Kinh Bồ Tát Tu Hành Bốn Pháp

Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hạnh Tứ Pháp Kinh

Đường Địa Bà Ha La dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc

(Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) tại nước Xá-Vệ (Śrāvastya) cùng với chúng Đại Tỳ

Khưu gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Khưu: “Các ông đã được vô lượng lợi ích khéo

léo (thiện lợi) thì nên cầu Vô Thượng Phật Đại Bồ Đề (Đại Trí Tuệ của bậc Vô

Thượng Giác). Tại sao thế ? Vì Phật Bồ Đề (Buddha-bodhi: Trí Tuệ của Phật) là

điều mà Thế Gian với Xuất Thế Gian không có gì sánh bằng. Nếu các chúng sinh đời

vị lai, phát Ý muốn cầu Phật Bồ Đề thì nên tu bốn Pháp.

Nhóm nào là bốn ?

1_ Nên phát Tâm Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi-citta), chẳng thà mất thân mạnh chứ

chẳng nên thoái chuyển

2_ Cần phải gần gũi bạn tốt (thiện hữu), chẳng thà mất thân mạng chứ chẳng nên

xa lìa

3_ Nên tu nhẫn nhục nhu hòa, chẳng thà mất thân mạng chứ chẳng nên sinh giận

dữ.

4_ Nên y theo nơi chốn vắng lặng, chẳng thà mất thân mạng chứ chẳng nghĩ đến

chỗ tụ họp náo nhiệt.

Này các kẻ trai lành (Kula-putra: Thiện Nam Tử) ! Bồ Tát Ma Ha Tát cần phải

tu bốn Pháp như vậy.

_ Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Kệ rằng:

“Người muốn cầu Thắng Quả

Nên phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)

Siêng năng tinh tiến hành

Nên theo Thiện Tri Thức (Kalyāṇamitra:Người chính trực có Đức Hạnh, hay

dạy Chính Đạo cho người khác)

Nhẫn Nhục (Kṣānti) Phật đã khen

Xưng là người có sức

Không Nhàn (Araṇya: chỗ cách xa làng xóm từ 300 đến 600 bộ) nơi Thánh

(Ārya: bậc Thánh) ở

Không sợ, giống Sư Tử (Siṃha)”

_ Lúc đó Đức Thế Tôn nói Kệ này xong, lại nói lời này: “Các bậc có Trí Tuệ Đại

Từ Bi hay tu bốn loại Pháp như trên. Người ấy liền hay thoát khỏi sinh tử, xa lìa lưới

Ma, thành Đẳng Chính Giác (Samyaksaṃbuddha), được Đại Niết Bàn (Mahā-

nirvāṇa)”

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thời các vị Tỳ Khưu ấy với các vị Bồ

Tát nghe điều Phật đã nói, đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành, làm lễ rồi lui ra.

  Xem thêm:

 • Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Vô Sở Úy - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Đế Thích Sở Vấn - Kinh Tạng
 • Kinh Ba Lần Chuyển Bánh Xe Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 85 – Kinh Vương Tử Bồ Đề (Bodhirajàkumàra sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tu Ðạt - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết - Kinh Tạng
 • Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Xưng Tán Thích Nghĩa Đà La Ni - Kinh Tạng