Kinh Tỳ Khưu Tránh Tiếng Xấu Về Người Nữ, Muốn Tự Sát

Tì Kheo Tị Nữ Ác Danh Dục Tự Sát Kinh

Tây Tấn Pháp Cự dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật trụ tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) trong nước Xá-Vệ (Śrāvastya). Thời có vị Tỳ Khưu

(Bhikṣu) tách riêng ở tại nhân gian Câu Tát La (Kośalā, hay Kauśala), trụ trong một khu rừng.

Thời vị Tỳ Khưu ấy cùng với phụ nữ Trưởng Giả vui đùa nên khởi tiếng tăm xấu. Khi đó vị Tỳ Khưu ấy tác niệm này: “Nay Ta chẳng nên cùng với người phụ nữ khác khởi tiếng tăm xấu. Nay Ta muốn tự sát ở trong khu rừng này”

Bấy giờ vị Thiên Thần cư trú trong khu rừng ấy tác niệm này: “Ác, chẳng thiện, chẳng tốt. Vị Tỳ Khưu này chẳng xấu, không có lỗi mà ở trong khu rừng này muốn tự giết chết mình. Nay Ta nên đi đến, dùng phương tiện khai ngộ”

Lúc đó vị Thiên Thần ấy hoá làm thân Trưởng Giả Nữ nói với vị Tỳ Khưu rằng: “Ở trong các ngõ tắt, đường rộng, ngã tư đường…Các người ở Thế Gian vì tôi với ông khởi nói tiếng tăm xấu là Tôi với ông cùng nhau gần gũi làm việc bất chính. Đã có tiếng xấu, nay có thể hoàn tục để vui thích cùng nhau”

Tỳ Khưu đáp rằng: “Đã ở trong bên đây, bên ấy, ngõ tắt, ngã tư đường…vì tôi và cô khởi tiếng tăm xấu, cùng nhau gần gũi làm việc bất chính. Nay tôi chẳng thà tự giết chết mình”

Thời vị Thiên Thần ấy hiện lại thân Trời, rồi nói Kệ rằng:

Tuy nghe nhiều tiếng xấu

Người Khổ Hạnh nhẫn chịu

Chẳng nên khổ, tự hại

Cũng chẳng nên phiền não

Nghe tiếng mà sợ hãi

Đấy tức thú trong rừng

Chúng sinh khinh táo (nông cạn nóng nảy) đó

Chẳng thành Pháp Xuất Gia (Pravrajyā)

Nhân Giả nên chịu đựng

Tiếng xấu hạ trung thượng

Người giữ Tâm trụ chắc

Đấy tức Pháp Xuất Gia

Chẳng do người khác nói

Khiến ông thành giặc cướp

Cũng chẳng do người khác

Khiến ông được La Hán (Arhant: A La Hán)

Như Pháp tự biết xong

Chư Thiên cũng lại biết

Bấy giờ vị Tỳ Khưu được Thiên Thần ấy khai ngộ xong, liền chuyên tinh suy nghĩ, đoạn trừ phiền não, được A La Hán.

  Xem thêm:

 • Kinh Tu Ðạt - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Vô Sở Úy - Kinh Tạng
 • Kinh Báo Ân Phụng Bồn - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Tu Hành Bốn Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Con Đường Chính Đúng - Kinh Tạng
 • Kinh Ân Cha Mẹ Khó Đền Đáp - Kinh Tạng
 • Kinh Thánh Pháp Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Nhiễu Quanh Tháp Phật Vòng Theo Bên Phải - Kinh Tạng
 • Kinh Đức Phật Nói Về Hương Giới Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Duyên Khởi - Kinh Tạng
 • Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đế Thích Sở Vấn - Kinh Tạng
 • Kinh Vu Lan Bồn - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Tám Danh Hiệu Của Chư Phật - Kinh Tạng