Kinh Đức Từ Thị Hạ Sanh Thành Phật

Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Kinh

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với các vị đại Tỳ-kheo ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá.

Lúc bấy giờ Đại trí Xá-lợi Tử, là vị đại tướng trì Pháp đệ nhất, vì thương xót chúng sanh trong thế gian nên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính và thưa với Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Con nay có chút việc muốn thưa hỏi. Kính mong Như Lai cho phép.”

Phật bảo ngài Xá-lợi Tử:

“Ông hãy cứ hỏi. Ta sẽ tùy theo điều ông hỏi mà thuyết giảng cho.”

Khi ấy ngài Xá-lợi Tử liền dùng kệ thưa hỏi Thế Tôn rằng:

“Đại sư từng thọ ký

Đương lai Phật hạ sanh

Hiệu Ngài là Từ Thị

Như giảng trong các Kinh

Kính mong Nhân Trung Tôn

Dùng kệ thuyết giảng lại

Thần thông uy đức Ngài

Con nay vui muốn nghe”

Phật bảo ngài Xá-lợi Tử:

“Chí tâm hãy lắng nghe

Đương lai Từ Thị Tôn

Vì ông rộng tuyên nói

Bấy giờ nước biển lớn

Giảm dần đi ba ngàn

Và hai trăm do-tuần

Hiển hiện đường luân vương

Châu Thắng Kim rộng dài

Là mười ngàn do-tuần

Hữu tình ở trong đó

Mọi nơi đều đầy khắp

Cõi nước đều thịnh vượng

Không tai ách hình phạt

Các nam nữ ở đó

Đều do nghiệp lành sanh

Đất chẳng có gai góc

Chỉ sanh cỏ nhu nhuyễn

Nâng đỡ chân người đi

Mềm mại như bông gòn

Tự nhiên mọc lúa thơm

Mỹ vị đều sung túc

Trên cây sanh y phục

Tơ lụa dùng trang nghiêm

Cây cao ba krośa

Hoa quả luôn đầy trái

Khi ấy dân trong nước

Đều thọ tám vạn năm

Không có mọi bệnh khổ

Lìa não thường an lạc

Đoan nghiêm đầy đủ tướng

Sắc lực đều viên mãn

Duy chỉ có ba bệnh

Ăn uống đại tiện già

Người nữ năm trăm tuổi

Họ mới đi kết hôn

Giả như muốn đại tiện

Đất nứt ra hứng lấy

Khi họ sắp mạng chung

Tự đến rừng hợp hoan

Thành tên Diệu Tràng Tướng

Kinh đô của luân vương

Dài mười hai do-tuần

Rộng là bảy do-tuần

Những người sống trong đó

Đều từng gieo căn lành

Thành đó có thắng đức

Dân chúng đều hoan hỷ

Lâu đài và lầu các

Đều do bảy báu thành

Chốt khóa và sân trong

Trang sức bằng mọi báu

Trên tường các ao hào

Dùng toàn diệu trân bảo

Hoa đẹp mọc cùng khắp

Chim quý bay đến đậu

Bảy lớp hàng cây cọ

Bao bọc ở vòng quanh

Trân bảo dùng trang nghiêm

Đều treo lưới chuông gió

Gió nhẹ thổi cây báu

Phát ra diệu âm thanh

Tựa như tám âm vang

Người nghe sanh hoan hỷ

Khắp nơi có ao tắm

Phủ trùm tạp sắc hoa

Viên lâm với hoa thơm

Trang nghiêm thành quách đó

Trong nước có luân vương

Tên ngài gọi là Loa

Bốn châu kim luân vương

Dũng mãnh đại uy lực

Vua do phước đức nghiệp

Dũng kiện có bốn binh

Bảy báu đều thành tựu

Ngàn con thảy đầy đủ

Bốn biển khắp cung kính

Chẳng có nạn chiến tranh

Chánh Pháp dạy chúng sanh

Giáo hóa đều bình đẳng

Vua có bốn bảo tàng

Nằm ở trong các nước

Mỗi bảo tàng đều có

Trân bảo trăm vạn ức

Ở trong nước Suraṣṭa

Bảo tàng tên là Piṅgala

Ở trong nước Mithilā

Bảo tàng tên là Pāṇḍuka

Ở trong nước Hương Lâm

Bảo tàng tên là Elāpattra

Ở trong nước Lộc Dã

Bảo tàng tên là Śaṅkha

Bốn đại bảo tàng này

Đều thuộc về vua Loa

Trăm phước xưa gieo trồng

Quả báo nay thành tựu

Vị đại thần phụ quốc

Là Phạm chí Thiện Tịnh

Tứ minh đều thông đạt

Đa văn làm quốc sư

Uyên thông các tạp luận

Thiện giáo hữu văn trì

Huấn giải và thanh minh

Không gì chẳng rõ thông

Công chúa tên Tịnh Diệu

Phu nhân của Thiện Tịnh

Tiếng thơm tướng đoan nghiêm

Người thấy đều hoan hỷ

Đại trượng phu Từ Thị

Rời Cung trời Hỷ Túc

Giáng thần vào phu nhân

Sanh ở thân tối hậu

Đại Thánh trong thai mẹ

Trọn đủ suốt mười tháng

Khi ấy Từ Tôn mẫu

Đi đến vườn Diệu Hoa

Khi đến trong vườn kia

Không ngồi cũng không nằm

Thong thả vịn cây hoa

Bỗng sanh Từ Thị Tôn

Bấy giờ tối thắng Tôn

Hạ sanh từ hông phải

Như trời lìa mây che

Phóng khắp đại quang minh

Bào thai chẳng nhiễm xúc

Như sen ra khỏi nước

Chiếu soi khắp Tam Giới

Chiêm ngưỡng đại từ quang

Đương lúc Phật hạ sanh

Thiên nhãn Đế Thích Chủ

Cúi mình kính Bồ-tát

Mừng đón Lưỡng Túc Tôn

Khi ấy Đức Bồ-tát

Tự nhiên đi bảy bước

Ở nơi chân bước qua

Đều mọc hoa sen báu

Ngài quán khắp mười phương

Bảo hàng trời người rằng:

‘Ta ở thân tối hậu

Vô sanh chứng Niết-bàn’

Rồng mưa nước mát mẻ

Tắm gội thân đại bi

Trời rải hoa thù diệu

Rơi xuống khắp hư không

Chư thiên mang lọng trắng

Cầm che đại từ Tôn

Ai nấy lòng hân hoan

Theo hộ Đức Bồ-tát

Vú nuôi bồng Bồ-tát

Ba hai thân tướng tốt

Đầy đủ các quang minh

Bồng đến trao Thánh mẫu

Người lái kiệu vua đến

Kiệu dùng báu trang nghiêm

Mẹ con bước vào trong

Chư thiên đều theo cùng

Ngàn loại diệu âm nhạc

Dẫn đường trở về cung

Từ Thị vào thành đô

Hoa trời rơi như mưa

Từ Tôn ngày đản sanh

Phụ nữ đang mang thai

Thảy được thân an ổn

Đều sanh trí tuệ nam

Thiện Tịnh Từ Tôn phụ

Nhìn thấy diệu dung nhan

Đầy đủ ba hai tướng

Tâm sanh đại hoan hỷ

Cha y pháp xem tướng

Biết con có hai tướng

Thế tục làm luân vương

Xuất gia thành chánh giác

Bồ-tát đã thành tựu

Từ mẫn các chúng sanh

Ác khổ trong hiểm nạn

Luân hồi mãi chẳng dừng

Sắc vàng quang minh chiếu

Tiếng nói như Phạm âm

Mắt xanh như thanh liên

Thân thể đều viên mãn

Thân cao tám mươi khuỷu

Bề vai hai mươi khuỷu

Mặt rộng nửa bề vai

Đoan nghiêm như trăng rằm

Thông triệt mọi tài nghệ

Thiện giáo thọ học giả

Hướng nhân cầu thỉnh giáo

Tám vạn bốn ngàn người

Vua Loa lúc bấy giờ

Tạo lập tràng bảy báu

Tràng cao bảy mươi tầm

Độ rộng sáu mươi tầm

Tràng báu khi làm xong

Vua khởi lòng đại xả

Ban cho các Phạm Chí

Thiết bày đại pháp thí

Bấy giờ các Phạm Chí

Tổng số cả ngàn người

Khi được tràng báu này

Phân chia trong khoảnh lát

Bồ-tát lúc thấy vậy

Nghĩ đời cũng như thế

Sanh tử khổ trói buộc

Muốn nghĩ thoát ra khỏi

Mong thành Đạo tịch diệt

Xuất gia rời thế tục

Trong sanh già bệnh chết

Cứu giúp khiến lìa xa

Từ Tôn phát thệ nguyện

Tám vạn bốn ngàn người

Đồng sanh tâm nhàm chán

Cùng theo tu tịnh hạnh

Phát tâm lúc đầu đêm

Xả tục mà xuất gia

Ngay ở giữa đêm đó

Thăng lên bậc Đẳng Giác

Thời có cây Bồ-đề

Tên gọi là Long Hoa

Chiều cao bốn do-tuần

Xum xuê rất tươi tốt

Cành cây phủ xung quanh

Bóng rợp sáu krośa

Từ Thị đại bi Tôn

Thành Đạo dưới cây này

Tối thắng Nhân Trung Tôn

Đầy đủ tám Phạm âm

Thuyết Pháp độ chúng sanh

Xa rời mọi não phiền

Khổ ách và chốn khổ

Tất cả đều diệt trừ

Khéo tu Tám Chánh Đạo

Đến được bờ Niết-bàn

Vì các thiện nam tử

Thuyết giảng Bốn Thánh Đế

Nghe được Pháp như thế

Chí thành mà phụng trì

Ở trong vườn Diệu Hoa

Đại chúng tụ như mây

Trải rộng trăm do-tuần

Quyến thuộc đều đầy khắp

Vua Loa Chuyển Luân kia

Khi nghe Pháp thâm diệu

Xả hết các trân bảo

Cầu mong được xuất gia

Chẳng luyến cung điện báu

Chí cầu lìa ra khỏi

Tám vạn bốn ngàn người

Tùy tùng đồng xuất gia

Tám vạn bốn ngàn khác

Các đồng tử Phạm Chí

Nghe vua xả trần tục

Cũng đến cầu xuất gia

Trưởng giả chủ tàng báu

Tên gọi là Thiện Thí

Cùng với ngàn quyến thuộc

Cũng đến cầu xuất gia

Bảo nữ Lộc Tử Mẫu

Cùng với hàng thể nữ

Tám vạn bốn ngàn người

Cũng đến cầu xuất gia

Lại hơn trăm ngàn số

Thiện nam và tín nữ

Nghe Phật tuyên diệu Pháp

Cũng đến cầu xuất gia

Thiên thượng Thiên Nhân Tôn

Thánh Chủ đại từ bi

Quán khắp tâm đại chúng

Rồi diễn nói Pháp yếu:

‘Các ông phải biết rằng

Từ bi Đức Năng Nhân

Dạy ông tu Chánh Đạo

Sanh đến trong Pháp Ta

Hoặc dùng vòng hoa hương

Tràng phan lọng trang nghiêm

Cúng dường Đức Năng Nhân

Sanh đến trong Pháp Ta

Hoặc uất kim trầm thủy

Hương xoa dùng để thoa

Cúng dường tháp Năng Nhân

Sanh đến trong Pháp Ta

Hoặc quy Phật Pháp Tăng

Cung kính thường thân cận

Siêng tu các việc lành

Sanh đến trong Pháp Ta

Hoặc ở trong Phật Pháp

Thọ trì học Kinh giới

Khéo hộ chẳng khuyết phạm

Sanh đến trong Pháp Ta

Hoặc cúng dường chư Tăng

Y phục và ẩm thực

Cùng dâng linh dược quý

Sanh đến trong Pháp Ta

Hoặc ở bốn ngày trai

Cùng với ba tháng chay

Thọ Tám Giới Quan Trai

Sanh đến trong Pháp Ta

Hoặc dùng ba loại thông

Thần cảnh ký giáo thọ

Hóa Đạo Thanh Văn chúng

Khiến trừ phiền não hoặc’

Thuyết Pháp hội thứ nhất

Rộng độ các Thanh Văn

Chín mươi sáu ức người

Ra khỏi phiền não chướng

Thuyết Pháp hội thứ nhì

Rộng độ các Thanh Văn

Chín mươi bốn ức người

Vượt khỏi biển vô minh

Thuyết Pháp hội thứ ba

Rộng độ các Thanh Văn

Chín mươi hai ức người

Khiến tâm khéo điều phục

Tam chuyển Pháp luân xong

Trời người thảy thanh tịnh

Dẫn theo các đệ tử

Vào thành đi khất thực

Lúc vào thành kia rồi

Ngã tư đều nghiêm sức

Vì để cúng dường Phật

Trời mưa hoa thích ý

Tứ Vương và Phạm Vương

Cùng với các thiên chúng

Cúng dường vòng hoa hương

Cung kính đại bi Tôn

Chư thiên đại uy đức

Rải xuống diệu y phục

Rực rỡ khắp thành ấp

Chiêm ngưỡng Đại Y Vương

Hương hoa với diệu bảo

Rải xuống các ngã tư

Chân bước ở trên đó

Mềm mại như bông gòn

Âm nhạc và tràng phan

Từng hàng trên các đường

Trời người vua Đế Thích

Xưng tán đại từ Tôn:

‘Nam mô Thiên Thượng Tôn

Nam mô Sĩ Trung Thắng

Lành thay Phật Thế Tôn

Từ mẫn thương thế gian’

Có trời đại uy đức

Sẽ làm ma vương chúng

Quy kính chắp tay lễ

Tán thán chiêm ngưỡng Phật

Phạm Vương các thiên chúng

Với quyến thuộc vây quanh

Mỗi vị dùng Phạm âm

Xiển dương Pháp vi diệu

Ở trong thế giới đó

Rất nhiều vị Ứng Chân

Trừ sạch nghiệp hữu lậu

Vĩnh lìa khổ phiền não

Trời người và long thần

Phi thiên tầm hương thần

La-sát cùng dạ-xoa

Đều hoan hỷ cúng dường

Bấy giờ các đại chúng

Đoạn chướng trừ hoài nghi

Siêu việt dòng sanh tử

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Bấy giờ các đại chúng

Lìa chấp xả tài bảo

Vô ngã ngã sở tâm

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Bấy giờ các đại chúng

Phá hủy lưới tham ái

Viên mãn tâm tĩnh lự

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Từ Thị Thiên Nhân Tôn

Thương xót các hữu tình

Suốt trong sáu vạn năm

Thuyết Pháp độ chúng sanh

Giáo hóa trăm ngàn ức

Vượt khỏi biển phiền não

Hữu duyên đều cứu độ

Rồi mới nhập Niết-bàn

Từ Thị đại bi Tôn

Sau khi nhập Niết-bàn

Chánh Pháp sẽ trụ thế

Cũng mãn sáu vạn năm

Nếu ở trong Pháp Ta

Chí tâm khéo tín thọ

Tương lai ngày hạ sanh

Phụng sự đại bi Tôn

Nếu có bậc thông tuệ

Nghe giảng việc như thế

Không ai chẳng vui mừng

Nguyện gặp Từ Thị Tôn

Nếu ai cầu giải thoát

Muốn gặp hội Long Hoa

Tam Bảo thường cúng dường

Tinh tấn chớ buông lung”

Khi Thế Tôn vì ngài Xá-lợi Tử cùng các đại chúng mà nói về những việc tương lai của Đức Từ Thị xong, Đức Phật lại bảo ngài Xá-lợi Tử rằng:

“Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được Pháp này, thọ trì đọc tụng, như thuyết tu hành, và diễn nói cho người khác, lại cúng dường hương hoa và biên chép Kinh này, thời ở vào đời vị lai, những người như thế tất sẽ gặp được Đức Từ Thị hạ sanh và đều nhờ ơn Phật cứu độ ở trong ba hội.”

Lúc Phật nói bài kệ này xong, ngài Xá-lợi Tử cùng các đại chúng đều hoan hỷ kính tin và đảnh thọ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Nữ Như Phúc dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Đồng Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Ca Diếp Tiên Nhơn Nói Phương Thuốc Cho Người Nữ - Kinh Tạng
 • Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Tin Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Trị Bệnh Hợp Dược - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Người Phụ Nữ Gặp Điều Bất Hạnh - Kinh Tạng
 • Pháp Thức Thực Hành Tâm Chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi - Kinh Tạng
 • Pháp Thức Thực Hành Tam Muội Chuẩn Đề - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 123 – Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 4 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 1 Đến Phẩm 10 - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Tòng Đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ - Kinh Tạng
 • Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng