Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Như Phúc

Danh mục: Thích Nữ Như Phúc

kinh luat luan 26

Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
phap bao 8

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Nữ Như Phúc dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
phap bao 1

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Hán dịch: Hậu Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
kinh luat luan 38

Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Thích Nữ Như Phúc dịch

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
kinh luat luan 19

Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên – Thích Nữ Như Phúc dịch

Hán dịch: Tống Trở Cừ Kinh Thinh, Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
phap bao 6

Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghì

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
kinh luat luan 7

Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn

Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch, bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
kinh luat luan 31

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Phẩm Tu Từ)

Đường Đề Vân Bát Nhã Đẳng dịch, bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
kinh luat luan 7

Kinh Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm

Thất dịch, bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
kinh luat luan 6

Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới

Việt dịch 1: Thích Minh Lễ, Việt dịch 2: Nguyên Thuận, Việt dịch 3: Thích Nữ Như Phúc
kinh luat luan 4

Kinh La Ma Già

Tây Tần Thánh Kiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc

Bài mới

Xem nhiều