắng trong mọi người

Có tám tiếng Phạm âm

Thuyết pháp độ chúng sanh

Giúp xa lìa phiền não

Khổ và nơi sanh khổ

Tất cả được diệt trừ

Siêng tu tám chánh đạo

Đến bờ giác Niết-bàn

Nói bốn pháp chơn đế

Cho những người thanh, tín

Được nghe pháp vi diệu

Chí thành vâng làm theo

Trong vườn hoa tươi đẹp

Chúng tập hợp như mây

Đầy trăm ngàn do-tuần

Và quyến thuộc đông đủ

Kim luân vương Hướng Khư

Nghe pháp sâu nhiệm mầu

Bỏ lâu đài châu báu

Lòng cầu khẩn xuất gia

Tám vạn bốn ngàn người

Theo vua đi xuất gia

Và tám vạn bốn ngàn

Thanh niên Bà-la-môn

Nghe vua bỏ trần tục

Cũng cầu xin xuất gia

Trưởng giả chủ tàng thần

Có tên là Thiện Tài

Cùng ngàn người bà con

Cũng đến xin xuất gia

Bảo nữ Tỳ-xá-khư

Cùng tất cả thị tùng

Tám vạn bốn ngàn người

Cũng đến xin xuất gia

Và hơn số trăm ngàn

Chúng hiện nam thiện nữ

Nghe Phật giảng pháp mầu

Cũng đến xin xuất gia

Vô thượng Chúng trung tôn

Thánh chúa Đại từ bi

Xem khắp tâm chúng sanh

Mà giảng nói pháp yếu

Bảo đại chúng nên biết

Thích Ca Phật từ bi

Dạy người tu chánh đạo

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc đem vòng hoa thơm

Tràng phan và lọng báu

Cúng dường Phật Thích Ca

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc chiên-đàn, trầm thủy

Hương bột để tô phết

Cúng dường tháp Mâu-Ni

Nay sanh trong pháp Ta

Quy y Phật, Pháp, Tăng

Thường cung kính thân cận

Chuyên tu những hạnh thiện

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc đối với pháp Phật

Vâng thọ các kinh điển

Khéo giữ không khiếm khuyết

Nay sanh trong pháp Ta

Đối với Tăng bốn phương

Cúng thực phẩm, y phục

Tất cả thuốc thang hay

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc giữ bốn ngày trai

Và thập trai, nguyệt trai

Thọ trì tám trai giới

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc tu ba thần thông

Truyền trao dạy thần cảnh

Giáo hóa chúng Thanh văn

Giúp họ đoạn phiền não

Hội thứ nhất thuyết pháp

Độ khắp chúng Thanh văn

Chín mươi sáu ức người

Khiến khỏi chướng phiền não

Hội thứ hai thuyết pháp

Độ khắp chúng Thanh văn

Chín mươi bốn ức người

Vượt khỏi biển vô minh

Hội thứ ba thuyết pháp

Độ khắp chúng Thanh văn

Chín mươi hai ức người

Khéo biết điều phục tâm

Ba lần chuyển pháp luân

Trời, người tâm thuần tịnh

Đem tất cả đệ tử

Vào trong thành khất thực

Khi đến thành Diệu Tràng

Các nẻo đường trang hoàng

Để cúng dường đức Phật

Trời mưa hoa Mạn-đà

Tứ thiên vương, Phạm vương

Cùng tất cả thiên chúng

Cúng dường hương hoa thơm

Hầu bên đấng Đại từ

Chư thiên nhiều oai đức

Cúng y phục tốt đẹp

Khắp thị thành nhộn nhịp

Chiêm ngưỡng đại Y vương

Mang hoa thơm châu báu

Rải sạch các nẻo đường

Phủ đầy trên mặt đất

Ví như đổ-la-miên

Âm nhạc và tràng phan

Dọc hai bên đường đi

Chúng nhân thiên Đế Thích

Tán thán đức Thế Tôn

Nam mô Thiên Thượng Tôn

Nam mô Phật Tối Thắng

Lành thay đấng Như Lai

Thương xót khắp trần gian

Có trời nhiều oai đức

Đang làm vua các ma

Nhất tâm cung kính lễ

Quy ngưỡng đấng Đạo sư

Pham vương và thiên chúng

Cùng quyến thuộc vây quanh

Mang âm thanh Phạm thiên

Xiển dương pháp vi diệu

Ở trong thế giới này

Phần đông A-la-hán

Dứt sạch nghiệp hữu lậu

Khổ phiền não không còn

Chúng trời, người, long thần

Càn-thát, A-tu-la

La-sát và Dược-xoa

Đều hoan hỷ cúng dường

Đại chúng lúc bấy giờ

Đoạn chướng, trừ nghi hoặc

Vượt khỏi dòng sanh tử

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Tất cả các đại chúng

Không tham đắm của cải

Vô ngã và ngã sở

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Tất cả các đại chúng

Phá vỡ lưới tham ái

Tâm tịnh lự viên mãn

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Thiên nhân tôn Từ Thị

Thương tưởng chúng hữu tình

Sáu vạn năm ở đời

Thuyết pháp độ chúng sanh

Giáo hóa trăm ngàn ức

Thoát khỏi biển phiền não

Người đủ duyên độ hết

Mới nhập thành Niết-bàn

Từ Thị đại bi tôn

Sau khi nhập Niết-bàn

Chánh pháp trụ ở đời

Cũng đủ sáu vạn năm

Người nào trong pháp Ta

Tâm tin nhận sâu xa

Tương lai khi hạ sanh

Ắt thờ đấng đại bi

Nếu có người thông tuệ

Nghe nói các việc này

Ai mà chẳng vui mừng

Nguyện gặp Phật Di-Lặc

Người nào cầu giải thoát

Mong gặp hội Long Hoa

Thường cúng dường Tam bảo

Nỗ lực chớ buông lung

Khi ấy, Xá Lợi Phất và đại chúng nghe đức Thế Tôn dạy về những sự việc của Ngài Từ Thị trong tương lai rồi, Phật lại dạy Xá Lợi Phất:

– Có người nam, người nữ nào nghe pháp này mà thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho người khác tu hành theo giáo pháp, cúng dường hương hoa và ghi chép kinh điển, tương lai những người đó chắc chắn được gặp Phật Di Lặc hạ sanh, ở trong ba hội đều được nhờ ân cứu độ.

Lúc đức Phật nói bài kệ này, tôn giả Xá Lợi Phất và các đại chúng hoan hỷ tin thọ, đảnh lễ, phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Đồng Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Ca Diếp Tiên Nhơn Nói Phương Thuốc Cho Người Nữ - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Trị Bệnh Hợp Dược - Kinh Tạng
 • Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé - Kinh Tạng
 • Kinh Đức Từ Thị Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 4 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 23 – Tứ Sinh - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi Chú Tạng Trung Nhứt Tự Chú Vương - Kinh Tạng
 • Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Tòng Đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ - Kinh Tạng
 • Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng
 • Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 1 Đến Phẩm 10 - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 123 – Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta) - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 26 – Dối Trá - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Trung Quán dịch - Kinh Tạng